Yazarlar için Bilgi

Stratejik Public Management Journal (SPMJ), çift-kör hakemlik sistemi uygulayan, okurlara açık erişim imkânı sunan (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation), uluslararası hakemli bir dergidir (ISSN 2149-9543).


Metinler içinde yer alan ifadeler yazarların kendilerine ait olup, SPMJ editörlerinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Yayınlanan eserlerdeki ifade ve görüşlerin sorumluluğu yazara ait olup, yayın kurulunu bağlamaz.


Yazarların makale gönderirken TELİF HAKKI FORMUNU (COPYRIGHT TRANSFER FORM) imzalamaları gerekmektedir. 


1. Makale Önerisinde Bulunurken

Dergimize teslim edilen tüm çalışmalar, DergiPark sistemi üzerinden değerlendirilmektedir. Teslim edilen çalışmaların değerlendirilmesi, derginin yayın periyoduna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yazarlar, teslim ettikleri çalışmalarının süreci hakkında değişik aşamalarda bilgilendirilmekte ve eserin basılacağı sayı kendilerine iletilmektedir. Yazarlar tarafından teslim edilen çalışmaların değerlendirme süreci ve basımı için herhangi bir ücret talep edilmez. Teslim edilen çalışmalar, başka bir yerde yayımlanmak üzere teslim edilmemiş veya herhangi bir dilde yayınlanmamış olmak zorundadır. Teslim edilen tüm çalışmalar, hakemlik sürecine geçilmeden önce intihal için kontrol edilirler. Eserler dörtten fazla yazar ismi taşıyamaz. Değerlendirme sürecine kabul edilen çalışmalar, hakemlik süreci tamamlanana kadar beklemek zorundadır.


SPMJ'de yayınlanmak üzere teslim edilen makale çalışmaları, burada belirtilen teknik detaylara uygun olarak hazırlanmalı ve dergipark sisteminden derginin makale yükleme sayfasındaki tüm veriler uygun şekilde girilmelidir; aksi halde reddedilmektedir.  

 

2. Hakemlik Süreci

a. Normal Sayı:

Yayın kurulu, başvurusu yapılan çalışmaları ön kontrol sürecine alır. Uygun görülen çalışmalar, yazar isimleri gizli tutularak hakemlik sürecine sevk edilir. Nihai karar, yayın kurulu tarafından verilir; çalışmanın reddi, kabulü, formata yönelik düzeltmeler yapılması yayın kurulunun takdirindedir. Ancak, eserin bütününü etkileyebilecek herhangi bir düzeltme, yazarların rızası alınarak yapılır. Hakemlik süreci, derginin yayın periyoduna bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında sürebilir.

b. Özel Sayı:

Yılda bir kez, özel bir temaya bağlı olarak özel bir sayı yayınlanabilir. Yayın için makale sunmak üzere en az altı yazar davet edilebilir. Belirlenen eserler, yazarları gizli kalarak hakemlik sürecine tabi tutulur. Nihai karar, yayın kurulu tarafından verilir; çalışmanın reddi, kabulü, formata yönelik düzeltmeler yapılması yayın kurulunun takdirindedir. Ancak, eserin bütününü etkileyebilecek herhangi bir düzeltme, yazarların rızası alınarak yapılır.


3. Metin

Teslim edilen çalışmalar, özet ve kaynakça sayfaları dahil 30 sayfayı aşmamalıdır. Çalışmalar İngilizce veya Türkçe yazılmış olmalıdır (tablo ve şekiller dahil). 

 
4. Başlık, Alt Başlıklar ve Yazar Bilgileri

Başlık sayfası, çalışmanın tam başlığını içermelidir. Hemen altında sağa yaslanmış olarak yazarların sadece isim ve soyadlarına yer verilmeli diğer bilgiler (ünvan, kurum ve iletişim bilgileri) dipnot olarak belirtilmelidir. Birden fazla yazar durumunda her yazar için yeni bir satır kullanılmalı (sola yaslanmış olarak) ve dipnotta bilgileri verilmelidir. Metin içi işaretlendirmelerde hypen (-) işaretini seçiniz.

Ana başlık sekiz kelimeyi aşmamalıdır Başlık, alt başlıklar veya yazar bilgileri kısmında kısaltma kullanılmaz. Alt başlıklar kısa ve anlamı açık olmalıdır.

 

5. Öz (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Key Words)

Teslim edilen çalışmalar, 250 kelimeyi aşmayan kısa bir özet içermeli ve ÖZ olarak başlıklandırılmalıdır. Öz kısmı, çalışmanın amacı, yöntemi, içerdiği çok önemli hususları ve kısaca sonucu kapsar. Öz kısmı, okurların eserin tümünü okumadan önce çalışma hakkında özet bir bilgi sahibi olmak için hazırlanır. Anahtar kelimeler çalışma içinde yer alan temel kavramları içermelidir. Öz kısmında atıf yapılmaz. 

Türkçe yazılan her çalışma için İngilizce bir öz (abstract) eklenmesi zorunludur. İngilizce yazılan çalışmalarda ise Türkçe öz bulunması gereklidir.   

6. Nihai Teslim ve Telif Hakkı  

Teslim edilen eser, hakemlerin incelemesinden geçtikten sonra, yazarlar, hakemlerin eleştiri ve önerilerini de dikkate alacak şekilde eserin son halini teslim eder. Bu aşamada, hakemlerin önerisi dışında esere yeni eklemeler veya değişiklikler yapılamaz. Aksi halde makale yeniden hakemlik sürecine girer.

7. İntihal


SPMJ, aşağıdaki durumları intihal olarak kabul etmektedir: 

    - bir başkasının eserini kendi çalışması gibi göstermek

    - atıf yapmaksızın bir başkasının çalışmasından kelimeleri veya fikirleri kullanmak

    - kullanılması gerektiği halde, olduğu gibi alınan ifade veya kelimeleri tırnak içinde göstermemek

    - yapılan atfın kaynağını doğru olarak vermemek

    - eserin gerçek sahibine atıf yapmadan, onun ifadelerini değiştirmek ve/veya farklı kelimelerle kullanmak suretiyle çalışmasında kullanmak. 


SPMJ'ye teslim edilen tüm çalışmalar, intihale karşı kontrol edilir. Bu maksatla Ithenticate programı kullanılır (www.ithenticate.com).

8. Çalışma Formatı Hakkında

8.1. Teknik Detaylar 

Teslim edilen çalışmalar Word (.doc) formatında olmalıdır. Metin, 1,15 satır aralığında, Times New Roman (11) yazı karakterinde ve sayfa kenarlarında 2,5 cm (üstten ve soldan) 2 cm (sağdan ve alttan) boşluk kalacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. SPMJ'nin 2017 yılından önceki sayılarında yer alan makalelerin yazım kuralları farklı olduğundan, yeni sayılara yönelik makaleler için örnek olarak alınmamalıdır.


Makale şablonunu şu linkten indirebilirsiniz: https://dergipark.org.tr/uploads/files/dde3/831a/bd4c/59501493bd7fc.docx


Paragraf başlığı, bölüm sonu boşluklar, alt bilgi/üst bilgi ve sayfa numaraları kullanılmaz. Maddeler halindeki satırlar için satır işaretleri, numaralandırma veya diğer otomatik fonksiyonlar kullanılmamalıdır. Tire veya normal rakamlar kullanılmalıdır. Çalışma metni üzerinde hakemler veya yayın kurulunun gerekli düzenlemeleri yapabilmesi için, yüklenen dosya metni KİLİTLİ/ŞİFRELİ olmamalı, düzeltme veya değişiklik yapma imkanı olmalıdır.  


Metin içinde akışı bozmamak için herhangi bir not veya bilginin ayrıca verilmesi gerekirse, Word “başvuru” özelliği ile dipnot girilmeli ve bu dipnotlar nokta ile bitirilmelidir.

 
8.2. Çalışmanın Bölüm ve Kısımları 

Bir çalışma, bölümler, alt bölümler ve kısımlar içerir. Buradaki numaralandırma yöntemi aşağıdaki şekildedir. Bölüm başlıklarındaki tüm harfler büyük yazılır. Alt başlıklarda yer alan kelimelerin ise sadece baş harfleri büyük yazılır. Alt başlıkların altındaki kısım başlıkları, baş harfleri büyük ve italik yazılır. Daha detaylı başlık durumunda, sadece başlık numarası verilir; ilk harfler büyük, Times New Roman, 11 kullanılır. İtalik veya koyu yazılmaz. 

Örnek:


GİRİŞ (Times New Roman, 12 Bold)

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)


1. BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI (Times New Roman, 12 Bold)

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)

1.1. Strategy (Times New Roman, 11 Bold)

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.))

1.2. Public Management (Times New Roman 11 Bold)


2. İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)

2.1. Strateji (Times New Roman, 11 Bold)

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)

2.1.3. Sürdürülebilirlik

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)

2.1.3. Gelişme
Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)

2.2. Kamu Yönetimi (Times New Roman 11 Bold)


3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAŞLIĞI (Times New Roman, 12 Bold)

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)


SONUÇ (Times New Roman, 12 Bold)

Metin (sola yaslı, Times New Roman, 11, satır aralığı 1,15; paragraftan sonra boşluk (6 nk.)


KAYNAKÇA (Times New Roman, 12 Bold)

(Times New Roman 11, sola yaslı, kaynaklar arası 6 nk.)

Ateş, Hamza (2017), "Makale Adı", Süreli Yayın Adı, Cilt, Sayı, ss. 1-30.  (Makale için)

Demirkaya, Yüksel (2017), Stratejik Kamu Yönetimi, Nobel Yayınevi, 13. Baskı, Istanbul. (Kitap için)

Lamba, Mustafa; Sarıtaş, Ahmet (2017), "Yerel Yönetimlerde Çağdaş Eğilimler", Stratejik Kamu Yönetimi (Ed. Yüksel Demirkaya), Nobel Yayınevi, 13. Baskı, İstanbul. (Kitap Bölümü için)

Öztop, Sezai (2007), Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. (Tez için)8.3. Alıntılar

Alıntılar, ana metin içinde tırnak işareti kullanımıyla yer almalıdır. Orijinal format veya heceleme yöntemi tercih edilebilir. Alıntı yapılan kısma ilişkin herhangi bir bilgi parantez içinde verilir.

Alıntı yapılan kısma belli bir vurgu yapmak istiyorsanız, bu kısım İtalik olarak yazılabilir. Alıntılar her zaman kaynağa atıf içermelidir.


8.4. Paragraflar 

Paragraflar arası boşluklar normalden fazla olabilir (6 nokta) ancak paragraf sekmesi kullanılmaz.

 
8.5. Listeler

Metin içinde liste içeren kısımlarda, rakam sonrasında nokta ve bir boşluk bırakılmalıdır. Her bir satır sonu, virgül, noktalı virgül ile bitmeli, son satırı ise nokta ile kapatılmalıdır.

Örnek: 

Azınlıkların korunması için spesifik olarak belli haklar tanzim edilmiştir:

1.      Ayrımcılık yapmama;

2.      Kimliğin korunması hakkı;

3.      Kurumlar tesis etme ve muhafaza etme hakkı.

 
8.6. Grafikler, Tablolar, Şekiller ve Haritalar

Dergi, siyah beyaz olarak yayınlandığı için, tüm öğeler buna göre tasarlanmalı; farklı kısımların ayırt edilebileceği şekilde tasarlama yapılmalıdır (grinin tonları veya farklı zemin işaretleri kullanılabilir).

 
8.7. Kısaltmalar 

Yaygın kullanımı olan kısaltmalar (BM, AB, ABD gibi) hariç, tüm kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde uzun olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmelidir. Örneğin: ‘World Health Organization (WHO)’. Müteakip kısımlarda kısaltılmış hali kullanılabilir.

 
8.8. Tarihler

Tarihler yazılırken gün, ay ve yıl yazılır (2 Kasım 2016). Yıl aralıkları metin içinde “1960’lar” örneğindeki şekliyle yazılmalıdır.


8.9 Atıf Kuralları

Teslim edilen tüm çalışmalar, aşağıda belirtilen şekilde atıf içermelidir. Bu yöntem, çalışmanın kabulü için bir gerekliliktir. Metin içindeki tüm atıflarda Harvard stili kullanılmalıdır.

Örneğin: (Ateş, 2004: 7) veya (Demirkaya, 2006: 7-9). Makalenin sonundaki kaynakça kısmında, atıf yapılan tüm eserler yazılmış olmalıdır.

 

8.9.1. Kitaplarda

Yazar, (yıl), Kitap Başlığı, Yayımcı, Sayfa aralığı (ss. 1-20).

Örnek: Neves, C., T., Popescu, I. and Gregor, H. (1975), Research Methods in Social Sciences, New York: Huebusch.


8.9.2. Makalelerde

Yazar soyadı adı, (yıl) “Başlık”, Dergi Adı, Cilt, Sayı (varsa), Atıf Yapılan Eserin Sayfa Aralığı (ss. 1-20).  

Örnek: Hamren, R. (1996), “Natural resources in Central Europe: Legal framework”, Strategic Public Management Journal,  Volume 3, No 5, pp.1235-1245.

Sarıtaş, A. (2017), "Sportif Pazarlama ve Sponsorluk", Strategic Public Management Journal, Cilt 3, Sayı 5, ss. 70-90.


8.9.3. Derlemeler ve Editörlü Çalışmalara Yapılan Katkılarda

Yazar, (Yıl), “Başlık”, Editörün Adı (ed.), Yayıncı, Sayfalar.

Örnek: Dubinskas, F. A., (1988), "Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic Engineering Firms", in Dubinskas (ed.), Making Time, PA: Temple University Press, pp. 147-182.

 
8.9.4. Gazete Makalelerinde

Yazar (biliniyorsa), “Başlık”, Gazete Adı, Tarih, Sayfa.

Örnek: Lewis, A., ‘The War Crimes Tribunal Works’, International Herald Tribune, 31 July 1995, s. 5.

 
8.9.5. Uluslararası Kuruluşların Belgelerinde

AB Belgeleri:

Direktif 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, s. 1.

Düzenleme (EC) no. 2027/95


8.9.6. Diğer Belgelerde

Diğer tüm belgelerde, kurumun kendisinin kullandığı resmi stili kullanınız.

 

8.9.7. İnternet (URL)

Makale, kitaplar veya resmi belgelere internet üzerinden erişildiğinde, atıf şekilde yapılır: Belgenin bulunduğu sitenin tam adı ve erişim tarihi.

Örnek: Popescu, I., “Land use planning”, [çevrimiçi], http://www.primariaclujnapoca.ro/, (1 Nisan 2009).

 
8.9.8. Ulusal Resmi Belgeler

Tüm diğer ulusal belgeler için, ilgili kurumun kendisinin kullandığı resmi yöntemi kullanınız.

13772


13776

13777