About

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin amacı, sosyal bilim alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, global bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemek, alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda Türkçe, İngilizce ve Almanca akademik kaynak oluşturmaktır.

Derginin editörleri veya editörler kurulu tarafından derginin yayın ilkelerine uygun olduğuna karar verilen çalışmalar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az üç hakeme gönderilir. Yayınlanması istenen çalışmalar, üç hakemin değerlendirmesine sunulduktan sonra, en az iki hakemin onayı ile yayına kabul edilmektedir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idarî ve hukuki sorumluluk kabul edilmez. Hakem değerlendirme raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu’nun incelemesine olanak verebilecek şekilde yayın tarihinden sonra en az 5 yıl süreyle saklanır ve istenildiğinde birer kopyaları Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu’na ulaştırılır.

Düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni 20 günlük süre (posta süresi dahil) içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakem oluru alan makaleler, editörler veya editörler kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

Derginin editörleri veya editörler kurulu tarafından derginin yayın ilkelerine uygun olduğuna karar verilen çalışmalar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az üç hakeme gönderilir. Yayınlanması istenen çalışmalar, üç hakemin değerlendirmesine sunulduktan sonra, en az iki hakemin onayı ile yayına kabul edilmektedir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idarî ve hukuki sorumluluk kabul edilmez. Hakem değerlendirme raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu’nun incelemesine olanak verebilecek şekilde yayın tarihinden sonra en az 5 yıl süreyle saklanır ve istenildiğinde birer kopyaları Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu’na ulaştırılır.

Düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni 20 günlük süre (posta süresi dahil) içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakem oluru alan makaleler, editörler veya editörler kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

1. Dergiye gönderilecek yazılar WİNDOWS ortamında ve MS WORD’ün yeni sürümlerinde yazılmalıdır. Yazı içinde kullanılan grafikler WİNDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazı, şekil ve fotoğrafların dijital kayıtları bir CD ile gönderilmelidir. Orjinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve ser karton olmalıdır.

2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 6000 (yaklaşık 20 sayfa) sözcükten fazla olmamalıdır.

3. Gönderilen yazının başlığı büyük harf, koyu, “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto olmalıdır.

4. Bütün bilimsel yazılarda; Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalıdır. Özetin altına yapılandırılmış öz ve yeterli sayıda (en az 3 ve en çok 8) anahtar kelime özetin dilinde verilmelidir. Yazı bir başka dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini ve temel bulgularını kapsamalıdır. Özet “Times New Roman” yazı karakteriyle 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

5. Ana metin, Giriş bölümü başta olmak üzere İngilizce anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak “Times New Roman” yazı karakteri, 11 punto ve satırlar tek aralıklı yazılmalıdır. Metinde belli bir plan dahilinde giriş, araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve önerilere yer verilmelidir.

6. Gönderilen yazılarda dipnotlar sayfa altına verilmiş ise, 9 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

7. Gönderilen yazılarda paragraf ölçüleri, ilk satır 1,25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonraki 3 nk, metin iki yana dayalı olmalıdır.

8. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5,5 cm, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm, cilt payı 0 olmalıdır.

9. Dergiye gönderilen yazılarda başlıklarda numaralandırma yapılmalıdır. Yazılarda başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle ve bold, alt başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere bold ve italic olarak yazılmalıdır. Ana başlık ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

1.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3.

10. Dergiye gönderilen yazılarda Tablo adları üste olmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim, şekil, grafikler bilgisayarda çizilerek “Şekil” adı altına gösterilmeli ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo ve Şekiller sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve Şekil içindeki metinler 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo ve Şeklin hemen altında ise yararlanılan kaynak tam olarak belirtilmelidir. Yararlanılan kaynak “Times New Roman” yazı karakteri, 9 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır.

11.Referans vermede Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu Son Basımı esas alınacaktır. Bu çerçevede;

a) Dergiye gönderilen yazılarda dipnotlar Harvard (Bağlaç) Sistemi olarak adlandırılan; yani yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Eğer Can Tansel Tuğcu’nun 2010 yılında yayınlanmış kitabının 23. sayfasından alıntı yapılmış ise, yazıda metin içerisinde referans şöyle verilmelidir (Tuğcu, 2010: 23). Eğer referans DPT’nin 2000 yılındaki raporunun 28. sayfasına yapılmış ise, dipnot şu şekilde verilmelidir (DPT Raporu, 2000: 28). Ancak gerekli durumlarda sayfa altı dipnot sistemi de kullanabilir.

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp eserde yer alması gerektiğine inandıkları bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile sayfa altına 9 punto 1 satır aralığı ile dipnot olarak vermelidir.

c) Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve Grafik için başlıklar; EK Tablo 1, EK Grafik 3 ve EK Şekil 7 gibi yazılmalı, EKLER, metin sonunda KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermelerin mutlaka EK Tablo 1, EK Grafik 3 veya Ek Şekil 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Dergiye gönderilen yazılarda kullanılan bütün kaynaklar, yayının sonunda “Kaynakça” başlığı altında, yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, eserin adı (italik), (varsa çevirenin adı soyadı) basım yeri ve yılı” olarak düzenlenmelidir. Kaynakça “Times New Roman” yazı karakteri, 10 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır.

e) Metin içerisinde verilen referanslar ve kaynakçadaki gösterimlerine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Kitaplar (Books)

1) Tek yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Achenbaum, W. A. (1986). Social Security, London: Cambridge University Press.

Kılıç, F. (1998). XVII.yy.Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.

Metin içinde: (Achenbaum, 1986: 40-51)

(Kılıç, 1998: 21)

 

2) İki yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Bartol, K. and Martin, D. C. (1994). Management, New York: McGraw Hill Inc.

Aldemir, M. C. ve Ataol, A. (1991). Personel Yönetimi, İzmir: Kardeşler Kitabevi.

Metin içinde: (Bartol and Martin, 1994: 22-25)

(Aldemir ve Ataol, 1991: 34)

 

3) İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Frederick, W. C., Davıs, K. and Post, J. E. (1998). Business and Society: Corporate Strategy, Publicity, Ethics, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill Pub.

Can, H., Tuncer, D. ve Ayhan, Y. (1994). Genel İşletmecilik Bilgileri, 3. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Metin içinde: (Frederick et.al., 1998: 79)

(Can vd., 1994: 121-127).

 

4) Derleme kitap:

Kaynakçada:

Miller, F. D. Jr. and Ahrens, J. (1998). The Social Responsibility of Corporations In Tibor R. Marchan (Ed.), Commerce and Morality (p.140-160), New Jersey: Rowman&Littlefield Co., 1998.

Özgener, Ş., Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2008). İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm, Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal (Ed.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular (s.53-73), İlke Yayınevi, Ankara.

Metin içinde: (Miller and Ahrens, 1998: 142-144)

(Özgener  vd., 2008: 54)

 

Makaleler (Articles):

1) Tek yazarlı makale

Kaynakçada:

Carmeli, A. (2004). The link between organizational elements, perceived external prestige and performance. Corporate Reputation Review, 6 (4), 314-331.

Yıldırım, M. (2009). Kamu yönetiminde yeni bir ikilem: yurttaş odaklılık ya da müşteri odaklılık. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 99-115.

Metin içinde: (Carmeli, 2004: 315).

(Yıldırım, 2009: 99-101).

 

2) İki yazarlı makale

Kaynakçada:

Todd, S. and Kent, A. (2009). A social identity perspective on the job attitudes of employees in sport. Management Decision, 47(1), 173-190.

Yüksel, Ö. ve Erkutlu, H. (2003). Personel Güçlendirme-Empowerment. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 131-141.

Metin içinde: (Todd and Kent, 2009: 173)

(Yüksel ve Erkutlu, 2003: 132-137)

 

3) İkiden çok yazarlı makaleler

Kaynakçada:

Lipponen, J., Helkama, K., Olkkonen, M. and Juslin, M. (2005). Predicting the different profiles of organizational identification: A case of shipyard subcontractors. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 97–112.

Akman, G., Özkan, C. ve Eriş, H. (2008). Strateji odaklılık ve firma stratejilerinin firma performansına etkisinin analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (13), 93-115.

Metin içinde: (Lipponen et al., 2005: 97)

(Akman vd., 2008: 99)

 

4) Aynı yazara ait birden fazlar eser

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur:

Kaynakçada:

Carmeli, A. (2004a). Exploring determinants of job involvement: an empirical test among senior executives. International Journal of Manpower, 26(5), 457-472.

Carmeli, A. (2004b). The link between organizational elements, perceived external prestige and performance. Corporate Reputation Review, 6(4), 314-331.

Metin içinde: (Carmeli, 2004a: 457)

(Carmeli, 2004b: 315-317)

 

5) Basımda olan dergi makaleleri

Kaynakçada:

Yang, J., He, J. and Gu, Y. (in press). The implicit measurement of destination image: the application of implicit association tests, Tourism Management. Available online 23 February 2011.

Metin içinde: (Yang et. al., 2011)

 

6) Popüler dergi makaleleri

Kaynakçada:

Celil, A. (Ocak 2011). Global doğan şirketlerin tepe yönetimi sendromu, Capital Dergisi, 234, 14-17.

Metin içinde: (Celil, 2011:14)

 

Çeviri Eserler

Kaynakçada:

Thurow, L. C. (1996). Kapitalizmin Geleceği, 1. Baskı, (Çev.) Serpil Demirtaş ve Nebil İlseven, İstanbul: Çağdaş Bakışlar Dizisi: 14, Sabah Yayınları.

Metin içinde: (Thurow, 1996: 112)

 

Toplantı ve Sempozyum Bildiri Kitapları

Kaynakçada:

Tak, B. ve Aydemir, B. A. (2006). Algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s.215-216), Erzurum: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Deci, E. L. and. Ryan, R. M. (1990). A motivational approach to self: integration in personality. In R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation 38 (pp.237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Metin içinde: (Tak ve Aydemir, 2006: 215)

(Deci and Ryan, 1990: 237-238)

 

Tezler

Kaynakçada:

Şahin, E. (1996). İşletme-Çevre Etkileşimi ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Metin içinde: (Şahin, 1996: 141)

 

Ansiklopedi veya Sözlük

Kaynakçada:

Sadie, S. (Ed.) (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols, 1-20, pp.502-513). London: MacMillan.

Öztuna, Y. (1969). Türk musikisi ansiklopedisi. (C.2, ss.201-205) İstanbul: MEB Devlet Kitapları.

Metin içinde: (Sadie, 1980: 312).

(Öztuna, 1969: 201-205)

 

Yazarı belli olmayan resmi, özel yayınlar, raporlar vb.

Kaynakçada:

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication no. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Türkiye Genç İşadamları Derneği. (2006). TÜGİAD’ın 2006 yılı 2. yarı beklentileri ve bu beklentiler doğrultusunda değerlendirme ve önerileri, İstanbul: Simge Ofis Matbaacılık.

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Metin içinde: (National Institute of Mental Health, 1990: 22)

(Türkiye Genç İşadamları Derneği, 2006: 16-17)

(Nuri, 2007: 7).

 

Internet Kaynakları

Kaynakçada:

Lawson-Body, A. and Limayem, M. (2004). The impact of customer relationship management on customer loyalty: the moderating role of web site characteristics. Journal of Computer-Mediated Communication 9(4), Retrieved November 20, 2004 from the http://www.ascusc.org/jcmc/vol9/issue4/lawson_ body.html.

 

PCaW-Public Concern at Work. (1998). Internal Whistle Blowing. Public Concern at Work Web Site, Retrieved 26 May 2007 from http://www.pcaw.co.uk.

 

Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10, http://www.pegem.net/akademi/3-47754.asp adresinden 25 Şubat 2011 tarihinde edinilmiştir.

 

Metin içinde: (Lawson-Body and Moez, 2004: ¶72)

(PCaW-Public Concern at Work, 1998: ¶5)

(Yeşilyurt, 2008: ¶95-109).

 

Film incelemeleri

Kaynakçada:

Kraus, J. (1992). Visions of psychology: A videotext of classic studies [Review of the motion Picture Discovering Psychology]. Contemporary Psychology, 37, 1146-1147.

Durak, E. Ş. (2007). Film analizi yöntemi ile Virginia satir aile terapisi yaklaşımına bir bakış [Annem Uğruna filminin değerlendirilmesi]. Türk Psikoloji Yazıları 10 (20), 43-62.

Metin içinde: (Kraus, 1992: 1146-1147)

(Durak, 2007: 43)

 

Sinema filmi

Kaynakçada:

Scorsese, M. (Producer) and LONERGEN, Kenneth. (Writer/Director). (2000). You can count on me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.

Deveci, S. (yapımcı) ve Oğuz, A. (Yönetmen). (2006). Mutluluk [Sinema Filmi]. Türkiye: ANS&Higway Film.

Metin içinde: (Scorsese and Lonergen, 2000)

(Deveci ve Oğuz, 2006)

 

Televizyon Yayını

Kaynakçada:

Güçlü, A. (Yöneticisi), (2004, 21 Şubat). Genç bakış [Televizyon Yayını]. İstanbul: Kanal D Company.

Metin içinde: (Güçlü, 2004, 21 Şubat)

 

Televizyon Dizileri

Kaynakçada:

Türkoğlu, A. (Yapımcı) ve Gürtop, H. (Yönetmen). (2005). Hayat türküsü [Televizyon Dizisi]. Ankara: Koliba Film.

Metin içinde: (Türkoğlu ve Gürtop, 2005)

 

Müzik Kayıtları

Kaynakçada:

Yayla, B. ve Filiz, A. Ş. (2004). Senden kalan. Pervane üstünde [CD]. İstanbul: Kalan Müzik.

Metin içinde: (Yayla ve Filiz, 2004)

 

Yazar dışında bir sanatçı tarafından yeniden yapılanmış kayıtlar

 

Müren, Z. (1976). Bir yangının külünü [Kayıt Muazez Abacı]. Zirvedeki şarkılar üstünde. [CD]. İstanbul: Yavuz&Burç Plakçılık.

Metin içinde: (Müren, 1976)

 

Ses Kayıtları

 

Costa, Paul.T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, contiunity, and changes of adult life [Cassette Recording No.207-433-88A-B). Washington, DC: American Psychological Association.

 

Metin içinde: (Costa, 1988)

12. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul onayı alınmalı ve gerektiğinde belgelendirilmelidir. Bilimsel araştırma ve yayınlarda ulusal ve uluslararası alanda geçerli etik kurallara uyulmalıdır.

13. Bilimsel yazıların bütünlüğünü bozmamak açısından reklam ve benzeri tanıtılar bilimsel yazı içinde yer almamalı ve bunlara sayfa numarası verilmemelidir.

14. Değerlendirilmek üzere gönderilen word belgesinde yazar ve yazarların isimleri görünmemelidir.  

 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

1.Dergiye gönderilecek yazıların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca yazılar, dergiye gönderilen yayınlar ile ilgili süreçler tamamlanıncaya kadar başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemelidir. Yazarlardan bu hususlara riayet edilmesi ve doğabilecek sıkıntıların engellenmesi amacıyla dergi otomasyonu web sayfasındaki “Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi” formu imzalanarak posta ile Enstitümüze ulaştırılmalıdır. Aksi halde Makale/Yazılar yayınlanmayacaktır.

2. Dergiye gönderilen makaleler/yazılar, Dergi Otomasyonu programı (http://edergi.nevsehir.edu.tr/sbe) aracılığı ile gönderilmelidir. Otomasyon haricinde gönderilen makaleler işleme konmaz. Gönderilen makaleler hakkında yazarlar kendilerine ait şifreleri kullanarak dergi otomasyon programı üzerinden bilgi alabilirler.

3. Dergide yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Nevşehir Üniversitesi’ne aittir. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, telif hakkı karşılığında yazarlarına dört (4) adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

4. Dergide yayımlanan yazıların bilimsel, hukuki ve idari sorumluluğu yazarlarına aittir.

5. Yayın hakları saklıdır. Nevşehir Üniversitesi’nin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasına izin verilir.

Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır