Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 142 - 157 2018-12-15

Technological Integration into Learning - Teaching Process of the Instructors in the Faculty of Education
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu

Esra KELEŞ [1] , Ebru TURAN GÜNTEPE [2]


The purpose of this study is to examine technology integration in learning-teaching process of instructors. In accordance with this purpose, what are the technologies they use in the learning teaching process? and how do they use these technologies? What are problems they experience when using these technologies and the solutions to these problems? answer were searched to the questions. This study is carried out within the scope of case study which is one of qualitative research patterns. On the basis of willingness, one university was chosen in Trabzon city and twenty-nine instructors from different branches were applied a questionnaire consisting of open-ended questions. The obtained data were analyzed using content analysis method of qualitative research methods.  As a result of the research work; the instructors is seen that benefits from computer, projection, tablet, smart board etc. technologies in lessons. It is determined that the instructors use the technology as a tool in the teaching process and that the role of the teacher is important in this process. Also, the instructors have stated that technology enrich and make easier to lesson, increase interest, gain time and support learning. Instructors have experienced some problems while using these technologies that is arised from lack of technical infrastructure, inadequacy of technology knowledge and technical breakdown. Instuctors have solved these problems by asking for help from the stakeholders, using the trial and error method, using different technological tools or trying alternative ways.

Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının öğrenme öğretme sürecine teknolojiyi entegre etme durumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda; öğretim elemanlarının öğrenme öğretme sürecinde kullandıkları teknolojiler nelerdir ve bu teknolojileri nasıl kullanıyorlar? Bu teknolojileri kullanırken yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik buldukları çözüm yolları nelerdir? sorularına cevap aranmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kapsamında yürütülmüştür. Bu bağlamda farklı branşlardaki yirmi dokuz öğretim elemanına açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu anket yardımıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; öğretim elemanlarının derslerinde bilgisayar, projeksiyon, tablet, akıllı tahta vb. teknolojilerden yararlandığı görülmüştür. Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yararlanılan bu teknolojileri bir araç olarak kullandıkları ve bu süreçte öğretmenin rolünün önemli olduğunu düşündüklerini belirlenmiştir. Ayrıca öğretim elemanları teknolojinin; dersi zenginleştirdiği ve kolaylaştırdığı, ilgiyi arttırdığı, zaman kazandırdığı ve kalıcı öğrenmeyi desteklediği görüşünü taşımaktadır. Öğretim elemanlarının teknolojiyi derslerinde kullanırken; teknik altyapı eksikliği, teknoloji bilgisinin yetersizliği ve teknik aksaklıklardan kaynaklanan sorunlar yaşadıkları; bu sorunlara paydaşlardan yardım isteme, deneme yanılma metodunu kullanma, farklı teknolojik aletler kullanma veya alternatif yollar deneme gibi çözümler ürettikleri görülmüştür.

 • Akdağ, M., ve Tok, H. (2008). Geleneksel Öğretim ile Powerpoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(147), 26-34.
 • Akgün, F. (2017). Investigation of Instructional Technology Acceptance And Individual İnnovativeness Of Academicians. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi: İstanbul Okulları Örneği. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2(2), 79-96.
 • Al-Husseini, S. ve Elbeltagi, I. (2016). Transformational Leadership And Innovation: A Comparison Study Between Iraq's Public And Private Higher Education. Studies in Higher Education, 41(1), 159-181.
 • Angeli, C. ve Valanides, N. (2009). Epistemological And Methodological İssues For Theconceptualization, Development, And Assessment Of ICT–TPCK: Advances İn Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Computers And Education, 52(1), 154-168.
 • Ashrafzadeh, A. ve Sayadian, S. (2015). University İnstructors’ Concerns and Perceptions Of Technology Integration. Computers in Human Behavior, 49, 62-73.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, A. G. H., ve Başak, M. H. (2014). Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46.
 • Baki, A., (1996) Matematik Öğretiminde Bilgisayar Her Şey Midir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 135- 143.
 • Baki, A., Yalçınkaya, H. A., Özpınar, İ. ve Uzun, S. Ç. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması. Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education, 1(1), 67-85.
 • Balcı, E. Ö., Gökkaya, Z. ve Kar, A. (2013). Fatih Projesinin Üniversiteler Yüzü, İstanbul Journal of Social Sciences, 5, 13-30.
 • Başerer, Z. ve Kısaç, İ . (2017). Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Amaçlarına Göre İletişim Becerileri ve Öz Yeterlik Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 117-129.
 • Bayazıt, A. Ve Seferoğlu, S. S. (2009). Türkiye’deki Teknoloji Politikalarında Eğitimin Yeri Ve Öğretmen Yetiştirme Politikaları. TBD 26. Ulusal Bilişim Kurultayı, 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi (BTIE'2009) Bildiriler Kitabı, 7-11. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.
 • Brey, P. (2006). Evaluating The Social And Cultural Implications of The Internet. Computers and Society, 36 (3), 41- 48.
 • Brown, D., ve Warschauer, M. (2006). From the University to the Elementary Classroom: Students' Experiences İn Learning To İntegrate Technology in Instruction. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (3), 599-621.
 • Buchanan, T., Sainter, P. ve Saunders, G. (2013). Factors Affecting Faculty Use of Learning Technologies: Implications For Models of Technology Adoption. Journal of Computing in Higher Education, 25(1), 1-11.
 • Ceyhan, E. (2004). Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Farklı Öğretmen Adaylarının Stresle Başa Çıkma Davranışları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(32), 15-24.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. ve Tsai, C.C. (2013). A Review of Technological Pedagogical Content Knowledge. Educational Technology and Society, 16 (2), 31–51.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(1), 19-28.
 • Çelik, S. (2011). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Uyarlama Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 141- 163.
 • Ekiz, H., Yavuz, B. ve Huseyin, U. (2003). Mantık Devreleri Dersine Yönelik Internet Destekli Uzaktan Eğitim Uygulaması. In Third International Education Technologies Symposium, Turkish Republic of Northern Cyprus (Vol. 2, Pp. 665-672).
 • Fluck, A. (2003). Integration or Transformation? A Crossnational Study of Information and Communication Technology in School Education, Unpublished Phd Dissertation, University of Tasmania.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. ve Gall, J. P. (1996). Educational Research: An Introduction. Longman Publishing.
 • Georgina, D. A. ve Hosford, C. C. (2009) Higher Education Faculty Perceptions on Technology Integration and Training, Teaching And Teacher Education, 25, 690-696.
 • Georgina, D. A., ve Olson, M.R. (2008). Integration of Technology İn Higher Education: A Review Of Faculty Self Perceptions, The Internet and Higher Education, 11(1), 1-8.
 • Gündüz, Ş., ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48.
 • Hardy, J. V. (1998). Teacher Attitudes Toward and Knowledge Of Computer Technology. Computers in The Schools, 14 (3/4), 119-136.
 • Heck, D., ve Sweeney, T. (2013). Using Most Significant Change Stories to Document The Impact of The Teaching Teachers For The Future Project: An Australian Teacher Education Story. Australian Educational Computing, 27(3), 36-47.
 • Hew, K. F., ve Brush, T. (2007). Integrating Technology into K-12 Teaching And Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations For Future Research. Educational Technology Research & Development, 55, 223–252.
 • Hu, P. J., Clark, T. H. K. ve Ma, W.W. (2003). Examining Technology Acceptance by School Teachers: A Longitudial Study. Information & Management, 41(2), 227-241.
 • Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Keleş, E. ve Turan, E. (2015) Öğretmenlerin Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2), 17-28.
 • Konur, K.B., Sezen, G. ve Tekbıyık, A. (2008, Mayıs). Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. The 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir.
 • Kreijns, K., Van Acker, F., Vermeulen, M., ve Van Buuren (2013). What Stimulates Teachers To Integrate ICT in Their Pedagogical Practices? The Use of Digital Learning Materials in Education. Computers in Human Behavior, 29 (1), 217–225.
 • Kurt, A. A. ve Orhan, D. (2015). Okuryazarlıkların Yükseköğretime Yansımaları. Eğitim Teknolojileri Okumaları. Editörler: B. Akkoyunlu, A. İşman, H. F. Odabaşı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Levin, B., He. Y., ve Robbins, H. (2006). Comparative analysis of preservice teachers’ reflective thinking in synchronous versus asynchronous online case discussions. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 439–460.
 • Liu, S. (2012). A Multivariate Model of Factors Influencing Technology Use By Preservice Teachers During Practice Teaching. Educational Technology & Society, 15 (4), 137– 149.
 • Lisowski, L., Lisowski, J. A., ve Nicolia, S. (2006). Infusing Technology into Teacher Education: Doing More with Less. Computers in The Schools, 23 (3), 71-92.
 • Mercer, D. M. (2002). Synchronous communication in collaborative onlinelearning: Learners' perspectives. Yayınlanmamış doktora tezi. University of Toronto, Canada.
 • Mustafa, M. Q. ve Şahin, S. (2013). Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımına Dair Görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 42-52.Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler, H. F. Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Owen, P. S., ve Demb, A. (2004). Change Dynamics And Leadership in Technology İmplementation. The Journal of Higher Education, 75(6), 636-666.
 • Parker, D. R. (1997). Increasing Faculty Use of Technology in Teaching and Teacher Education. Journal of Technology and Teacher Education, 5(2/3), 170-182.
 • Rehm, M. L., Allison, B. N.ve Johnson, L. D. (2003). The İnternet And Critical İssues For Families. Journal Of Family And Consumer Sciences Education, 21(2), 33-43.
 • Rüzgar, Y.B. (2005). Bilginin Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Eğitimde Paylaşımı. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 4(3), 114-119.
 • Seferoğlu, S. S. (2007). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 89-101.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012).Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Shank, P., ve Doughty, V. (2001). Learning anew: An exploratory study about new online learners’ perceptions of people interaction and learning to learn in an online course. Retrieved from http://www.learningpeaks.com/discussion_study/ Universityof Colorado, Denve
 • Shen, C. X., Liu, R. D., ve Wang, D. (2013). Why Are Children Attracted to The Internet? The Role of Need Satisfaction Perceived Online and Perceived İn Daily Real Life. Computers İn Human Behavior, 29 (1), 185–192.
 • Şahin, S. (2008). Eğitim Fakültelerinde Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı Bilgisayar Kullanımı (Ss. 940–943). International Educational Technology Conference (IECT) 2008, Sunulmuş Bildiri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B., ve Kinay, İ. (2013). Öğretim Elemanlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23.
 • Taşkesen, S. ve Yılmaz, M. (2018). 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 49-55.
 • Turan, S. (2002). Teknolojinin Okul Yönetiminde Etkin Kullanımında Eğitim Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30, 271–281.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojilerini Kullanmada Karşılaştıkları Engeller, Çözüm Önerileri ve Öz-Yeterlik Algıları. Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 3(6), 143-157.
 • Uslupehlivan, E., Erden, M. K. ve Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-22.
 • Wachira, P., ve Keengwe, J. (2011). Technology Integration Barriers: Urban School Mathematics Teachers Perspectives. Journal of Science of Education Technology, 20, 17–25.
 • Weiser, E. B.(2001). The Functions of İnternet Use and Their Social and Psychological Consequences. Cyberpsychology & Behavior, 4 (6), 723-743.
 • Yanpar, T., Koray, Ö., Parmaksız, R. Ş. ve Arslan, A. (2006). İlköğretim Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı ve Teknoloji Temelli Materyallerin Yaratıcılık Boyutları Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12 (1), 129-148.
 • Yavuz, S., ve Coşkun, E. A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 276-286.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., ve Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esra KELEŞ
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yazar: Ebru TURAN GÜNTEPE
Kurum: Giresun Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { suje419719, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {142 - 157}, doi = {10.19126/suje.419719}, title = {Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu}, key = {cite}, author = {KELEŞ, Esra and TURAN GÜNTEPE, Ebru} }
APA KELEŞ, E , TURAN GÜNTEPE, E . (2018). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 142-157 . DOI: 10.19126/suje.419719
MLA KELEŞ, E , TURAN GÜNTEPE, E . "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 142-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/38210/419719>
Chicago KELEŞ, E , TURAN GÜNTEPE, E . "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 142-157
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu AU - Esra KELEŞ , Ebru TURAN GÜNTEPE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.419719 DO - 10.19126/suje.419719 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 157 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.419719 UR - https://doi.org/10.19126/suje.419719 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu %A Esra KELEŞ , Ebru TURAN GÜNTEPE %T Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.419719 %U 10.19126/suje.419719
ISNAD KELEŞ, Esra , TURAN GÜNTEPE, Ebru . "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (Aralık 2018): 142-157 . https://doi.org/10.19126/suje.419719
AMA KELEŞ E , TURAN GÜNTEPE E . Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 142-157.
Vancouver KELEŞ E , TURAN GÜNTEPE E . Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 157-142.