Değerlendirme Süreci

"Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi" hakemli uluslarası bir dergidir.

"Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi" ne gönderilen tüm makaleler özgün olmak zorundadır. Bilimsel etik kurallar çerçevesinde, gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm makaleler, "Sekreterya" tarafından Web tabanlı iThenticate (İntihal) programına sokularak, özgünlüğü denetlenir. İntihal programı raporunda yer alan sayısal veriler yanında, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam edip etmemesi hususunda nihai karar verilir.

"Sekreterya" ayrıca, çalışmanın dergi tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını inceler. Dergi kurallarına uygun olarak yazılmayan çalışmalar "Editorial süreç" e girmeden reddedilebilir.

Değerlendirmede sıkı bir çift kör hakemlik süreci uygulanmaktadır.

Bilimsel etik kurallara ve dergi tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olduğu onaylanan çalışma, en geç 2 gün içinde ayrıca "Baş Editör" tarafından değerlendirilerek bilimsel içerik taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Bilimsel içerik taşıdığı onaylanan çalışmaya "Baş Editör" konu ile ilgili bir "Bölüm Editörü" atar. "Bölüm Editörü", çalışma konusu ile ilgili en az iki hakeme makaleyi değerlendirmek üzere istek gönderir.

Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip "Bölüm Editörü" ne çalışmanın yayınlanması, düzeltilmesi ya da reddedilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. "Bölüm editörü" hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir. Aynı çalışma için farklı hakem raporları arasında "önemli derecede uyuşmazlık" olması durumunda "Bölüm Editörü" çalışmayı bağımsız bir başka hakeme yönlendirir.

Yeni Makalenin işleme alınması için gereken en fazla süre: 7 GÜN
Yazara gönderilen ön mesaja vermesi gereken cevap süresi: 7 GÜN
Sekreter adımındayken sekretere verilen en fazla süre: 10 GÜN
Yazara ön revizyonu tamamlaması için verilen süre: 20 GÜN
Ön kontrolün tamamlanması için gereken en fazla süre: 20 GÜN
İlgili Alan Editörü ’nün makaleyi üzerine alması için gereken en fazla süre: 15 GÜN
Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi: 30 GÜN
Hakeme verilen değerlendirme süresi: 30 GÜN
Yazara revizyonu tamamlaması için verilen süre: 30 GÜN
Kabul Süreci için Editöre verilen en fazla süre: 10 GÜN
Yazım-Dil, İstatistik, Mizanpaj Editörü ve Son okuyucu için en fazla işlem süresi: 15 GÜN

                                   Makale Süreç Akış Şeması

download