Kabul Edilmiş Makaleler

 • SANAYİ DEVRİMLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI VE İŞGÜCÜ BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
  Didem KOCA 21 Nis 2020
 • Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan “Kanıt” Kavramına İlişkin Öğrenci Algıları
  Kerem BOZDOĞAN , Cemal GÜVEN 22 Nis 2020
 • Türk Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
  Kadir Caner DOĞAN 22 Nis 2020
 • İlkokul Öğrencilerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Ayhan KOÇOĞLU , Işıl TANRISEVEN 28 Nis 2020
 • 2016-2018 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN CİNAYET VAKALARINA İLİŞKİN PROFİL ANALİZİ (ANKARA ÖRNEKLEMİ)
  Ozan KAVSIRACI 28 Nis 2020
 • Okullarda Örgütsel Adalete İlişkin Öğretmen Deneyimlerinin İncelenmesi
  Nuray ÖZGE SAĞBAŞ , Murat ÖZDEMİR 28 Nis 2020
 • AİLE EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN EBEVEYNLİK DAVRANIŞLARINAVE ÇOCUKLARINDA GÖZLENEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİNE ETKİSİ1
  Çiğdem ALTUNTAŞ , Ali ÇEKİÇ 3 May 2020
 • Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Yayınların R Programı ile Bibliyometrik Analizi
  Ceren KOCABAŞ , Gamze ALKAN 7 May 2020
 • Turist Rehberlerinin Liderlik Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği
  Sinan GÖKDEMİR , Hacı Mehmet YILDIRIM , Ayşegül ATEŞ 9 May 2020
 • Azerbaycan İstiklaline Adanmış Bir Ömür: Abdulvahap Yurtsever
  Ümit AKIN 9 May 2020
 • GAP Bölgesinde İkamet Eden Bireylerin Kullandıkları E-Ticaret Araçlarından Algılanan E-Hizmet Kalitesi Düzeyinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi
  Mehmet DEMİRDÖĞMEZ 9 May 2020
 • Türkiye’de Politik Devir ve Devlet Borçları İlişkisi
  Mehmet ELA 13 May 2020
 • Personel Seçimi Sürecinin AHP Tabanlı MOORA Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Liman Saha Operasyon Elemanı Seçimi Üzerine Bir Uygulama
  Aynur ACER , Hacer İNCİ 14 May 2020
 • 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Melike ÖZYURT 16 May 2020
 • İkiz Açık Hipotezinin Tarihsel Geçerliliğinin Panel Veri Yaklaşımı ile Analizi
  Mehmet ÇETİN 18 May 2020
 • SPOR TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
  Utku GÖNENER , Engin Işık ABANOZ , Beyza ÖZER , Ahmet GÖNENER 19 May 2020
 • Turist Rehberlerinde Kişisel Markalaşma
  Onur AKGÜL , Ahmet KÖROĞLU 19 May 2020
 • Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Uyku Düzeni, Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma
  Fedayi Yağar 20 May 2020
 • Türkiye'nin Yeni Göç Risklerine Karşı Tutumu Üzerine Bir İnceleme: İdlib Örneği
  Yasin ÇAM , İbrahim KELEŞ 21 May 2020
 • Sosyal Politika, Yoksulluk ve Kent Yoksulluğu
  Eylem BEYAZIT 21 May 2020
 • A RESEARCH ON THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY, CONFIDENCE IN WEBSITE AND PERCEIVED RISK ON PERCEIVED VALUE AND POSITIVE BEHAVIOURS OF CONSUMERS
  Mehmet DEMİRDÖĞMEZ , Nihat GÜLTEKİN 22 May 2020
 • Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Kararı Yetkinlik ve Mesleki Sonuç Beklentilerinin Geliştirilmesi
  Mustafa EŞKİSU , Namik Kemal HASPOLAT , Murat AĞIRKAN 26 May 2020
 • Çalışma Yaşamında Siber Mağduriyet ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılığın Özsaygıya Etkisi
  Çiğdem ÇAKIR , Esra G. KAYGISIZ 26 May 2020
 • Küçük Otel İşletmelerinde, Yöneticilerin Pazarlama Karmasına Yönelik Tutumları; Bir Uygulama
  Kursad SAYIN , Abdullah KARAMAN 27 May 2020
 • Muhafazakâr Bir Düşünür Olarak Topçu’nun Demokrasi Yaklaşımı
  Yunus KOÇ 29 May 2020
 • Marka Özgünlüğünün Marka İmajı Ve Marka Tercihindeki İlişkisinde Marka Güveninin Aracılık Rolü
  Kazim DAĞ , Yakup DURMAZ 3 Haz 2020
 • Seyahat Motivasyonlarının X, Y ve Z Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Serdar ÇÖP , Salim İBİŞ , Özgür KIZILDEMİR 4 Haz 2020
 • TURKEY TOWARD DESECULARISATION? AN HISTORICAL ANALYSIS OF SECULARISM AND MILITARY IMPACT IN TURKEY WITH REFERENCE TO THE TURKEY- EU RELATIONS DURING THE AKP
  Hakkı GÖKER ÖNEN 7 Haz 2020
 • Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık Ve Yılmazlığın Rolü
  Aytekin NAM , Sinem Evin AKBAY 7 Haz 2020
 • Okul Müdürlerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Müzeyyen Petek DİNÇMAN 12 Haz 2020
 • Ailelerin Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Dönemi Eğitim Harcamaları
  Esra YEŞİLYURT YALÇIN, Hüseyin YOLCU 12 Haz 2020
 • Developing Administrator Perception Management Scale: A Study on Validity and Reliability
  Sümeyra Dilek UYLAS , Türkan ARGON 12 Haz 2020
 • SOSYAL MEDYA ve DİĞER PLATFORMLARDA YAYIMLANAN REKLAM ETKİLİLİĞİNİN TÜKETİCİLERCE ALGI ARAŞTIRMASI
  Alpaslan DOĞAN , İpek Fatma ÇEVİK 18 Haz 2020
 • Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Yakup İME , Makbule KALI SOYER , Muhammet Şerif KESKİNOĞLU 19 Haz 2020
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Sürecinde Akran Öğretiminin Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
  Mevlüt KARA , Sevilay ŞAHİN , Seyfettin KAPAT 19 Haz 2020
 • Otizmli Bireylerin İstihdamında Örgüt Desteğinin Rolü
  İ̇brahim Efe EFEOĞLU , Ömür KILINÇARSLAN 27 Haz 2020
 • Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Şeyda SEVİNÇ , Mustafa DURMUŞÇELEBİ 5 Tem 2020
 • Babaların Gözünden Anne Bekçiliği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
  Güleycan AKGÖZ AKTAŞ , Arzu AYDIN 5 Tem 2020
 • Okul öncesi dönem çocuklarının okul hazırbulunuşluklarının yordayıcısı olarak sosyal bağımsızlık
  Filiz ERBAY , Neslihan DURMUŞOĞLU SALTALI 9 Tem 2020
 • YAŞLILIK DENEYİMİ VE KESİŞİMSELLİK: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Berfin VARIŞLI 12 Tem 2020
 • Nüfuz Pazarlaması (Influencer Marketing) ve Satın Alma Davranışı İlişkisi: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerinden Bir Araştırma
  Emel TANYERİ MAZICI, Hande TOPRAK 12 Tem 2020
 • The Role of Knowledge Sharing in the Effects of Intellectual Capital and Innovativeness on Firm Performance
  Mustafa Emre CİVELEK , Pınar BAŞAR 12 Tem 2020
 • SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DUYGULARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)
  Pelin AYDINOL , Lütfi ÜREDİ 12 Tem 2020
 • ÖĞRETMENLERİN DAVRANIŞSAL AÇIDAN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE YÖNETİCİLERİN ALGILANAN LİDERLİK STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Muhammed TAŞ , Zeynep Çiğdem ÖZCAN 14 Tem 2020
 • Temalı Park Şirketlerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi: Dünyadaki ve Türkiye’deki Örneklerin Kıyaslanması
  Muhammet Emin SOYDAŞ , Emrah GÖZ 21 Tem 2020
 • Yerel Yönetimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Yeterliği ve Halkla İlişkiler: Kocaeli Örneği
  Burcu ÜZÜM , Leyla ŞENOL 21 Tem 2020
 • İşletmelerin Finansal Performansının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Tespit Edilmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Enerji İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama
  Alirıza AĞ , Eşref KULOĞLU 21 Tem 2020
 • Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere Göre Okulun Anlamlandırılması
  Abdullah BALIKÇI 15 Ağu 2020
 • Gagne’nin Öğretim Kuramı Temelinde Yapılandırılmış Piyano Derslerinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İşlevselliği
  Jale DENİZ 6 Eyl 2020
 • Dromokratik Toplumlarda Eğitim ve Okulun Açmazları: Paul Virilioik Açıdan Analojik Bir Çözümleme
  Hamit ÖZEN 8 Eyl 2020
 • Üniversite Kavramına İlişkin Metaforik Algılar
  Nesip DEMİRBİLEK 2 Eki 2020