Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 29 - 49 2015-03-11

School principal's views about constructivist education-instruction strategies: the sample of Hatay Province
Okul müdürlerinin yapılandırmacı eğitim-öğretim stratejilerine dayalı görüşleri: Hatay İli örneği

Cem Babadoğan [1] , Çetin Toraman [2]


Today it is necessary to create school organizations which are more participatory, and integrated with environment. Such organizations emphasize teacher and student participation, and are in the community rather than being hierarchical, bureaucratic, and central. In this research it is aimed to determine the views of managers and teachers who work at schools in Hatay province towards constructivism according to various variables. While searching an answer to the question, chi square test for two variables was used. This study revealed a significant difference in certain topics such as concepts and applications based on constructivism, school type, the role as a manager, characteristics of school management, and school discourse. No significant difference was originated towards constructivism in terms of manager’s status, school type, sex, teaching and managing experience. When weighted average score distributions of the managers are considered, it can be seen that the overall situation is at the lower boundary of agreeing between indecisiveness and agreeing. It can be stated that people appointed to managerial positions after being a teacher have educational deficiencies in terms of knowledge, skills, and perfection on these issues
Günümüzde hiyerarşik, bürokratik ve merkezden yönetilen okul örgütlenmelerinden uzaklaşarak daha katılımcı, çevresiyle bütünleşmiş, öğrenci ve öğretmen katılımına önem veren ve topluluk bilincinin geliştiği okul örgütlenmelerini yaratmak gelmektedir. Bu araştırmada Hatay il sınırları içerisinde bulunan okullarda görev yapan yöneticilerin çeşitli değişkenler bakımından yapılandırmacılığa yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. soruya cevap aranırken “İki Değişken İçin Ki–Kare Testi” kullanılmıştır. Bu araştırmada  okul türünün yapılandırmacı anlayışa dayalı kavram ve uygulamaların, yönetici ve öğretici rollerinin,  okul yönetimi özelliklerinin ve sınıf söylemelerinin neler olduğunu bilmeye ilişkin konularda anlamlı farklılık yarattığını ortaya çıkarmıştır.  Bunun dışında kalan yöneticinin statüsüne, okul tipine, cinsiyete, hem öğretmenlik hem de yönetici kıdemine göre yapılandırmacılığa ilişkin görüşler arasında anlamlı farklılık oluşmamıştır. Yöneticilerinin ortalama puan dağılımları bakıldığında genel durumun kararsızlıkla katılma arasında katılmanın alt sınırında bulunduğu görülmektedir. öğretmenlikten geçerek yöneticiliğe atanan bireylerin bu konularda bilgi, beceri ve yetkinlik  yönlerinden eğitim eksiklikleri olduğu söylenebilir.
 • Bevevino, M. M., Dengel, J., Adams, K. (1999). Constructivist theory in the classroom. The Clearing House. 72(5), 275-278.
 • Brooks, J. G., & Brooks, M. (1999a). In search of understanding: The case for constructivist classrooms with a new introduction by the authors. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development.
 • Brooks, M. G., Brooks, J. G. (1999b). The constructivist classroom: The courage to be constructivist. Educational Leadership, 57(3), 18-24.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Crowther, D. T. (Ed.). (1997).The constructivist zone. Electronic Journal of Science Education. 2(2). http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejsev2n2ed.html.
 • Dündar, S. (Ed.). (2012). Oluşturmacılık. Eğitimde bilim teorisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 197-213 https://www.academia.edu/10151174/E%C4%9Fitimde_Bilim_Teorisi_Olu%C5%9Fturmac%C4%B1l%C4%B1k.
 • Gabler, I. C., Schroeder, M. (2003). Seven constructivist methods for the secondary classroom: A planning guide for invisible teaching. USA: Pearson Education, Inc.
 • Gagnon, G. W., Collay, M. (2001). Designing for learning: Six elements in constructivist classrooms. California: Corwin Press, Inc.
 • Gray, A. (1997). Constructivist teaching and learning. SSTA research centre report. http://www.ssta.sk.ca/research/instruction/97-07.htm
 • Green, S. B., Salkind, N. J. (2008). Using SPSS for windows and macintosh (analyzing and understanding data–fifth edition). Pearson Prentice Hall: New Jersey
 • Hanley, S. (1994). On constructivism. Maryland collaborative for teacher preparation. http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMD-Projects/MCTP/Essays/Constructivism.txt
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Oğuz, A. (2013). Yapılandırmacılık. Bilal Duman (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 391-433
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Nisan Kitabevi. (9. Baskı).
 • Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers College Record, 105(9), 1623-1640
 • Şimşek, N. ( 2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 3(5),115-139.
 • TEDMEM (2015). 2014 Eğitim değerlendirme raporu. [Online] http://www.tedmem.org/yayinlar.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2), 68-75.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Özcan Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler Ankara: Pegem A Yayıncılık. 39-65.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Cem Babadoğan

Yazar: Çetin Toraman

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Mart 2015

APA Babadoğan, C , Toraman, Ç . (2015). Okul müdürlerinin yapılandırmacı eğitim-öğretim stratejilerine dayalı görüşleri: Hatay İli örneği . Turkish Journal of Education , 4 (1) , 29-49 . DOI: 10.19128/turje.56665