Covid 19 Sonrası - Özel Sayı Çağrısı

MAKALE ÇAĞRISI / TCD Covid 19- Özel Sayı II: Covid Sonrası Sürecin Planlanması


“Hepimiz Güvende Olana Kadar Kimse Güvende Değil ”


2019’un sonlarında başlayan ve kentsel-kırsal ayrımı yapmaksızın tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, yaklaşık altı aydır süren yoğun aşılama faaliyetlerine rağmen sürmektedir. Başlangıçta yayılma ile daha etkili mücadele edebilen Türkiye gibi ülkelerde de, çok sayıda kapanma ve katı pandemi kurallarına rağmen yüksek vaka–hasta ve ölüm sayılarına ulaşılmıştır. Aşılamanın nüfusun büyük bölümüne yapılabildiği İsrail, İngiltere örneklerinde pandemi ile mücadelede daha umut verici sonuçlar yakalanabilmiştir. Mesafe, maske ve hijyen üçlüsü ile oldukça etkili korunma sağlanabilmekle birlikte, tam veya sınırlı kapanmalar yayılmayı azaltmak için başvurulan bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Bu kapanma süreçlerinde insan yaşamının sürdürülmesi için elzem faaliyetlerin (sağlık, yeme, içme, eğitim, iletişim, taşıma, inşaat, yeri geldiğinde turizm faaliyetleri, vb.) karşılanabilmesine yönelik ekonomik yaşam, mal ve hizmetlerin üretimine devam edilmektedir. Ancak, hem çok sayıda faaliyetin yapılışı, hem de kentsel ve kırsal alanların birbirleriyle ve mekanla olan ilişkileri değişmektedir. Pandemi süreci yeni üretim, dağıtım, tüketim biçim ve ağlarının, yeni yaşam tarzlarının, iş görme süreçlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Coğrafya ve mekânın her biçimi küresel-ulusal ve yerel ölçeklerde daha önce deneyimlenmeyen sınırlılıklar/kapanmalar içinde, yeni çözümler üretmeye başlamıştır. Gelinen yerde, coğrafya ve mekân ile ilgili disiplinler yeni bir paradigmanın eşiğinde durmakta, çıkılması gereken basamaklar bulunmaktadır.


Covid-19 Özel Sayı-2’nin içeriğini bu noktadan başlayarak tasarlamak istiyoruz. Paradigma değişimini zorlayan içeriğin tartışılması, geleceğe dönük beklentilerin filizlendirilmesi, Covid-19 Sonrası dönemin yaşam çevresi bileşenlerinin tartışılması; kırsal ve kentsel alanlar arasındaki ilişkinin sorgulanması; ülkemizde yoğun olarak hissedilen kıyılaşma süreçlerinin neden olacağı değişimlerin ortaya çıkarılması; açık yeşil alanlara duyulan özlemin yeni yeşil alan beklenti ve algısında açacağı etkilerin düşünülmesi önem arz etmektedir. İnsanlığın yaklaşık iki yıllık bir sınırlılık/kapalılık/hapsedilmişlik/izolasyon hissinden sonra açılma döneminde alacağı aksiyonların tüm çalışma alanlarına özellikle turizm faaliyetlerine ve kalıcı yer değiştirmelere etkilerinin anlaşılması üzerinde çalışılması gereken konuları oluşturmaktadır. Aynı zamanda, değişen ve gelişen teknoloji mekanı esnetmekte, özel mekan olan ev bu özelliğini kaybetmekte, iş ve uzaktan çalışma mekanlarına dönüşmektedir. Bu çerçevede Türk Coğrafya Dergisi’nin 2021 Post-Covid Özel Sayısı aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla paradigma değişimine yönelik kavramsal tartışmaları ve disiplinler arası ve çok disiplinli özgün araştırma ve derleme çalışmalarını beklemektedir.


• Covid Sonrası Mekânsal Deneyimler
• Covid Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma
• Covid Sonrası Kentleşme ve Kentlerdeki Değişimler
• Covid Sonrası Hareketlilik ve Nüfus Hareketlilikleri
• Covid Sonrası Üretim Mekanlari, Süreçleri ve Çalışma Koşullarında Değişimler
• Covid Sonrası Turizm Deneyimleri ve Turist Beklentileri
• Covid Sonrası Dinlenme-Rekreasyon-Açık ve Yeşil Alanlar-Peyzaj
• Covid Sonrası Günlük Yaşam
• Covid Sonrası Sağlık Hizmetleri
• Covid Sonrası Eğitim
• Covid Sonrası Sosyal Adaletsizlikler
• Covid Sonrası Jeopolitik
• Covid Sonrası Antroposen

Özel Sayı Editörleri:
Doç.Dr. Mehmet Şeremet (Van Yüzüncü Yıl Universitesi), mseremet@yyu.edu.tr
Doç.Dr. Kübra Cihangir Çamur (Gazi Üniversitesi), ccamurster@gmail.com


Makalelerin Gönderimi için Son Tarih:15 Eylül 2021
Özel Sayının Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2021


Makale İçeriğinde Olması Gerekenler:
• Türkçe ve Genişletilmiş İngilizce Özet
• Giriş, Amaç ve Özgün Değer
• Teorik veya Kuramsal Çerçeve
• Yöntem (eğer varsa)
• Bulgular (eğer varsa)
• Tartışma ve Gelecek Çalışmalar İçin Notlar


Makalelerinizi dergimizin dergi parkta bulunan sitesi aracılığıyla yüklenmesi gerekmektedir (https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/). Yazar(ların) takip etmesi gereken yazım kurallarına şu link aracığıyla ulaşabilirsiniz: (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/writing-rules)

Makalelerin Kabul Edilmesine Yönelik Derginin Temel Politikaları
Bu özel sayının makaleleri, aşağıdaki politikalar çerçevesinde seçilecektir:


(i) Küresel tehditlerin coğrafya, mekan ve planlama ile ilişkisine yönelik açılım sağlaması,
(ii) Alan bilgisine katkı sunması,
(iii) Gelecekteki araştırma ve uygulamalara rehberlik amacını taşıması,
(iv) Sürdürülebilirlik ile ilişki kurması.