Yazım Kuralları

      NWSA YAYIN VE YAZIM ESASLARI

      Ana metin düzeni bilgisi;

·         Makalenin üzerinde yazar isim ve iletişim adresleri yazılmamalıdır. Ayrıca yazar isimlerini çağrıştıracak hiçbir özel not veya ibareden kaçınılmalıdır. Yazar isimleri yazılı makaleler değerlendirmeye alınmaz.  Makaleler DOC (Microsoft Word) olarak hazırlanmalıdır. Makalenin tamamında “Courier New” karakteri kullanılmalıdır. Paragraf geçişlerinde boşluk bırakılmamalıdır.

·         Ana metin A4 formatında, kenar ve üst boşluklar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalı. A4 kağıdı yatay olarak kullanılmamalıdır.

·      Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biriyle yazılmış metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, uzun cümleler kullanılmamalı ilgili dilin yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir. 

·         Başlık karakterleri, başlık altı ve üstü boşlukları, şekil ve çizelge başlıkları gibi ayrıntılar için geçmiş sayılardaki makaleler-yazılar örnek alınmalı ve makaleler incelenmelidir.

·         Yazı tipi Courier new, 10 punto, 1,0 satır aralıklı metin yazı şekline getirilmeli.

·         Metnin ilk sayfasında ana ve diğer dil başlıkları, özetler ve anahtar kelimeler yer almalı. İlk özet, anadil başlığı, özeti ve anahtar kelimesi altına diğer dil başlığı, özeti ve anahtar kelimesi verilmeli. Özetler an fazla 150 kelime olmalı.

·         Metnin ikinci sayfası 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) ana başlığı ile başlamalı ve çalışılan konu hakkında genel bilgi verilmeli. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ  (RESEARCH SIGNIFICANCE) başlığı açıklanmalı.

3. DENEYSEL ÇALIŞMA, ANALİTİK ÇALIŞMA VEYA ANAKONU-MEVZUU. (EXPERIMENTAL METHOD-PROCESS; ANALYTICAL STUDY VEYA SUBJECT) başlığında çalışmada kullanılan deneysel yöntemler açıklanmalı. 4. BULGULAR VE TARTIŞMA (FINDINGS AND DISCUSSIONS)  başlığında çalışmanın deneysel yöntemleri sonucunda elde edilen bulgular ve çıktılar gerek yazı gerek tablo ve gerekse grafikleştirilerek belirtilmeli. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) bölümünde çalışmanın sonucunu ve yapılan çalışma doğrultusunda öneriler verilebilir.

·         Makale Teknik Sunum Formatı aşağıda verilen esaslara uygun olmalıdır. Hakemlere gönderilecek makalede yazar(lar)ın isimleri mutlaka saklanmalıdır. Yazar isimleri ilgili makalenin hakemlik süreci tamamlandıktan sonra belirtilmelidir. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir. Not, Teşekkür, Sonuç ve Kaynakça arasında verilmelidir. 

 

MAKALE BAŞLIĞI


      ÖZ
 

(En fazla 150 Kelime)

Anahtar Kelimeler: (5 Kelime)


  İKİNCİ DİLDEKİ MAKALE BAŞLIĞI


      ABSTRACT
 

      (En fazla 150 Kelime)

      Keywords: (5 Words)

 

 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)………………………

 

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE)……………………………

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA, ANALİTİK ÇALIŞMA VEYA ANAKONU   

   MEVZUU. (EXPERIMENTAL METHOD-PROCESS; ANALYTICAL STUDY VEYA

   SUBJECT)………………………………………

 

4. BULGULAR VE/VEYA TARTIŞMALAR (FINDINGS AND DISCUSSIONS) ………………………

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) ………………………

 

NOT (NOTICE) (Varsa) ………………………

  
SEMBOLLER (Varsa) ………………………


KAYNAKLAR (REFERENCES) ………………………


EK (Varsa) ………………………


      Kaynak gösterim bilgisi:

·         Makalede yararlanılan tüm kaynaklar cümle sonunda köşeli parantez içinde numaralı verilmeli. Örnek, [1, 2 ve 3]. 

·         Dergide yayımlanan makaleler-yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, cilt, sayı yıl biçiminde yapılması önerilir. Ayrıca, makaleye en son erişim tarihi parantez içinde verilmelidir.

·         Dergide yayımlanan makaleler-yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir.

·         Dergiye atfın; yazar, makale adı, cilt, sayı yıl biçiminde yapılması önerilir. Ayrıca, makaleye en son erişim tarihi parantez içinde verilmelidir.

·   İntihal (aşırma) ve etik kuralları gereğince, alıntılar hemen cümle bitiminde parantez içinde verilmeli ve bir referans numarası ile kaynaklarda desteklenmeli-belirtilmelidir.

·         Kaynaklar listesinde verilen kaynakların varsa DOI numarası mutlaka belirtilmelidir.

             Kaynak makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, (tarih), makalenin tam başlığı, derginin adı, cilt, sayı,

      başlama ve bitiş sayfaları.

Örnek: 
Ekinci, C.E. ve Yıldırım, S.T., (2004). Betonarme Temel ve Bodrum Perdelerinde Su-Nem Yalıtımının Önemi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi: DAUM, Cilt:2, Sayı:3, ss:11-17. 

Kaynak kitap veya rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, (tarih), kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayınlandığı yer ve yayın kuruluşunun adı.

Örnek: 
Ekinci, C.E., (2003). Yalıtım Teknikleri. İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım.

Kaynak bildiri ise Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, (tarih), “bildirinin adı, kongrenin, konferansın veya sempozyumun adı, yapıldığı yer, yayın şekli.

Örnek:
Ekinci, C.E. ve Eminel, M., (2004). Yalıtımsızlığın Gerçek Yüzü: Elazığ ve Yozgat Örneklemi. Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi. İstanbul, Bildiriler Kitabı, ss:331-338. 

Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, (tarih), tezin adı, derecesi, sunulduğu kurum.

Örnek: 
Yıldırım, S.T., (2002). Lif Takviyeli Betonların Performans Özelliklerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

·         Ayrıca kaynak gösteriminde yayınlanmış makalelerimize arşiv bölümünden ulaşabilir ve örnek gösteriminden yararlanabilirsiniz.

     Önerilen Kaynak Gösterme Formatı:
Soyad1, A1., Soyad2, A2. ve Soyad3, A3., (2010). Makalenin Başlığı. Education Sciences, Cilt:9, Sayı:1, ss: ---.
veya
Soyad, A.,(2010). Article Title, Engineering Sciences, Volume:9, Number:1, pp: ---.


Kaynak gösterimi EndNote stili kullanılarak yapılacaksa buradaki linkten erişebilirsiniz

     Tablo, şekil, resim ve grafik gösterim bilgisi:

·     Makalelerde yer alacak olan resim, grafik, denklem, tablo, şekiller vs özenle bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Makalelerde yer alacak olan grafik, resim, denklem ve şekiller 15x15 cm’den büyük olmamalı ve JPEG olarak verilmelidir. Tablo, resim, grafik, şekil gibi çalışmalar metin içine ve olması gereken yere yerleştirilmeli, her birine ayrı numara ve başlık verilmeli ve başlıklar Türkçe+İngilizce olarak yazılmalıdır. Tablolar klasik tablo şeklinde (satır ve sütun çizgili, BKZ: Örnek) düzenlenmeli, yatay konumda olmamalıdır. Sayfaya sığmayan tabloların için tablo içeriği daha küçük punto olarak verilebilir. Düşey formatta sığmayan tablo ve/veya şekiller küçültülmeli veya iki farklı tablo veya şekil olarak yeniden tasarlanmalıdır. Denklemler numaralanmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.  Dergide yer alan yazı ile şekil, resim ve grafik gibi tüm görsel materyal ile ileri sürülen görüş ve hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Tablolar klasik tablo şeklinde (satır ve sütunlu) ve olması gereken yerde ortalanmış konumda, başlığı ise hemen üstünde olmalıdır. Başlık en az iki farklı dilde yazılmalıdır.

 

Örnek:

Tablo 1. Okuldaki kişisel verileri

(Table 1. Personel data in school)

Sıra No

 

Açıklama

Sonuç

X

Y

Z

1

Öğrenci

0.30

0.31

0.32

2

Öğretmen

0.40

0.41

0.42

3

Yönetici

0.30

0.31

0.31

 

·         Şekiller olması gereken yerde, ortalanmış ve şekil içindeki yazılar "Courier New" olmalıdır. Şekil tanıtım yazıları en az iki farklı dilde ve şeklin altında olmalıdır.

Örnek:

Şekil 1. Resim

(Figure 1. Image)

 Örnek

Grafik 1……………………

(Graphic 1………………………)

 

Etik Sorumluluklar ve Politikalar

Yayın Etiği: Engineering Sciences'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Engineering Sciences yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik Sorumlulukları Taşıması Beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları: Engineering Sciences’e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Engineering Sciences’e gönderilemez.

 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Sorumlulukları: Editörler, Engineering Sciences’e yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,

 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,

 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler: Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler: Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.

 • Kör Hakemlik Süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir “Yazar Rehberi” yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.

 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler: Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.

 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın Kurulu ile ilişkiler: Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

 • Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.

 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler: Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri: Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan “Kör Hakemlik ve Değerlendirme” politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi: Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması: Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları: Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem: Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak: Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması: Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık: Editörler;

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler: Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar: Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları: Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları: Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar Engineering Sciences’e değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Engineering Sciences’e için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir

Yayıncının Etik Sorumlulukları: Engineering Sciences yayıncısı olan NWSA Akademik Dergiler kar amacı gütmeyen kamu yararına çalışan bir kuruluşudur. NWSA Akademik Dergiler kuruluş felsefesi gereği, bilimi uluslararası standartlarda kamuya mal etmek amacıyla Engineering Sciences dergisini yayınlamaktadır. Bu bağlamda NWSA Akademik Dergiler ve Yayın Kurulu, Engineering Sciences dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, Engineering Sciences’e gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

 • Engineering Sciences’de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşılırsa: Engineering Sciences’de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen nwsa.akademi@hotmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.