Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mezunlar Anlatıyor: Üniversite Geneli Seçmeli Dersler Zaman Kaybı mı Yoksa Geleceğe Yatırım mı?

Yıl 2022, Cilt 51, Sayı 236, 3563 - 3592, 11.11.2022
https://doi.org/10.37669/milliegitim.929312

Öz

Bu araştırmanın amacı, üniversite geneli seçmeli dersler uygulamasının üniversite mezunlarının görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmada, mezunların üniversite geneli seçmeli derslere ilişkin görüşleri ve bunlardaki değişimler; bu dersleri almadan önce, alırken ve mezuniyet sonrasında olmak üzere üç farklı zaman dilimi temel alınarak incelenmiştir. Ayrıca mezunların üniversite geneli seçmeli derslere (ÜGSD) ilişkin genel görüşleri ve önerileri belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırmaların bütüncül tek durum desenine uygundur. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin mezunları arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kartopu (zincirleme) yönteminin ilkelerine uygun olarak belirlenen 35 mezun oluşturmaktadır. Görüşmeler yoluyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre mezunlar, ÜGSD’ye ilişkin ders öncesi/süreci ve mezuniyet sonrasında mutluluk, memnuniyet gibi olumlu duygular ile bireysel/çok yönlü gelişimlerine katkı sağladığı ve etkili olduğuna ilişkin olumlu düşüncelere sahiptir. Mezunların ÜGSD’ye ilişkin az sayıdaki olumsuz düşüncelerinin daha çok ders sürecinde ve derslerin etkisiz/sıradan olmasına ilişkin açıklandığı görülmüştür. Mezunların ÜGSD’ye ilişkin olumlu duygu/düşünceleri ders öncesi/süreci ve mezuniyet sonrasında sürekli artış gösterirken; olumsuz duygu/düşüncelerinin ders sürecinde arttığı mezuniyet sonrasında ise nispeten azaldığı belirlenmiştir. Mezunlar, genel olarak ÜGSD’nin çok yönlü gelişimlerine katkı sağladığını düşünmekte ve yaygınlaşmasını, ders sayısının fazlalaşmasını, ders seçimine ilişkin yönlendirmenin olmasını önermektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak lisans eğitim programlarına üniversite geneli seçmeli dersleri dâhil eden/etmek isteyen üniversitelere ve araştırmacılara yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akbay, A., & Cesur, K. (2019). Views on general knowledge elective courses of ELT departments: Suggested syllabus for diction course. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(4), 1332-1354. https://doi.org/10.17263/jlls.668465
 • Altunbay, M. (2018). The effects of elective courses on the personal development of prospective teachers. Universal Journal of Educational Research 6(10), 2094-2100. https://doi.org/10.13189/ujer.2018.061006
 • Ankara Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümü dersleri. http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=4300&bot=1920
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Ortak seçmeli dersler kurum koordinatörlüğü. https://aybu.edu.tr/secmeli/custom_page-314-hakkinda.html
 • Association of American Colleges and Universities (AAC&U). (2007, 10 January). College learning for the new global century. https://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/GlobalCentury_ final.pdf
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1), 231-274.
 • Boğaziçi Üniversitesi. (2021, 5 Şubat ). Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü dersleri. https://ie.boun.edu.tr/tr/icerik/teknik-ve-sosyal-se%C3%A7meli-
 • Capaldi Philipss, E. D. & Poliakoff, M. B. (2015, 25 March). The cost of chaos in the curriculum. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED563816.pdf
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
 • Çağlayan, E. (2019). Güzel sanatlar fakültesindeki seçmeli derslere ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1303-1310. https://doi.org/10.24106/kefdergi.307
 • Demir, A. & Ok, A. (1996). Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğretim üye ve öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 121-125.
 • Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 24-31.
 • Denham, T. J. (2002). The elective system or prescribed curriculum: the controversy in American higher education [Unpublished doctoral dissertation]. Siena College, New York. https://eric.ed.gov/?id=ED471740
 • Denholm, J., Giovannetti, M., Kummen, K., Mcleod, K., & Snaydon, J. (2015, 7 January). Report of the general education committee. https://www.capilanou.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=48008
 • Dündar, S. (2008). Ders seçi̇mi̇nde anali̇ti̇k hi̇yerarşi̇ proses uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 13(2), 217-226.
 • Ege Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Ege Üniversitesi Üniversite seçmeli dersleri yönergesi. http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/secmel_ders_yonergesi.pdf
 • Fowler, F. J. (2009). Survey research methods (4th ed.). Sage Publications.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996) Educational research: An introduction (6th ed.). Longman Publishing.
 • Gazi Üniversitesi. (2021, 6 Şubat). Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü dersleri. http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/posts/view/title/lisans-programlari- 2820?siteUri=sporbilimleri
 • Ghonim, M., & Eweda, N. (2018). Investigating elective courses in architectural education. Frontiers of Architectural Research, 7, 235-256. https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.03.006
 • Gump, S. E. (2007). Classroom research in a general education course: Exploring implications through an investigation of the sophomore slump. Journal of General Education, 56 (2), 105-125.
 • Hayırsever, F., & Kalaycı, N. (2017). A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”. Educational Research and Reviews, 12(1), 1-18.
 • Howorth, C. A. (2001). An empirical examination of undergraduate students’ module choices. International Journal of Management Education, 2(1), 19-30.
 • Humphreys, D., & Davenport, A. (2005, 10 January). What really matters in college: How students view and value liberal education. Liberal Education. https://www.aacu.org/liberaleducation/le- sufa05/le-sufa05leap.cfm.
 • İlhan, E. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programın değerlendirilmesi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İlhan, E. (2020). Yükseköğretimde eğitim programı ve program geliştirme kuramsal-tarihi temeller ve uygulama örnekleri. D. Peker Ünal ve F. Demir (Ed.), Eğitime adanmış yarım asır, Prof. Dr. Tayip Duman'a armağan (s.444-468) içinde. Pegem Akademi Yayınları.
 • İlhan, E. & Kalaycı, N. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programın değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 264-281.
 • İlhan, E. & Kalaycı, N. (2021). Yükseköğretim ekosistemi ve çekirdek program. Nobel Yayıncılık.
 • Johnson, C. (2010, 8 January). Attitudes and perceptions of general education requirements at career focused post-secondary institutions. https://search.proquest.com/docview/717714727?pq-origsite=gscholar
 • Kalaycı, N. & İlhan, E. (2017). Yükseköğretimde çekirdek program. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 118-131. https://doi.org/10.5961/jhes.2017.190
 • Kirk-Kuwaye, M., & Sano-Franchini, D. (2015). “Why do I have to take this course?”: How academic advisers can help students find personal meaning and purpose in general education. The Journal of General Education, 64(2), 99-105.
 • Korukçu, A. (2011). İlahiyat fakültesi programlarındaki seçmeli dersler üzerine bir inceleme. Marife, 11(3), 163-174. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344296
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi üniversite ortak seçmeli dersler yönergesi. https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/ortak_secmeli_dersl er_yonergesi(1).pdf
 • Lattuca, L. R., & Stark, J. S. (2014). External influences on curriculum: Sociocultural context. In S. R. Harper and J. F. L. Jackson (Eds.), Introduction to American higher education (pp. 93–128). Routledge Press.
 • Lowenstein, M. (2015). General education, advising, and integrative learning. The Journal of General Education, 64(2), 117-130.
 • Maxwell, J. A. (2009). Designing a qualitative study. In L. Bickman & D., J. Rog (Eds.), The SAGE handbook of applied social research methods (pp.214-253). Sage Publications.
 • Mayring, P. (2000, 2 January). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089
 • Menand, L. (2010). The marketplace of ideas: Reform and resistance in the American university. W.W. Norton.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Most, R., & Wellmom, C. (2015). Engaging students in advising and general education requirements. The Journal of General Education, 64(2), 106-116.
 • Movchan, L., & Zarishniak, I. (2017). The role of elective courses in students’ professional development: foreign experience. Comparative Professional Pedagogy, 7(2), 20-26.
 • Office of Academic Planning and Assessment. (OAPA). (1998). General education: Students’ perspectives. Assessment Bulletin, 3(1), 1-4.
 • Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281-316.
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Lisans programları. http://ba.metu.edu.tr/en/programs/undergraduate
 • Öztan Ulusoy, Y., Dağ, F., Fidan, D., Sahranç, Ü., İnan, B., & Güllü, D. (2012). Student opinions about elective courses in changing education: the example of Kocaeli University faculty of education. Journal of Educational and Instructional Studies in The World,2(4), 135-142.
 • Pregitzer, M., & Clements, S. (2013). Bored with the core: Stimulating student interest in online general education. Educational Media International, 50(3), 162–176.
 • Saadeddine, R. (2013). Undergraduate students' perceptions of general education: A mixed methods approach [Unpublished Doctorate Thesis]. Rowan University, College of Education, New Jersey. https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.tr/&httpsredir=1&article=1389&context=etd
 • Şimşek, H. & İlhan, E. (2019). Yükseköğretimde insani becerilerin öğrenenlere kazandırılması için öz yönelimli öğrenme modeli. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1896- 1935. https://doi.org/10.26466/opus.595168
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları.
 • Thomas, R. (1962). The search for a common learning: General education, 1800-1960. McGraw Hill.
 • Thompson, C. A., Eodice, M., & Tran, P. (2015). Student perception of general education requirements at a large public university: No surprises? The Journal of General Education, 64(4), 278-293.
 • Üçer-Saylan, D., Sayers, Z., & Alpar, M. A. (2016). Bir çekirdek program hikâyesi-temel geliştirme programı. Yükseköğretim ve Bilim, 6(3), 304-316.
 • Ünsal Gülmez, N., Ayyıldız Potur, A. & Kayıhan, K. S. (2016). Mimarlık eğitiminde seçmeli dersler: Çeşitlilik, esneklik, kısıtlar ve olanaklar üzerine. Mimarlık Dergisi, 52(388), 49-53.
 • Vural, M., & Kaplan, S . (2020). Ortak seçmeli derslerdeki tercihlerin istatistiksel analizi ve tespiti. Acta Infologica, 4(1), 35-55. https://doi.org/10.26650/acin.764496
 • Walker, L. (1994). The new higher education systems, modularity and student capability. In A. Jenkins, L. Walker, (Eds.), Developing student capability through modular courses (pp.87-96). London: Kogan Page. Wehlburg, C. M. (2010). Integrated general education: A brief look back. New Directions for Teaching and Learning, 121, 3–11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yin, R. K. (2003). Qualitative research from start to finish. The Guilford Publishing.

The Alumni Voice: Are University-Wide Elective Courses a Waste of Time or an Investment for the Future?

Yıl 2022, Cilt 51, Sayı 236, 3563 - 3592, 11.11.2022
https://doi.org/10.37669/milliegitim.929312

Öz

This study aims to examine the application of university-wide elective courses (UWECs) based on the views of the alumni. In the study, the alumni views about UWECs and their changes have been revealed by examining them in three different periods, namely before, while taking these courses and after graduation. In addition, their general views/ suggestions regarding UWECs have been determined. This qualitative study is designed based on single case study design. The study group includes 35 graduates selected from among the graduates of a state university via the snowball method. The data obtained through the interviews have been analysed via content analysis. Based on the findings, the alumni have such positive views that they contribute to their individual / multi-directional development and are effective, and such positive feelings as happiness and satisfaction about the UWECs before / during the courses and after graduation. A few negative views of the alumni about the UWECs are mostly explained during the courses and about their ineffectiveness. Their positive feelings / views have been constantly increased before/during the courses and after graduation while their negative feelings / views have increased during the courses and decreased relatively after graduation. The alumni generally think UWECs contribute to their multi-dimensional development and advise they become widespread, the number of courses be increased, and there be guidance regarding course selection. Based on the results of the study, some suggestions are offered to researchers and universities which have included UWECs in their curricula / are eager to include them.

Kaynakça

 • Akbay, A., & Cesur, K. (2019). Views on general knowledge elective courses of ELT departments: Suggested syllabus for diction course. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(4), 1332-1354. https://doi.org/10.17263/jlls.668465
 • Altunbay, M. (2018). The effects of elective courses on the personal development of prospective teachers. Universal Journal of Educational Research 6(10), 2094-2100. https://doi.org/10.13189/ujer.2018.061006
 • Ankara Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümü dersleri. http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=4300&bot=1920
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Ortak seçmeli dersler kurum koordinatörlüğü. https://aybu.edu.tr/secmeli/custom_page-314-hakkinda.html
 • Association of American Colleges and Universities (AAC&U). (2007, 10 January). College learning for the new global century. https://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/GlobalCentury_ final.pdf
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1), 231-274.
 • Boğaziçi Üniversitesi. (2021, 5 Şubat ). Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü dersleri. https://ie.boun.edu.tr/tr/icerik/teknik-ve-sosyal-se%C3%A7meli-
 • Capaldi Philipss, E. D. & Poliakoff, M. B. (2015, 25 March). The cost of chaos in the curriculum. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED563816.pdf
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
 • Çağlayan, E. (2019). Güzel sanatlar fakültesindeki seçmeli derslere ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1303-1310. https://doi.org/10.24106/kefdergi.307
 • Demir, A. & Ok, A. (1996). Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğretim üye ve öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 121-125.
 • Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 24-31.
 • Denham, T. J. (2002). The elective system or prescribed curriculum: the controversy in American higher education [Unpublished doctoral dissertation]. Siena College, New York. https://eric.ed.gov/?id=ED471740
 • Denholm, J., Giovannetti, M., Kummen, K., Mcleod, K., & Snaydon, J. (2015, 7 January). Report of the general education committee. https://www.capilanou.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=48008
 • Dündar, S. (2008). Ders seçi̇mi̇nde anali̇ti̇k hi̇yerarşi̇ proses uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 13(2), 217-226.
 • Ege Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Ege Üniversitesi Üniversite seçmeli dersleri yönergesi. http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/secmel_ders_yonergesi.pdf
 • Fowler, F. J. (2009). Survey research methods (4th ed.). Sage Publications.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996) Educational research: An introduction (6th ed.). Longman Publishing.
 • Gazi Üniversitesi. (2021, 6 Şubat). Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü dersleri. http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/posts/view/title/lisans-programlari- 2820?siteUri=sporbilimleri
 • Ghonim, M., & Eweda, N. (2018). Investigating elective courses in architectural education. Frontiers of Architectural Research, 7, 235-256. https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.03.006
 • Gump, S. E. (2007). Classroom research in a general education course: Exploring implications through an investigation of the sophomore slump. Journal of General Education, 56 (2), 105-125.
 • Hayırsever, F., & Kalaycı, N. (2017). A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”. Educational Research and Reviews, 12(1), 1-18.
 • Howorth, C. A. (2001). An empirical examination of undergraduate students’ module choices. International Journal of Management Education, 2(1), 19-30.
 • Humphreys, D., & Davenport, A. (2005, 10 January). What really matters in college: How students view and value liberal education. Liberal Education. https://www.aacu.org/liberaleducation/le- sufa05/le-sufa05leap.cfm.
 • İlhan, E. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programın değerlendirilmesi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İlhan, E. (2020). Yükseköğretimde eğitim programı ve program geliştirme kuramsal-tarihi temeller ve uygulama örnekleri. D. Peker Ünal ve F. Demir (Ed.), Eğitime adanmış yarım asır, Prof. Dr. Tayip Duman'a armağan (s.444-468) içinde. Pegem Akademi Yayınları.
 • İlhan, E. & Kalaycı, N. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programın değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 264-281.
 • İlhan, E. & Kalaycı, N. (2021). Yükseköğretim ekosistemi ve çekirdek program. Nobel Yayıncılık.
 • Johnson, C. (2010, 8 January). Attitudes and perceptions of general education requirements at career focused post-secondary institutions. https://search.proquest.com/docview/717714727?pq-origsite=gscholar
 • Kalaycı, N. & İlhan, E. (2017). Yükseköğretimde çekirdek program. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 118-131. https://doi.org/10.5961/jhes.2017.190
 • Kirk-Kuwaye, M., & Sano-Franchini, D. (2015). “Why do I have to take this course?”: How academic advisers can help students find personal meaning and purpose in general education. The Journal of General Education, 64(2), 99-105.
 • Korukçu, A. (2011). İlahiyat fakültesi programlarındaki seçmeli dersler üzerine bir inceleme. Marife, 11(3), 163-174. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344296
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi üniversite ortak seçmeli dersler yönergesi. https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/ortak_secmeli_dersl er_yonergesi(1).pdf
 • Lattuca, L. R., & Stark, J. S. (2014). External influences on curriculum: Sociocultural context. In S. R. Harper and J. F. L. Jackson (Eds.), Introduction to American higher education (pp. 93–128). Routledge Press.
 • Lowenstein, M. (2015). General education, advising, and integrative learning. The Journal of General Education, 64(2), 117-130.
 • Maxwell, J. A. (2009). Designing a qualitative study. In L. Bickman & D., J. Rog (Eds.), The SAGE handbook of applied social research methods (pp.214-253). Sage Publications.
 • Mayring, P. (2000, 2 January). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089
 • Menand, L. (2010). The marketplace of ideas: Reform and resistance in the American university. W.W. Norton.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Most, R., & Wellmom, C. (2015). Engaging students in advising and general education requirements. The Journal of General Education, 64(2), 106-116.
 • Movchan, L., & Zarishniak, I. (2017). The role of elective courses in students’ professional development: foreign experience. Comparative Professional Pedagogy, 7(2), 20-26.
 • Office of Academic Planning and Assessment. (OAPA). (1998). General education: Students’ perspectives. Assessment Bulletin, 3(1), 1-4.
 • Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281-316.
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi. (2021, 5 Şubat). Lisans programları. http://ba.metu.edu.tr/en/programs/undergraduate
 • Öztan Ulusoy, Y., Dağ, F., Fidan, D., Sahranç, Ü., İnan, B., & Güllü, D. (2012). Student opinions about elective courses in changing education: the example of Kocaeli University faculty of education. Journal of Educational and Instructional Studies in The World,2(4), 135-142.
 • Pregitzer, M., & Clements, S. (2013). Bored with the core: Stimulating student interest in online general education. Educational Media International, 50(3), 162–176.
 • Saadeddine, R. (2013). Undergraduate students' perceptions of general education: A mixed methods approach [Unpublished Doctorate Thesis]. Rowan University, College of Education, New Jersey. https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.tr/&httpsredir=1&article=1389&context=etd
 • Şimşek, H. & İlhan, E. (2019). Yükseköğretimde insani becerilerin öğrenenlere kazandırılması için öz yönelimli öğrenme modeli. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1896- 1935. https://doi.org/10.26466/opus.595168
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları.
 • Thomas, R. (1962). The search for a common learning: General education, 1800-1960. McGraw Hill.
 • Thompson, C. A., Eodice, M., & Tran, P. (2015). Student perception of general education requirements at a large public university: No surprises? The Journal of General Education, 64(4), 278-293.
 • Üçer-Saylan, D., Sayers, Z., & Alpar, M. A. (2016). Bir çekirdek program hikâyesi-temel geliştirme programı. Yükseköğretim ve Bilim, 6(3), 304-316.
 • Ünsal Gülmez, N., Ayyıldız Potur, A. & Kayıhan, K. S. (2016). Mimarlık eğitiminde seçmeli dersler: Çeşitlilik, esneklik, kısıtlar ve olanaklar üzerine. Mimarlık Dergisi, 52(388), 49-53.
 • Vural, M., & Kaplan, S . (2020). Ortak seçmeli derslerdeki tercihlerin istatistiksel analizi ve tespiti. Acta Infologica, 4(1), 35-55. https://doi.org/10.26650/acin.764496
 • Walker, L. (1994). The new higher education systems, modularity and student capability. In A. Jenkins, L. Walker, (Eds.), Developing student capability through modular courses (pp.87-96). London: Kogan Page. Wehlburg, C. M. (2010). Integrated general education: A brief look back. New Directions for Teaching and Learning, 121, 3–11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yin, R. K. (2003). Qualitative research from start to finish. The Guilford Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif İLHAN> (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
0000-0002-8536-1571
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 51, Sayı 236

Kaynak Göster

APA İlhan, E. (2022). Mezunlar Anlatıyor: Üniversite Geneli Seçmeli Dersler Zaman Kaybı mı Yoksa Geleceğe Yatırım mı? . Milli Eğitim Dergisi , 51 (236) , 3563-3592 . DOI: 10.37669/milliegitim.929312