Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 113 - 127 2017-07-31

The relationship between teacher candidates’ pedagogical competence perceptions and their attitudes about teaching profession
Öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişki

Abdullah ADIGÜZEL [1]


The purpose of this study is to determine teacher candidates’ pedagogical competence perceptions and their attitudes about teaching profession. The universe of the study is composed of 500 students registered to Harran University Pedagogical Formation Education Certificate Program in 2014-2015 academic years, spring term. Out of 500 surveys distributed, only 487 surveys were included in the analysis. Teacher candidates' attitudes about teaching profession were found to be at medium level. Although their attitudes about teaching profession were higher than their pedagogical competence levels, they were not at the expected level. When teacher candidates’ pedagogical competence perceptions and their attitudes about teaching profession were analyzed comparatively, the average of their attitudes about teaching profession were found to be higher than their pedagogical competence perceptions.  However, their attitudes and pedagogical competence perceptions were not at the expected level. There was found a significant and high level positive relationship between teachers’ pedagogical competence perceptions and their attitudes about teaching profession.

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, Harran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde kayıt yaptıran 500 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, adaylara gönderilen 500 ölçme aracından 487 tanesi değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, pedagojik yeterlik algılarından daha yüksek olmasına rağmen beklenilen düzeyde olmamıştır. Öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ortalamalarının, Pedagojik Yeterlik Algılarından daha olumlu olduğu görülmüştür. Ancak, öğretmen adaylarının hem öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları hem de pedagojik yeterlik algıları beklenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında yüksek düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

 • Altınkurt, Y. Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagogic Formation Program Students’ Motivations for Teaching Profession. Trakya University Journal of Education , 4(1), 48-62.
 • Akkaya, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 35-46.
 • Aksoy, M.E. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 197-212.
 • Açışlı, S. & Kolomuç, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim araştırmaları dergisi, 1(2). 266-271.
 • Ayık, A. & Ataş, Ö. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1) 25-43.
 • Aşkar, P. & Erden, M. (1987) Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği, Çağdaş Eğitim. 121 (12), 8-11.
 • Başbay, M., Ünver, G. & Bümen, N.T. (2009). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 59, 345-366.
 • Bıçak, B. & Nartgün, Z. (2009). Özel alan yeterlikleri ile buna dayalı bireysel ve kurumsal performans değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi. Performans Yönetimi: Bireysel Performans Yönetimi Komisyonu II. Dönem Raporu. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/raporlar.pdf. Erişim tarihi: 29.08.2013.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13–24.
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 13-28.
 • Chigona, W & Davids, Z. (1014). Educators’ motivation on integration of ICTs into pedagogy: case of disadvantaged areas, South African Journal of Education, 34, (3) 859-867.
 • Colby, A. & Kohlberg, L,. (1987). The Measurement of Moral Judgment. Vol. I: Theoretical Foundations and Research Validation. Cambridge University Press. New York.
 • Çeliköz, N. & Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 160-167.
 • Çapraz, C. & Samancı, O. (2014 ). The Attitudes of Trainee Primary School Teachers Towards Their Proffesion and the Feelings that They Have on the First Practice Day at School, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1): 179-188
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Investıgatıon Of Preservıce Teachers’ Attıtudes Towards Teachıng And Professıonal Self-Effıcacy Belıefs Accordıng To Their Gender, Programs, And Facultıes, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15)33–53.
 • Doğan, T. & Çoban, A.E., (2009). The Investigation of the Relations Between Students’ Attitude Toward Teaching Profession and Anxiety Level in Faculty of Education, Eğitim ve Bilim Education and Science, 34(153), 157-168.
 • Dündar, H. & Karaca, E.T. (2013). Formasyon Öğrencilerinin ‘Pedagojik Formasyon Programı’na İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,(30),19-34
 • Erden, M.(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Eren, B., Çelik, M. & Oğuz, A. (2014). Investigation Of Dissertations And Articles In Turkey About The Attitudes Towards Teaching Profession, Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 42, 359-370.
 • Fukuyama, F. (1998). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması. (Çev. Ahmet Buğdaycı). TİB Yayını. Ankara. 1998. s.59.
 • Kara, A.D. & Sağlam, S. (2014). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Yönelik Yeterlikleri Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi ENAD, 2(3) 28-86.
 • Kocaarslan, M. (2014). Analysis of Prospectıve Teachers' Attitudes Towards Teachıng As a Professıon. Asya Öğretim Dergisi Www.E-Aji.Com [Asian Journal Of Instruction], 2(1), 46-55
 • Girgin, G., Akamca, G. Ö. Ellez, A. M. & Oğuz, E. (2010). Preschool Teacher Candidates’ Attıtudes Towards Professıon, Sel Efficacy Beliefs And Professıonal Self Respects, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-11.
 • Güngör, E. (1990). Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik.İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Gürbüztürk, O. & Genç, S. Z. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 47–62.
 • Lundgren, B., Scheckle, E & Zinn, D. (2015). Teachers’ professional development: Awareness of literacy practices, South African Journal of Education, 35, (1), 945-956.
 • Lawrence Kohlberg.(1973). “Continuities in Childhood and Adult Moral Development Revisited”. in P. B. Baltes and K. W. Schaie (eds.) Life-span Developmental Psychology: Personality and Socialization. Academic Press. New York. 187-196.
 • McKeachie, W. J. (1997). Critical Elements İn Training University Teachers. International Journal of Academic Development, 2(1), 67-74.
 • Oktay, A. (1991). Değişen Toplumlarda Aile ve Eğitim. Sosyo-Ekonomik Yönü İle Aile Sempozyumu. İstanbul.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul:Epsilon Yayıncılık.
 • Oğuz, E. (2013). The Relationship Between Classroom Management Styles of Pre-Service Teachers and Their Attitude of Teaching Profession. Trakya University Journal of Education, 3, (2), 12-20.
 • Öncül, R. (2000), Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, MEB. Yayınları.
 • Özder, H., Konedralı, G. & Zeki, C.P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Educational Administration: Theory and Practice 16, (2), 253- 275.
 • Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Üstüner, M. (2006), Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (45), 109-127.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s. 145–159.
 • Pehlivan, K. B. (2008), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2): 151-168.
 • Sağlam, A.Ç. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, (1). 59–69.
 • Sherman K & Howard SK 2012. Teachers’ Beliefs about First- and Second-Order Barriers to ICT Integration: Preliminary Findings from a South African Study. 23rd International Conference of Society for Information Technology and Teacher Education. Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Sünbül, A. M. (2001) Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Edit: Ö. Demirel-Z. Kaya) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Şengün M, & Kaya M (2007). The Scale of Moral Maturity: The study of Its Validity and Reliability. Ondokuz Mayis Univ. Fac. Theol. J. 24(25):51-64.
 • Tanel, R. , Şengören, S. K. & Tanel, Z., (2007), Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 1-9.
 • Tekerek, M. & Polat, S. (2011). Preservıce Teachers Attıtudes Towards Teachıng Professıon 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ/Turkey
 • Temel,R., Şengören, K. S. & Tanel, Z. ( 2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 22,1-9.
 • Thomas E. L. (1991). Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books. New York.
 • TDK-Türk Dil Kurumu (2015). Web: http://tdk.gov.tr/index.php? =yazim_listeli&ayn1=icn&kelime1=pedagoji, Erişim Tarihi 11.03.2015.
 • Tufan, E. & Güdek, B. (2008). Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 25-40.
 • Yaman,B.(2010). Pedagojik Formasyon Eğitimi Almamış Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Algıları / Aksaray İli Örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 9(31) 53-72
 • Yapıcı, M. &Yapıcı, Ş. (2013). Pre-Servıce Teachers’ Conceptual Metaphors About Pedagogical Formation Program, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 8(8) 1421-1429.
 • Yüksel, S. (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi, Uludağ Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, XVII(2), 355–379.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi July
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Abdullah ADIGÜZEL
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2017

APA Adıgüzel, A . (2017). The relationship between teacher candidates’ pedagogical competence perceptions and their attitudes about teaching profession . Turkish Journal of Education , 6 (3) , 113-127 . DOI: 10.19128/turje.296481