Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 37 - 62 2018-12-15

An Investigation on Alternative Measurement and Evaluation in Physical Education and Sport Teaching
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme

Mehmet ASMA [1] , Hüseyin ÇAMLIYER [2] , Mümine SOYTÜRK [3] , Tarık BALCI [4] , Hatice ÇAMLIYER [5]


The purpose of this study is to examine of physical education teachers' level of importance and use of measurement and evaluation tools by stakeholder perspectives. The research was carried out in mixed mothod. 440 teachers (private n = 215, public n = 225) who work in Manisa and Izmir provinces constitute the sample group of the research. In the acquisition of quantitative data, "Using and Importance Level of Alternative Measurement and Evaluation Tools Survey in Physical Education" developed by researchers using Balcı and Tekkaya’s (2000) scale was used. In the acquisition of qualitative data, qualitative interview forms developed by researchers for private and public-school teachers and academician were used. Data from interviews with four people from each group were recorded and analyzed by descriptive analysis method. In data analysis, frequency, percentage values and chi square test were used. In the case of obtaining qualitative data, qualitative interview forms developed by the researchers for teachers and academicians were used. Data obtained from interviews with four academicians, four private and four public school physical education teachers were recorded and analyzed by descriptive analysis method. It is understood that teachers use the most observation, least Vee diagram as measurement evaluation tools in their classes. In the analysis of the data for the frequency of use of the alternative measurement and evaluation tools according to the school type, it was seen that private school teachers more often used this tool than public school teachers. It has been understood from interviews that public school teachers have no in-service training on alternative measurement tools but private schools constantly have trained their teachers in this regard.

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme araç, yöntem ve yaklaşımlarını önemseme ve kullanma düzeylerinin paydaş görüşleri eşliğinde incelenmesidir. Araştırma, karma yöntemde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Manisa ve İzmir illerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri (440 öğretmen; özel n=215, devlet n=225) oluşturmaktadır. Nicel verilerin elde edilmesinde, Balcı ve Tekkaya’nın (2000) “Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanma ve Önemseme Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde, bağımsız gruplar için t test ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde ise araştırmacılar tarafından özel ve devlet okulu öğretmenleri ve akademisyenler için ayrı şekilde geliştirilen ve 9’ar sorudan oluşan nitel görüşme formları kullanılmıştır. Her gruptan dörder kişi ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler kayıt altına alınmış ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Ölçme değerlendirme araçlarını kullanım sıklığı açısından en fazla gözlem en az ise Vee diyagramının ön plana çıktığı görülmüştür. Okul türüne göre, ölçme araçlarını kullanım sıklığı açısından, özel okul öğretmenlerinin devlet okulu öğretmenlerine göre alternatif ölçme araçlarını daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan devlet okulu öğretmenlerinin alternatif ölçme araçları konusunda herhangi bir hizmet içi eğitim almadıkları; özel okullarda ise bu konudaki eğitim faaliyetlerine önem verildiğini görüşme sonuçlarına dayalı olarak söylemek mümkündür.  

 • Aloco (2013). Landelijk opleidingsprofiel leraar lichamelijke opvoeding eerste graad [National guidelines on Educating physical education teachers]. Zevenaar: De Productiemannen.
 • Arslan, Y., Erturan İlker, G., Demirhan, G. (2013). Geliştirilen Bir Ölçme ve Değerlendirme Gelişim Programının Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Algılarına Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Bahar 1/107-112
 • Avşar, Z. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Değerlendirme Süreci İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 20 (3), 81–89
 • Balcı, E., Tekkaya, C. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 : 42 – 50.
 • Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Open University
 • Borghouts, L., Slingerland, M. ve Haerens, L. (2016). Assessment quality and practices in secondary PE in the Netherlands. Physical Education And Sport Pedagogy. 473-489, doi:10.1080/17408989.2016.1241226
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdemir AZ. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması (Kahramanmaraş Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Genç, N. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Algıları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Gökyer, N. (2012). Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Öncelikli İhtiyaç Duydukları Konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16 (2), 233-267.
 • Hay, P., Penney, D. (2013). Assessment in Physical Education: ASocio-cultural Perspective, London: Routledge.
 • Ibabe, I., Jauregizar J. (2010). Online self-assessment with feedback and metacognitive knowledge. Higher Education 59(2): 243–258.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Lo´pez-Pastor V.M., Kirk D., Lorente-Catala´n E., MacPhail, A & Macdonald, D. (2013) Alternative assessment in physical education: A review of international literature. Sport, Education and Society 18(1): 57–76.
 • Lorente-Catala´n, E; Kirk, D. (2013). Alternative democratic assessment in PETE: an action research study exploring risks, challenges and solutions, Sport, Education and Society, 18:1, 77-96.
 • Lorente-Catala´n, E., Kirk, D. (2014). Making the case for democratic assessment practices within a critical pedagogy of physical education teacher education, European Physical Education Review, 20 (1) 104–119.
 • Lorente-Catala´n, E., David Kirk (2016). Student teachers’ understanding and application of assessment for learning during a physical education teacher education course, European Physical Education Review, 22(1) 65–81.
 • Matanin, W. C., & Tannehill, D. (1994). Assessment and grading in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 13(4), 395-405.
 • McAfee, O., Leong, D. J., & Bodrova, E. (2016). Assessing and guiding young children’s development and learning (6th ed.), Boston, MA: Pearson Education.
 • Onwuegbuzie, A. J., ve Leech, N. L. (2004). "Enhancing the Interpretation of “Significant” Findings: The Role of Mixed Methods Research", The Qualitative Report, 9(4), 770-792.
 • Quennerstedt, M., Öhman, M., & Armour, K. (2014). Sport and exercise pedagogy and questions about learning. Sport, Education and Society, 19, 885–898.
 • Özen, R. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Programlarının Etkilerine İlişkin Görüşleri Düzce İli Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 141- 160.
 • Penney, D., Brooker R., Hay P., (2009). Curriculum, pedagogy and assessment: Three message systems of schooling and dimensions of quality physical education. Sport, Education and Society 14(4): 421–442.
 • Redelius, K. ve Hay, P.J. (2012). Student views on criterion-referenced assessment and grading in Swedish physical Education, Physical Education and Sport Pedagogy 17(2): 211–225.
 • Rossman, G. B., & Wilson, B. L. (1994). Numbers and words revisited: Being “shamelessly eclectic”. Quality and Quantity, 28(3), 315-327.
 • Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G., Vos, S., Haerens, L (2017). Development and optimisation of an in-service teacher training programme on motivational assessment in physical education, Eu-ropean Physical Education Review, 23(1) 91–109.
 • Spigner-Littles, D. ve Anderson, C. E. (1999). Constructivism: A Paradigm for Older Learners. Educational Gerontology, 25, 203-209.
 • Stewart-Stanec, A. D. (2009). The theory of planned behavior: Predicting teachers' intentions and behavior during fitness testing. Journal of Teaching in Physical Education, 28(3), 255-271.
 • Şirin, E.F., Çağlayan, H.S., İnce, A. (2009). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, XIV, 1: 25 - 40.
 • Taras, M. (2008). Issues of power and equity in two models of self-assessment. Teaching in Higher Education 13 (1): 81–92.
 • Tekin M, Taşgın Ö. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin kendi algılarına göre ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi (Karaman İli Örneği), Sözel Bildiri, II. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Tekindal, S. (2014). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Uğraş, S., Güllü, M., Eroğlu, E. ve Özen, G. (2017). Ortaokulda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda tutulan evrak ve dosyalar hakkındaki düşünceleri, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ISSN 2536-5150, ss. 8-20
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz G, Gündüz N. (2008). Ankara merkez ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşleri. Spormetre Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI (3) 103-111.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8111-3338
Yazar: Mehmet ASMA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2632-2617
Yazar: Hüseyin ÇAMLIYER
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9560-5915
Yazar: Mümine SOYTÜRK
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9372-9487
Yazar: Tarık BALCI
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1255-875X
Yazar: Hatice ÇAMLIYER
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { suje398201, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {37 - 62}, doi = {10.19126/suje.398201}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {ASMA, Mehmet and ÇAMLIYER, Hüseyin and SOYTÜRK, Mümine and BALCI, Tarık and ÇAMLIYER, Hatice} }
APA ASMA, M , ÇAMLIYER, H , SOYTÜRK, M , BALCI, T , ÇAMLIYER, H . (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 37-62 . DOI: 10.19126/suje.398201
MLA ASMA, M , ÇAMLIYER, H , SOYTÜRK, M , BALCI, T , ÇAMLIYER, H . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 37-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/38210/398201>
Chicago ASMA, M , ÇAMLIYER, H , SOYTÜRK, M , BALCI, T , ÇAMLIYER, H . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 37-62
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme AU - Mehmet ASMA , Hüseyin ÇAMLIYER , Mümine SOYTÜRK , Tarık BALCI , Hatice ÇAMLIYER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.398201 DO - 10.19126/suje.398201 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 62 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.398201 UR - https://doi.org/10.19126/suje.398201 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme %A Mehmet ASMA , Hüseyin ÇAMLIYER , Mümine SOYTÜRK , Tarık BALCI , Hatice ÇAMLIYER %T Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.398201 %U 10.19126/suje.398201
ISNAD ASMA, Mehmet , ÇAMLIYER, Hüseyin , SOYTÜRK, Mümine , BALCI, Tarık , ÇAMLIYER, Hatice . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (Aralık 2018): 37-62 . https://doi.org/10.19126/suje.398201
AMA ASMA M , ÇAMLIYER H , SOYTÜRK M , BALCI T , ÇAMLIYER H . Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 37-62.
Vancouver ASMA M , ÇAMLIYER H , SOYTÜRK M , BALCI T , ÇAMLIYER H . Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 62-37.