Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 195 - 206 2020-11-05

Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Level of Anxiety and Depression of Patients Hospitalized in Surgery Clinics

Fadime GÖK [1] , Filiz KABU HERGÜL HERGÜL [2]


Amaç: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın amacı, cerrahi kliniklerinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve ilişkili olabilecek faktörlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın başlangıcında evren bilinmediği için örneklem sayısı “evreni bilinmeyen örneklem formülü” ile hesaplandı. Çalışmanın örneklemi bu yöntemle 740 hasta olarak hesaplanmış olup, çalışmanın planlandığı sürenin (Şubat 2015 – Eylül 2015) sonuna kadar çalışma sürdürüldü. Bu sürenin sonunda 774 hasta çalışmaya dahil edildi. Veriler hastaların sosyo-demografik verilerinin yer aldığı “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği” aracılığıyla toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı, yüzde, Kruskal-Wallis, Independent- Sample T Testi ve One- Way ANOVA testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların en genci 18, en büyüğü 95, ortalama 54,81±17,77 yaşında olup, en az 1 en çok 150, Medyan:8,31, 1R:6 gündür hastanede yatmaktadır. Hastaların %54,1’i erkek, %50,3’ü ilkokul mezunu, %35,3’ü ev hanımıdır. Hastaların Hastane Anksiyete Ölçeği’nden ortalama 7,96±4,27, Hastane Depresyon Ölçeği’nden ortalama 7,95±4,47 puan aldığı saptandı. İleri yaş grubunda olan, okur-yazar olmayan, hastanede uzun süre kalan, kronik hastalığı olan, hemşirelik bakımından memnun olmayan, ekonomik durumu kötü olan ve sosyal güvencesi olmayan hastaların hem anksiye düzeyleri, hem de depresyon düzeyleri daha yüksek olarak bulundu. Hastaların medeni durumları, yaşadığı yer, tedavi gördüğü hastane/klinik, hastanede yatma ve ameliyat olma deneyimi, kanser tanısı alma durumu, ameliyat öncesi /sonrası dönem, sağlık personeli ile iletişim kurabilme, hastalığı hakkında bilgi alma, destek alma ve gereksinimlerinin karşılanması durumu ile anksiyete ve depresyon düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0.05). Sonuç: Hastaların anksiyete puan ortalaması ölçek kesme puanının altında, depresyon puan ortalaması ise ölçek kesme puanının üstündedir. Sonuç olarak çalışmamızda cerrahi hastaların depresyon açısından risk altında olduğu belirlenmiştir. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin bu riskleri göz önünde bulundurarak bakımlarını planlamaları ile hasta bakım kalitesinin artacağı düşünülmektedir.

Objective: The objective of this descriptive and cross-sectional study is the determination of level of anxiety and depression of the patients hospitalized in surgery clinics and the factors which may be associated. Materials and Methods: The population was unknown at the beginning of the study and therefore the sample size was calculated to be 740 by using the "sample formula of unknown universe”. The study continued until the end of the planned period (February 2015 - September 2015). By the end of this period, 774 patients were included in the study. The data were collected through the “Participant Informatioın Form” containing the socio-demographic data of the patients and the “Hospital Anxiety Depression Scale”. For evaluation of the data; mean, standard deviation, count, percentage, Kruskal-Wallis, Independent-Sample T test and One-Way ANOVA test were used. Results: Of the patients, the youngest was 18, the oldest was 95 and the mean age was 54.81±17.77; they were hospitalized for at least 1, at most 150, Median: 8.31, 1R: 6 days. Of the patients, 54.1% were male, 50.3% were primary school graduate and 35.3% were housewives. The patients were determined to score a mean of 7.96±4.27 points on the Hospital Anxiety Scale and a mean of 7.95±4.47 points on the Hospital Depression Scale. Both anxiety and depression levels were higher in patients of the advanced age group, who were illiterate, had been hospitalized for a long period, had a chronic disease, were unsatisfied with their nursing care, of poor economic status and without social security. There was no statistically significant difference between “Hospital Anxiety Depression Scale” mean scores (p>0.05) and patients’ marital status, their place of residence, the hospital / clinic where they received treatment, their experience of hospitalization and surgery, their status of being diagnosed with cancer, their pre / post-operative period, their communication with healthcare personnel and getting information and getting support about the disease and meeting their needs. Conclusion: The mean anxiety score of the patients was below the cut-off score and the mean depression score was above the cut-off score. As a result, the study concluded that surgical patients were at risk for depression. The quality of patient care will increase when nurses working in surgical units plan their care by taking these risks into consideration.

 • 1. Oflaz F, Varol H. Yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. SDÜ Tıp Fak Derg 2010;17:1-7.
 • 2. Kutlu R, Özberk D.I, Gök H, Demirbaş N. Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığı ve etki eden faktörler. tgkdc.dergisi 2016;24:672-679.
 • 3. Basak F, Hasbahceci M, Guner S, Sisik A, Acar A, Yucel M, et al. Prediction of anxiety and depression in general surgery inpatients: a prospective cohort study of 200 consecutive patients. Int J Surg 2015;23(Pt A):18-22.
 • 4. Esteghamat S.S, Moghaddami S, Esteghamat S.S, Kazemi H, Kolivand P.H, Gorji A. The course of anxiety and depression in surgical and nonsurgical patients. Int J Psychiatry Clin Pract 2014;18(1):16-20.
 • 5. Shoar S, Naderan M, Aghajani M, Sahimi- Izadian E, Hosseini-Araghi N, Khorgami Z. Prevalence and determinants of depression and anxiety symptoms in surgical patients. Oman Med J 2016;31(3):176-81.
 • 6. Karayağız F, Altuntaş M, Güçlü Y.A, Yılmazer TT, Öngel K. Cerrahi servisinde yatan hastalarda görülen anksiyete dağılımı. Smyrna Tıp Dergisi 2011;1:22-6.
 • 7. Bailey L. Strategies for decreasing patient anxiety in the perioperative setting. AORN Journal 2010;92(4):445-460.
 • 8. Palazón JH, García DF, Araña LF, et al. Assessment of reoperative anxiety in cardiac surgery patients lacking a history of anxiety: contributing factors and postoperative morbidity. J Cardiothorac Vasc Anesth 2018;32(1):236–44.
 • 9. Cevik B. The evaluation of anxiety levels and determinant factors in preoperative patients. Int J Med Res Health Sci 2018;7(1):135-43. ISSN No: 2319-5886
 • 10. Dayılar H, Oyur G, Kamer E, Sarıçiçek A, Cengiz F, Hacıyanlı M. Kolon ameliyatı öncesi hastaların anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Colorectal Dis 2017;27(1):6-10.
 • 11. Taşdemir A, Erakgün A, Deniz MN, Çertuğ A. Preoperatifbilgilendirmeyapılanhastalardaameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeylerinin State-Trait Anxiety Inventory Test ile karşılaştırılması. Turk J Anaesth Reanim 2013;41(2):44-9.
 • 12. Çalışkan E, Gürhan N, Tekgündüz AİE. Hematolojik kanserli hastaların anksiyete, depresyon ve distres yaşama durumları. Acta Oncol Tur 2017;50(3):207-17.
 • 13. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67(6):361–70.
 • 14. Aydemir Ö, Güvenir T, Kuey L. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8(4):280-7.
 • 15. Santos MMB, Martins JCA. Oliveira L.M.N. Anxiety, depression and stress in the preoperative surgical patient. Revista de Enfermagem Referência 2014;4:7-15.
 • 16. Okanlı A, Özer N, Akyıl RÇ, Koçkar Ç. Cerrahi kliniklerinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 9 (4): 38-44.
 • 17. Bedaso A, Ayalew M. Preoperative anxiety among adult patients undergoing elective surgery: a prospective survey at a general hospital in Ethiopia. Patient Safety in Surgery 2019;13:1-8.
 • 18. Mirani SH, Areja D, Gilani SS, Tahir A, Pathan M, Bhatti S. Frequency of depression and anxiety symptoms in surgical hospitalized patients. Cureus 2019;11(2):1-6.
 • 19. Rodrigues HF, Furuya RK, Dantas RAS, Dessotte CAM. Anxiety and depression in cardiac surgery: sex and age range differences. Esc Anna Nery 2016;20(3):1-7.
 • 20. Almeida OP, Draper B, Pirkis J, Snowdon J, Lautenschlager NT, Byrne G, et al. Anxiety, Depression and Comorbid Anxiety and Depression: Risk Factors and Outcome Over Two Years, Internatıonal Psychogeriatrics, 2012; 24 (10):1622-32.
 • 21. Linden W, Vodermaier A, MacKenzieb R, Greiga D. Anxiety and depression after cancer diagnosis: Prevalence rates by cancer type, gender, and age, J Affect Disord 2012; 141(2-3): 343-51.
 • 22. Yaka E, Keskinoglu P, Ucku R, Yener GG, Tunca Z. Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly, Archives of Gerontology and Geriatrics 2014;59(1):150–4.
 • 23. Hınz A, Krauss O, Hauss JP, Höckel M, Kortmann RD, Stolzenburg JU, et al. Anxiety and depression in cancer patients compared with the general population. Eur J Cancer Care 2010;19(4):522–9.
 • 24. Hong JS, Tian J. Prevalence of anxiety and depression and their risk factors in Chinese cancer patients. Support Care Cancer 2014;22(2):453–9. doi: 10.1007/s00520-013-1997-y.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0415-4229
Yazar: Fadime GÖK
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9171-7546
Yazar: Filiz KABU HERGÜL HERGÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 19 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Kasım 2020

APA Gök, F , Kabu Hergül, F . (2020). Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi . Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi , 3 (3) , 195-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/issue/57700/763519