Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Correlationship between job and life satisfaction: A research on occupational characteristics

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 13, 30.06.2022
https://doi.org/10.48119/toleho.1037497

Öz

The study aims to conduct relationship analysis to explain the perceptions of job and life satisfaction with occupational information of tour guides. Tour guides are the first people tourists encounter when they go to a destination. Considering the service offered in forming the perception, image and trust idea about the destination, it is crucial to determine whether tour guides are satisfied with their job and life. Tour guides working in Turkey, who lead about 51 million visitors annually, constitute the research universe. 747 questionnaires were distributed, but only 408 of the collected data were considered valid. Based on the data obtained, a significant and positive relationship was found between the participants’ job and life satisfaction levels. As job satisfaction increases, life satisfaction increases, and as life satisfaction increases, job satisfaction increases as well. A significant and positive relationship was also identified between job satisfaction sub-dimensions such as management, career, wage and job structure, and life satisfaction. However, no significant relationship was found between colleagues and life satisfaction. 

Kaynakça

 • Acun, A. (2016). İş Aile Çatışması Ve Turist Rehberlerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi, [Work-Family Conflict And The Effect of Tourist Guide Turnover Intention], (Unpublished Master Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir.
 • Ahipaşaoğlu, S. (2001). Turizmde Rehberlik, [Guidance in Tourism], Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Al, S. (2018). Akademisyenlerin İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma, [The Relation Between The Job Safisfaction And Burnuot Levels In Academic Personnel And A Research], (Unpublished Master Thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Ap, J. & Wong, K.K. (2001). Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues And Problems. Tourism Management. 22(5), pp. 551-563.
 • Batan, S.N. (2016). Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ve Dini Başa Çıkmanın Yaşam Doyumuna Etkisi, [Effects of Psychological Resilience And Religious Coping On Life Satisfaction Among Adults], (Unpublished PhD Thesis). Marmara University Institute of Social Sciences İstanbul.
 • Büber, M. (2017). Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Üzerine Bir Araştırma, [The Effects of Burnout Level On Job And Life Satisfaction: An Aplication On Fishing Vessel Seafarers], (Unpublished Master Thesis). Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences, İzmir.
 • Büyükkuru, M. (2015). Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma, [The Effect Of Communication Skills Of Tourist Guides On Tourists' Tour Experiences: A research in Nevşehir], (Unpublished Master Thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.
 • Çakır, A. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Çalışma Biçimi Ve Mesleki Eğitim Süreleri İle İş Tatminleri Arasındaki İlişki, [The Relationship of Job Satisfaction Between The Working Schemes And The Duration of Educational Period of Tourist Guides], (Unpublished Master Thesis). Atatürk University Institute of Social Sciences, Erzurum.
 • Çeçen, A.R. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal Ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, [An Investigation of University Students’ Social and Emotional Loneliness Levels According to Their Gender and Life Satisfaction] Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), pp. 180-190.
 • Çiçek, B. (2013). Profesyonel Turist Rehberlerinin Performans Kriterleri İle Çalışma Koşulları Arasındaki İlişki, [The Relationship Between The Criteria And Of A Professional Tourist Guides' Performance And Working Conditions: Antalya Sample], (Unpublished Master Thesis). Antalya Örneği, Akdeniz University Institute of Social Sciences, Antalya
 • Çivilidağ, A. (2011). Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Pisikolojik Taciz (Mobbig), İş Doyumu Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri, [At The Universities Academics Staff’s Mobbing, Job Satisfaction And Perceived Social Support Levels], (Unpublished PhD Thesis), Selçuk University Institute of Educational Sciences, Konya.
 • Cranny, C.L., Smith, P.C. & Stone, E.F. (1992). Job Satisfaction: How People Feel About Their Job & How It Affects Their Performance, New York: Lexington Books.
 • Dalkıran, D. (2015). Halk Sağlığı Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş Tatmini Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, [Determination The Relationship Between Lidership And Job Satisfaction In Services Business: A Case Study], (Unpublished Master Thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Davran, D. (2014). Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini İlişkisi; Van İli İlk Ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama, [The Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Commitment: A Study On The Elementary And Secondary Teachers In Van City], (Unpublished Master Thesis). Yüzüncüyıl University Institute of Social Sciences, Van.HNH
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, pp. 71-75.
 • Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S.Z. & Erat, S. (2004). Yönetim Tarzı Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı Ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, [The Relationship Between Supervision Style, Working Conditions, Co-Workers Behavior, Recognition And Job Satisfaction: A Field Research On Textile Firms], Doğuş Üniversitesi Dergisi. 5(1), pp. 17-26.
 • Gökdemir, S. & Hacıoğlu, N. (2018). Turist Rehberlerinde Tükenmişlik Ve Meslekten Ayrılma Niyeti, [Burnout Level and Intention of Leaving the Tourist Guide Profession in Turkey], Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(39), pp. 511-541.
 • Gül, T. (2016). İşgörenlerde İş ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Çalışma Sosyolojisi Bağlamında Bir Araştırma (Konaklama İşletmeleri Üzerine, Kuşadası Örneği) [Employees' Work And Life Satisfaction Study On Sociology In The Context Of A Study On The Relationship (Hospitality Industry Sample, Kuşadası)]. (Unpublished PhD Thesis), Gazi University Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Gupta, K. & Garg, I. (2017). Investigation of Job Satisfaction Among Employees: A Case of Hospitality Industry in Ambala (India). Voice of Research, 6(1), pp. 50-56.
 • Güzel, Ö., Gök, A. & İşler, D.B. (2013), Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Relationship Between Emotional Labor and Intention to Leave the Job: A Study on Tourist Guides]. Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3), pp. 107-123
 • Işık C, Sirakaya-Turk E & Ongan S. (2020). Testing The Efficacy Of The Economic Policy Uncertainty Index On Tourism Demand In USMCA: Theory And Evidence. Tourism Economics. 26(8), pp. 1344-1357.
 • Jiang, Z. & Hu, X. (2015). Knowledge Sharing And Life Satisfaction: The Roles of Colleague Relationships And Gender, Social Indicators Research, 126(1), pp. 379-394.
 • Kabakulak, A. (2018). Kişilik Özelliklerinin Mesleki Tutum Ve İş Doyumuna Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Effects of Personal Traits On Job Attitudes And Job Satisfaction: A Research On Tourist Guides], (Unpublished Master Thesis). Afyon Kocatepe University Institute of Social Sciences, Afyonkarahisar.
 • Kaplan, H. (2014). İş Doyumu-Yaşam Doyumu İlişkisi Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Hemşire-Ebe Hemşireler Örneği, [The Relati̇onshi̇p Between Job Sati̇sfacti̇on And Li̇fe Sati̇sfacti̇on: Deni̇zli̇ Servergazi̇ State Hospi̇tal Examples of Nurse And Mi̇dwi̇ves], (Unpublished Master Thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Keser, A. (2005). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, [The Relationship Between Life Satisfaction And Job Satisfaction: A Practice In Automobile Sector]. Çalışma Ve Toplum, 4(1), 77-95.
 • Köroğlu, Ö. (2011). İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla Ilişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Relationship of the Factors Which Affect the Level of Job Satisfaction and Motivation with Performance: An Investigation on Tourist Guides], (Unpublished PhD Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir,
 • Koscak, M., Knezevic, M., Binder, D., Pelaez-Verdet, A., Isik, C., Micic, V., Katarina Borisavljevic, & Segota, T. (2021). Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative study in Six European Tourist Destinations, Journal Of Sustainable Tourism, 10(1080), pp. 1-20
 • Kubilay, S. (2013). Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği, [Analysis Of The Job And Life Satisfaction Levels Of The Administrators Working In Educational Institutions: Sample Of Niğde], (Unpublished Master Thesis). Erciyes University Institute of Social Sciences, Kayseri.
 • Mafini, C. & Dlodlo, N. (2014). The Relationship Between Extrinsic Motivation, Job Satisfaction And Life Satisfaction Amongst Employees in A Public Organisation. Sa Journal of Industrial Psychology, 40(1), pp 1-12.
 • Mamur, M. (2014). Kamu Kuruluşlarında Yöneticilerin İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Sultangazi İlçesi, [A Study On the Management of Goverment Job Satisfaction And Life Satisfaction: The Case Of Istanbul City District Sultangazi], (Unpublished Master Thesis). Hasan Kalyoncu University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Miner. J.B. (1992) Industrial/Organizational Psychology, New York, Mcgraw Hill Book Company.
 • Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. & Tobin, S.S. (1961). The Measurement of Life Satisfaction, Journal of Gerontology, 16, pp. 134-143.
 • Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), [Package Programs and Statistical Data Analysis (Multivariate Analysis)], Eskişehir: Nisan Kitapevi.
 • Özdemir, Ö. (2016). Turist Rehberlerinde Personel Güçlendirme Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi, [Applications of Empowerment On Effect To Job Satisfaction On Tourist Guides], (Unpublished Master Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir.
 • Özel, N.K. (2015). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, [Analyzing The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction in Terms Of Demographic Variables: An Research In Accommodation Businesses]. (Unpublished Master Thesis), Gazi University Institute of Social Sciences, Ankara
 • Özer, G. & Günlük, M. (2010). Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti Ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkisi, [The Effect of Organizational Justice On Accountants’ Job Satisfaction And Turnover Intention]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), pp. 459-485.
 • Özyer, K., Irk, E. & Anaç, S. (2015). İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü, [Mediator Role of Informal Relationship in The Relation Between Job Satisfaction And Life Satisfaction]. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), pp. 261-278.
 • Pan, F.C. (2015). Practical Application of Importance-Performance Analysis in Determining Critical Job Satisfaction Factors of A Tourist Hotel, Tourism Management, 46, pp. 84-91.
 • Şahin, N. (2007). Personel Güçlendirmenin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört Ve Beş Yıldızlı Otel Işletmelerinde Bir Uygulama, [Determining the Effect of Employee Empowerment on Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Application in Four and Five Star Hotel Establishments] (Unpublished PhD Thesis), Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences, İzmir.
 • Sevimli, F. & İşcan, Ö.F. (2005). Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1), pp. 55-64.
 • Silva, P. (2006). Effects of Disposition On Hospitality Employee Job Satisfaction And Commitment, International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 18(4), pp. 317-328.
 • Şimşek, E. (2011). Örgütsel İletişim Ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri, [The Effects of Organizational Communication And Personality Traits On Life Satisfaction], (Unpublished PhD Thesis), Eskişehir Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.
 • Smith, P.C., Kendall, L.M. & Hulin, C.L. (1969). The Measurement of Satisfaction in Work And Retirement. Chicago, Il: Rand Mcnally.
 • Toker, A. (2011). Kültür Turizminin Sürdürülebilirliğinde Profesyonel Turist Rehberliğinin Rolü: Ankara Örneği, [The Role of Tourist Guides At Sustainability Of Cultural Tourism: Ankara Sample], (Unpublished Master Thesis). Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Institute of Social Sciences, Nevşehir.
 • Tourist Guidance Professional Regulation (2014). Ministry of Cultural And Tourism, Tourist Guidance Professional Regulation, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/tr-120445/turist-rehberligi-meslek-yonetmeligi.html. (Retrieved: 15.10.2018).
 • TUREB (2019). Turist Rehberleri Birliği. Rehber İstatistikleri, http://tureb.org.tr/tr/Rehberistati stik/ (Retrieved: 05.04.2019).
 • Turgut, E.M. (2010). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi Ve İstanbul’daki Devlet Üniversite Hastanelerinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerine Yönelik Bir Araştırma, [Beetveen Job Satisfaction And Life Satisfaction of The Nurses Who Work At State Hospitals In İstanbul]. (Unpublished Master Thesis). İstanbul University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Türk, M.S. (2007). Örgüt Kültürü Ve İş Tatmini, [Organizational Culture and Job Satisfaction] Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ulusoy, H. (2017). Turist Rehberlerinin Kültürel Zeka Düzeyi Ve Özyeterlilik İnançlarının Hizmet Sunumuna Etkisi, [The Impact of The Level Of Cultural Intelligence And Self Efficacy Beliefs Of Tourist Guides On Service Encounter]. (Unpublished Master Thesis). Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, [Scientific Research Process and Data Analysis with SPSS (SPSS 10.0 - 12.0 for Windows) ], (II. Edition) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Veenhoven, R. (1996). Happy Life-Expectancy. Social Indicators Research, 39(1), pp. 1-58.
 • Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C. & Uzun, S. (2008). Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı, [A View of The Tour Guides To The Profession of Tour Guide In Turkey]. Üniversite Ve Toplum Dergisi. 8(2), pp. 1-19.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, [SPSS Applied Scientific Research Methods], Ankara: Detay Yayıncılık
 • Yıldız, S. & Değirmencioğlu, Ö. (2008). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği. III. National Egirdir Tourism Symposium (17-19 October 2008), Isparta, pp. 310-321.

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 13, 30.06.2022
https://doi.org/10.48119/toleho.1037497

Öz

Kaynakça

 • Acun, A. (2016). İş Aile Çatışması Ve Turist Rehberlerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi, [Work-Family Conflict And The Effect of Tourist Guide Turnover Intention], (Unpublished Master Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir.
 • Ahipaşaoğlu, S. (2001). Turizmde Rehberlik, [Guidance in Tourism], Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Al, S. (2018). Akademisyenlerin İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma, [The Relation Between The Job Safisfaction And Burnuot Levels In Academic Personnel And A Research], (Unpublished Master Thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Ap, J. & Wong, K.K. (2001). Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues And Problems. Tourism Management. 22(5), pp. 551-563.
 • Batan, S.N. (2016). Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ve Dini Başa Çıkmanın Yaşam Doyumuna Etkisi, [Effects of Psychological Resilience And Religious Coping On Life Satisfaction Among Adults], (Unpublished PhD Thesis). Marmara University Institute of Social Sciences İstanbul.
 • Büber, M. (2017). Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Üzerine Bir Araştırma, [The Effects of Burnout Level On Job And Life Satisfaction: An Aplication On Fishing Vessel Seafarers], (Unpublished Master Thesis). Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences, İzmir.
 • Büyükkuru, M. (2015). Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma, [The Effect Of Communication Skills Of Tourist Guides On Tourists' Tour Experiences: A research in Nevşehir], (Unpublished Master Thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.
 • Çakır, A. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Çalışma Biçimi Ve Mesleki Eğitim Süreleri İle İş Tatminleri Arasındaki İlişki, [The Relationship of Job Satisfaction Between The Working Schemes And The Duration of Educational Period of Tourist Guides], (Unpublished Master Thesis). Atatürk University Institute of Social Sciences, Erzurum.
 • Çeçen, A.R. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal Ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, [An Investigation of University Students’ Social and Emotional Loneliness Levels According to Their Gender and Life Satisfaction] Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), pp. 180-190.
 • Çiçek, B. (2013). Profesyonel Turist Rehberlerinin Performans Kriterleri İle Çalışma Koşulları Arasındaki İlişki, [The Relationship Between The Criteria And Of A Professional Tourist Guides' Performance And Working Conditions: Antalya Sample], (Unpublished Master Thesis). Antalya Örneği, Akdeniz University Institute of Social Sciences, Antalya
 • Çivilidağ, A. (2011). Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Pisikolojik Taciz (Mobbig), İş Doyumu Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri, [At The Universities Academics Staff’s Mobbing, Job Satisfaction And Perceived Social Support Levels], (Unpublished PhD Thesis), Selçuk University Institute of Educational Sciences, Konya.
 • Cranny, C.L., Smith, P.C. & Stone, E.F. (1992). Job Satisfaction: How People Feel About Their Job & How It Affects Their Performance, New York: Lexington Books.
 • Dalkıran, D. (2015). Halk Sağlığı Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş Tatmini Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, [Determination The Relationship Between Lidership And Job Satisfaction In Services Business: A Case Study], (Unpublished Master Thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Davran, D. (2014). Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini İlişkisi; Van İli İlk Ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama, [The Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Commitment: A Study On The Elementary And Secondary Teachers In Van City], (Unpublished Master Thesis). Yüzüncüyıl University Institute of Social Sciences, Van.HNH
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, pp. 71-75.
 • Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S.Z. & Erat, S. (2004). Yönetim Tarzı Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı Ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, [The Relationship Between Supervision Style, Working Conditions, Co-Workers Behavior, Recognition And Job Satisfaction: A Field Research On Textile Firms], Doğuş Üniversitesi Dergisi. 5(1), pp. 17-26.
 • Gökdemir, S. & Hacıoğlu, N. (2018). Turist Rehberlerinde Tükenmişlik Ve Meslekten Ayrılma Niyeti, [Burnout Level and Intention of Leaving the Tourist Guide Profession in Turkey], Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(39), pp. 511-541.
 • Gül, T. (2016). İşgörenlerde İş ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Çalışma Sosyolojisi Bağlamında Bir Araştırma (Konaklama İşletmeleri Üzerine, Kuşadası Örneği) [Employees' Work And Life Satisfaction Study On Sociology In The Context Of A Study On The Relationship (Hospitality Industry Sample, Kuşadası)]. (Unpublished PhD Thesis), Gazi University Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Gupta, K. & Garg, I. (2017). Investigation of Job Satisfaction Among Employees: A Case of Hospitality Industry in Ambala (India). Voice of Research, 6(1), pp. 50-56.
 • Güzel, Ö., Gök, A. & İşler, D.B. (2013), Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Relationship Between Emotional Labor and Intention to Leave the Job: A Study on Tourist Guides]. Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3), pp. 107-123
 • Işık C, Sirakaya-Turk E & Ongan S. (2020). Testing The Efficacy Of The Economic Policy Uncertainty Index On Tourism Demand In USMCA: Theory And Evidence. Tourism Economics. 26(8), pp. 1344-1357.
 • Jiang, Z. & Hu, X. (2015). Knowledge Sharing And Life Satisfaction: The Roles of Colleague Relationships And Gender, Social Indicators Research, 126(1), pp. 379-394.
 • Kabakulak, A. (2018). Kişilik Özelliklerinin Mesleki Tutum Ve İş Doyumuna Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Effects of Personal Traits On Job Attitudes And Job Satisfaction: A Research On Tourist Guides], (Unpublished Master Thesis). Afyon Kocatepe University Institute of Social Sciences, Afyonkarahisar.
 • Kaplan, H. (2014). İş Doyumu-Yaşam Doyumu İlişkisi Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Hemşire-Ebe Hemşireler Örneği, [The Relati̇onshi̇p Between Job Sati̇sfacti̇on And Li̇fe Sati̇sfacti̇on: Deni̇zli̇ Servergazi̇ State Hospi̇tal Examples of Nurse And Mi̇dwi̇ves], (Unpublished Master Thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Keser, A. (2005). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, [The Relationship Between Life Satisfaction And Job Satisfaction: A Practice In Automobile Sector]. Çalışma Ve Toplum, 4(1), 77-95.
 • Köroğlu, Ö. (2011). İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla Ilişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Relationship of the Factors Which Affect the Level of Job Satisfaction and Motivation with Performance: An Investigation on Tourist Guides], (Unpublished PhD Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir,
 • Koscak, M., Knezevic, M., Binder, D., Pelaez-Verdet, A., Isik, C., Micic, V., Katarina Borisavljevic, & Segota, T. (2021). Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative study in Six European Tourist Destinations, Journal Of Sustainable Tourism, 10(1080), pp. 1-20
 • Kubilay, S. (2013). Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği, [Analysis Of The Job And Life Satisfaction Levels Of The Administrators Working In Educational Institutions: Sample Of Niğde], (Unpublished Master Thesis). Erciyes University Institute of Social Sciences, Kayseri.
 • Mafini, C. & Dlodlo, N. (2014). The Relationship Between Extrinsic Motivation, Job Satisfaction And Life Satisfaction Amongst Employees in A Public Organisation. Sa Journal of Industrial Psychology, 40(1), pp 1-12.
 • Mamur, M. (2014). Kamu Kuruluşlarında Yöneticilerin İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Sultangazi İlçesi, [A Study On the Management of Goverment Job Satisfaction And Life Satisfaction: The Case Of Istanbul City District Sultangazi], (Unpublished Master Thesis). Hasan Kalyoncu University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Miner. J.B. (1992) Industrial/Organizational Psychology, New York, Mcgraw Hill Book Company.
 • Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. & Tobin, S.S. (1961). The Measurement of Life Satisfaction, Journal of Gerontology, 16, pp. 134-143.
 • Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), [Package Programs and Statistical Data Analysis (Multivariate Analysis)], Eskişehir: Nisan Kitapevi.
 • Özdemir, Ö. (2016). Turist Rehberlerinde Personel Güçlendirme Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi, [Applications of Empowerment On Effect To Job Satisfaction On Tourist Guides], (Unpublished Master Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir.
 • Özel, N.K. (2015). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, [Analyzing The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction in Terms Of Demographic Variables: An Research In Accommodation Businesses]. (Unpublished Master Thesis), Gazi University Institute of Social Sciences, Ankara
 • Özer, G. & Günlük, M. (2010). Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti Ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkisi, [The Effect of Organizational Justice On Accountants’ Job Satisfaction And Turnover Intention]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), pp. 459-485.
 • Özyer, K., Irk, E. & Anaç, S. (2015). İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü, [Mediator Role of Informal Relationship in The Relation Between Job Satisfaction And Life Satisfaction]. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), pp. 261-278.
 • Pan, F.C. (2015). Practical Application of Importance-Performance Analysis in Determining Critical Job Satisfaction Factors of A Tourist Hotel, Tourism Management, 46, pp. 84-91.
 • Şahin, N. (2007). Personel Güçlendirmenin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört Ve Beş Yıldızlı Otel Işletmelerinde Bir Uygulama, [Determining the Effect of Employee Empowerment on Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Application in Four and Five Star Hotel Establishments] (Unpublished PhD Thesis), Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences, İzmir.
 • Sevimli, F. & İşcan, Ö.F. (2005). Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1), pp. 55-64.
 • Silva, P. (2006). Effects of Disposition On Hospitality Employee Job Satisfaction And Commitment, International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 18(4), pp. 317-328.
 • Şimşek, E. (2011). Örgütsel İletişim Ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri, [The Effects of Organizational Communication And Personality Traits On Life Satisfaction], (Unpublished PhD Thesis), Eskişehir Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.
 • Smith, P.C., Kendall, L.M. & Hulin, C.L. (1969). The Measurement of Satisfaction in Work And Retirement. Chicago, Il: Rand Mcnally.
 • Toker, A. (2011). Kültür Turizminin Sürdürülebilirliğinde Profesyonel Turist Rehberliğinin Rolü: Ankara Örneği, [The Role of Tourist Guides At Sustainability Of Cultural Tourism: Ankara Sample], (Unpublished Master Thesis). Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Institute of Social Sciences, Nevşehir.
 • Tourist Guidance Professional Regulation (2014). Ministry of Cultural And Tourism, Tourist Guidance Professional Regulation, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/tr-120445/turist-rehberligi-meslek-yonetmeligi.html. (Retrieved: 15.10.2018).
 • TUREB (2019). Turist Rehberleri Birliği. Rehber İstatistikleri, http://tureb.org.tr/tr/Rehberistati stik/ (Retrieved: 05.04.2019).
 • Turgut, E.M. (2010). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi Ve İstanbul’daki Devlet Üniversite Hastanelerinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerine Yönelik Bir Araştırma, [Beetveen Job Satisfaction And Life Satisfaction of The Nurses Who Work At State Hospitals In İstanbul]. (Unpublished Master Thesis). İstanbul University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Türk, M.S. (2007). Örgüt Kültürü Ve İş Tatmini, [Organizational Culture and Job Satisfaction] Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ulusoy, H. (2017). Turist Rehberlerinin Kültürel Zeka Düzeyi Ve Özyeterlilik İnançlarının Hizmet Sunumuna Etkisi, [The Impact of The Level Of Cultural Intelligence And Self Efficacy Beliefs Of Tourist Guides On Service Encounter]. (Unpublished Master Thesis). Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, [Scientific Research Process and Data Analysis with SPSS (SPSS 10.0 - 12.0 for Windows) ], (II. Edition) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Veenhoven, R. (1996). Happy Life-Expectancy. Social Indicators Research, 39(1), pp. 1-58.
 • Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C. & Uzun, S. (2008). Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı, [A View of The Tour Guides To The Profession of Tour Guide In Turkey]. Üniversite Ve Toplum Dergisi. 8(2), pp. 1-19.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, [SPSS Applied Scientific Research Methods], Ankara: Detay Yayıncılık
 • Yıldız, S. & Değirmencioğlu, Ö. (2008). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği. III. National Egirdir Tourism Symposium (17-19 October 2008), Isparta, pp. 310-321.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Peer-reviewed Articles
Yazarlar

Alper BOZBAŞ>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6282-8845
Türkiye


Tolga GÜL> (Sorumlu Yazar)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5218-082X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 16 Aralık 2021
Kabul Tarihi 23 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bozbaş, A. & Gül, T. (2022). Correlationship between job and life satisfaction: A research on occupational characteristics . Journal of Tourism Leisure and Hospitality , 4 (1) , 1-13 . DOI: 10.48119/toleho.1037497

Abstracting & Indexing

TR_Dizin_logo_live-e1586763957746.png       |       5e5f5ea367664.png       |  pub-doaj-1140x400.jpg      | ici2.png |   uni_global_ulrichs_header.png   |   


Making Submissions via DergiPark

The article—prepared according to author guidelines (covering text, references, tables, and figures)—should be sent to Journal of TOLEHO via DergiPark.

Please, use the links below to access the visual descriptions of the submission steps;


Full Open Access Strategy

Journal of TOLEHO is fully sponsored by Anadolu University Faculty of Tourism. Therefore there aren't any article submission, processing or publication charges

There are also no charges for rejected articles, no proofreading charges, and no surcharges based on the length of an article, figures or supplementary data etc. All items (editorials, corrections, addendums, retractions, comments, etc.) are published free of charge.

Journal of TOLEHO is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the users or institutions. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Therefore, all articles published will be immediately and permanently free to read and download. All items has their own unique URL and PDF file.

All items published by the Journal of Tourism, Leisure and Hospitality are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

The licence permits others to use, reproduce, disseminate or display the article in any way, including for commercial purposes, so long as they credit the author for the original creation.

Authors retain copyright and grant the journal exclusive right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

However, Anadolu University Press can also demand to make an additional license agreement with the corresponding author of the study after first publication, in order to publish the manuscript in full text on various other platforms (web page, databases, indexes, promotion circles and etc.).