BibTex RIS Kaynak Göster

Doktor-Hemşire Arasındaki Etkileşim ile Hastanenin Performansı Arasındaki İlişki: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 63 - 92, 01.03.2012

Öz

Bu araştırmanın amacı, bir kamu hastanesindeki doktor ve hemşire grubunun etkileşimi ile bakımın algılanan teknik kalitesi, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutabilme ve çalışan memnuniyeti gibi hastane performans göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma evrenini, Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin servislerinde görev yapan tüm doktor ve hemşireler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak, Shortell (1996a) tarafından hazırlanan “Yoğun Bakım Ünitelerinin Organizasyonu ve Yönetimi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada anketler aracılığıyla toplanan veriler Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS 13.0) programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; doktor-hemşire etkileşimi ile performans göstergeleri olarak alınan, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutabilme ve çalışan memnuniyeti arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde, bakımın algılanan teknik kalitesi ile de pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur

Relationship between Doctor-Nurse Interaction and Hospital Performance: An Example of a Public Hospital

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 63 - 92, 01.03.2012

Öz

The aim of this study is to examine the relationship between doctor-nurse interaction and performance indicators of the hospital including; perceived technical quality of care, perceived effectiveness at meeting family member needs, perceived effectiveness at retaining nurses in the unit and job satisfaction in a public hospital. Research population consist of all the doctors and nurses who are working at clinics of Dr. Sami Ulus Children Health and Diseases Training and Research Hospital (Altındağ, Ankara). In this research, “Intensive Care Units Organization and Management Survey” prepared by Shortell (1996a) was used as a data collection tool. The data collected through surveys was analysed by Statistical Package for Social Science for Windows program (SPSS 13.0). As a result of the study; positive, weak and statistically significant relationships were found between doctor-nurse interaction and; perceived ability to meet patient needs, perceived effectiveness at retaining nurses in the unit), job satisfaction. There was a positive, moderate level and statistically significant relationship between doctor-nurse interaction and perceived technical quality of care

Ayrıntılar

Diğer ID JA53FK38VP
Bölüm Makale
Yazarlar

Mehmet SALUVAN Bu kişi benim

Sıdıka KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA SALUVAN, M., & KAYA, S. (2012). Doktor-Hemşire Arasındaki Etkileşim ile Hastanenin Performansı Arasındaki İlişki: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 3(1), 63-92.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi