Yazım Kuralları

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yazar tarafından sisteme yüklenen yazının bilimsel içerik taşıyıp taşımadığı, her hafta toplanan Yayın Kurulu tarafından incelenir ve Yayın Kurulu Üyelerin görüşleri alınarak son kararı Editör verir. Bilimsel içerik taşıyan yazıya konu ile ilgili bir Bölüm Editörü atanır. Bölüm Editörü derhal yazı konusu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme yazıyı değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Değerlendirmeler iki taraflı kör hakemlik ilkesine uygun olarak yapılır. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.

ETİK İLKELER

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm çalışmalar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Yazarların gönderdikleri yazılarda Committee on Publication Ethics (COPE)’un yayınlamış olduğu etik yönergeye (COPE Guidelines) bağlı kalmaları tavsiye edilir. Ayrıca yazıların özgün olma zorunluluğu tescillenerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm yazılar Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek yazının dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.


Yazım Kuralları

Trakya University Journal of Natural Sciences

(Trakya Univ J Nat Sci)

 

Trakya University Journal of Natural Sciences, her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkar ve Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Biyokimya, Biyofizik, Su Ürünleri, Ziraat, Veterinerlik, Ormancılık, Hayvancılık, Genetik, Gıda, Temel Tıp Bilimleri alanlarındaki teorik ve deneysel yazıları yayınlar. Dergide yazılar İngilizce olarak yayınlanır. Ancak, yazıda Türkçe özet olmalıdır. Yabancı yazarlar için Türkçe özet desteği verilecektir. Özet kısmında kısaca giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma başlıkları yer almalıdır. Dergide orijinal çalışma, araştırma notu, derleme, teknik not, editöre mektup, kitap tanıtımı yayınlanabilir. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların yazımında ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara Committee on Publication Ethics (COPE) uyularak araştırma ve yayın etiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yazılara konu olarak seçilen deney hayvanları için etik kurul onayı alınmış olmalı ve yazının sunumu esnasında dergi sistemine ek dosya olarak eklenerek belgelendirilmelidir. Basılacak yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Yazıların sunulması 

Yazılar http://dergipark.gov.tr/trkjnat web adresi üzerinden gönderilmelidir. Dergiye yazı gönderimi mutlaka online olarak yapılmalıdır.

Yazı gönderiminde daha önce Dergi Park sistemine giriş yapmış olan kullanıcılar, üye girişinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

Yazı gönderiminde sisteme ilk kez giriş yapacak ve yazı gönderecek yazarlar “GİRİŞ” bölümünden “KAYDOL” butonunu kullanacaklardır.

Yazarlar dergipark sistemine kaydolduktan sonra “YAZAR” bölümünden girecek ve yazıyı sisteme, yönergelere uygun olarak yükleyeceklerdir.

Yazı hazırlama ilkeleri

Yazılar, Yayın Komisyonu’na MS Word kelime işlemcisiyle 12 punto büyüklüğündeki Times New Roman tipi yazı karakteriyle ve 1,5 aralıklı yazılmış olarak gönderilmelidir. İletişim bilgileri yazının ilk sayfasında tek başına yazılmalı, daha sonraki sayfada yazar isimleri ve iletişim bilgileri bulunmamalıdır. Tüm yazı her sayfası kendi arasında satır numaraları içerecek şekilde numaralandırılmalıdır. Yazar adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile yapılmış ise, teşekkür kısmında kurumun; kişilerin desteğini almış ise kişilerin bu çalışmayı desteklediği yazılmalıdır.

Yazı aşağıdaki sıraya göre düzenlenmelidir:

Yazarlar: Yazının ilk sayfasında sadece yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır. Adlar kısaltmasız, soyadlar büyük harfle ve ortalanarak yazılmalıdır. Adres(ler) tam yazılmalı, kısaltma kullanılmamalıdır. Birden fazla yazarlı çalışmalarda, yazışmaların hangi yazarla yapılacağı yazar ismi altı çizilerek belirtilmeli (sorumlu yazar) ve yazışma yapılacak yazarın adres ve e-posta adresi yazar isimlerinin hemen altına yazılmalıdır. Bu sayfaya yazı ile ilgili başka bir bilgi yazılmamalıdır. Yazı, takip eden sayfada bulunmalı ve yazar-iletişim bilgisi içermemelidir.

Başlık: İngilizce olarak Kısa ve açıklayıcı olmalı, büyük harfle ve ortalanarak yazılmalıdır. 

Özet ve Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına küçük harflerle anahtar kelimeler ibaresi yazılmalı ve yanına anahtar kelimeler virgül konularak sıralanmalıdır. Anahtar kelimeler, zorunlu olmadıkça başlıktakilerin tekrarı olmamalıdır. İngilizce özet koyu harflerle “Abstract” sözcüğü ile başlamalı ve başlık, İngilizce özetin üstüne büyük harflerle ortalanarak yazılmalıdır. Yazıdaki ana başlıklar ve varsa alt başlıklara numara verilmemelidir.

Giriş: Çalışmanın amacı ve geçmişte yapılan çalışmalar bu kısımda belirtilmelidir. Yazıda SI (Systeme International) birimleri ve kısaltmaları kullanılmalıdır. Diğer kısaltmalar kullanıldığında, metinde ilk geçtiği yerde 1 kez açıklanmalıdır. Kısaltma yapılmış birimlerin sonuna nokta konmamalıdır (45 m mesafe tespit edilmiştir). Kısaltma cümle sonunda ise nokta konmalıdır (… tespit edilen mesafe 45 m. Dolayısıyla…).

Materyal ve Metod: Eğer çalışma deneysel ise kullanılan deneysel yöntemler detaylı ve açıklayıcı bir biçimde verilmelidir. Yazıda kullanılan metod/metodlar, başkaları tarafından tekrarlanabilecek şekilde açıklayıcı olmalıdır. Fakat kullanılan deneysel yöntem herkes tarafından bilinen bir yöntem ise ayrıntılı açıklamaya gerek olmayıp sadece yöntemin adı verilmeli veya yöntemin ilk kullanıldığı çalışmaya atıf yapılmalıdır.

Sonuçlar: Bu bölümde elde edilen sonuçlar verilmeli, yorum yapılmamalıdırSonuçlar gerekirse tablo, şekil ve grafiklerle de desteklenerek açıklanabilir.

Tartışma: Sonuçlar mutlaka tartışılmalı fakat gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bu kısımda, literatür bilgileri vermekten çok, çalışmanın sonuçlarına yoğunlaşmalı, sonuçların daha önce yapılmış araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, bunların muhtemel nedenleri tartışılmalıdır. Bu bölümde, elde edilen sonuçların bilime katkısı ve önemine de mümkün olduğu kadar yer verilmelidir.

Teşekkür: Mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Teşekkür, genellikle çalışmaya maddi destek sağlayan kurumlara, kişilere veya yazı yayına gönderilmeden önce inceleyip önerilerde bulunan uzmanlara yapılır. Teşekkür bölümü kaynaklardan önce ve ayrı bir başlık altında yapılır.

Kaynaklar: Yayınlanmamış bilgiler kaynak olarak verilmemelidir (Yayınlanmamış kaynaklara örnekler: Hazırlanmakta olan veya yayına gönderilen yazılar, yayınlanmamış bilgiler veya gözlemler, kişilerle görüşülerek elde edilen bilgiler, raporlar, ders notları, seminerler gibi). Ancak, tamamlanmış ve jüriden geçmiş tezler ve DOI numarası olan yazılar kaynak olarak verilebilir. Kaynaklar, yazı sonunda alfabetik sırada (yazarların soyadlarına göre) sıra numarası ile belirtilerek verilmelidir.


Kaynak yazım şekli:

Kaynak yazım şekli için Endnote stilini buradan indirebilirsiniz.

Veya aşağıdaki yönergeyi kullanabilirsiniz.


Yazıların ve kitapların referans olarak veriliş şekilleri aşağıdaki gibidir:

Makale: Yazarın soyadı, adının baş harfi, basıldığı yıl. Makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayı, sayfa numarası. Dergi adı italik yazılır.

Örnek: 

Tek yazarlı Makale için

Soyadı, A. Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt(Sayı): Sayfa aralığı.

Kıvan, M. 1998. Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scuteleridae)’nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera: Scelionidae)’un biyolojisi üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 22(4): 243-257.

 

İki ya da daha çok yazarlı makale için

Soyadı1, A1. & Soyadı2, A2. Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin tam adı, Cilt(Sayı): Sayfa aralığı.

Lodos, N. & Önder, F. 1979. Controbution to the study on the Turkish Pentatomoidea (Heteroptera) IV. Family: Acanthasomatidae Stal 1864. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 3(3): 139-160.

Soyadı1, A1., Soyadı2, A2. & Soyadı3, A3. Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Önder, F., Ünal, A. & Ünal, E. 1981. Heteroptera fauna collected by light traps in some districts of Northwestern part of Anatolia. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 5(3): 151-169.

 

Kitap: Yazarın soyadı, adının baş harfi, basıldığı yıl. Kitabın adı (varsa derleyen veya çeviren ya da editör), cilt numarası, baskı numarası, basımevi, basıldığı şehir,toplam sayfa sayısı.

Örnek:

Soyadı, A., Yıl. Kitabın adı. (Sözcüklerin ilk harfi büyük, italik). Basımevi, basıldığı şehir, toplam sayfa sayısı s./pp.

Önder F., Karsavuran, Y., Tezcan, S. & Fent, M. 2006. Türkiye Heteroptera (Insecta) Kataloğu. Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 164 s. 

Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. & Aksoy, S. 1999. Faunistic Studies on Lygaeidae (Heteroptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege University, İzmir, ix + 58 pp.

Kitapta Bölüm: Yazarın soyadı, adının baş harfi basıldığı yıl. Bölüm adı, sayfa numaraları. Parantez içinde: Kitabın editörü/editörleri, kitabın adı, yayınlayan şirket veya kurum, yayınlandığı yer, toplam sayfa sayısı.

Örnek:

Soyadı, A., Yıl. Bölüm adı, sayfa aralığı. In: (editör/editörler). Kitabın adı. (Sözcüklerin ilk harfi büyük, italik). Basımevi, basıldığı şehir, toplam sayfa sayısı s./pp.

Jansson, A. 1995. Family Corixidae Leach, 1815—The water boatmen. Pp. 26–56. In: Aukema, B. & Rieger, Ch. (eds) Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Vol. 1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromor­pha and Leptopodomorpha. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam, xxvi + 222 pp.

Kongre, Sempozyum: Yazarlar, Yıl. “Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), sayfa aralığı”. Kongre/Sempozyum Adı, Tarihi (gün aralığı ve ay), Yayınlayan Kurum, Yayınlanma Yeri.

Örnek:  

Bracko, G., Kiran, K., & Karaman, C. 2015. The ant fauna of Greek Thrace, 33-34. Paper presented at the 6th Central European Workshop of Myrmecology, 24-27 July, Debrecen-Hungary.

Internet: Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmış ise (internetten alınan ve dergilerde yayınlanan yazılar hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi tam olarak yazılmalı, siteye erişim tarihi verilmelidir.

Soyadı, A. Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük) (web sayfası) http://www......) (Date accessed: 12.08.2009).

Hatch, S., 2001. Studentsperception of online education. Multimedia CBT Systems. (Web page: http://www.scu.edu.au/schools/sawd/moconf/papers2001/hatch.pdf) (Date accessed: 12.08.2009).

Kaynaklara metin içinde numara verilmemeli ve aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belirtilmelidir.

Örnekler:
... x maddesi atmosferde kirliliğe neden olmaktadır (Landen 2002). Landen (2002) x maddesinin atmosferde kirliliğe neden olduğunu belirtmiştir. İki yazarlı bir çalışma kaynak olarak verilecekse, (Landen & Bruce 2002) veya Landen & Bruce (2002)’ye göre. ... şeklinde olmuştur; diye verilmelidir. Üç veya daha fazla yazar söz konusu ise, (Landen et al. 2002) veya Landen et al. (2002)’ye göre .... olduğu gösterilmiştir; diye yazılmalıdır.

Şekil ve Tablolar: Tablo dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik  gibi göstermeler “Şekil“ olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler, net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Her tablo ve şeklin metin içindeki yerlerine konmalıdır. Tüm tablo ve şekiller yazı boyunca sırayla numaralandırılmalı (Tablo 1., Şekil. 1), başlık ve açıklamalar içermelidir. Şekillerin sıra numaraları ve başlıkları, alta, tabloların ki ise üstlerine yazılır.

Şekiller (tablo dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi) tek tek dosyalar halinde en az 300 dpi çözünürlükte ve tif dosyası olarak şekil numaraları dosya isminde belirtilmiş şekilde ayrıca sisteme ek dosya olarak yüklenmelidir.

Sunulan yazılar, öncelikle Dergi Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulur. Dergi Yayın Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan yazıları hakemlere göndermeden red kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan yazılar, incelenmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak yazıların yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.


SUİSTİMAL İNCELEMELERİ VE ŞİKAYETLER

Dergide yayınlanmış veya yayınlanma sürecine girmiş her türlü yazı hakkındaki suistimal şüphesi ve suistimal şüphesiyle yapılan şikayetler dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kurulu suistimal şüphesini veya şikayeti değerlendirirken COPE (Committee on Publication Ethics)’un yönergelerine bağlı kalır. Şüphe veya şikayet sürecinde şikayet taraflarıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir ombudsman belirlenerek karar verilir. Şikayetler baş editöre tujns@trakya.edu.tr adresi kullanılarak yapılabilir.

 

YAYIN SONRASI DEĞİŞİKLİK VE GERİÇEKME İSTEĞİ

Dergide yazının yayınlanması sonrası yazar sırasında değişiklik, yazar ismi çıkarma, ekleme ya da yazının geriçekilmesi tujns@trakya.edu.tr adresine yapılacak bir başvuru ile gerçekleştirilebilir. Gönderilecek e-postada mutlaka gerekçe ve kanıtlar sunulmalıdır. Sunulan gerekçe ve kanıtlar Yayın Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır. Yukarıda belirtilen değişiklik ve geri çekme istekleri oluştuğunda tüm yazarların dergiye gönderecekleri yazılar işlem süresi içerisinde otomatik olarak reddedilir.

 

ÜYELİK/AYRI BASKI/ERİŞİM

Dergi üyelik gerektirmeyip Açık Erişime sahiptir. Dergide yazısı basılan tüm sorumlu yazarlara 15 ayrı baskı ve yazının çıktığı 1 dergi ücretsiz gönderilmektedir. Dergide yayınlanan tüm yazılara erişim ücretsiz olup full-text pdf dosyaları CC-BY 4.0 uluslararası lisansı kapsamında kullanılabilir.

 

REKLAM VERME

Dergiye reklam vermek üzere tujns@trakya.edu.tr adresine yapılacak başvurular dergi sahibi tarafından değerlendirilecektir.