Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 9, 281 - 382, 16.06.2017

Öz

Mirasçılık belgesi, çekişmesiz yargılama faaliyeti sonucunda husule

gelen ve iptal oluncaya kadar içeriği gereği muamele olunan tespit

niteliğinde resmi bir evrakı müsbitedir. Mirasçılık belgesi, mirasçılık

sıfatı ve pay oranları ile muris ile mirasçılar arasındaki soy bağının

tespiti ve terekenin tesliminden gayrı içtimai hayatın ihtiyaçlarına medar

birçok fonksiyonu bulunan bir lazime hükmündedir. Mirasçılık belgesi,

maddi manada kesin hüküm gücünden yoksun bulunduğundan tekrar

yasağından varestedir. Nitekim mirasçılık belgesi talebi, terekeye ait

ayni nitelikte bir tasarruf işlemi olmayıp, mirasçıların zorunlu dava

ortaklığı şeklinde yani hep birlikte hareket etmek mecburiyeti (Oy birliği)

bulunmadığından, her bir mirasçının bağımsız ve sayısız mirasçılık

belgesi talep hakkı muhtardır. Sulh mahkemeleri dışında noterlere

de mirasçılık belgesi verme imkânı tanınması; yargı faaliyetlerinin iş

yükünün hafifletilmesi ve hızlandırılmasına matuf ikame bir yetki olup,

mirasçılık belgesi faaliyetinin yargılama niteliğine halel getirmeyecektir.

Kaynakça

 • ADAY Nejat, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, İstanbul 1992.
 • AKBIYIK Cem, Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul 2003, s. 176.
 • ANTALYA Gökhan, Miras Hukuku, İstanbul 2009.
 • ANTALYA Gökhan, Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul 1999.
 • BAYGIN Cem, Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara 2005.
 • BUZ Vedat, Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.
 • ÇELİKEL Aysel/ ERDEM Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2012.
 • DOĞAN İzzet, Öğreti ve Uygulamada Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku, Ankara 2010.
 • DURAL Mustafa/ÖZ Turgut, Türk Özel Hukuku, C IV, Miras Hukuku, İstanbul 2003.
 • EKŞİ Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2013. (Tanıma/Tenfiz).
 • EKŞİ Nuray, Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku, İstanbul 2013.(Miras Hukuku)
 • ENGİN Baki İlkay, Mirastan Mahrumiyet, İstanbul 2010. (Mahrumiyet)
 • ENGİN Baki İlkay, Yedek Mirasçılık, İstanbul 2003.(Yedek Mirasçılık)
 • ERGÜNE Serkan, Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul 2011.
 • ERİŞGİN Nuri, Mirasçılık Belgesi, Ankara 2013.
 • ERTAŞ Şeref, “Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi”, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1998, DEÜHFD, C. III. S. 1-4, (s. 365-438).
 • GENÇCAN Ömer Uğur, Miras Hukuku, Ankara 2011.
 • HELVACI İlhan, Türk Medeni Kanuna Göre Mirasın Reddi, İstanbul 2014.
 • İMRE Zahit/ERMAN Hasan, Miras Hukuku, İstanbul 1989.
 • İYİLİKLİ Ahmet Cahit, Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2016. (Kesin Hüküm).
 • İYİLİKLİ Ahmet Cahit, “Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce İktisap Hâllerinden Mahkeme Hükmüne Göre İktisap Eden Kişinin İhalenin Feshi Davası Açma Yetkisi Bulunup Bulunmadığı Üzerine Düşünce ve Tahliller”, TAAD, Temmuz 2016, S. 27, (s. 515- 547).
 • KILIÇOĞLU Ahmet, Miras Hukuku, Ankara 2015.
 • KOCAAĞA Köksal, “Mirasçılık Belgesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1–2, Haziran-Aralık 2005, (s. 83–105).
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip, Miras Hukuku, İstanbul 1987.
 • KURŞAT Zekeriya, “Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011.(s. 583- 596).
 • KURŞAT Zekeriya, Terekenin Korunması Önlemleri, İstanbul 2010. (Tereke)
 • KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, C. 1, İstanbul 2001. (Usul C. I)
 • KURU Baki, Nizasız Kaza, Ankara 1961. (Nizasız Kaza).
 • NOMER Ergin, Devletler Hususi Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2013.
 • NOMER Ergin, “Yabancı çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında Kesinleşme Şartı”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999. (Kesinleşme Şartı).
 • NOMER Ergin, “Yabancı Veraset İlamlarının Tanınmasında Yargıtay Kararları”, İBD C. 65, S. 10- 11- 12, İstanbul 1991.(Veraset).
 • OĞUZMAN Kemal/Seliçi Özer/Oktay-Özdemir Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul 2015.
 • OĞUZMAN, M.Kemal, Miras Hukuku, İstanbul, s. 1995.
 • ÖZBEK Mustafa Serdar, Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara2009.
 • POSTACIOĞLU İlhan, Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1970.
 • RUHİ Ahmet Cemal/RUHİ Canan, Mirasçılık Belgesi, İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi, Ankara 2015.
 • SELÇUK Sami, “Medeni Usul Hukukunda Kesin Hüküm, Şartları, Kesin Hüküm İtirazı”, AD 1973/11, (s. 937–956), (İtiraz).
 • SEVİĞ Vedat Raşit, Mirasla İlgili Devletler Hususi Hukuku Kaideleri, İstanbul 1963.
 • SUNGURTEKİN Özkan, Meral, “İnşai Karar ve Özellikleri”, 75. Yaş günü için Profesör Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, (s. 553–576).
 • ŞAHİNİZ C. Salih, “Mirasçılık Belgesi”, Kazancı Hakemli Hukuk Araştırma Dergisi, 2007, S. 25–26, (s. 7–35).
 • ŞANLI Cemal, “Yabancı Veraset İlamlarının Türk Mahkemelerinde Tanınması veya Delil Olarak Kullanılması”, İlhan Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul 1990 (s. 291-307).
 • TANRIVER Süha, “Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik”, Makalelerim II, Ankara 2011, (s. 345–358).
 • ULUOCAK Nihal, Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul 1987.
 • ULUSU KARATAŞ Elif, “Türk Miras Hukukunda Mirasın Kazanılmasında Halefiyet Türleri ve Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki Yansımaları”, İÜFM, C. LXXIV 2015, S. 2 (s. 357–388).
 • VELİDEDEOĞLU Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku Umumi Esaslar, CI, İstanbul 1956.
 • YAĞCI Kürşat, Cezai Mirasçılıktan Çıkarma, İstanbul 2013.
 • YAKUPUR Sendi, Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, İstanbul 2015.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Cahit İYİLİKLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mdergi322472, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2017}, volume = {0}, number = {9}, pages = {281 - 382}, title = {MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ}, key = {cite}, author = {İyilikli, Ahmet Cahit} }
APA İyilikli, A. C. (2017). MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (9) , 281-382 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/29931/322472
MLA İyilikli, A. C. "MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017 ): 281-382 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/29931/322472>
Chicago İyilikli, A. C. "MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017 ): 281-382
RIS TY - JOUR T1 - MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ AU - Ahmet Cahitİyilikli Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 382 VL - 0 IS - 9 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ %A Ahmet Cahit İyilikli %T MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ %D 2017 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD İyilikli, Ahmet Cahit . "MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 9 (Haziran 2017): 281-382 .
AMA İyilikli A. C. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 281-382.
Vancouver İyilikli A. C. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 281-382.
IEEE A. C. İyilikli , "MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 9, ss. 281-382, Haz. 2017