İnceleme Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 7 - 7, 31.12.2022
https://doi.org/10.48119/toleho.1185744

Öz

Kaynakça

 • Ahmad, M., Akhtar, N., Jabeen, G., Irfan, M., Khalid Anser, M., Wu, H., & Işık, C. (2021). Intention-based critical factors affecting willingness to adopt Novel Coronavirus prevention in Pakistan: Implications for future pandemics. International journal of environmental research and public health, 18(11), 6167.
 • Afşar, A. (2002). Türkiye Turizm Sektörü'nde Konaklama İşletmelerinin Finansal Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1) , 147-166.
 • Aimer, N. (2021). Economic policy uncertainty and exchange rates before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Ekonomi, 3(2), 119-127.
 • Bilgiçli, İ. & Altınkaynak, F. (2016). Turizm Endüstrisinin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi; Ekonomi Paradigmasıyla Yaklaşım. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 560-580.
 • Bilici, N. (2019). Turizm Sektörünün Finansal Performansının Oran Analizi ve Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 173-194.
 • Boz, M. (2019). Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi: Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 977-994. DOI:10.26677/TR1010.2019.223
 • Çabuk, A. (2019). Finansal Tablolar ve Mali Analiz. S. Önce (Ed.) içinde, Mali Analiz (2-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. E-ISBN 978-975-06-3344-7
 • Çımat, A. & Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (6) 2003, 1-18. ISSN: 1302-9975 / 2667-7229.
 • Çoban, Ö. & Karakuş, Y. (2019). Doğa Temelli Alternatif Turizm Türleri. İçinde; Aydın, Ş. ve Eren, D. (Ed.). Alternatif turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7 (1), 101-117.
 • Dilek, S. E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Olayların Turizme Yansımaları: 1960'tan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2) , 1083-1108. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.340417
 • Dogru, T., Isik, C., & Sirakaya-Turk, E. (2019). The balance of trade and exchange rates: Theory and contemporary evidence from tourism. Tourism Management, 74, 12-23.
 • Elmas, B. (2019). Finansal Tablolar Analizi (5. b. ). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Erdoğan, M. & Yamaltdinova, A. (2018). Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSİS ile Analizi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 19-36. https://doi.org/10.17541/optimum.335722
 • Gai, L. & Ielasi, F. & Ventisette, E. (2017). Overcoming Borders: A Financial Analysis of Tourism Sector in Italy. Journal of Economics and Development Studies, 5 (4), 17-30. https://doi.org/10.15640/jeds.v5n4a2
 • Işık, C., Sirakaya-Turk, E., & Ongan, S. (2020). Testing the efficacy of the economic policy uncertainty index on tourism demand in USMCA: Theory and evidence. Tourism Economics, 26(8), 1344-1357.
 • Işık, C., Küçükaltan, E. G., Çelebi, S. K., Çalkın, Ö., Enser, İ., & Çelik, A. (2019). Tourism and entrepreneurship: A literature review. Journal of Ekonomi, 1(1), 1-27.
 • Isik, C., Dogru, T., & Turk, E. S. (2018). A nexus of linear and non‐linear relationships between tourism demand, renewable energy consumption, and economic growth: Theory and evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1), 38-49.
 • Isik, C., & Radulescu, M. (2017). Investigation of the relationship between renewable energy, tourism receipts and economic growth in Europe. Statistika-Statistics and Economy Journal, 97(2), 85-94.
 • Işık, C., & Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi turizm fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik algılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 70-99.
 • Işik, C. (2015). Foreign direct investment in tourism: Panel data analysis of D7 countries. Athens Journal of Tourism, 2(2), 93-103.
 • Karadeniz, E. & Beyaz, F. S. (2018). Yiyecek İçecek Endüstrisinin Finansal Performansının Analizi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (3), 639-656. https://doi.org/10.24010/soid.490799
 • Karadeniz, E., Dalak, S. , Beyazgül, M. & Günay, F. (2016). Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 16 (49), 49-55.
 • Karagöz, D., Işık, C., Dogru, T., & Zhang, L. (2021). Solo female travel risks, anxiety and travel intentions: Examining the moderating role of online psychological-social support. Current Issues in Tourism, 24(11), 1595-1612.
 • Koščak, M., Knežević, M., Binder, D., Pelaez-Verdet, A., Işik, C., Mićić, V., ... & Šegota, T. (2021). Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative study in six European tourist destinations. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 • Koşan, L. & Karadeniz, E. (2014). Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11 (2), 75-89. ISSN: 1304-7590 / 2548-0871
 • Okuyucu, A. & Akgiş, Ö. (2016). “Türkiye’de Konaklama Sektörünün Yapısal ve Mekânsal Değişimi: 1990-2013”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20 (1), 249-269. DOI:10.13140/RG.2.1.3268.7605
 • Okuyucu, A. ve Somuncu, M. (2018). 1990-2015 Yılları Arasında Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Hareketlerindeki Değişim. Türk Coğrafya Dergisi, (71), 7-13. https://doi.org/10.17211/tcd.376358
 • Ryu, K. & Jang, S. (2004). Performance Measurement Through Cash Flow Ratios andTraditional Ratios: A Comparison of Commercial and Casino Hotel Companies, Journal of Hospitality Financial Management, 12 (1), Article 3. https://doi.org/10.1080/10913211.2004.10653783
 • Santos, E. & Correia, A. & Veloso, C. M. & Silva, G. (2019). An Economic and Financial Analysis of Tourism Firms Operating in Outdoor Tourism. 43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – Redhinking Management in the Digital Era: Challenges from Industry 4.0 Retail Management, 268-281.
 • Santos, L. L. & Gomes, C. & Malheiros, C. & Lucas, A. (2021). Impact Factors on Portuguese Hotels’ Liquidity. Journal of Risk and Financial Management 14, 144. 1-18. https://doi.org/10.3390/jrfm14040144 Sevim, Ş. (2019). Yatay Analiz Teknikleri. S. Önce (Ed.) içinde, Mali Analiz (42-67). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. E-ISBN 978-975-06-3344-7
 • Singh, S. (2022a). Tourism, money supply, and progressive inflation. Journal of Ekonomi, 4(1), 38-45.
 • Singh, S. (2022b). Do indexes assess poverty? Is tourism truly pro-poor?. Journal of Ekonomi, 4(1), 6-13.
 • Solmaz, A.S. (2019). Turizmin Doğuşu: Sosyolojik Bir Olgu Olarak Turizm Nasıl Ortaya Çıktı?, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5 (19), 867-882. http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.173
 • Şen, L. M. & Zengin, B. & Yusubov, F. (2015). “Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi”. İşletme Bilimi Dergisi, 3 (1), 64-85.
 • Şit, M. (2016). Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7 (1), 101-117.
 • Turegun, N. (2019). Performance analysis of the restaurant and hotel industry: evidence from Borsa Istanbul. Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), 6 (3), 115-123. http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1110
 • Turna, Y., & Özcan, A. (2021). The relationship between foreign exchange rate, interest rate and inflation in Turkey: ARDL approach. Journal of Ekonomi, 3(1), 19-23.
 • UNWTO. (2020). World Tourism Barometer (Statistical Annex), 18 (4). Madrid: United Nations World Tourism Organization
 • Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3 (5), 54-71.
 • Zengin, B. (2010). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt: 5n(1), 102-126.

The review of the data of Turkish tourism industry via the trend analysis method

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 7 - 7, 31.12.2022
https://doi.org/10.48119/toleho.1185744

Öz

The way for Turkey to increase its tourism related income and to reach to a higher place within the global competition goes through achieving sustained tourism activities and keeping the whole tourism industry standing. This can only be achieved by rendering the enterprises in the industry financially improved and by conducting effective financial analyses. In this study, within the scope of findings, obtained by implementing trend analysis method onto the industrial data of the tourism industry, which is comprised of the accommodation and food & beverage related businesses in Turkey, supplied by The Central Bank of the Republic of Türkiye, determinations regarding the financial status of the industry have been made. In Turkish tourism industry, the profitability between 2015 and 2018 was not at the desirable level. For the continuation of the success of the industry which recovered in 2019 and have been going through a successful period, as well as for the ensuring the efficiency of its activities, taking measures towards strengthening the structure of its equity capital and long-term foreign resources, shall be most beneficial for the industry.

Kaynakça

 • Ahmad, M., Akhtar, N., Jabeen, G., Irfan, M., Khalid Anser, M., Wu, H., & Işık, C. (2021). Intention-based critical factors affecting willingness to adopt Novel Coronavirus prevention in Pakistan: Implications for future pandemics. International journal of environmental research and public health, 18(11), 6167.
 • Afşar, A. (2002). Türkiye Turizm Sektörü'nde Konaklama İşletmelerinin Finansal Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1) , 147-166.
 • Aimer, N. (2021). Economic policy uncertainty and exchange rates before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Ekonomi, 3(2), 119-127.
 • Bilgiçli, İ. & Altınkaynak, F. (2016). Turizm Endüstrisinin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi; Ekonomi Paradigmasıyla Yaklaşım. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 560-580.
 • Bilici, N. (2019). Turizm Sektörünün Finansal Performansının Oran Analizi ve Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 173-194.
 • Boz, M. (2019). Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi: Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 977-994. DOI:10.26677/TR1010.2019.223
 • Çabuk, A. (2019). Finansal Tablolar ve Mali Analiz. S. Önce (Ed.) içinde, Mali Analiz (2-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. E-ISBN 978-975-06-3344-7
 • Çımat, A. & Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (6) 2003, 1-18. ISSN: 1302-9975 / 2667-7229.
 • Çoban, Ö. & Karakuş, Y. (2019). Doğa Temelli Alternatif Turizm Türleri. İçinde; Aydın, Ş. ve Eren, D. (Ed.). Alternatif turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7 (1), 101-117.
 • Dilek, S. E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Olayların Turizme Yansımaları: 1960'tan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2) , 1083-1108. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.340417
 • Dogru, T., Isik, C., & Sirakaya-Turk, E. (2019). The balance of trade and exchange rates: Theory and contemporary evidence from tourism. Tourism Management, 74, 12-23.
 • Elmas, B. (2019). Finansal Tablolar Analizi (5. b. ). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Erdoğan, M. & Yamaltdinova, A. (2018). Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSİS ile Analizi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 19-36. https://doi.org/10.17541/optimum.335722
 • Gai, L. & Ielasi, F. & Ventisette, E. (2017). Overcoming Borders: A Financial Analysis of Tourism Sector in Italy. Journal of Economics and Development Studies, 5 (4), 17-30. https://doi.org/10.15640/jeds.v5n4a2
 • Işık, C., Sirakaya-Turk, E., & Ongan, S. (2020). Testing the efficacy of the economic policy uncertainty index on tourism demand in USMCA: Theory and evidence. Tourism Economics, 26(8), 1344-1357.
 • Işık, C., Küçükaltan, E. G., Çelebi, S. K., Çalkın, Ö., Enser, İ., & Çelik, A. (2019). Tourism and entrepreneurship: A literature review. Journal of Ekonomi, 1(1), 1-27.
 • Isik, C., Dogru, T., & Turk, E. S. (2018). A nexus of linear and non‐linear relationships between tourism demand, renewable energy consumption, and economic growth: Theory and evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1), 38-49.
 • Isik, C., & Radulescu, M. (2017). Investigation of the relationship between renewable energy, tourism receipts and economic growth in Europe. Statistika-Statistics and Economy Journal, 97(2), 85-94.
 • Işık, C., & Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi turizm fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik algılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 70-99.
 • Işik, C. (2015). Foreign direct investment in tourism: Panel data analysis of D7 countries. Athens Journal of Tourism, 2(2), 93-103.
 • Karadeniz, E. & Beyaz, F. S. (2018). Yiyecek İçecek Endüstrisinin Finansal Performansının Analizi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (3), 639-656. https://doi.org/10.24010/soid.490799
 • Karadeniz, E., Dalak, S. , Beyazgül, M. & Günay, F. (2016). Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 16 (49), 49-55.
 • Karagöz, D., Işık, C., Dogru, T., & Zhang, L. (2021). Solo female travel risks, anxiety and travel intentions: Examining the moderating role of online psychological-social support. Current Issues in Tourism, 24(11), 1595-1612.
 • Koščak, M., Knežević, M., Binder, D., Pelaez-Verdet, A., Işik, C., Mićić, V., ... & Šegota, T. (2021). Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative study in six European tourist destinations. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 • Koşan, L. & Karadeniz, E. (2014). Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11 (2), 75-89. ISSN: 1304-7590 / 2548-0871
 • Okuyucu, A. & Akgiş, Ö. (2016). “Türkiye’de Konaklama Sektörünün Yapısal ve Mekânsal Değişimi: 1990-2013”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20 (1), 249-269. DOI:10.13140/RG.2.1.3268.7605
 • Okuyucu, A. ve Somuncu, M. (2018). 1990-2015 Yılları Arasında Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Hareketlerindeki Değişim. Türk Coğrafya Dergisi, (71), 7-13. https://doi.org/10.17211/tcd.376358
 • Ryu, K. & Jang, S. (2004). Performance Measurement Through Cash Flow Ratios andTraditional Ratios: A Comparison of Commercial and Casino Hotel Companies, Journal of Hospitality Financial Management, 12 (1), Article 3. https://doi.org/10.1080/10913211.2004.10653783
 • Santos, E. & Correia, A. & Veloso, C. M. & Silva, G. (2019). An Economic and Financial Analysis of Tourism Firms Operating in Outdoor Tourism. 43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – Redhinking Management in the Digital Era: Challenges from Industry 4.0 Retail Management, 268-281.
 • Santos, L. L. & Gomes, C. & Malheiros, C. & Lucas, A. (2021). Impact Factors on Portuguese Hotels’ Liquidity. Journal of Risk and Financial Management 14, 144. 1-18. https://doi.org/10.3390/jrfm14040144 Sevim, Ş. (2019). Yatay Analiz Teknikleri. S. Önce (Ed.) içinde, Mali Analiz (42-67). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. E-ISBN 978-975-06-3344-7
 • Singh, S. (2022a). Tourism, money supply, and progressive inflation. Journal of Ekonomi, 4(1), 38-45.
 • Singh, S. (2022b). Do indexes assess poverty? Is tourism truly pro-poor?. Journal of Ekonomi, 4(1), 6-13.
 • Solmaz, A.S. (2019). Turizmin Doğuşu: Sosyolojik Bir Olgu Olarak Turizm Nasıl Ortaya Çıktı?, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5 (19), 867-882. http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.173
 • Şen, L. M. & Zengin, B. & Yusubov, F. (2015). “Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi”. İşletme Bilimi Dergisi, 3 (1), 64-85.
 • Şit, M. (2016). Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7 (1), 101-117.
 • Turegun, N. (2019). Performance analysis of the restaurant and hotel industry: evidence from Borsa Istanbul. Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), 6 (3), 115-123. http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1110
 • Turna, Y., & Özcan, A. (2021). The relationship between foreign exchange rate, interest rate and inflation in Turkey: ARDL approach. Journal of Ekonomi, 3(1), 19-23.
 • UNWTO. (2020). World Tourism Barometer (Statistical Annex), 18 (4). Madrid: United Nations World Tourism Organization
 • Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3 (5), 54-71.
 • Zengin, B. (2010). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt: 5n(1), 102-126.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Peer-reviewed Articles
Yazarlar

Nilgün SANALAN BİLİCİ
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0001-8318-7250
Türkiye


Mehmet Necati ERKEM
AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY, DOĞUBAYAZIT AHMED-İ HANİ VOCATIONAL SCHOOL, DEPARTMENT OF HOTEL, RESTAURANT AND CATERING SERVICES
0000-0003-3633-3969
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 19 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 7 Ekim 2022
Kabul Tarihi 7 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sanalan Bilici, N. & Erkem, M. N. (2022). The review of the data of Turkish tourism industry via the trend analysis method . Journal of Tourism Leisure and Hospitality , 4 (2) , 7-7 . DOI: 10.48119/toleho.1185744

Abstracting & Indexing

TR_Dizin_logo_live-e1586763957746.png       |       5e5f5ea367664.png       |  pub-doaj-1140x400.jpg      | ici2.png |   uni_global_ulrichs_header.png   |   


Making Submissions via DergiPark

The article—prepared according to author guidelines (covering text, references, tables, and figures)—should be sent to Journal of TOLEHO via DergiPark.

Please, use the links below to access the visual descriptions of the submission steps;


Full Open Access Strategy

Journal of TOLEHO is fully sponsored by Anadolu University Faculty of Tourism. Therefore there aren't any article submission, processing or publication charges

There are also no charges for rejected articles, no proofreading charges, and no surcharges based on the length of an article, figures or supplementary data etc. All items (editorials, corrections, addendums, retractions, comments, etc.) are published free of charge.

Journal of TOLEHO is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the users or institutions. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Therefore, all articles published will be immediately and permanently free to read and download. All items has their own unique URL and PDF file.

All items published by the Journal of Tourism, Leisure and Hospitality are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

The licence permits others to use, reproduce, disseminate or display the article in any way, including for commercial purposes, so long as they credit the author for the original creation.

Authors retain copyright and grant the journal exclusive right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

However, Anadolu University Press can also demand to make an additional license agreement with the corresponding author of the study after first publication, in order to publish the manuscript in full text on various other platforms (web page, databases, indexes, promotion circles and etc.).