Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 2, 73 - 80, 14.07.2014

Öz

Amaç: Bu araştırma ile  Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ’nın akciğer dışı sistemik etkilerinden olan anemi ile ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Burdur Kamu Hastaneleri Birliği ve Burdur Devlet Hastanesi’nden gerekli izinler alındıktan sonra 01.01.2014 – 01.05.2014  tarihleri arasında hastanenin  Dahiliye ve Enfeksiyon Hastalıkları polikliniklerine başvuran ayrıca bu servislerde yatarak tedavi gören 416 tane 65 yaş ve üzeri hastanın izinleri alınarak hastaların demografik özellikleri, beden kitle indeksleri (BKI), laboratuvar bulguları, solunum testi sonuçları ve akciğer filmleri incelendi. İncelemeler sonucunda 65 yaş ve üzeri olanlar, Global İnitation for Obstructive Lung Disease (GOLD) 2006 kriterlerine göre KOAH tanısı alanlar dahil edildi. İstatistiksel analizlerde ki-kare ve Mann-Whitney U testleri uygulandı. Sonuçlar % 95 güven aralığında anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Sonuç:  Tüm tetkikler incelenerek tanı konulan ve sınıflandırılan hastalarda özellikle KOAH evresi yani hastalığın şiddeti arttıkça KOAH’a bağlı anemi sıklığının da arttığı saptandı.

Kaynakça

 • 1. Acıcan T (Ed). 2003. Güncel bilgiler ışığında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, 11rd ed. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.
 • 2. Agusti AGN, Noguera A, Sauleda J, et al. 2003. Systematic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 21, 347-360.
 • 3. American Thorasic Society. 2005. Standarts for the diagnosis and care of patients and inflammation of COPD. Chest. 127, 825-829.
 • 4. Celi BR MacNee W. 2004. Standarts for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J. 23, 932-946.
 • 5. Derenne JP, Fleury B, Pariente R. 1988. Acute respiratory failure of chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis. 138, 1006- 1033.
 • 6. Global initiative for chronic obstructive lung disease: Global strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2006. NHLBI/WHO Workshop Report. US Depertman of Health and Human Services. National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute.
 • 7. John M, Hoernig S, Doehner W, Okonko DD, Witt C, Anker SD. 2005. Anemia and inflammation of COPD. Chest. 127, 825-829.
 • 8. Murray CJL, Lopez AD. 1997. Global mortality, disability and the contribution of risk factors: Global burden of disease study. Lancet. 349, 1436– 1442.
 • 9. National İnstitutes of Health, National Heart Lung and Blood İnstitute(NHLBI), World Health Organisation(WHO), Global İnitiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease NHLBI/WHO Workshop Report. 2001. www.goldcopd. com/workshop/index.html. (Erişim tarihi 01.02.2014)
 • 10. Schols AM. 2002. Pulmonary cachexia. İnt J Cardiol. 85, 101-110
 • 11. Sipahioglu BM, Yıldırım N, Islak C ve ark. 1993. KOAH olgularında bilgisayarlı akciğer tomografisi ve fonksiyon testleri yardımıyla saptanan amfizem büllerinin hacminin karşılaştırılması. Solunum. 16, 177-187.
 • 12. Stanescu DC, Pride NB. 2003. Pathophysiology of chronic obstructive pulmonary disease In: Gibson GJ, Geddes DM, Costabel U, Sterk PJ, Corrin B, ed. Respiratory Medicine. Edinburg: WB Saunders, 1155-1170.
 • 13. Tokmak M. 2009. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’ nda Anemi ve İlişkili Faktörler. Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı DR. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • 14. Topcu A.F. 2014. KOAH’da Klinik Özellikler ve Tanı. Verem. http://www.verem.org.tr/pdf/koah_klinik.pdf (Erişim Tarihi: 01.02.2014)
 • 15. Toraks Derneği. 2000. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • 16. Weiss G, Goodnough LT. 2005. Anemia of chronic disease. N Eng J Med. 352, 1011-1023.
 • 17. Wouters EF. 2002. Chronic obstructive pulmonary disease. 5: systemic effects of COPD. Thorax. 57, 1067-1070

Examining the Relationship between Copd Stages and Anemia in Geriatric Patients

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 2, 73 - 80, 14.07.2014

Öz

In this work, we studied the relationship between chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and anemia caused by systemic effects associated with extrapulmonary consequences. In this study, all data were recorded from the 416 patients aged 65 years and over that were admitted as an inpatient and outpatient to Internal Medicine and Infectious Diseases Clinics, between the dates 01.01.2014-01.05.2014 after receiving the necessary permits from Burdur Association of Public Hospitals and Burdur State Hospital. After all patients’ records were examined by considering
demographic properties, body-mass index (BMI), laboratory findings (laboratory tests), respiratory test results (Pulmonary function test) and chest X-Ray, the patients 65 years and over that were diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) according to Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) 2006 criteria were enrolled in the study. Statistical analysis was performed using chi-square and Mann-Whitney U tests. A P value < 0 .05 was considered significant within 95% confidence interval. Based on the patients that were diagnosed and classified after considering all of the examination steps, it was detected that the frequency of anemia associated with COPD increased as the stage of the COPD progressed.

Kaynakça

 • 1. Acıcan T (Ed). 2003. Güncel bilgiler ışığında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, 11rd ed. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.
 • 2. Agusti AGN, Noguera A, Sauleda J, et al. 2003. Systematic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 21, 347-360.
 • 3. American Thorasic Society. 2005. Standarts for the diagnosis and care of patients and inflammation of COPD. Chest. 127, 825-829.
 • 4. Celi BR MacNee W. 2004. Standarts for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J. 23, 932-946.
 • 5. Derenne JP, Fleury B, Pariente R. 1988. Acute respiratory failure of chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis. 138, 1006- 1033.
 • 6. Global initiative for chronic obstructive lung disease: Global strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2006. NHLBI/WHO Workshop Report. US Depertman of Health and Human Services. National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute.
 • 7. John M, Hoernig S, Doehner W, Okonko DD, Witt C, Anker SD. 2005. Anemia and inflammation of COPD. Chest. 127, 825-829.
 • 8. Murray CJL, Lopez AD. 1997. Global mortality, disability and the contribution of risk factors: Global burden of disease study. Lancet. 349, 1436– 1442.
 • 9. National İnstitutes of Health, National Heart Lung and Blood İnstitute(NHLBI), World Health Organisation(WHO), Global İnitiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease NHLBI/WHO Workshop Report. 2001. www.goldcopd. com/workshop/index.html. (Erişim tarihi 01.02.2014)
 • 10. Schols AM. 2002. Pulmonary cachexia. İnt J Cardiol. 85, 101-110
 • 11. Sipahioglu BM, Yıldırım N, Islak C ve ark. 1993. KOAH olgularında bilgisayarlı akciğer tomografisi ve fonksiyon testleri yardımıyla saptanan amfizem büllerinin hacminin karşılaştırılması. Solunum. 16, 177-187.
 • 12. Stanescu DC, Pride NB. 2003. Pathophysiology of chronic obstructive pulmonary disease In: Gibson GJ, Geddes DM, Costabel U, Sterk PJ, Corrin B, ed. Respiratory Medicine. Edinburg: WB Saunders, 1155-1170.
 • 13. Tokmak M. 2009. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’ nda Anemi ve İlişkili Faktörler. Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı DR. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • 14. Topcu A.F. 2014. KOAH’da Klinik Özellikler ve Tanı. Verem. http://www.verem.org.tr/pdf/koah_klinik.pdf (Erişim Tarihi: 01.02.2014)
 • 15. Toraks Derneği. 2000. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • 16. Weiss G, Goodnough LT. 2005. Anemia of chronic disease. N Eng J Med. 352, 1011-1023.
 • 17. Wouters EF. 2002. Chronic obstructive pulmonary disease. 5: systemic effects of COPD. Thorax. 57, 1067-1070

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz Say Sahin

Özgür Önal

Duygu Mutluay

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2014
Gönderilme Tarihi 3 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Say Sahin, D., Önal, Ö., & Mutluay, D. (2014). Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 73-80.
AMA Say Sahin D, Önal Ö, Mutluay D. Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Aralık 2014;2(2):73-80.
Chicago Say Sahin, Deniz, Özgür Önal, ve Duygu Mutluay. “Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2, sy. 2 (Aralık 2014): 73-80.
EndNote Say Sahin D, Önal Ö, Mutluay D (01 Aralık 2014) Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 2 73–80.
IEEE D. Say Sahin, Ö. Önal, ve D. Mutluay, “Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 2, sy. 2, ss. 73–80, 2014.
ISNAD Say Sahin, Deniz vd. “Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2/2 (Aralık 2014), 73-80.
JAMA Say Sahin D, Önal Ö, Mutluay D. Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;2:73–80.
MLA Say Sahin, Deniz vd. “Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 2, sy. 2, 2014, ss. 73-80.
Vancouver Say Sahin D, Önal Ö, Mutluay D. Geriatrik Hastalarda Koah Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;2(2):73-80.