Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 12 - 24 2012-10-31

Effects of thematic-based instruction on students’ academic achievement and attitudes rowards english course
İngilizce dersinde tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi

Gokhan Bas [1] , Ömer BEYHAN [2]


The purpose of the study was to examine the effects of thematic-based instruction on elementary students’ academic achievement and attitudes towards English course. The research was carried out in 2011–2012 education-instruction year in an elementary school in Niğde province. Totally 60 students in two different classes in the 6th grade of this school participated in the study. The pre/post-test control group quasi-experimental research model was used in this study. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was adopted in the study. The results of the research showed a significant difference amongst academic achievement and attitudes towards course in favor of the experimental group.
Bu çalışmanın amacı, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 60 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapılan çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerinde önemli olumlu gelişmeler sağladığı kaydedilmiştir.
 • Acat, B. & Ekinci, A. (2005). Yapılandırmacı felsefe ve yeni müfredat programına etkileri. 28-30 Eylül. XIV. Ulusal eğitim bilimleri kongresi (ss. 2-10), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Aybek, B. (2001). Disiplinlerarası (bütünleştirilmiş) öğretim yaklaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Baş, G. (2011). Tematik öğrenme yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 112, 16-19.
 • Baştürk, G. (2009). Fen ve teknoloji dersinde tematik öğrenmenin akademik başarıya ve derse yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Büyüköztürk, S. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Canas, A. J., Novak, J. D. & Gonzalez, F. M. (2004). Using at thematic approach and concept maps in technological courses. (pp. 1-10). Proceeding of the first international conference on concept mapping, Universidad Pública de Navara, Pamplona, Spain.
 • Dilek, D. & Öztürk, C. (2003). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dilek, D. & Yapıcı, G. (2005). Öykülerle tarih öğretimi yaklaşımı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 115-130.
 • Dugard, P. & Toldman, J. (1995). Analysis of pre-test–post-test control group designs in educational research. Educational Psychology, 15(2), 181-198.
 • Duran, E. (2009). Tema merkezli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(3), 53-68.
 • Ercan, Y. (2007). Tarih ders kitaplarının kronolojik ve tematik tasarımlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Felder, R. M. & L. K. Silverman. (1988). Learning and teaching styles in engineering Education. Engineering Education, 78, 674-681.
 • Fogarty, R. & Stoehr, J. (2008). Integrating curricula with multiple intelligences. (2nd ed.). California: Corwin Press.
 • Fogarty, R. (1997). Problem-based learning and other curriculum models for the multiple intelligences classroom. New York: Corwin Press.
 • Fowler, C. & McMullan, B. J. (1991). Understanding how the arts contribute the excellent education: Study summary. National endowment for the arts, Philadelphia, PA. (Eric Document No. 360248).
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce duyuşsal alana yönelik ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. Harlow: Longman.
 • Hargood, C., Millard, D. E. & Weal, M. J. (2008). Thematic approach to emerging narrative structure. Learning societies lab school of electronics and computer science, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Retrieved from http://eprints.soton.ac.uk/265459/1/websci06-hargood.pdf.
 • Henderson, R. & Landesman, E. (1995). Effects of thematically integrated mathematics instruction on students of Mexican descent. Journal of Educational Research, 88(5), 290-300.
 • İşler, A. Ş. (2004). Sanat eğitiminde disiplinlerarası-tematik yaklaşım. Milli Eğitim Dergisi, 163, 43-54.
 • Karadağ, E. & Korkmaz, T. (2007). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılcan, F. (2005). 6. sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Koç, B. (2006). İlgi ölçümlerinin madde sayısının azaltılması ve yaş ranjının genişletilmesine yönelik bir geçerlik güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kovalik, S. J. & McGeehan, J. R. (1999). Integrated thematic instruction: From brain research to application. Reigeluth, C. M. (Ed.), Instructional-design theories and models. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, Inc.
 • Kovalik, S. & Olsen, K. (1994). ITI: The model integrated thematic instruction. Kent, WA: Susan Kovalik and Associates.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. (7th d.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
 • Kuzgun, Y. (1996). Akademik benlik kavram ölçeği el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Manson, E. J. & Bramble, W. J. (1997). Research in education and the behavioral sciences: Concepts and methods. Los Angeles: A Time Mirror Company.
 • McCharty, C. (2005). Effects of thematic-based, hands-on science teaching versus a textbook approach for students with disabilities. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 245-263.
 • MEB (2006). İlköğretim İngilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. (5. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Schunk, D. H. (2008). Learning theories: An educational perspective. (5th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. (10. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. (4. baskı). Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • Usta, A., Bodur, H. Yağız, D. & Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-13.
 • Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşımla bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-25.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Fall 2012
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Gokhan Bas

Yazar: Ömer BEYHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2012

APA Bas, G , Beyhan, Ö . (2012). İngilizce dersinde tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi . Turkish Journal of Education , 1 (2) , 12-24 . DOI: 10.19128/turje.181044