Cilt: 4 Sayı: 1, 21.07.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9547-7535
Dinler Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seda ŞENGÜL BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7641-1541
Dinler Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Arş. Gör. Talha FORTACI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 0000-0002-6539-9302
Dinler Tarihi, Hrıstiyanlık Araştırmaları
Arş. Gör. Mahmud Sami ŞENGÜL Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 0000-0001-5908-3224
Dinler Tarihi
Büşra ELMAS ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Dinler Tarihi

Türkiye'de Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı Araştırmaları üzerine uzmanlığı olan akademisyenlerin yayınlarını buluşturan bir platform/dergi olması amaçlanmaktadır. Dergi ilgili konularda yapılan akademik çalışmalara yer verecektir. Ayrıca, Oryantalist çalışmaların değerlendirildiği bir dergi olması amaçlanmaktadır. Ancak bunu yaparken, Oryantalist çalışmaları tamamen reddedip ötekileştiren bir yaklaşım değil, bu çalışmaların yanlış yanlarını eleştirirken, doğrularını takdir edecek bir bakış açısı benimsenmiştir. 

  1. Yahudiliğin tarihi, inançları, ibadetleri ve toplumsal boyutu hakkındaki çalışmalar. 

  2. Hıristiyanlığın tarihi, inançları, ibadetleri ve toplumsal boyutu hakkındaki çalışmalar. 

  3. Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, Müslüman-Yahudi İlişkileri, Hıristiyan-Yahudi İlişkileri

  4. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler arasındaki polemikler 

  5. Avrupa ve Amerika üzerine yapılan araştırmalar

  6. Oryantalist çalışmaların değerlendirilmesi

  7. Batıda din-toplum, din-siyaset ilişkisine ait çalışmalar

v  OKSİDENT, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı yayımlanan hakemli bir dergidir. 

v  Dergimizde Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslüman-Yahudi İlişkileri, Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, Hıristiyan-Yahudi İlişkileri, Avrupa ve Amerika’da din-toplum ve din-siyaset ilişkileri konularında araştırma makalelerine yer verilmektedir.

v  Makalelerin; özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.

v  Dergimizde, öncelikli olarak, bir soruya cevap bulmaya çalışan veya bir soruna çözüm getiren makalelere yer verilecektir.  Alanına katkı sağlayan araştırma makaleleri, kitap tanıtımları, literatür tanıtımları, etkinlik tanıtımları ve çeviri makaleler de dergimizde yayımlanır.

v  Makalelerin dergipark sistemi üzerinden gönderilmesi gerekir. Dergipark’ta bir dergiye nasıl makale gönderileceğine ilişkin görüntülü anlatım için tıklayınız.

v  Makalelerin (özetler ve kaynakça hâriç) 6000 kelimeyi (yaklaşık 20 sayfa) geçmemesi gerekir.

v  Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yayımlanabilir.

v  Makalelerin sonunda kaynakça yer almalıdır.

v  Dipnot ve kaynakçada Mecra Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

v  Dergimizde çift taraflı kör hakemli sistemi uygulanır. Hakem isimleri dergide yayımlanmaz.

v  Dergiye gönderilen makaleler öncelikle intihal sorgusundan geçirilir. Ardından makalenin dergi kapsamına giren bir konuyu ele alıp almadığına bakılır. Son olarak şekil, dipnot ve kaynakça açısından değerlendirilerek “Ön İnceleme” tamamlanır.

v  Ön incelemeden geçen makaleler değerlendirilmek üzere 2 hakeme gönderir.

        Her iki hakem de kabul vermişse, yayın sürecine geçilir. 

        Her iki hakem de red vermişse, makale reddedilir. 

        Hakemlerden biri red, diğeri major revizyon vermişse, makale reddedilir. 

       Her iki hakem de major revizyon vermişse, makale reddedilir.

         Hakemlerden biri red, diğeri kabul veya minor revizyon vermişse, makale 3. hakeme yönlendirilir. 

       Hakemlerden biri minor, diğeri major revizyon vermişse, düzeltmelerden sonra makale major revizyon veren hakeme tekrar gönderilir. Hakem kabul kararı verirse, makale yayına alınır. Red kararı  verirse, makale üçüncü hakeme yönlendirilir. Üçüncü hakemin kararına göre makale yayınlanır veya reddedilir.

v  Makalesi yayıma kabul edilen yazarlardan Türkçe ve İngilizce dillerinde 750 kelimelik geniş özet (summary) istenir.

v  Dergimize makale gönderen yazarlar bilimsel etik kurallarına uyduklarını beyan etmiş sayılırlar. 

OKSİDENT Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. OKSİDENT dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir: 


1. Yazarlık

Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbür edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).


2. Yazarın Sorumlulukları

Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.


3. Hakemliklerin Sorumlulukla

Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.


4. Editöryal Sorumluluklar

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. 

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. 

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. 

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir. 

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve OKSİDENT Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. 

Okuyucu OKSİDENT dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman mtarakci@uludag.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız. 


5. İntihali Ortaya Çıkarma

OKSİDENT Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.Oksident, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.