Öğretmen Adaylarının İngilizce Özyeterlik İnançlarının Algılanan Başarıları Üzerindeki Etkisi: Dil Öğrenme Çabasının Aracı Rolü
The Predictiveness of Prospective Teachers’ English Self-Efficacy Beliefs on Their Perceived Success: The Mediating Role of Language Learning Effort

Selda ÖZER [1] , Fatma BAŞARIR [2]


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının İngilizce öz-yeterlik inançlarının algılanan başarıları üzerindeki etkisinde dil öğrenme çabasının aracı rolünü analiz etmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 256 birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen İngilizce ile ilgili Öz-yeterlik İnancı Ölçeği ve Karabıyık ve Mirici (2018) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Öğrenme Çabası Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, İngilizce öz-yeterlik inancı, dil öğrenme çabası ve algılanan başarı arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon analizi uygulanırken, İngilizce öz-yeterlik inancının algılanan başarı üzerindeki etkisinde dil öğrenme çabasının aracı rolünü incelemek için PROCES Macro kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, İngilizce öz-yeterlik inancı, dil öğrenme çabası ve algılanan başarı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Aracılık etkisi için yapılan analizde ise, İngilizce öz-yeterlik inancının algılan başarı üzerindeki etkisinde dil öğrenme çabasının kısmi aracı rolü istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları alanyazın ışığında tartışılarak, dil eğitimcilerine, dil öğretim (eğitim) programları geliştirenlere ve öz-yeterlik, öğrenme çabası ve başarı üzerinde çalışan araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
The aim of the study is to analyze the mediating role of language learning effort on the effect of English self-efficacy belief on perceived success. The participants consisted of 256 freshmen studying at a faculty of education at a state university in 2018-2019 spring semester. Self-Efficacy Scale for English developed by Yanar and Bümen (2012) and Foreign Language Learning Effort Scale developed by Karabıyık and Mirici (2018) were used in data collection. While Pearson correlation analysis was applied to determine the relationships between English self-efficacy belief, language learning effort and perceived success, PROCESS Macro was used to examine the mediating role of language learning effort in the predictiveness of English self-efficacy belief on perceived success. The findings revealed that there were positive and significant correlations between English self-efficacy belief, language learning effort and perceived success. In the mediation analysis, partial mediating role of the language learning effort in the effect of English self-efficacy belief on perceived success was found statistically significant. The results of the research were discussed in the light of the literature and suggestions were made for language educators, language curriculum developers and researchers working on self-efficacy, learning effort and success.
 • Adeyemo, D. A. (2007). Moderating influence of emotional intelligence on the link between academic self-efficacy and achievement of university students. Psychology and Developing Societies, 19(2), 199-213.
 • Amjadiparvar, A. ve Zarrin, G. (2019). The relationship between EFL learners’ level of language awareness and their motivation and achievement. The Journal of Language Learning and Teaching, 9(2), 37-48.
 • Aratibel, A. P. (2013). The effects of socio-economic background, personal effort, and motivation in English proficiency. Unpublished M.A. thesis, Universidad Publica de Navarra, Navarra, Spain.
 • Awang-Hashim, R., F. O'Neil, H. ve Hocevar, D. (2002). Ethnicity, effort, self-efficacy, worry, and statistics achievement in Malaysia: A construct validation of the state-trait motivation model, Educational Assessment, 8(4), 341-364, DOI: 10.1207/S15326977EA0804_3.
 • Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 • Bailey, P., Onwuegbuzie, A. J. ve Daley, C. E. (2000). Using learning style to predict foreign language achievement at the college level. System, 28, 115-133.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147. DOI:10.1037/0003-066X.37.2.122.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A Social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44(9), 1175-1184.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Başbay, A. ve Gözüm, E. (2019). Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce öz-yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarıları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 12-29.
 • Batumlu, D. Z. ve Erden, M. (2007). The relationship between foreign language anxiety and English achievement of Yıldız Technical Unıversity School of foreign languages preparatory students, Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 24-38.
 • Bernhardt, S. (1997). Self-efficacy and second language learning. The NCLRC Language Resource, 1(5).
 • Binalet, C. ve Guerra, J. (2014). A Study on the relationship between motivation and language learning achievement among tertiary students. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 3(5), 251-260.
 • Bonesrønning, H. ve Opstad, L. (2015). Can student effort be manipulated? Does it matter?, Applied Economics, 47(15), 1511-1524, DOI: 10.1080/00036846.2014.997923.
 • Bouffard. T., Boisvert, J., Vezeau, C. ve Larouche, C. (1995). The impacts of goal orientation on self-regulation and performance among college students. British Journal of Educational Psychology, 65, 317-329.
 • Bozick, RN. ve Dempsey, T. ed. (2010). Effort. J. A. Rosen, E. J. Glennie, B. W. Dalton, J. M. Lennon ve R. N. Bozick, Noncognitive skills in the classroom: New perspectives on educational research içinde (s. 39-68). Research Triangle Park, NC: RTI International.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carbonaro, W. (2005). Tracking students’ efforts and academic achievement. Sociology of Education, 78(1), 29-49.
 • Cerit Berber, N. ve Sarı, M. (2010). Kavramsal değişime dayalı öğretim stratejilerinin fizik dersine yönelik bazı duyuşsal özelliklerin gelişimine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-64.
 • Chassie, M.B., O’Conner, E.J. ve Walther, F. (2004). Expended effort and academic performance. Testing of Psychology, 7(4), 231-233.
 • Cotterall, S. (1999). Key variables in language learning: What do learners believe about them? System, 27(4), 493-513.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çubukçu, F. (2008). A study on the correlation between self-efficacy and foreign language learning anxiety. Journal of Theory and Practice in Education, 4(1), 148-158.
 • Dalkılıç, N. (2001). An investigation into the role of anxiety in second language learning. (Unpublished doctoral thesis). Çukurova University, Adana.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Dörnyei, Z. (1990). Conceptualising motivation in foreign-language learning. Language Learning, 40, 45-78.
 • Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 78(3), 273-284.
 • Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge, MA:Cambridge University Press.
 • Dörnyei, Z. ve Otto, I. (1998). Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43-69.
 • Elliot, A. (2007). A conceptual history of the achievement goal construct. A. Elliot ve C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation içinde (s.52-72). New York: Guilford Press.
 • Fewell, N. (2010). Language learning strategies and English language proficiency: An investigation of Japanese EFL university students. TESOL Journal, 2, 159-174.
 • Gao, Z., Lodewyk, K. ve Zhang, T. (2009). The role of ability beliefs and incentives in middle school students’ intentions, cardiovascular fitness, and effort. Journal of Teaching in Physical Education, 28, 3-20.
 • Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
 • Gardner, R. C., Moorcroft, R. ve MacIntyre, P.D. (1987). The role of anxiety in second language performance of language dropouts (Research Bulletin No. 657) London: University of Western Ontario.
 • Genç, G. (2016). Attributions to success and failure in English language learning: The effects of gender, age and perceived success. European Journal of Educational Studies, 2(12), 25-43.
 • Genç, G., Kuluşaklı, E. ve Aydın, S. (2016). Exploring EFL learners’ perceived self-efficacy and beliefs on English language learning. Australian Journal of Teacher Education, 41(2), 53-68.
 • Ghonsooly, B. ve Elahi, M. (2011). Learners' self-efficacy in reading and its relation to foreign language reading anxiety and reading achievement. Journal of English Language Teaching and Learning, 53(217), 45- 67.
 • Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi: Fırat Üniversitesi Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 143-158.
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226.
 • Gömleksiz, M. N. ve Ülkü Kan, A. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Studies, 7(1), 1159-1177.
 • Habók, A., ve Magyar, A. (2018). The effect of language learning strategies on proficiency, attitudes and school achievement. Frontiers in Psychology, 8, 2358.
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis: A regression- based approach. Newyork, NY: The Guilford Press.
 • Hewitt, E. ve Stephenson, J. (2012). Foreign language anxiety and oral exam performance: A replication of Phillip’s MLJ study. The Modern Language Journal, 96, 170-189.
 • Horwitz, E. K. (1988). The beliefs about language learning of beginning university foreign language students. The Modern Language Journal, 72(3), 283-294.
 • Horwitz, E. K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 112-126.
 • Hsieh, P. P. H. ve Kang, H. S. (2010). Attribution and self-efficacy and their interrelationship in the Korean EFL context. Language Learning, 60(3), 606-627.
 • Inagaki, Y. (2014). A mediator between motives and learning effort: The role of acquisition goals in motivational process of foreign language learners. Proceeding of the Global Summit on Education GSE, Kuala Lumpur, Malaysia, 455-465.
 • İnal, S., Evin Gencel, İ. ve Saracaloğlu, A. S. (2005). The Relation between Students Attitudes toward Foreign Language and Foreign Language Achievement. Language Journal, 130, 37-52.
 • Jabbarifar, T. (2011). The importance of self-efficacy and foreign language learning in the 21st century. Journal of International Education Research, 7(4), 117-126.
 • Jackson, W. J. (2002). Enhancing self-efficacy and learning performance. The Journal of Experimental Education, 70, 243-254.
 • Kang, M., Yoon, S., Lim, H. ve Yoo, Y. R. (2012). Identifying predicting power of metacognition, perceived interaction, presence on learning outcomes in web-based collaborative learning. Journal of Lifelong Learning Society, 8(2), 111-130.
 • Karabıyık, C. ve Mirici, İ. H. (2018). Development and validation of the foreign language learning effort scale for Turkish tertiary-level students. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(2), 373-395.
 • Karakış, Ö. (2014). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik kaygıları, motivasyonları, öz-yeterlik algıları ve İngilizce ders başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Khodadady, E. ve Khajavy, G. (2013). Exploring the role of anxiety and motivation in foreign language achievement: A structural equation modeling approach. Porta Linguarum, 20, 269-286.
 • Kırmızı, Ö. (2015). The interplay among academic self-concept, self-efficacy, selfregulation and academic achievement of higher education L2 learners. Journal of Higher Education and Science, 5(1), 32-40. DOI: 10.5961/jhes.2015.107.
 • Kitikanan, P. ve Sasimonton, P. (2017). The relationship between English self-efficacy and English learning achievement of L2 Thai learners. Language Education and Acquisition Research Network (LEARN) Journal, 10(1), 148-163.
 • Komarraju, M. ve Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, 25, 67-72. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.01.005.
 • Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 111-133.
 • Kuehn, Z. ve Landeras, P. (2014). The effect of family background on student effort. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 14(4), 1337-1403.
 • Lent, R. W., Brown, S. D. ve Larkin, K. C. (1986). Self-efficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 265-269. https://doi.org/10.1037/0022- 0167.33.3.265.
 • Li, L. K. Y. (2012). A study of the attitude, self-efficacy, effort and academic achievement of cityu students towards research methods and statistics. Discovery – SS Student E-Journal, 1, 154-183.
 • Lim, K. Y., Jin, M. ve Kim, S. W. (2016). Relationships among self-determination, collaboration preference, cognitive and perceived achievement in flipped learning environment. Korean Association for Education Information and Media, 22(3), 439-462.
 • Littlewood, W. (1999). Defining and developing autonomy in East Asian contexts. Applied Linguistics, 20(1), 71- 94.
 • Littlewood, W. (2001). Foreign and second language learning; language acquisation research and its ımplications for the classroom. (15th Ed). Cambridge Univesity Press.
 • Lorsbach, A. W. ve Jinks, J. L. (1999). Self-efficacy theory and learning environment research. Learning Environments Research, 2, 157-167.
 • Ma, Guang-hui. (2005). The effects of motivation and effort on foreign language achievement. Journal of PLA University of Foreign Languages, 28(4), 37-41.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Kozikoğlu, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil derslerine ilişkin tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 184-202.
 • Meral, M., Çolak, E. ve Zereyak, E. (2012). The relationship between self-efficacy and academic performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1143-1146.
 • Mills, N., Pajares, F. ve Herron, C. (2006). A reevaluation of the role of anxiety: Self-efficacy, anxiety, and their relation to reading and listening proficiency. Foreign Language Annals, 39(2), 276-295.
 • Moreno, R. ve Kilpatrick, J. (2018). Student perceptions of self-efficacy in the foreign language classroom: A design-based research study. EDeR - Educational Design Research, 2(1), 1-26. http://dx.doi.org/10.15460/eder.2.1.1214.
 • Onwuegbuzie, A. J., Bailey, P. ve Daley, C. E. (1999). Relationship between anxiety and achievement at three stages of learning a foreign language. Perceptual and Motor Skills, 88, 1085-93.
 • Onwuegbuzie, A. J., Bailey, P. ve Daley, C. E. (2000) Cognitive, affective, personality, and demographic predictors of foreign-language achievement, The Journal of Educational Research, 94(1), 3-15.
 • Opare, J. A. ve Dramanu, B. Y. (2002). Students’ academic performance. Academic effort as an intervening variable. IFE PsychologIA: An International Journal, 10(2), 193-210.
 • Otto, I. (1998). The relationship between individual differences in learner creativity and language learning success. TESOL Quarterly, 32(4), 763-773.
 • Oxford, R. ve Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. Modern Language Journal, 78(1), 12-28. https://doi.org/10.2307/329249.
 • Özer, B. ve Korkmaz, C. (2016). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen unsurlar. Ekev Akademi Dergisi, 67, 59-84.
 • Özer, S. (2020). Foreign language learning effort levels of students in English for Specific Purposes. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(3), 1352-1367. Doi: 10.17263/jlls.803772
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
 • Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. Theory into Practice, 41(2), 116-125.
 • Pajares, F. ve Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. R. Riding ve S. Rayner (Eds.), Selfperception içinde (s. 239-266). London: Ablex Publishing.
 • Peters, M. L. (2013). Examining the relationships among classroom climate, self-efficacy, and achievement in undergraduate mathematics: A multi-level analysis. International Journal of Science and Mathematics Education, 11(2), 459-480.
 • Phan, H. P. (2008). Exploring students’ reflective thinking practice, processing strategies, efforts and achievement goal-orientation. Educational Psychology, 29(3), 297-313.
 • Pishghadam, R. ve Khajavy, G. H. (2013). Intelligence and metacognition as predictors of foreign language achievement: A structural equation modeling approach. Learning and Individual Differences, 24, 176-181.
 • Pishghadam, R., Khodadady, E. ve Zabihi, R. (2011). Learner creativity in foreign language achievement. European Journal of Educational Studies, 3(3), 465-472.
 • Preacher, K. J., Rucker, D. D. ve Hayes, A. F. (2007) Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227.
 • Price, M. L. (1991). The subjective experience of foreign language anxiety: Interview with highly anxious students. E. K. Horwitz, ve D. J. Young (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications içinde (s. 101-108). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Raoofi, S., Tan, B. H. ve Chan, S. H. (2012). Self-efficacy in second language learning contexts. English Language Learning, 5(11), 60-73.
 • Reece, I. ve Walker, S. (1997). Teaching training and learning: A practical guide. Great Britain: Athenaeum Press.
 • Ross, J. A. (2006). The reliability, validity, and utility of self-assessment. Practical Assessment Research & Evaluation, 11(10), 1-13.
 • Schunk, D. H. ve Zimmerman, B. J. (1997). Social origins of self-regulatory competence. Educational Psychologist, 32, 195-208.
 • Shah, P. M. ve Ng, J. M. K. (2005). Acquisition of acrolect Malaysian English at an institution of higher learning. The International Journal of Learning, 12(5), 19-31.
 • Siegle, D. ve McCoach, D. B. (2007). Increasing student mathematics self- efficacy through teacher training. Journal of Advanced Academics, 18, 278-312.
 • Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2006). Self-concept and self-efficacy in mathematics: Relation with mathematics motivation and achievement. In Prescott, A. P. (Ed.), The concept of self in education, family and sports (s. 51-74). New York, NY: Nova Science.
 • Stewart, E. B. (2008). School structural characteristics, student effort, peer associations, and parental involvement: the influence of school- and individual-level factors on academic achievement. Education and Urban Society, 40(2), 179-204.
 • Şeker, M. (2015). The use of self-regulation strategies by foreign language learners and its role in language achievement. Language Teaching Research, 20, 600-618.
 • Tabatabaei, O. ve Mashayekhi, S. (2013). The relationship between EFL learners’ learning styles and their L2 achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 245-253.
 • Tekin Özel, R. (2019). Yabancı dil öğretiminde yeni bir paradigma: Yöntem sonrası dönem. DTCF Dergisi, 59(2), 1057-1086.
 • Tenaw, Y. A. (2013). Relationship between self-efficacy, academic achievement and gender in analytical chemistry at Debre Markos college of the teacher education. African Journal of Chemical Education, 3(1), 3- 28.
 • Trevelyan, R. (2011). Self-efficacy and effort in new venture development. Journal of Management & Organization, 17(1), 2-16.
 • Twum Ampofo, E. T. ve Osei-Owusu, B. (2015). Students’ academic performance as mediated by students’ academic ambition and effort in the publıc senior high schools in Ashanti Mampong Municipality of Ghana. International Journal of Academic Research and Reflection, 3(5), 19-35.
 • Uğraş, M. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerinin motivasyon ile öz yeterlik inançlarının Fen Bilimleri dersindeki başarılarıyla ilişkisinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 495-508.
 • Uslu, M. E., Sahin, E. ve Odemis, I. S. (2016). The effect of language learning strategies on academic achievement. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(3), 73-78.
 • Weiser, D.A. ve Riggio, H. R. (2010). Family background and academic achievement: Does self-efficacy mediate outcomes? Social Psychology Education, 13, 367-383. https://doi.org/10.1007/s11218-010-9115-1.
 • Wen, Q. ve Johnson, R. K. (1997). L2 learner variables and English achievement: A study of tertiary-level English majors in China. Applied Linguistics, 18(1), 24-48.
 • Wong, L. L. C. ve Nunan, D. (2011). The learning styles and strategies of effective language learners. System, 39(2), 144-163. Doi:10.1016/j.system.2011.05.004.
 • Woolfolk, A. E. (2001). Education psychology, 8th Edition, Allyn & Bacon.
 • Yalçın Tilfarlioğlu, F. ve Çiftçi, F. Ş. (2011). Supporting self-efficacy and learner autonomy in relation to academic success in EFL classrooms (A case study). Theory and Practice in Language Studies, 1(10), 1284- 1294. DOI: 10.4304/tpls.1.10.1284-1294.
 • Yamane, T. (2006). Temel örnekleme yöntemleri. A. Esin, C. Aydın, M. A. Bakır ve E. Gürbüzsel, Çev.. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Yanar, B.H. ve Bümen, N.T. (2012). İngilizce ile ilgili öz yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.
 • Yüksel, M. ve Geban, Ö. (2016). Examination of science and math course achievements of vocational high school students in the scope of self-efficacy and anxiety. Journal of Education and Training Studies, 4(1) 88- 100.
 • Zimmerman, B. J. ve Risenberg, R. (1997). Self-regulatory dimensions of academic learning and motivation. G. Phye (Ed), Handbook of academic learning içinde (s. 105-125). New York: Academic Press.
 • Zimmerman, B. J., Bandura, A. ve Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29(3), 663- 676.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2648-9150
Yazar: Selda ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5855-7993
Yazar: Fatma BAŞARIR
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Özer, S , Başarır, F . (2020). Öğretmen Adaylarının İngilizce Özyeterlik İnançlarının Algılanan Başarıları Üzerindeki Etkisi: Dil Öğrenme Çabasının Aracı Rolü . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Eğitim ve Toplum Özel sayısı , 5704-5731 . DOI: 10.26466/opus.771847