Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 1, 29 - 40, 28.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Alpar, R. (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. 1.Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alp, H., & Çamlıyer, H. (2016). Otistik Çocuklarda Görülen Davranış Problemlerinin Düzeltilmesiyle Hareket Eğitimi ve Fiziksel Aktivitelerin İlişkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 252-264.
 • Aksoy, Ş. G. (2019). Yaşam Boyu Özgül Öğrenme Güçlüğü. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi. 11 (ek sayı). 34-39. https://dx.doi.org/10.5222/iksstd.2019.88609.
 • Amerikan Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington: American Psychiatric Association.
 • Arabacı N., & Çıtak, Ş. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların “Oyun” ve “Açık Alan (Bahçe)” Etkinlikleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Bahçe Düzenleme Çalışması. Mediterranean Journal of Education Research, 11 (21), 28-43.
 • Badau, D. (2017). The Educational Impact of Implementation the Education Through Adventure Discipline in Physical Education and Sports Academic Curriculum. Physical Education of Students, 21, 108-115. https://doi.org/10.15561/20755279.2017.0302.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carmen, P. (2020). Psychomotor Development and Sports Practice in Primary School: Application of APCM Test for Preventive Purposes. Physical Education and Sports Magazine, 20, 2143-2150. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s3288.
 • Cavioni, V., Grazzani, I., & Ornaghi, V. (2017). Social and Emotional Learning for Children with Learning Disability: Implications for Inclusion. International Journal of Emotional Education, 9 (2), 100-109.
 • Chordia, S. L., Thandapani, K., & Arunagirinathan, A. (2020). Children at Risk of Developing Specific Learning Disability in Primary Schools. The Indian Journal of Pediatrics, 87, 94-98. https://doi.org/10.1007/s12098-019-03130-z.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., & Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Y ayıncılık.
 • Courtad, C. A., & Bakken, J. P. (2011). History of Learning Disabilities. History of Special Education, 21, 61-87. https://doi.org/10.1108/S0270-4013(2011)0000021007.
 • Deng, B. (2017). Spark Motor Program to Develop Psychomotor Skills in Learning Disorder Chinese Students. NeuroQuantology, 15 (3), 185-192. https://doi.org/10.14704/nq.2017.15.3.1098.
 • Deniz, M. E., Yorgancı, Z., & Özyeşil, Z. (2009). Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. İlköğretim Online, 8 (3), 694-708.
 • Demirci, N., & Toptaş Demirci, P. (2016). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 47-57.
 • Doğan, H. (2012). Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan 5-6 Yaş Çocukları İçin Uygulanan Erken Müdahale Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Fotiadou, E. G., Neofotistou, K. H., Giagazoglou, P. F., & Tsimaras, V. K. (2017). The Effect of A Psychomotor Education Program on the Static Balance of Children with Intellectual Disability. The Journal of Strength and Conditioning Research, 31(6), 1702-1708. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001612.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 9(1), 83-106. https://doi.org/10.19126/suje.456198.
 • Heper, E., Koca, C., Ertan, H., Kale, M., Terek, S., Karabudak, E., & Ertan, H. (2012). Spor Bilimleri ile İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi. H. Ertan (Ed.), Spor Bilimlerine Giriş (pp. 11-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keskin, B., Hanbay, E., & Kalyoncu, M. (2017). 5-8 Yaş Grubu Otistik Çocuklarda Egzersiz Uygulamalarının Sportif Performans Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 50-58.
 • Koparan, Ş. (2003). Özel İhtiyaçları Olan Çocuklarda Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(1). 153-160.
 • Krebs, P. (2005). Adapted Physical Education and Sport. Winnick, J. (Ed.), Intellectual Disabilities Human Kinetics. 4th Edition. New York: State University.
 • Larouche, R., Boyer, C., Tremblay, M.S., & Longmuir, P. (2013). Physical Fitness, Motor Skill, and Physical Activity Relationships in Grade 4 To 6 Children. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39 (5), 553-559. https://doi.org/10.1139/apnm-2013-0371.
 • Litt, J., Taylor, H.G., Klein, N., & Hack, M. (2005). Learning Disabilities in Children with Very Low Birthweight: Prevalence, Neuropsychological Correlates, and Educational Interventions. Journal of Learning Disabilities, 38 (2):130-41. https://doi.org/10.1177/00222194050380020301.
 • Miciak, J., & Fletcher, J. M. (2020). The Critical Role of Instructional Response for Identifying Dyslexia and Other Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 53 (5), 343-353. https://doi.org/10.1177/0022219420906801.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete.
 • Özmen, R. G. (2010). Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Pullen, P. C., Lane, H. B., Ashworth, K. E., & Lovelace, S. P. (2017). Specific Learning Disabilities. Handbook of Special Education. Second Edition. New York: Taylor & Francis.
 • Salman, U., Özdemir, S., Salman, A. B., & Özdemir, F. (2016). Özel Öğrenme Güçlüğü ‘Disleksi’. FNG& Bilim Tıp Dergisi, 2 (2), 170-176. https://doi.org/10.5606/fng.btd.2016.031.
 • Selçuk, R., Tarakçı, D., Taşkıran, H., & Algun, Z. C. (2018). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Çift Görev Odaklı Denge Egzersizlerinin Denge ve Öğrenme Üzerine Etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 5 (2), 65-73.
 • Singh, S., Sawani, V., Deokate, M., Panchal, S., Subramanyam, A. A., Shah, H. R., & Kamath, R. M. (2017). Specific Learning Disability: A 5 Year Study From India. International Journal of Contemporary Pediatrics, 4 (3), 863-868. https://dx.doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20171687.
 • Sönmez, V. (2017). Association of Cognitive, Affective, Psychomotor and Intuitive Domains in Education, Sönmez Model. Universal Journal of Educational Research, 5 (3), 347-356. doi:10.13189/ujer.2017.050307. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050307.
 • Tekin, H. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Meso Yayınevi.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, E., & Çetin, Z. (2018). Sporun Psikomotor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 54-66. https://doi.org/10.21020/husbfd.427140.
 • Yılmaz, A., & Soyer, F. (2018). Effect of Physical Education and Play Applications on School Social Behaviors of Mild-Level Intellectually Disabled Children. Education Sciences, 8(89). https://doi.org/10.3390/educsci8020089.

The Effect of Movement Education Studies Applied to Children with Specific Learning Disability on Psychomotor Development

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 1, 29 - 40, 28.04.2021

Öz

Specific learning disability is a condition that causes academic and mental processes, problems in motor development, balance, and coordination. This study was conducted to determine if some psychomotor skills of children with a specific learning disability develop with movement education. The working group consists of a total of twenty-eight children aged 7-14 with specific learning disabilities, who are trained in a private rehabilitation center operating and selected through simple random sampling in Kocaeli. In this research, fourteen experimental groups and fourteen as control groups were determined of the total of twenty-eight students. The data were obtained through observational tests applied before and after the 8- week training program. Experts prepared the observation results in the form of a 5-point Likert and marked the form. SPSS 25.0 was used to analyze the data. The Wilcoxon test was used because the data didn't show a normal distribution, and the research included correlation measurements. As a result of the study, no statistically significant difference was found between the test values of the control group before and after the training (p>.05), but there was a significant difference between the test values before and after the training in the experimental group (p<.05). It is concluded that movement training studies have positive effects on some psychomotor skills.

Kaynakça

 • Alpar, R. (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. 1.Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alp, H., & Çamlıyer, H. (2016). Otistik Çocuklarda Görülen Davranış Problemlerinin Düzeltilmesiyle Hareket Eğitimi ve Fiziksel Aktivitelerin İlişkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 252-264.
 • Aksoy, Ş. G. (2019). Yaşam Boyu Özgül Öğrenme Güçlüğü. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi. 11 (ek sayı). 34-39. https://dx.doi.org/10.5222/iksstd.2019.88609.
 • Amerikan Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington: American Psychiatric Association.
 • Arabacı N., & Çıtak, Ş. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların “Oyun” ve “Açık Alan (Bahçe)” Etkinlikleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Bahçe Düzenleme Çalışması. Mediterranean Journal of Education Research, 11 (21), 28-43.
 • Badau, D. (2017). The Educational Impact of Implementation the Education Through Adventure Discipline in Physical Education and Sports Academic Curriculum. Physical Education of Students, 21, 108-115. https://doi.org/10.15561/20755279.2017.0302.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carmen, P. (2020). Psychomotor Development and Sports Practice in Primary School: Application of APCM Test for Preventive Purposes. Physical Education and Sports Magazine, 20, 2143-2150. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s3288.
 • Cavioni, V., Grazzani, I., & Ornaghi, V. (2017). Social and Emotional Learning for Children with Learning Disability: Implications for Inclusion. International Journal of Emotional Education, 9 (2), 100-109.
 • Chordia, S. L., Thandapani, K., & Arunagirinathan, A. (2020). Children at Risk of Developing Specific Learning Disability in Primary Schools. The Indian Journal of Pediatrics, 87, 94-98. https://doi.org/10.1007/s12098-019-03130-z.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., & Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Y ayıncılık.
 • Courtad, C. A., & Bakken, J. P. (2011). History of Learning Disabilities. History of Special Education, 21, 61-87. https://doi.org/10.1108/S0270-4013(2011)0000021007.
 • Deng, B. (2017). Spark Motor Program to Develop Psychomotor Skills in Learning Disorder Chinese Students. NeuroQuantology, 15 (3), 185-192. https://doi.org/10.14704/nq.2017.15.3.1098.
 • Deniz, M. E., Yorgancı, Z., & Özyeşil, Z. (2009). Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. İlköğretim Online, 8 (3), 694-708.
 • Demirci, N., & Toptaş Demirci, P. (2016). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 47-57.
 • Doğan, H. (2012). Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan 5-6 Yaş Çocukları İçin Uygulanan Erken Müdahale Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Fotiadou, E. G., Neofotistou, K. H., Giagazoglou, P. F., & Tsimaras, V. K. (2017). The Effect of A Psychomotor Education Program on the Static Balance of Children with Intellectual Disability. The Journal of Strength and Conditioning Research, 31(6), 1702-1708. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001612.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 9(1), 83-106. https://doi.org/10.19126/suje.456198.
 • Heper, E., Koca, C., Ertan, H., Kale, M., Terek, S., Karabudak, E., & Ertan, H. (2012). Spor Bilimleri ile İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi. H. Ertan (Ed.), Spor Bilimlerine Giriş (pp. 11-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keskin, B., Hanbay, E., & Kalyoncu, M. (2017). 5-8 Yaş Grubu Otistik Çocuklarda Egzersiz Uygulamalarının Sportif Performans Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 50-58.
 • Koparan, Ş. (2003). Özel İhtiyaçları Olan Çocuklarda Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(1). 153-160.
 • Krebs, P. (2005). Adapted Physical Education and Sport. Winnick, J. (Ed.), Intellectual Disabilities Human Kinetics. 4th Edition. New York: State University.
 • Larouche, R., Boyer, C., Tremblay, M.S., & Longmuir, P. (2013). Physical Fitness, Motor Skill, and Physical Activity Relationships in Grade 4 To 6 Children. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39 (5), 553-559. https://doi.org/10.1139/apnm-2013-0371.
 • Litt, J., Taylor, H.G., Klein, N., & Hack, M. (2005). Learning Disabilities in Children with Very Low Birthweight: Prevalence, Neuropsychological Correlates, and Educational Interventions. Journal of Learning Disabilities, 38 (2):130-41. https://doi.org/10.1177/00222194050380020301.
 • Miciak, J., & Fletcher, J. M. (2020). The Critical Role of Instructional Response for Identifying Dyslexia and Other Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 53 (5), 343-353. https://doi.org/10.1177/0022219420906801.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete.
 • Özmen, R. G. (2010). Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Pullen, P. C., Lane, H. B., Ashworth, K. E., & Lovelace, S. P. (2017). Specific Learning Disabilities. Handbook of Special Education. Second Edition. New York: Taylor & Francis.
 • Salman, U., Özdemir, S., Salman, A. B., & Özdemir, F. (2016). Özel Öğrenme Güçlüğü ‘Disleksi’. FNG& Bilim Tıp Dergisi, 2 (2), 170-176. https://doi.org/10.5606/fng.btd.2016.031.
 • Selçuk, R., Tarakçı, D., Taşkıran, H., & Algun, Z. C. (2018). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Çift Görev Odaklı Denge Egzersizlerinin Denge ve Öğrenme Üzerine Etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 5 (2), 65-73.
 • Singh, S., Sawani, V., Deokate, M., Panchal, S., Subramanyam, A. A., Shah, H. R., & Kamath, R. M. (2017). Specific Learning Disability: A 5 Year Study From India. International Journal of Contemporary Pediatrics, 4 (3), 863-868. https://dx.doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20171687.
 • Sönmez, V. (2017). Association of Cognitive, Affective, Psychomotor and Intuitive Domains in Education, Sönmez Model. Universal Journal of Educational Research, 5 (3), 347-356. doi:10.13189/ujer.2017.050307. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050307.
 • Tekin, H. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Meso Yayınevi.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, E., & Çetin, Z. (2018). Sporun Psikomotor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 54-66. https://doi.org/10.21020/husbfd.427140.
 • Yılmaz, A., & Soyer, F. (2018). Effect of Physical Education and Play Applications on School Social Behaviors of Mild-Level Intellectually Disabled Children. Education Sciences, 8(89). https://doi.org/10.3390/educsci8020089.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Social & Behavioral Sciences
Yazarlar

Betül BAYAZIT
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3547-2035
Türkiye


Fatih TEZEL
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SPOR BİLİMLERİ (DR)
0000-0002-8790-5077
Türkiye


Gökhan ÇAKMAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-2307-8444
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2021
Kabul Tarihi 20 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bayazıt, B. , Tezel, F. & Çakmak, G. (2021). The Effect of Movement Education Studies Applied to Children with Specific Learning Disability on Psychomotor Development . Pamukkale Journal of Sport Sciences , 12 (1) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/psbd/issue/62066/751426