Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 11 - 20 2019-06-01

Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller

Nüket SARACEL [1]


Öz: İş sözleşmelerinin feshine ilişkin düzenlemeler, genel hükümler olarak Türk Borçlar Kanununda yer almaktadır. Bireysel iş ilişkileri bakımından, 4857 sayılı İş Kanununda hem süreli fesih, hem de haklı nedenlerle fesihi düzenleyen hükümler bulunmaktadır. 6356 sayılı Kanun toplu iş ilişkilerinin yürütümünü belirli esaslara bağlarken, bu ilişkiler bakımından bireysel iş sözleşmelerinin gerek işçi, gerekse işveren tarafından feshini düzenleyen hükümler de içermektedir. Bu hükümlerden bir kısmı işçi kuruluşu yöneticiliği, işyeri sendika temsilciliği ve sendikal güvencelere ilişkin maddeler kapsamında fesih hakkını sınırlandırıcı nitelik taşırken, diğer bir kısmı ise grev ve lokavt kararının alınması ve yürütülmesi sırasında kullanılabilecek fesih halleridir. Bu konuda özellikle siyasi grev, genel grev ve dayanışma grevi gibi bazı yasa dışı grev ile işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme gibi eylem türlerine girişenlerin iş sözleşmelerinin kanun dışı grevde olduğu gibi haklı nedenlerle fesh edilip edilemeyeceği öğretide tartışılan bir durumdur. Bu çalışmada sözkonusu düzenlemeler ele alınmaktadır

 

 

Abstract: Regulations on the termination of employment contracts are taken place in the Turkish Code of Obligations as general provisions. There are provisions which regulate both the notice of termination and break of the contract for just cause, in terms of individual labor relations in the Labor Law No. 4857. While the Law No. 6356 encompasses the execution of collective labor relations with certain principles, and also includes provisions governing the termination of individual employment contracts by both the employee and the employer in terms of these relations. Some of these provisions are the restrictive features mentioning about the workers’ trade union management, the shop stewards,  the guarantee of freedom of trade union, the other of part of regulations are the termination cases which can be used during the execution and the make of decision taken about strike and lockout. On this subject, it is a general discussion in the literature on whether especially the employment contracts of the employees which take place in the political strike, general strike, and supportive strike and undertake activities such as work place occupation, slowing down work, reducing productivity, the employment contracts could be terminated or not depending on just cause as in the illegal strike,  In this study, these regulations are discussed.


Toplu iş ilişkileri, fesih, haklı nedenlerle fesih, süreli fesih
 • Referans1 Astarlı, M. (2013) 6356 Sayılı Yeni Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Sendikal Güvenceler Konusunda Getirdiği Değişiklikler Ve Hukuki Sonuçları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18, 1-2, 141-183.
 • Referans2 Baskan, E. (2014) 6356 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, Özel S., 709-730.
 • Referans3 Caniklioğlu, N. (2013) 6356 Sayılı Kanuna Göre Grev Yasakları Ve Grevin Ertelenmesi, Çalışma Ve Toplum, 2013/4, 289-316.
 • Referans4 Çelik, N. (2012) İş Hukuku Dersleri, İstanbul.
 • Referans5 Dereli, T. (2013) 6356 Sayılı Yeni Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme, Çalışma Ve Toplum, 2013/1, 41-64.
 • Referans6 Ediş, S. Ve Berki, N. (2013) 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Yöneticilerle İlgili Bazı Hükümleri Konusunda Bir İnceleme, Http://Dergiler.Ankara.Edu.Tr/Dergiler/38/303/2849.Pdf (12.04.2019 )
 • Referans7 İnciroğlu, L. (2013) Yeni Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi, Çalışma Ve Toplum, 2013/1, 65-68.
 • Referans8 Oğuz, Ö. Ve Doğan, Ö. (2016) Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi, Hak-İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, 5, 11, 146-159.
 • Referans9 Oğuzman, K. (1955) Türk Borçlar Kanunu Ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul.Sur, M. (2013) 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi, Çalışma Ve Toplum, 2013/4, 317-356.
 • Referans10 Şahlanan, F. (2014) Sendika Yöneticilerinin Güvencesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, 331-339.Şen, M. (2008) Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Ve Sonuçları, Sicil İş Hukuku Dergisi, 9, 85-101.
 • Referans11Uçum, M. Günüç, H. (2006) Gerçek İşverenin Tespiti Ve Greve Katılma Hakkı, Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 929-943.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nüket SARACEL
Kurum: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj555164, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {11 - 20}, doi = {}, title = {Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller}, key = {cite}, author = {SARACEL, Nüket} }
APA SARACEL, N . (2019). Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (2) , 11-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/555164
MLA SARACEL, N . "Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 11-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/555164>
Chicago SARACEL, N . "Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller AU - Nüket SARACEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 8 IS - 2 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller %A Nüket SARACEL %T Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD SARACEL, Nüket . "Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 11-20 .
AMA SARACEL N . Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller. ssrj. 2019; 8(2): 11-20.
Vancouver SARACEL N . Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(2): 20-11.