PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 19 - 29, 01.02.2005

Öz

The purpose of this study was to develop and test the scale for attitudes of 6th grade primary school students’ toword art lesson programme, where Multi Disciplinary Art Education Method was implemented. While a Multi Disciplinary Art Education Method was applied to the experiment group, a traditional education method was applied to the other group. In a pilot study where 107 seventh grade students in the primary school were tested the cronbach alpha level was .81. As a result of factor analysis, out of 30 originial items 26 items were retained and the final scale is obtained. Data were evaluated using SPSS 11.0 pocket programe. There was significant difference between attitudes of students in the classroom. Where Multi Disciplinary Art Education Method was implemented and the attitudes of the students in the classroom where traditional teaching methods were applied. These results imply suggest that Multi Disciplinary Art Education Method has positive effecty on students’ affective features.

Kaynakça

 • Alakuş, A. O. (2002). İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim – İş dersi Öğretim programındaki Grafik Tasarımı Konularının Çok Alanlı sanat Eğitimi Yöntemiyle ve Bu Yönteme Uygun Düzenlenmiş Bir Ortamda Uygulanması, Ankara : GÜ SBE Resim – İş Eğitimi AbDalı (Yayınlanmamış Dr. Tezi ).
 • Beykal, O. F. (2002). Günümüz Koşullarında Sanat ( Resim – İş ) Eğitimcisinin Özellikleri Nelerdir ve Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır. Gazi Üniversitesinin Eğitimde75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ank.: : GÜ Gazi Eğitim Fakültesi.
 • Beykal, O. F. (2005). İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim-İş Dersi Öğretim Programındaki Özgün Baskıresim Konularının ÇASEY ile Uygulanmasının Öğrencilerin, Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Ankara: G.Ü EBE Resim–İş Eğitimi AbD Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Büyüköztürk, Ş.(2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara : Pegem Yayıncılık.
 • Dikici, A., Taşpınar, M. ( 2002 ). Resim Öğretmenlerinin Yaratıcı Niteliklerini Belirleyen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim ve Bilim Dergisi, S: 124, C : 27, Ankara.
 • Hurwitz, A., Day, M. (1995) Children and Their Art: Methods for the Elemantary Schoo, Florida : Harcourt Brace College Publishers.
 • Mercin, L. (2002). İlköğretim Kurumlarında Müze Eğitiminin Sanat Eğitimi İçerisindeki Rolü, Gazi Üniversitesinin Eğitimde75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara : G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi.
 • Özsoy, V.(1993). Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve Bir Program Önerisi. Eğitim ve Bilim Dergisi S: 121
 • Özsoy, V. (1999). Güzel Sanatlar Öğretiminde Çok Alanlı ve Projelere Dayalı Bir Yöntem. I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale : Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri.Gündüz Eğitim ve Yay., Ankara.
 • San, İ. (2002). Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler. I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale: OMÜ Eğitim Fakültesi.
 • Tavşancıl, E (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ank.: Nobel Yay.

RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 19 - 29, 01.02.2005

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulları 6.sınıf öğrencilerinin Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemine “ÇASEY” göre Resim – İş dersine yönelik tutum ölçeği hazırlanarak incelenmesidir. Araştırma deney grubunda Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi “ÇASEY”, kontrol grubunda ise geleneksel eğitim yöntemi izlenmiştir. Hazırlanan bu ölçek uygulama yapılacak okulun 7. sınıflarındaki toplam 107 kişi üzerinde yapılan pilot çalışma sonucunda güvenirlik kat sayısı .81 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi sonucunda 30 maddelik ölçek 26 maddeye indirilmiş ve nihai hale getirilmiştir. Veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ÇASEY’nin uygulandığı sınıf ile geleneksel yöntemin uygulandığı sınıftan öğrencilerin Resim – İş dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum ÇASEY’nin öğrencilerin duyuşsal özelliklerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir

Kaynakça

 • Alakuş, A. O. (2002). İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim – İş dersi Öğretim programındaki Grafik Tasarımı Konularının Çok Alanlı sanat Eğitimi Yöntemiyle ve Bu Yönteme Uygun Düzenlenmiş Bir Ortamda Uygulanması, Ankara : GÜ SBE Resim – İş Eğitimi AbDalı (Yayınlanmamış Dr. Tezi ).
 • Beykal, O. F. (2002). Günümüz Koşullarında Sanat ( Resim – İş ) Eğitimcisinin Özellikleri Nelerdir ve Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır. Gazi Üniversitesinin Eğitimde75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ank.: : GÜ Gazi Eğitim Fakültesi.
 • Beykal, O. F. (2005). İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim-İş Dersi Öğretim Programındaki Özgün Baskıresim Konularının ÇASEY ile Uygulanmasının Öğrencilerin, Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Ankara: G.Ü EBE Resim–İş Eğitimi AbD Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Büyüköztürk, Ş.(2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara : Pegem Yayıncılık.
 • Dikici, A., Taşpınar, M. ( 2002 ). Resim Öğretmenlerinin Yaratıcı Niteliklerini Belirleyen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim ve Bilim Dergisi, S: 124, C : 27, Ankara.
 • Hurwitz, A., Day, M. (1995) Children and Their Art: Methods for the Elemantary Schoo, Florida : Harcourt Brace College Publishers.
 • Mercin, L. (2002). İlköğretim Kurumlarında Müze Eğitiminin Sanat Eğitimi İçerisindeki Rolü, Gazi Üniversitesinin Eğitimde75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara : G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi.
 • Özsoy, V.(1993). Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve Bir Program Önerisi. Eğitim ve Bilim Dergisi S: 121
 • Özsoy, V. (1999). Güzel Sanatlar Öğretiminde Çok Alanlı ve Projelere Dayalı Bir Yöntem. I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale : Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri.Gündüz Eğitim ve Yay., Ankara.
 • San, İ. (2002). Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler. I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale: OMÜ Eğitim Fakültesi.
 • Tavşancıl, E (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ank.: Nobel Yay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feryal Beykal ORHUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133047, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {18}, number = {18}, pages = {19 - 29}, title = {RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ}, key = {cite}, author = {Orhun, Feryal Beykal} }
APA Orhun, F. B. (2005). RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (18) , 19-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133047
MLA Orhun, F. B. "RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 19-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133047>
Chicago Orhun, F. B. "RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 19-29
RIS TY - JOUR T1 - RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ AU - Feryal BeykalOrhun Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 29 VL - 18 IS - 18 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ %A Feryal Beykal Orhun %T RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 18 %N 18 %R %U
ISNAD Orhun, Feryal Beykal . "RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 18 (Şubat 2005): 19-29 .
AMA Orhun F. B. RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ. PUJE. 2005; 18(18): 19-29.
Vancouver Orhun F. B. RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 18(18): 19-29.
IEEE F. B. Orhun , "RESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 18, ss. 19-29, Şub. 2005

..........................