Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 16 - 27, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Açıkalın, A. (1981). Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikleri. Eğitim ve Bilim. 5 (29). 29-36. Al- Nashmi, M. M. ,& Almoayad, A. A. A. (2015). The Influence of Job Rotation Practices on Employee Motivation: A Study among Mobile Network Companies' Employees in Yemen, International Journal of Social Sciences and Humanities Research, 3 (9), 44-72. Ajusa, M.R., & Atambo, D.W. (2016). Influence of Job Rotation on Organizational Productivity: A Case of Mount Kenya University. Imperial Journal of Interdisciplinary Research. 2 (10). 1358- 1395. Arabacı, İ.B. ,& Sağlam, H. (2012). Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9 (20). 529-547. Argon, T. (2015). Eğitim Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Eğitim Çalışanlarının Görüşleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 851-869. Arslan, A. & Direk, A. (2017). Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sosyal Sermaye Kuramı Açısından Değerlendirilmesi, Akademik İncelemeler Dergisi, 12 (2), 235-261. Atav, E. & Sönmez, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 01-13. Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık. Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak. (A. Aypay ve A. Tanrıöğen, Çev.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40. Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: PegemA. Cosgel, M. M. & Miceli, T. J. (1998). "On Job Rotation," Working papers 1998-02, University of Connecticut, Department of Economics. (Erişim tarihi: 02.11.2018) http://web2.uconn.edu/economics/working/1998-02.pdf. Dhanraj, D. & Parumasur, S. B. (2014). Perceptıons of TheImpact of Job Rotation on Employees, Productivity, the Organization and on Job Security, Corporate Ownership&Control,11 ( 4), 682-691. Erdem, E. & Soylu, Y. (2013). Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 223-236. Eroğlu, F. (2016). Yer Değişikliği Yapan Eğitim Yöneticilerinin Örgütsel Güven Algıları, Milli Eğitim, 211, 87-95. Gül, A. C. (2016). Türkiye ile Çin, Finlandiya, Japonya ve Hollanda’nın Öğretmen Yetiştirme ve Seçme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 63-72. Ho, W. H., ChingShengChang, C.S., Shih, Y. L. & Liang R. D. (2009). Effects of job rotation and role stress among nurses on job satisfaction and Organizational commitment. BMC Health Services Research, 9 (8), 1-10. Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Educatıonal administration theory, research and practice. (S. Turan, çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Itika, J. S. (2011). Fundamentals of Human Resource Management Emerging Experiences from Africa, African Public Administration and Management series, vol. 2, African Studies Centre, Leiden. Kayıkçı, K., Yörük, T. & Özdemir, İ.(2015). İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri, İlköğretim Online, 14(1), 200‐215. Kaymaz, K. (2010). İş Rotasyonu Uygulamalarının Motivasyon Üzerine Etkileri: Otomotiv İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 69-85. Liebowitz, J. (2010). The Role of HR in Achieving a Sustainability Culture. Journal of Sustainable Development. 3. 10.5539/jsd.v3n4p50. Lu, L. & Cooper, C. L. (1990) Stress of job relocation: Progress and prospect, Work&Stress: An International Journal of Work, Health&Organisations, 4 (2), 121-128 Magnussen, E. (2017). Employee Retention Through Job Rotation. HR Insights from the eyes of industry leaders. September/October 2017 Mathis, R.L. & Jackson, J.H. (2008). Human Resource Management. 12th Edition, Thomson South-Western Publishing, USA. MEB (1980). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumları, Temel Eğitim Birinci ve İkinci Kademe Okulları (İlkokul• Ortaokul), Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği,(Erişim: 20.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17083.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17083.pdf MEB (1981). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul öncesi Kurumları, Temel Eğitim I. ve II. Kademe Okulları (İlkokul - Ortaokul), Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlan öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği,(Erişim: 22.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17345.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17345.pdf MEB (1990). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, (Erişim: 30.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20594.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20594.pdf. MEB (2000). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr /main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/24076.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/24076.pdf. MEB (2006). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060304.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060304.htm. MEB (2010). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main .aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm. MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2012),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/31123903_meb_faaliyet_raporu_2012.pdf. MEB (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2013),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/30032306_meb_2013_idare_faaliyet_raporu.pdf MEB (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2014),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/21015725_mebfaaliyetraporu.pdf MEB (2015a). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018).http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2015/04/20150417.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417.htm. MEB (2015b). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2015),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_02/29061209_2015darefaalyetraporu.pdf MEB (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2016),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/07172222_2016idarefaaliyetraporu.pdf. MEB (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2017),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/28093718_Faaliyet_Raporu_yayYn_28022018_1707.pdf. MEB (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2018),(Erişim: 09.03.2019). http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/01175437_MillY_EYitim_BakanlYY_2018_YYlY_Ydare_Faaliyet_Raporu_YayYn2.pdf. Memduhoğlu, H & Kayan, M . (2017). Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1259-1288. Memişoğlu, S. P.,Çelik Yılmaz, D., İsmetoğlu, M. & Erbaş, H. (2015). Öğretmenlerin Zorunlu Yer Değiştirmesi Uygulamasına Yönelik Lise Öğretmenlerinin Görüşleri, Turkish Studies, 10 (11), 1121-1144. Omebe, C. A. (2014). Human Resource Management In Education: Issuesand Challenges, British Journal of Education, 2 (7), 26-31. Runhaar, P. (2016). How can schools and teachers benefit from human resources management? Conceptualizing HRM from content and process perspectives, Educational Management Administration &Leadership, 45 (4), 639–656. Sugumar, V. R. (2009). Competency Mappıng of Teachers in Tertiary Education. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Chennai: AnnaUniversity Sun, H. X. (2016). Feasibility Study of Job Rotation of Independent Collegegrassroots Administrative Staff. Higher Education of Social Science, 10 (4), 1-5. Şahin, İ.,Beycioğlu, K., Sincar, M. & Çıkrıkçı, F. (2016). Öğretmen Rotasyon (Zorunlu Yer Değiştirme) Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (2), 267-287. Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları, TSA, 15 (3). 9-22 Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 42(1), 33-51. Tunçbilek, M. M. & Karakavuz, A. (2017). Okul Yöneticilerinin Meb Zorunlu Öğretmen Rotasyonu Algıları ile Rotasyon,Okul, Öğretmen ve Mevzuat İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,10 (49). 682- 692. Turan, L. & Sevim, O. (2017). Öğretmen ve Öğrenci Velilerinin Zorunlu Öğretmen Rotasyonu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(1).109-124. Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Karaköse, T. & Erol, E. (2012).Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri, e-international journal of educational research, 3 (3), 65-83. Yörük, T. ve Günbayı,İ. (2015). Öğretmenlere Yönelik Uygulanması Planlanan Rotasyona İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 59-72. Zin, Md L. M., Shamsudin, F. M. & Subramaniam C. (2013). Investigating the Influence of JobRotation on Career Development among Production Workers in Japanese Companies. International Journal of Business and Society. 14 (1). 135 – 148.

The First Assignment And Compulsory Service İn Turkey

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 16 - 27, 31.12.2019

Öz

In this study, it is aimed to examine the recruitment and rotation practices of the employees working as teachers in the public sector within the framework of legal regulations and those which have been enacted since 1980 have been taken into consideration. This research is a type of document review. The first appointment and rotation clauses in the legal regulations of the teachers' appointment and displacement in Turkey between 1980-2015 were interpreted by comparing them in the study. The said regulations have been reached through the website of the Official Gazette. Even though the entrance of the teachers to the public is started with the exams especially after 2000, it is necessary to have the teaching certificate to be appointed to teaching before or after this date. In addition, teachers are not required to have a qualification. In legal regulations, those who started to work before 1978, before 2000 and before 2010 were exempted from the obligatory service. These exemptions can be assessable as the rules do not show continuity.

Kaynakça

  • Açıkalın, A. (1981). Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikleri. Eğitim ve Bilim. 5 (29). 29-36. Al- Nashmi, M. M. ,& Almoayad, A. A. A. (2015). The Influence of Job Rotation Practices on Employee Motivation: A Study among Mobile Network Companies' Employees in Yemen, International Journal of Social Sciences and Humanities Research, 3 (9), 44-72. Ajusa, M.R., & Atambo, D.W. (2016). Influence of Job Rotation on Organizational Productivity: A Case of Mount Kenya University. Imperial Journal of Interdisciplinary Research. 2 (10). 1358- 1395. Arabacı, İ.B. ,& Sağlam, H. (2012). Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9 (20). 529-547. Argon, T. (2015). Eğitim Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Eğitim Çalışanlarının Görüşleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 851-869. Arslan, A. & Direk, A. (2017). Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sosyal Sermaye Kuramı Açısından Değerlendirilmesi, Akademik İncelemeler Dergisi, 12 (2), 235-261. Atav, E. & Sönmez, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 01-13. Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık. Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak. (A. Aypay ve A. Tanrıöğen, Çev.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40. Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: PegemA. Cosgel, M. M. & Miceli, T. J. (1998). "On Job Rotation," Working papers 1998-02, University of Connecticut, Department of Economics. (Erişim tarihi: 02.11.2018) http://web2.uconn.edu/economics/working/1998-02.pdf. Dhanraj, D. & Parumasur, S. B. (2014). Perceptıons of TheImpact of Job Rotation on Employees, Productivity, the Organization and on Job Security, Corporate Ownership&Control,11 ( 4), 682-691. Erdem, E. & Soylu, Y. (2013). Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 223-236. Eroğlu, F. (2016). Yer Değişikliği Yapan Eğitim Yöneticilerinin Örgütsel Güven Algıları, Milli Eğitim, 211, 87-95. Gül, A. C. (2016). Türkiye ile Çin, Finlandiya, Japonya ve Hollanda’nın Öğretmen Yetiştirme ve Seçme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 63-72. Ho, W. H., ChingShengChang, C.S., Shih, Y. L. & Liang R. D. (2009). Effects of job rotation and role stress among nurses on job satisfaction and Organizational commitment. BMC Health Services Research, 9 (8), 1-10. Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Educatıonal administration theory, research and practice. (S. Turan, çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Itika, J. S. (2011). Fundamentals of Human Resource Management Emerging Experiences from Africa, African Public Administration and Management series, vol. 2, African Studies Centre, Leiden. Kayıkçı, K., Yörük, T. & Özdemir, İ.(2015). İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri, İlköğretim Online, 14(1), 200‐215. Kaymaz, K. (2010). İş Rotasyonu Uygulamalarının Motivasyon Üzerine Etkileri: Otomotiv İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 69-85. Liebowitz, J. (2010). The Role of HR in Achieving a Sustainability Culture. Journal of Sustainable Development. 3. 10.5539/jsd.v3n4p50. Lu, L. & Cooper, C. L. (1990) Stress of job relocation: Progress and prospect, Work&Stress: An International Journal of Work, Health&Organisations, 4 (2), 121-128 Magnussen, E. (2017). Employee Retention Through Job Rotation. HR Insights from the eyes of industry leaders. September/October 2017 Mathis, R.L. & Jackson, J.H. (2008). Human Resource Management. 12th Edition, Thomson South-Western Publishing, USA. MEB (1980). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumları, Temel Eğitim Birinci ve İkinci Kademe Okulları (İlkokul• Ortaokul), Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği,(Erişim: 20.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17083.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17083.pdf MEB (1981). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul öncesi Kurumları, Temel Eğitim I. ve II. Kademe Okulları (İlkokul - Ortaokul), Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlan öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği,(Erişim: 22.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17345.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17345.pdf MEB (1990). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, (Erişim: 30.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20594.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20594.pdf. MEB (2000). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr /main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/24076.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/24076.pdf. MEB (2006). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060304.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060304.htm. MEB (2010). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018). http://www.resmigazete.gov.tr/main .aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm. MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2012),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/31123903_meb_faaliyet_raporu_2012.pdf. MEB (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2013),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/30032306_meb_2013_idare_faaliyet_raporu.pdf MEB (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2014),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/21015725_mebfaaliyetraporu.pdf MEB (2015a). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,(Erişim: 31.10.2018).http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2015/04/20150417.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417.htm. MEB (2015b). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2015),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_02/29061209_2015darefaalyetraporu.pdf MEB (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2016),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/07172222_2016idarefaaliyetraporu.pdf. MEB (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2017),(Erişim: 09.03.2019). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/28093718_Faaliyet_Raporu_yayYn_28022018_1707.pdf. MEB (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2018),(Erişim: 09.03.2019). http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/01175437_MillY_EYitim_BakanlYY_2018_YYlY_Ydare_Faaliyet_Raporu_YayYn2.pdf. Memduhoğlu, H & Kayan, M . (2017). Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1259-1288. Memişoğlu, S. P.,Çelik Yılmaz, D., İsmetoğlu, M. & Erbaş, H. (2015). Öğretmenlerin Zorunlu Yer Değiştirmesi Uygulamasına Yönelik Lise Öğretmenlerinin Görüşleri, Turkish Studies, 10 (11), 1121-1144. Omebe, C. A. (2014). Human Resource Management In Education: Issuesand Challenges, British Journal of Education, 2 (7), 26-31. Runhaar, P. (2016). How can schools and teachers benefit from human resources management? Conceptualizing HRM from content and process perspectives, Educational Management Administration &Leadership, 45 (4), 639–656. Sugumar, V. R. (2009). Competency Mappıng of Teachers in Tertiary Education. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Chennai: AnnaUniversity Sun, H. X. (2016). Feasibility Study of Job Rotation of Independent Collegegrassroots Administrative Staff. Higher Education of Social Science, 10 (4), 1-5. Şahin, İ.,Beycioğlu, K., Sincar, M. & Çıkrıkçı, F. (2016). Öğretmen Rotasyon (Zorunlu Yer Değiştirme) Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (2), 267-287. Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları, TSA, 15 (3). 9-22 Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 42(1), 33-51. Tunçbilek, M. M. & Karakavuz, A. (2017). Okul Yöneticilerinin Meb Zorunlu Öğretmen Rotasyonu Algıları ile Rotasyon,Okul, Öğretmen ve Mevzuat İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,10 (49). 682- 692. Turan, L. & Sevim, O. (2017). Öğretmen ve Öğrenci Velilerinin Zorunlu Öğretmen Rotasyonu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(1).109-124. Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Karaköse, T. & Erol, E. (2012).Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri, e-international journal of educational research, 3 (3), 65-83. Yörük, T. ve Günbayı,İ. (2015). Öğretmenlere Yönelik Uygulanması Planlanan Rotasyona İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 59-72. Zin, Md L. M., Shamsudin, F. M. & Subramaniam C. (2013). Investigating the Influence of JobRotation on Career Development among Production Workers in Japanese Companies. International Journal of Business and Society. 14 (1). 135 – 148.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüsnü ERGÜN (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-5501-8019
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 29 Kasım 2019
Kabul Tarihi 21 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ergün, H. (2019). The First Assignment And Compulsory Service İn Turkey . Social Scientific Centered Issues , 1 (2) , 16-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssci/issue/51197/652739

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


20077

Eurasian Scientific Journal Index

17629

Türk Eğitim İndeksi

17630

Asos Index

17631

Google Scholar