PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GÖREVSEL ÖRGÜT YAPISINA GÖRE DÜZENLENMİŞ EĞİTİM DENETİMİ GRUPLARININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEK UYGULAMASI

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 60 - 82, 01.01.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı; İstanbul ilinde yürütülen rehberlik, işbaşındayetiştirme ve teftiş rolü olan denetmenlerin, soruşturmacı rolü olan denetmenlerin ve araştırmacı rolü olan denetmenlerin farklı gruplar halinde yapılandırılarak, farklı görevlerin farklı gruplarca yapılmasını esas alan denetim uygulamalarını incelemek ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda denetim sistemininyapılanmasında yer alacak uygulayıcılara öneriler sunmaktır İstanbul ilinde yapılan araştırmada nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşmede yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada; İstanbul ilinde görevli il eğitim denetmenleri başkan ve yardımcılarının yanı sıra, tipik durum örneklemesi yöntemi uygulanarak belirlenen, her üç grupta da görev yapmış on yedi il eğitim denetmeninin görüşlerine yer verilmiştir. İstanbul İlindeki uygulamanın olumlu yönleri; denetmenin iş doyumunu ve motivasyonunu artırması, denetmenin uzmanlaşması, denetmenin verimliliğinin artması, öğretmenlerin rehberlik amacıyla gelen denetmene bakış açısı- nın olumlu olması, denetmenin stresini azaltması, yapılan işlemlerin doğru, etkili ve hızlı sonuçlandırılmasıdır. İstanbul İlinde ki uygulamanın olumsuz yönleri ile ilgili araştırmaya katılan denetmenlerin çoğunluğu, uygulamanın olumsuz yönünün olmadığı görüşündedir.

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 60 - 82, 01.01.2014

Öz

Ayrıntılar

Diğer ID JA74YG79NZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kemal KAYIKÇI Bu kişi benim


Saniye EROL EMİROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Kayıkçı, K. & Emiroğlu, S. E. (2014). GÖREVSEL ÖRGÜT YAPISINA GÖRE DÜZENLENMİŞ EĞİTİM DENETİMİ GRUPLARININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEK UYGULAMASI . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 60-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406520