Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 111 - 125 2019-06-01

YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU [1]


Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarına sahip Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kentidir. Edirne; tarihsel birikimi, coğrafik ve kültürel yakınlığı, ekonomik olması gibi nedenlerden dolayı Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin gözde destinasyonu haline gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığını belirleyebilmektir. Yapılan araştırma sonucunda, Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin yerel halk tarafından olumlu karşılandığı tespit edilmiştir. Yerel halkın cinsiyet ve medeni durumu Yunan VE  Bulgar Ziyaretçilere yönelik algılarında bir farklılık göstermemektedir. Ancak Edirneli olanlar ve turizm sektöründe çalışanlar diğerlerine göre Yunan Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadırlar.  Yerel halkın mesleklerine göre de istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur Esnaf/işletme sahibi olanlar, memur ve ev hanımlarına göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadır. Araştırma bulguları Yunan ve Bulgar Ziyaretçilerin etkilerinin genel olarak yararlı olduğunu ancak ekonomik etkilerinin arttırılması için yerel ve ulusal düzeyde turizm politikaları ile geliştirilmesi gerektiğini işaret etmektedir.

Yunan ve Bulgar Ziyaretçi, Yerel Halk, Edirne
 • Akis, S., N.Peristians ve J.Warner (1996). “Residents’ Attitudes to Tourism Development: The Case of Cyprus.” Tourism Management, 17(7), 481–494.
 • Akova, O. (2006). “Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 1.
 • Alaeddinoğlu, F. (2007). “Van Halkının Turisti ve Turizmi Algılama Şekli”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 5,(1). 1-16.
 • Allen L., .H. R. Hafer, P.T. Long, ve R. Perdue (1993). “Rural Residents Attidutes Toward Recreation and Tourism Development.” Journal of Travel Research 3 (4): 27-33.
 • Altuğ,N., Küçükaltan D., Lorcu F., Tunalı E., Çavuşgil B., (2009)Bavul Ticareti Kapsamında Edirne’ye Gelen Ziyaretçilerin Bölge Ekonomisine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP: 2009–102, Edirne, Temmuz 2011.
 • Avcıkurt C., (2003). Turizm Sosyolojisi, Turist-Yerel Halk Etkileşimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Boğan E. Sarıışık M.,( Nisan, 2016). “Yerel Halkın Turizm Faaliyetine Yönelik Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Alanya’da Bir Araştırma”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 12.
 • Boyacıoğlu E. Z., (2002). Turizm Sektörünün Edirne İline Sosyo-Ekonomik Katkısı Ve Yerli Halkın Turizme Yaklaşımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez, Edirne.
 • Butler R. W, (1980). “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evoluation: Implications for Management of Resources”, Canadian Geographer, Sayı: 24, Ekim, 1980.
 • Cengiz E. Kırbir F., 2007. “Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Model Önerisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 7.
 • Çalışkan, U, Özer, Ö . (2014). Yerel Halkın Turizme Karşı Tutumu: Kuşadası İlçesinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 15 (2), 117-133. DOI: 10.24889/ifede.268171
 • Çeken, H , Özdemir Yılmaz, G , Ertürk, N . (2018). Arap Ülkelerinden Gelen Turistlerin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algısı: Sapanca Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 401-414. Doı: 10.26468/Trakyasobed.396605
 • Doğan, H., ve Üngüren, E. (2012). “Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1). 103-122.
 • Doğanlı B., 2006. “Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi”, İşletme Bölümü Doktora Tezi, Temmuz.
 • Eymen, Erman, U, (2007). SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi Yayın No:1, Ekim, www.istatistikmerkezi.com
 • Getz, D. (1994) Residents' Attitudes Toward Tourism: A Longitudinal Study in Spey Valley, Scotland, Tourism Management, 15 (4), 247-258.
 • Gümüş N. Özüpekçe S. 2009. “Foça’da Turizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Görüşleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 6.
 • Gündüz, S . (2018). Gelişme Potansiyeli Olan İki Turistik Destinasyonun Turizm Algılarının Karşılaştırmalı Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2186-2216. DOI: 10.26466/opus.488404.
 • Gürsoy, D., Jurowski, C. A., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00028-7
 • Haralambopoulos, N. ve A. Pizam (1996). “Perceived Impacts of Tourism: The Case of Samos.” Annals of Tourism Research 23:503–526.
 • İzmen Ü.,(2014). Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Edirne İçin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri Ve 2023 Senaryoları, Trakya Kalkınma Ajansı ve TÜRKONFED Yayını.
 • Kalaycı Ş., 2006. (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara.
 • Karakaş A. Şengün H.İ.(2017). Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Yönelik Tutumları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 15, 183-202.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (Temmuz 2018). Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Sınır İstatistikleri Yıllık Bülteni-2017, Yayın No: 2018-2, ISSN-1300-6932, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
 • Korça, P.(1994).“Halkın Turizmin Çevresel Etkilerini Algılaması ve Değerlendirmesi” TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı YayınNo:31,1-128.
 • Lundberg E. ,2017. The İmportance Of Tourism İmpacts For Different Local Resident Groups: A Case Study Of A Swedish Seaside Destination, Journal of Destination Marketing & Management Volume 6, Issue 1, March, 46-55.
 • Mill R.C., Marrison M., (1985): The Tourism System, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
 • Özdemir, M , Kervankıran, İ . (2011). Turizm ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (24), 1-25. Retrieved From Http://Dergipark.Org.Tr/Marucog/İssue/471/3829
 • Tosun, C. (2002). “Host Perceptions of Impacts: A Comparative Tourism Study”. Annals of Tourism Research, 29:231–253.
 • Türker Özaltın G. Türker A.(2014). “Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği.” Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı:1, Cilt: 4, Mayıs.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi http://www.tüik.gov.tr (18.01.2018)
 • Vargas-Sanchez, A., Plaza-Mejia, M.A., Porras-Bueno, N.(2009) Residents’ Attitudes Towards Tourism Development in the Spanish Province of Huelva, Narodnostopanski Arhiv, International Edition, 31-63.
 • Yazıcıoğlu, Y. Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5514-340X
Yazar: Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 28 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj559436, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {111 - 125}, doi = {}, title = {YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {BOYACIOĞLU, Ebru Zümrüt} }
APA BOYACIOĞLU, E . (2019). YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (2) , 111-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/559436
MLA BOYACIOĞLU, E . "YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 111-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/559436>
Chicago BOYACIOĞLU, E . "YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 111-125
RIS TY - JOUR T1 - YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 125 VL - 8 IS - 2 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU %T YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD BOYACIOĞLU, Ebru Zümrüt . "YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 111-125 .
AMA BOYACIOĞLU E . YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. ssrj. 2019; 8(2): 111-125.
Vancouver BOYACIOĞLU E . YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE’DE YUNAN VE BULGAR ZİYARETÇİLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(2): 125-111.