Yıl 2021, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 67 2021-03-30

Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi
Effect of Organic Material Usage on Some Reclamation Parameters of an Alkali Soil

Barış GÖKOĞLU [1] , Gökhan ÇAYCI [2]


Alkali topraklar içerdikleri yüksek miktarda değişebilir sodyum ve yüksek pH değerleri ile bitki yetiştirilmesi bakımından verimsizdirler ve kötü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler sergilerler. Buna rağmen uygun teşhis ve ıslah yöntemleriyle tarıma kazandırılmaları mümkündür. Bu çalışmada, çiftlik gübresi (ÇG), bira fabrikası atığı (BFA), tavuk gübresi (TG) ve jipsin birlikte uygulamalarının alkali toprak ıslahındaki etkinliği araştırılmıştır. Araştırma tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 33 adet PVC kolonda yürütülmüştür. Alkali toprağa, jips ve organik materyaller 1. % 100 Jips gereksinimi (JG) 2. %50 JG 3. %50 JG +%1 ÇG 4. %50 JG + %2 ÇG 5. %50 JG + %4 ÇG 6. %50 JG + %1 BFA 7. %50 JG + %2 BFA 8. % 50 JG + %4 BFA 9. %50 JG + %1 TG 10. %50 JG + %2 TG 11. %50 JG + %4 TG deneme planına göre uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, alkali toprağa jips ve organik materyal uygulamalarının ıslah parametreleri olarak kabul edilen pH, EC, ESP ve SAR değerlerinde önemli değişimlere neden olduğunu göstermiştir. Çiftlik gübresinin ESP değerini düşürmede diğer organik materyallere nazaran kısmen daha etkili olduğu görülmüştür. Organik materyallerin uygulama düzeyleri dikkate alındığında ise ÇG, BFA ve TG’nin %4 dozlarının diğer dozlardan daha etkili olduğu saptanmıştır.

Alkali soils are infertile for plant growing because of containing high amounts of exchangeable sodium and high pH values and exhibit poor physical, chemical and biological properties. However, it is possible to improve them with appropriate diagnosis and reclamation methods. In this study, the efficiency of the combined application of farmyard manure (FYM), beer factory sludge (BFS), chicken manure (CM) and gypsum in alkali soil reclamation was investigated. The study was conducted in randomized complete parcels with three replications in 33 PVC colons. Gypsum and organic materials were added as follows:1. 100 gypsum requirement ; (GR), 2. 50 % GR,3. 50 % GR + 1 % FYM, 4. 50 % GR + 2 % FYM 5. 50 % GR + 4 % FYM, 6. 50 % GR + 1% BFS, 7. 50 % GR + 2 % BFS, 8. 50 % GR + 4 % BFS 9. 50 % GR + 1 % CM, 10. 50 % GR + 2 % CM, 11. 50 % GR + 4 % CM. The results revealed that the application of gypsum and organic materials to alkali soil caused significant changes in pH, EC, ESP, and SAR values considered as reclamation parameters. Farmyard manure was partially more effective than other organic materials in reducing ESP. As application levels of the organic materials considered, 4% doses of BFS, FYM and CM were more effective than other doses to decrease alkalinity.

Islah, jips, çiftlik gübresi, tavuk gübresi, bira fabrikası atığı
 • Abrol IP, Yadav, JSP, Massoud FI (1988). Salt-affected soils and their management. FAO 39, Rome, Italy.
 • Akalan,İ, (1977).Toprak oluşu,yapısı ve özellikleri. A.Ü.Zir. Fak.Yay.No: 662, Ankara.
 • Bahtiyar M (1971). Erzincan ada çorak topraklarının oluşu, özellikleri ve ıslahları üzerinde bir araştırma. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Baran A, Çaycı G. Sözüdoğru Ok. (1998). The effect of beer factory sludge on some chemical and physical properties of a clay loam soil. In: Munsuz, N. (Ed.), Proceedings of M. Şefik Yeşilsoy International Symposium: Arid Region Soil. Menemen-İzmir, Turkey, 21–24 September, 1998. pp. 179–183.
 • Bose PC, Majunder SK, Datta RK (1992). Effect of amendments on chemical properties of alkali soil of mulberry garden and its yield. Indian Journal of Agriculture. 31(2): 147- 150.
 • Bouyoucus, GL (1951). A recalibration of the hydrometer for making mechanical analysis of Soils. Agronomy J. 43:434- 438.
 • Bower CA, Reitmeir RF, Fireman M (1952). Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. Soil Science, 73: 251- 261.
 • Cass A, Sumner ME (1982). Soil pore structural stability and irrigation water quality: I. Emprical sodium stability model. Soil.Sci. Soc. Am. J., 46 (3): 503-506.
 • DIN 1142 (1978). Torf für Gartenbau und Landwirstschaft. EpsteinE, Taylor JM, Chaney RL (1976). Effects of sewage sludge and sludge compost applied to soil on some physical and chemical properties. Journal of Environment Quality, 5: 422-426.
 • Gabriels R, Verdonck O. (1992). Reference methods for analysis of compost. In: Merillot, D.V., Hermite, J.M. (Eds). Composting and quality assurance criteria. Commission of the European Communities, Luxembourg, p: 173-183.
 • Ghosh S, Lockwood SGP, Hulugalle N, Daniel H, Kristiansen P, Dodd K (2010). Changes in properties of sodic Australian vertisols with application of organic waste products. Soil Fertility & Plant Nutrition, 74 (1):153-160.
 • Guidi G, Hall JE (1983). Effects of sewage sludge on the physical and chemical properties of soils. 3th International Symposium on processing and use of sewage sludge, Brighton, UK.
 • Hanay A, Büyüksönmez F, Kızıloğlu FM, Canbolat MY (2004). Reclamation of saline-sodic soils with gypsum and MSW compost. Compost Science and Utilization, 12(2); 175- 179.
 • Koç DL (2011). Aşağı Seyhan Ovası tuzlu-sodyumlu toprakların farklı yöntemlerle iyileştirilmesi. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Kütük C, Çaycı G (2000). Effect of beer factory sludge on yield components of wheat and some soil properties. Proceedings of International Symposium on Desertification, 13-17 June 2000, Konya – Turkey, 324-328.
 • Munsuz N, Çaycı G, Sözüdoğru S (2001). Toprak ıslahı ve düzenleyiciler. Ank. Üni. Zir. Fak. Yay, Yayın No:1518, Ankara.
 • Nelson PN, Oades JM (1998). Organic matter, sodicity, and soil structure. (S. 76-91), (Eds: M.E. Sumner, R. Naidu) Sodic Soils. New York, Oxford University Press.
 • Peker AE, Öztürk H (2020). Sodyumlu sulama sularının toprak tuzluluk değişimine etkisi. Toprak Su Dergisi, 9 (2): 85- 92.
 • Pikull JL, Almanas RR (1986). Physical and chemical properties of Haploxerall after fifty years of residue management. Soil. Sci. Soc. Am. J., 50(1): 214-219.
 • Puttaswamygowda J, Pratt PF (1973). Effect of straw, calcium chloride and submergence on a sodic soil. Soil. Sci. Soc. Am. Proc. 37.208-212.
 • Qadir M, Schubert S, Ghafoor A, Murtaza G (2001). Amelioration strategies for sodic soils: A review. Land Degradation & Development, 12: 357-386.
 • Ranjbar F, Jalali M (2011). Effects of plant residues and calcite amendments on soil sodicity. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 174 (6):874–83.
 • Sing J, Kansal BD (1985). Effects of long-term application of municipal waste water on some chemical properties of soils. Journal of Research Punjab Agr. Uni., 22: 235-242.
 • Şahin H, Kowald R (1989). Die moglichkeiten der abfall wermeidung verwortong und beseitung Inder Bun Derrepublik Deutschland.
 • Sönmez B, Beyazgül M (2008). Türkiye’de Tuzlu ve Sodyumlu Toprakların Islahı ve Yönetimi. Sulama ve Tuzlanma Konferansı 12-13 Haziran 2008, Şanlıurfa.
 • Tejada MC, Garcia C, Gonzales JL, Hernandez MT (2006). Use of organic amendments as a strategy for saline soil remediation: Influence on the physical, chemical and biological properties of soil. Soil Biol. Biochem. 38 : 1413-1421.
 • Temiz Ç, Akca MO, Çayci G, Baran A (2021). Assessment of the effect of different compost materials on aggregation and mechanical properties in an Entisol. Communications in Soil Science and Plant analysis, Doi:10.1080/00103624.2020.1869770.
 • Tozsin G, Arol AI, Cayci G (2014). Evaluation of pyritic tailings from a copper concentration plant for calcareous sodic soil reclamation. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 50 (2): 693-704.
 • U.S. Salinity Lab. Staff (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Agric. Handbook No: 60. P 160. Washington. D.C.
 • Ülgen N, Ateşalp M (1972). Topraklarda organik madde tayini. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü. Teknik Yayınlar serisi no:23. Ankara.
 • Yakupoğlu T, Özdemir N (2007). Tuzluluk ve alkaliliğin toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1):132-138.
 • Yurtseven E (2000). Patlıcanda (Solunum Melongena L.) su tüketimine tuzluluğun etkisi. Toprak Su Dergisi, Sayı: 2, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Barış GÖKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan ÇAYCI
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu782950, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {60 - 67}, doi = {10.21657/topraksu.782950}, title = {Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Gökoğlu, Barış and Çaycı, Gökhan} }
APA Gökoğlu, B , Çaycı, G . (2021). Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi . Toprak Su Dergisi , 10 (1) , 60-67 . DOI: 10.21657/topraksu.782950
MLA Gökoğlu, B , Çaycı, G . "Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi" . Toprak Su Dergisi 10 (2021 ): 60-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/57793/782950>
Chicago Gökoğlu, B , Çaycı, G . "Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi". Toprak Su Dergisi 10 (2021 ): 60-67
RIS TY - JOUR T1 - Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi AU - Barış Gökoğlu , Gökhan Çaycı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21657/topraksu.782950 DO - 10.21657/topraksu.782950 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 67 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.782950 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.782950 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi %A Barış Gökoğlu , Gökhan Çaycı %T Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi %D 2021 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21657/topraksu.782950 %U 10.21657/topraksu.782950
ISNAD Gökoğlu, Barış , Çaycı, Gökhan . "Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi". Toprak Su Dergisi 10 / 1 (Mart 2021): 60-67 . https://doi.org/10.21657/topraksu.782950
AMA Gökoğlu B , Çaycı G . Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi. TSD. 2021; 10(1): 60-67.
Vancouver Gökoğlu B , Çaycı G . Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi. Toprak Su Dergisi. 2021; 10(1): 60-67.
IEEE B. Gökoğlu ve G. Çaycı , "Organik Materyal Kullanımının Alkali Bir Toprağın Bazı Islah Göstergeleri Üzerine Etkisi", Toprak Su Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 60-67, Mar. 2021, doi:10.21657/topraksu.782950