Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 41 - 56, 30.04.2020

Öz

Turist sayısının ve yeni destinasyonların giderek artması turizmin giderek daha geniş bir alana yayılmasına ve turizm sektörünün daha da büyümesine neden olmaktadır. Bu büyüme ile de sektörde yoğun rekabet ortamı oluşmaktadır. Bu bağlamda turistik işletmelerin rekabet avantajı sağlamak için müşteri memnuniyetini sağlamaları zorunlu hale gelmiştir. Turistik işletmelerde müşteri memnuniyetini sağlayacak en önemli unsurlardan biri onlarla yoğun olarak etkileşimde olan çalışanlardır. Çalışanların iş güvencesizliği yaşamadığı işletmelerde oluşacak çalışan memnuniyeti müşteri memnuniyetini de olumlu olarak etkileyecek ve bu da işletmeye önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Ancak turizm sektörünün hassas bir yapıya sahip olması ve krizlerden en çok etkilenen sektörlerden biri olması sektör çalışanlarının iş güvencesizliği yaşamalarına neden olmaktadır. Çalışanların iş güvencesizliği yaşamaları ise onlarda farklı olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu araştırmada iş güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre de iş güvencesizliğinin gelecek kaygısı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aguiar-Quintana, T. Nguyen, T. Araujo-Cabrera, Y. & Sanabria-Díaz, J. M. (2021). Do job insecurity, anxiety and depression caused by the COVID-19 pandemic influence hotel employees’ self-rated task performance? The moderating role of employee resilience, International Journal of Hospitality Management, 94 (2021), 102868,
 • Akın, H.B. ve Entürk, E. (2012). “Bireylerin Mutluluk Düzeylerinin Ordinal Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi”,Öneri Dergisi, 10: 183-193.
 • Akpulat, N. A. (2020). Turizm Öğrencilerinin İş Güvencesizliği ve Kariyer İyimserliğinin Turizm Sektörü Algısını Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 170-190
 • Bahar, O. & Özdemir, Ö. (2018). Turizm Sektöründe İstihdam Edilen Gençlerin Meslek Algıları ve İş Doyum Performanslarının Değerlendirilmesi. OPUS: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (8), 263-298.
 • Bozkurt, H. Özçelik, & Demirel, Z. (2019). Job Securıty As The Predıctor Of Turnover Intentıon In Hotel Busınesses: Medıatıng Role Of Job Embeddedness. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1383-1404. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1184
 • Bozkurt, H. O., & Bayram, A. T. (2020). İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi. Business and Economics Research Journal, 11(3), 891-905.
 • Cheng, C. H. (2011) . A study of critical factors of the job involvement for hotel employees—Taking hotels in Taiwan as an example. International Journal of Hospitality Management, 30 ( 4), 990-996,
 • Çalışkan, N. & Özkoç, A. G. (2020). Turizm Sektöründe Algılanan İş Güvencesizliği ve İstihdam Edilebilirlik: Konaklama İşletmeleri Örneği. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 683-711.
 • Çıtak, N. ve Çalış, Y. E. (2020). Financial Effect of COVID-19 Epidemic on Tourism Sector. İda Academia Journal of Accounting and Public Finance, 3(2), 110-132.
 • Dekker, S. W. A., & Schaufeli, W. B. (1995). The effects of job insecurity on psychological health and withdrawal: A longitudinal study. The Australian Psychologist, 30(1), 57–63. Doi:10.1080/00050069508259607
 • De Witte, H. (1999). Job Insecurity and Psychological Well-being: Review of the Literature and Exploration of Some Unresolved Issues. European Journal Of Work And Organızational Psychology, 8 (2), 155–177
 • De Witte, H. (2005). Job Insecurity: Review of the International Literature On Definitions, Prevalence, Antecedents And Consequences. SA Journal of Industrial Psychology, 31 (4), 1-6.
 • Dünya (2019). https://www.dunya.com/sektorler/turizm/antalyaya-gelen-turist-sayisi-15-milyonu-asti-haberi-8016#:~:text=Antalya%20Valili%C4%9Finden%20al%C4%B1nan%20bilgiye%20g%C3%B6re,d%C3%B6nemine%20g%C3%6re%20y%C3%BCzde%2016.73%20artt%C4%B1 (Erişim tarihi: 21.02.2021).
 • Dursun, S. ve Bayram, N (2013). İş Güvencesizliği Algısının Çalışanların Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Uygulama, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(3), 20-27.
 • Etehadi, B. & Karatepe, O. M. (2019) The impact of job insecurity on critical hotel employee outcomes: The mediating role of self-efficacy, Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(6), 665-689, https://doi.org/10.1080/19368623.2019.155676.
 • Ganson KT, Tsai AC, Weiser SD, Benabou SE, Nagata JM. (2021). Job Insecurity and Symptoms of Anxiety and Depression Among U.S. Young Adults During COVID-19. J Adolesc Health. 68 (1), 53-56. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.10.008.
 • Günel, Ö. D. (2009). Turizm sektöründe mevsimsellik sorunu ve mevsimlik istihdamın sektör çalışanlarının örgütsel bağlılıklarına etkisi: konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hatipoğlu, Z. Ve Dündar, İ. G. (2018). Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin X Ve Y Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 6(2), 43-56.
 • Hellgren, J. & Sverke, M. (2003). Does job insecurity lead to impaired well-being or vice versa? Estimation of cross-lagged effects using latent variable modelling. J. Organiz. Behav. 24 (2003), 215–236.
 • Inanc H. (2020). Breaking down the numbers: What does COVID-19 mean for youth unemployment?. https://www. mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/breaking-down-the-numbers-what-does-covid-19-mean-for-youth-unemployment (Erişim Tarihi: 21.02.2021).
 • Hellgren, J., Sverke, M. & Isaksson, K. (1999) A Twodimensional Approach to Job Insecurity: Consequences for Employee Attitudes and Wellbeing, European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 179-195, https://doi.org/10.1080/135943299398311
 • Jung, H. S., Jung, Y. S. & Yoon, H. H. (2021). COVID-19: The effects of job insecurity on the job engagement and turnover intent of deluxe hotel employees and the moderating role of generational characteristics, International Journal of Hospitality Management, 92 (2021), 102703, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102703.
 • Kandampully, J. and Suhartanto, D. (2003). The Role of Customer Satisfaction and Image in Gaining Customer Loyalty in the Hotel Industry, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 10(1-2) 3-25, https://doi.org/10.1300/J150v10n01_02
 • Karacaoğlu, K. (2015). Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 13-21
 • Karaman, A. (2019). Otel İşletmelerinin; Tanımı, Sınıflandırılması ve Kuruluş Yeri Seçimi. Ed: Erkan Sağlık ve Abdullah Karaman. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.
 • Karatepe, O. M., Rezapouraghdam, H., & Hassannia, R. (2020). Job insecurity, work engagement and their effects on hotel employees’ non-green and nonattendance behaviors. International Journal of Hospitality Management, 87(2020), 102472.
 • Mauno, S., Kinnunen, U., Mäkikangas, A. & Nätti, J. (2005) Psychological consequences of fixed-term employment and perceived job insecurity among health care staff, European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(3), 209-237, https://doi.org/10.1080/13594320500146649
 • Muschalla, B., Linden, M. & Olbrich, D. (2010). The relationship between job-anxiety and trait-anxiety--a differential diagnostic investigation with the Job-Anxiety-Scale and the State-Trait-Anxiety-Inventory. J Anxiety Disord. 24(3), 366-71 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2010.02.001.
 • Nart, S. ve Batur, O (2017). The Influence Of Job Insecurıty On Performance Outcomes Among Employees Of Turkısh Tv Serıal Industry. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 3(2), 143-153.
 • Richter, A. Näswall, K. Cuyper, N., Sverke, M., De Witte, H. & Hellgren, J. (2013),"Coping with job insecurity", Career Development International, 18(5), 484–502.
 • Ünsal-Akbıyık, B., Çakmak-Otluoğlu, K. Ö. & De Witte, H. (2012). Job Insecurity and Affective Commitment in Seasonal Versus Permanent Workers. International Journal of Humanities and Social Science, 2(24), 14-20.
 • Skift (2020). Hotels Chains Maneuver to Deal with Coronavirus Gut Punch. Url: https://skift.com/2020/03/18/hotels-chains-maneuver-to-deal-with-coronavirus-gut-punch/ (Erişim Tarihi: 26.02.2021).
 • Sözcü (2020). https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/devlette-calisan-kisi-sayisi-5-milyona-yuruyor-6101142/ (Erişim Tarihi: 27.02.2021).
 • Sverke, M., Hellgren, J. & Näswall, K. (2002). No Security: A Meta-Analysis and Review of Job Insecurity and Its Consequences. Occup Health Psychol, 7(3), 242-64.
 • Şit, M. (2016). Türkiye’de turizm sektörünün istihdama katkısı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 101-117. UNWTO (2020). Impact assessment of the covid-19 outbreak on ınternational tourism. https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism (Erişim Tarihi: 25.02.2021).
 • USA Today (2020). Marriott to furlough tens of thousands of workers as coronavirus batters hotel industry. Url: https://www.usatoday.com/story/money/2020/03/17/marriott-furloughs-layoffs-coronavirus-covid-19/5068070002/ (Erişim Tarihi: 20.02.2021).
 • Ulutaş, M. (2018). İşgörenlerin İş Güvensizliği Algısının İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkisi. Electronic Turkish Studies, 13(7), 257-270.
 • Vander Elst, T., De Witte, H. & De Cuyper, N. (2014) The Job Insecurity Scale: A psychometric evaluation across five European countries, European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(3), 364-380, https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.745989
 • Virtanen M, Koskinen S, Kivimäki M., Honkonen, T. Vahtera, J. Ahola, K. & Lonnqvist, J. (2008 ). Contribution of non-work and work-related risk factors to the association between income and mental disorders in a working population: The Health 2000 Study. Occup Environ Med, 2008 (65), 171-178.
 • World Economic Forum (2020). This is how coronavirus could affect the travel and tourism industry. Url: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation/ (Erişim Tarihi: 18.02.2021).
 • WTTC (2020). Economic Impact Reports. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (Erişim Tarihi: 25.02.2021).
 • Vujičić, D., Jovičić, A., Lalić, D., Gagić, S., & Cvejanov, A. (2015). The relation between job insecurity, job satisfaction and organizational commitment among employees in the tourism sector in Novi Sad. Economic and Industrial Democracy, 36(4), 633-652.
 • Yoon, Y. ve Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26 (2005), 45-56.
 • Zaleski, Z. (1996). Future anxiety: Concept, measurement, and preliminary research. Personality and individual differences, 21(2), 165-174.
 • Zaleski, Z., Sobol-Kwapinska, M., Przepiorka, A., & Meisner, M. (2019). Development and validation of the Dark Future scale. Time & Society, 28(1), 107-123.
 • Zeytinoglu, I. U., Keser, A., Yılmaz, G., Inelmen, K., Özsoy, A. & Uygur, D. (2012). Security in a sea of insecurity: job security and intention to stay among service sector employees in Turkey, The International Journal of Human Resource Management, 23:13, 2809-2823, https://doi.org/10.1080/09585192.2011.637067

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salih TELLİOĞLU (Sorumlu Yazar)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6510-110X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad897264, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {41 - 56}, doi = {}, title = {İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Tellioğlu, Salih} }
APA Tellioğlu, S. (2020). İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 41-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/897264
MLA Tellioğlu, S. "İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 41-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/897264>
Chicago Tellioğlu, S. "İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 41-56
RIS TY - JOUR T1 - İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Salih Tellioğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 56 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Salih Tellioğlu %T İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Tellioğlu, Salih . "İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Nisan 2020): 41-56 .
AMA Tellioğlu S. İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. saktad. 2020; 4(1): 41-56.
Vancouver Tellioğlu S. İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 41-56.
IEEE S. Tellioğlu , "İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 41-56, Nis. 2020