Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 8 - 13 2020-06-30

ÖZEL EĞİTİMDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DENEYİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE EXPERIENCE OF TEACHERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION

Berna TUTAK [1]


Yeni nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlere çok fazla sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlik, alan ve meslek bilgisinin yanı sıra özveri, hoşgörü, sürekli kendini yenileme, mesleği severek yerine getirme gibi özellikleri de gerektiren bir meslektir. Bununla birlikte öğretmenlik mesleği, bazı stres kaynaklarından dolayı, özellikle öğretmenlerin ruh sağlığının olumsuz yönde etkilenebilmesi açısından da riskli bir meslektir. Dolayısıyla bu süreçte öğretmenlerde tükenmişlik ortaya çıkabilmektedir ki, buda öğretmen, öğrenci, eğitim sistemi ve veli gibi birçok faktörü çok kötü bir yönde etkileyebilmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, özel eğitimde çalışan öğretmenlerin tükenmişlikleri durumları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Yöntem olarak tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışma için, çalışma konusuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve ulaşılabilen bütün kaynaklara ulaşılmıştır. Daha sonra ulaşılabilen bu kaynaklar incelenerek çalışma konusuna yönelik rapora dönüştürülmüştür. Araştırmanın sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik sendromunu, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey algıları, iş arkadaşlarından destek görme, mesleklerinin toplumda hak ettiği yeri bulup bulmaması, üstlerinden taktir görme değişkenlerine bağlı olarak değişen özellikle duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında yaşadıkları düşüncesine ulaşılmıştır.
Teachers have a lot of responsibility in raising new generations. Teaching is a profession that requires self-sacrifice, tolerance, constant self-renewal, loving the profession, as well as knowledge of the field and profession. However, due to some stress sources, teaching profession is a risky profession, especially in terms of negatively affecting the mental health of teachers. Therefore, burnout may occur in this process, which can affect many factors such as teachers, students, education system and parents in a very bad way. In this study, a literature review was made on the burnout status of teachers working in special education. The screening model was used as the method. For this study, literature review related to the study subject has been made and all available sources have been reached. Later, these available sources were examined and converted into a report on the subject of the study. As a result of the study, it was concluded that special education teachers experienced burnout syndrome in terms of gender, socio-economic level perceptions, support from colleagues, whether their occupations find their deserved place in society, especially emotional exhaustion and depersonalization varying depending on discretionary variables.
 • Anderson, M., U. & Iwanicki, E., F. (1984). Teacher motivation and its relationship to burnout. Educational Administration Quarterly; 20.
 • Babaoğlan, E. (2006). Burnout in primary school administrators. Unpublished doctoral thesis. University of Abant İzzet Baysal, Bolu.
 • Bailey, R., D. (1985). The Burnt-Out Helper: Coping With Stress in Earing. Blackwell Scientific Publications Ltd.
 • Baysal, A. (1995). Factors Affecting Burnout in Profession in High School and Equivalent School Teachers. Unpublished doctoral thesis; D.E.Ü; SBE, İzmir.
 • Beck, C., L. & Gargiulo, R., M. (1983). Burnout in teachers of retarded and non-retarted children. Journal of Educational Research; V: 76(3), (169-173).
 • Billingsley, B., S. (1995). Improving the Retention of Special Education Teachers. Final Report. RTI Project 5168: Research Triangle Inst. NC. NT; 548.
 • Budak, G. & Sürgevil, O. (2005). An application on burnout and the analysis of organizational factors affecting burnout on academic staff. Journal of D.E.Ü.İ.B.F., 20 (2), 95-108.
 • Crane, S. & Iwanicki, E., F. (1986). Perceived role conflict, role ambiquity and burnout among special education teachers. Medical and special education; vol: 7(2), (24-31).
 • Cherniss, C. (1980). Professional Burnout in human organizations. Praeger; Newyork. DPT (2001). Long Term Strategy and Eighth Five-Year Development Plan (2001-2005), Ankara.
 • Dettmer, R. & Zabel, H. (1984). Factors of emotional exhaustion, depersonalization and sense of accomplishment among teacher of the gifted. Gifted Child Quartely; 28(2).
 • Dolan, N. (1987). The Relationship between burnout and job satisfaction in nurses. Journal of Advanced Nursing;12(1), (3-12).
 • Edelwich, J. & Brodsky, A. (1980). Burnout: Stages of disillusionment in the helping professions. Human Sciences Press; Newyork.
 • Ergin, C. (1992). Adaptation of Maslach Burnout Inventory. Ankara: University of Hacettepe. VII. National Psychology Congress Organizing Committee and Turkish Psychological Association Publication.
 • Frank, A., R. & Mc Kenzie, R. (1993). The Development of Burnout among Special Educators. Teacher Education and Special Education-16(2), (161-170).
 • Girgin, G. (1995). Analysis of Variables Affecting the Development of Job Burnout in Primary School Teachers and a Model Proposal (Comparison of rural and urban areas of İzmir province) Unpublishing Doctoral Thesis, DEÜ. Social Sciences Institute.
 • Johnson, A., B., Gold, V. & Knepper, D. (1984). Frequency and intensıty of professional burnout among teachers of the mildly handicapped; College. Student Journal; 18(3), (261-266).
 • Johnstone, C. (1999). Strategies to prevent burnout. British Medical Journal, 7292 (318), 2-6.
 • Mc Evoy, M., A.; Nordquıst, V., M. & Cunningham, J., L. (1984). Regular and special education teachers' judgements about mentally retarded children in an integrated setting. American Journal of Mental Deficiency;89(2), (167-173).
 • Mc Inteyre, T., C. (1983). The Effect of class size on perceptions of burnout by special education teachers. Mental Retardation and Learning Disability Bulletin; 11(3), (142-145).
 • Maslach, C. & Jackson, S., E. (1986). Maslach Burnout Inventory. Press Palo Alto; CA. Schwab.
 • Spickard, A., Gabbe, S. G. & Christensen, J., F. (2008). Mid-career burnout in generalist and specialist physicians. Retrived from www.jama.com, 21.07.2008.
 • Strasmeier, W. (1992). Stress among teachers of children with mental handicaps. International Journal of Rehabilitation Resarch; 15(3), (235-239).
 • Sucuoğlu, B. & Kuloğlu, N. (1996). Assessment of Burnout in Teachers Working with Children with Disabilities. Turkish Journal of Psychology; C 11(36), (44-60).
 • Tümkaya, S. (1996). Burnout, Psychological Symptoms and Coping Behaviors in Teachers. Unpublishing Doctoral Thesis, University of Çukurova, S. B. E. Adana.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Berna TUTAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Tutak, B . (2020). A STUDY ON THE EXPERIENCE OF TEACHERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION . Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 8-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/setmfd/issue/54717/745355