Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 39, Sayfalar 9 - 13 2020-05-19

Çocuk acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients admitted to the pediatric emergency department for chest pain

Murat DOĞAN [1] , Utku ÖZER [2] , Tuğçe KALIN [3] , Mehmet Adnan ÖZTÜRK [4]


Amaç: Çocuklarda göğüs ağrısı (GA) sık görülen ve aileleri oldukça huzursuz eden bir durumdur. Çoğu olguda organik bir patoloji bulunmamaktadır. Çalışmamızda, göğüs ağrısı nedeniyle çocuk acil servisine başvuran hastaların etyolojik nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada çocuk acil servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran olgular yaş, cinsiyet, mevsim, eşlik eden semptomlar, fizik muayene ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Göğüs ağrısı şikayetiyle çocuk acil servisine başvuran 5-18 yaş aralığındaki 330 hasta değerlendirildi. En fazla olgu 13 yaşın üzerinde (n:183, % 55,5) ve en az olgu da 8 yaş altındaydı (n:12,% 3,6). Kız olgular erkek olgulardan fazlaydı fakat aralarındaki fark anlamlı değildi. GA’nın en sık nedenleri idiopatik (% 57,9), kas-iskelet sistemi (% 14,5) ve solunum sistemi (% 10,3)  olarak tesbit edildi. Kardiyak nedenler % 6,1 oranında tesbit edilmiş olup en sık nedenleri mitral valv prolapsusu ve atrial septal defektti.

Sonuç: Çalışmamızdaki göğüs ağrısının büyük bir bölümünü kalp dışı nedenler oluşturmaktadır. Kardiyak nedenli göğüs ağrısının hayatı tehdit eden sonuçları olabileceğinden dolayı ayırıcı tanı dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıntılı hikaye, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri sonucunda kardiyak patoloji düşünülmeyen veya bulunmayan hasta ve yakınlarına bilgi verilmesi ve onların rahatlatılması önem arz etmektedir.

Aim: Most cases do not have an organic pathology. In our study, it was aimed to evaluate the etiologic causes  of patients admitted to the pediatric emergency department for chest pain (CP).

Materials and Methods: Patients who presented to the pediatric emergency department due to CP were included. Epidemiological factors such as sex, age, season, accompanying symptoms, physical examination and laboratory findings were analyzed retrospectively.

Results: A total of 330 patients aged 5-18 years who were admitted to the pediatric emergency department with CP complaints were evaluated. The highest number of cases over the age of 13 years (n: 183, 55.5 %) and the least case was under 8 years of age (n: 12, 3,6 %). The female cases were more than the male cases, but the difference was not significant. The most common causes of CP were idiopathic (57.9 %), musculoskeletal system (14.5 %) and respiratory system (10.3 %). Cardiac causes were detected with a rate of 6.1 % and the most common causes were mitral valve prolapse and atrial septal defect.

Conclusion: According to our study, most of the chest pain in children is caused by non-cardiac causes. Because of cardiac chest pain may have life-threatening consequences, differential diagnosis should be made carefully. Information should be given to the patients and their relatives who are not considered or have no cardiac pathology as a result of detailed history, physical examination and laboratory tests. Relieving the concerns of the patients and their relatives is an important situation.

  • 1. Kocis KC. Chest pain in pediatrics. Pediatr Clin North Am 1999; 46: 189-2032. Friedman KG, Alexander ME. Chest pain and syncope in children: A practical approach to the diagnosis of cardiac disease. J Pediatr 2013;163(3):896-901.3. Ruigomez A, Rodriguez LA, Wallander MA, Johansson S, Jones R. Chest pain in general practice: incidence, comorbidity and mortality. Fam Pract 2006; 23: 167-74.4. Driscoll DJ. Chest pain in children and adolescents. In: Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF (eds). Moss and Adams’ heart disease in infants, children, and adolescents: including the fetus and young adult. 7th ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins, 2008; 1444-6.5. Hanson CL, Hokanson JS. Etiology of chest pain in children and adolescents reffered to cardiology clinic. WMJ 2011; 11: 58-62.6. Geggel RL. Conditions leading to pediatric cardiology consultation in a tertiary academic hospital. Pediatrics 2004; 114: 409-17.7. Akalın F. Adölesanda göğüs ağrısına yaklaşım. Türk Pediatri Arşivi 2010;3(45):164-6.8. Kervancıoğlu M, Devecioğlu C, Okur N. Çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı yakınmasıyla başvuran hastaların değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg 2005;32(4):196-2009. Bostan ÖM. Çocuklarda ve adölesanlarda göğüs ağrısı. Güncel Pediatri Dergisi 2006;2:26-30.10.Özbarlas N. Göğüs ağrıları. Güncel Pediatri Dergisi 2008;6(1):173-5.11. Park MK. Kawasaki disease. Pediatric Cardıology for Practitioners. 5th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier,2008:606-19.12. Geggel R, Endom E. Non traumatic chest pain in children and adolescents:Approach and initial management. Avaiablefrom:https://www.uptodate.com/contents/nontraumatic chest pain in children and adolescents approach and initial management.13.Tunaoğlu FS. Çocukluk çağı göğüs ağrıları.Sted 2003;12(2):53-6.14. Anzai AK, Merkin TE. Adolescent chest pain. Am Fam Physician 1996;53:1682-8.15.Tiryaki S, Kırlı U. Göğüs ağrısı ile çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran olguların epidemiyolojik, etyolojik ve klinik özellikleri. Türkiye Çocuk Hast Derg 2018;3:205-21116. Güvenç ve ark. Göğüs Ağrısı Olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Derg 2014;30(4): 159-161.17. Alp ve ark. Çocuk kardiyoloji Kliniğine Göğüs ağrısı nedeniyle başvuran olguların etiyolojik değerlendirilmesi. The journal of Pediatric Research 2014;1:80-3.18. Selbst SM. Approach to the child with chest pain. Pediatr Clin North Am 2010; 57: 1221–34.19. Liesemer K, Casper TC, Korgenski K, Menon SC. Use and misuse of serum troponin assays in pediatric practice. Am J Cardiol 2012; 110: 284-9.20. Brown JL, Hirsh DA, Mahle WT. Use of troponin as a screen for chest pain in the pediatric emergency department. Pediatr Cardiol 2012; 33: 337-42.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2954-3845
Yazar: Murat DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3669-8853
Yazar: Utku ÖZER
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2581-5639
Yazar: Tuğçe KALIN
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5397-1239
Yazar: Mehmet Adnan ÖZTÜRK
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum YOK
Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 10 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 19 Mayıs 2020

Vancouver DOĞAN M , ÖZER U , KALIN T , ÖZTÜRK M . Çocuk acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2020; 13-9.