Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 109 - 128 2019-04-30

Okul ortamlarında Suriyeli mültecilerin kapsayıcı eğitimleri önündeki başlıca engellerin araştırılması
Exploring major roadblocks on inclusive education of Syrian refugees in school settings

Ahmet KAYSILI [1] , Ayşe Soylu [2] , Mustafa SEVER [3]


Suriye’de başlayan iç savaş boyunca birçok Suriye vatandaşı başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin başında, Suriye’nin en uzun sınıra sahip komşusu Türkiye gelmektedir. Suriye’den Türkiye’ye göç başladığından bu yana, Türkiye’deki devlet okullarında binlerce Suriyeli çocuk öğrenim görmektedir. Bu araştırma okul ve okul çevresinde Suriyeli mültecilerin kapsayıcı eğitimlerinin önündeki engellere kaynaklık eden motivasyonları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu nitel araştırma bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Bu doğrultuda, Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda görev yapan 12 öğretmen ve 5 okul yöneticisi ile, Suriyeli ve Türk öğrencilerin velilerinden meydana gelen 10 öğrenci velisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırma kapsamında uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve sahada edinilen gözlemlerden yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda dört ana temaya ulaşılmıştır: “Dil Farklılığı”, “Temel Sosyal Problemlerin Okuldaki Yansımaları”, “Entegrasyon Politikaları Temelli İkilemler” ve “Bir Dahil Olma Alanı Olarak Ortak Kökler”. Araştırma sonuçları, Suriyeli mültecilere kapsayıcı eğitimlerin önündeki engelleri kaldırmada kolektif ve bütüncül bir yaklaşımın gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

There have been thousands of Syrian kids studying at Turkish public schools since the beginning of Syrian migration. This study aims to reveal the social and cultural motivations causing the barriers in front of inclusive education of Syrian refugees within school environments. This qualitative research was designed as a case study. Accordingly, the study group of the research is composed of 12 teachers and 5 administrators from five schools having Syrian refugee students and 10 parents consisting of both Syrian and Turkish kids. The data was gathered through semi-structured interviews. At the end of the data analysis, four main themes were found as: “Language Diversity”, “Reflections of Major Social Problems in Schools”, “The Dilemmas Based upon Integration Policies” and “Mutual Roots as an Inclusion Area”. Results of this study show that a collective and holistic approach is necessary to overcome the barriers in front of inclusive education of Syrian refugees.
 • Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. Journal of Refugee Studies. 21(2), 166-191. https://dx.doi.org/10.1093/jrs/fen016
 • Akar, H. (2016). Durum Çalışması. In A. S. Editor & A. E. Editor (Eds.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri (169-179). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akşit, G., Bozok M., & Bozok N. (2015). Zorunlu göç, sorunlu karşılaşmalar: Hisar köyü, Nevşehir’deki Suriye’li göçmenler örneği [Forced migration, problematic encounters: Hisar village, example of Syrian migrants in Nevşehir]. Maltepe University FEF Journal, 2015(1+2). 92-116.
 • Amnesty International. (2014). Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey. Retrieved from https://www.amnestyusa.org/files/eur_440172014.pdf
 • Apak, H. (2014). Adaptation of the Syrian immigrants to urban: A case study of Mardin. Mardin Artuklu University Institution of Social Sciences Journal of Mukaddime, 5(2), 55-73.
 • Aydın, H., & Kaya, Y. (2017). The educational needs of and barriers faced by Syrian refugee students in Turkey: A qualitative case study. Intercultural Education, 28(5), 456-473. https://dx.doi.org/10.1080/14675986.2017.1336373
 • Bakbak, D. (2018). Compulsory migration from Syria to Gaziantep and reviews about residences. Sociology Study. 8(2), 49-67. https://dx.doi.org/10.17265/2159‐5526/2018.02.001
 • Balkan, B. & Tumen, S. (2016). Immigration and Prices: quasi-experimental evidence from Syrian refugees in Turkey. Journal of Population Economics, 29(3), 657-686.
 • Başbay, A., & Bektaş, Y. (2009). Instructional environment and teacher competences in the context of multiculturalism. Education and Science, 34(152), 30-43.
 • Biçer, N. (2017). The views of Syrian refugees migrating to Turkey on the Turkish language and culture: Kilis case. Journal of Education and Training Studies. 5(3), 97-109. https://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i3.2100
 • Bircan, T., & Sunata, U. (2015). Educational assessment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 226-237.
 • Caidi, N., & Allard, D. (2005). Social inclusion of newcomers to Canada: An information problem? Library & Information Science Research, 27 (2005), 302-324. https://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2005.04.003
 • Castels, S. (2003). Towards a sociology of forced migration and social transformation. Sociology, 37(1), 13-34.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning conducting and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). New Jersey, NJ: Pearson Ed. Inc.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative inquıry and research design: Choosing among five approaches]. (M. Bütün & S. B. Demir, Trans.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çopur, A. & Demirel, M. (2017). Suriyeli mültecilerin yükseköğrenim sorunu: Göç süreci ve sonrası (In Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Edt. Özcan Demirel, Serkan Dinçer), 13-28. PegemA: Ankara
 • Demir, Ö., & Aliyev, R. (2019). Resilience among Syrian university students in Turkey. Turkish Journal of Education, 8(1), 33-51. https://dx.doi.org/10.19128/turje.454138
 • Deniz, O., & Etlan, E. (2009). A study on immigration from rural to urban areas and the adaptation process of immigrants: Van example. International Journal of Human Sciences, 6(2), 472-498.
 • Doğanay, Ü., & Çoban Keneş, H. (2016). Syrian ‘refugees’ in printed press: Construction of rational and emotinal justifications of discriminatory discourses. Mülkiye Dergisi, 40(1), 143-184.
 • Drolet, J., Enns, R., Kreitzer, L., Shankar, J., & McLaughlin, A-M. (2018). Supporting the resettlement of a Syrian family in Canada: The social work resettlement practice experience of social justice matters. International Social Work, 61(5), 627-633. https://dx.doi.org/10.1177/0020872817725143
 • Dryden-Peterson, S. (2106). Refugee education in countries of first asylum: Breaking open the black box of pre-resettlement experiences. Theory and Research in Education, 14(2), 131-148. https://dx.doi.org/10.1177/1477878515622703
 • Fangen, K. (2010). Social exclusion and inclusion of young immigrants: Presentation of an analytical framework. Young: Nordic Journal of Youth Research, 18(2), 133-156. https://dx.doi.org/10.1177/110330881001800202
 • Frankel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw Hill.
 • Directorate General of Migration Management. (2019). Temporary Protection. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
 • Harunoğulları, M. (2016). Child labor among Syrian refugees and problems in Kilis. Göç Dergisi, 3 (1), 29-63. https://www.researchgate.net/publication/314005961_Suriyeli_siginmaci_cocuk_isciler_ve_sorunlari_Kilis_ornegi
 • Hope, J. (2008). “One day we had to run”: The development of the refugee ıdentity in children’s literature and its function in education. Children’s Literature in Education, 2008(39), 295–304. https://dx.doi.org/10.1007/s10583-008-9072-x
 • Hou, F., & Beiser, M. (2006). Learning the language of a new country: A ten-year study of English acquisiton by South-East Asian refugees in Canada. International Migration, 44(1), 135–165.
 • Kağnıcı, D. Y. (2017). School counselors’ roles and responsibilities in cultural adaptation process of Syrian refugee children. Elementary Education Online, 16(4): 1768-1776. https://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342990
 • Kaysılı, A. (2014). Connection between migration phenomenon and education in Emirdağ. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(2), 267-286.
 • Koca, B. T. (2016). Syrian refugees in Turkey: From “guests” to “enemies”? New Perspectives on Turkey, 54, 55-75. https://dx.doi.org/10.1017/npt.2016.4
 • Konan, N., Bozanoğlu, B. & Çetin, R. B. (2017, October). The views of Turkish teachers on the problems on Syrian refugee children’s education. Paper presented at the 1st International Kahramanmaraş Management Economy and Politics Congress. Retrieved from http://kayes.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/KAYES%20TAM%20METİN%20.compressed_1802281507051493.pdf
 • Konan, N., Çavuşoğlu, D. & Oğuz, F. (2017, October). Opinions of the Turkish and Syrian students’ parents on the problems in the school of Syrian refugee learners. Paper presented at the 1st International Kahramanmaraş Management Economy and Politics Congress. Retrieved from http://kayes.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/KAYES%20TAM%20METİN%20.compressed_1802281507051493.pdf
 • Lazarev, E. & Sharma, K. (2015). Brother or burden: an experiment on reducing prejudice toward Syrian refugees in Turkey. Political Science Research and Methods, 5(2), 201-219.
 • Man, F. (2015). Some reflections on migration and its effects on host country’s labour market: Syrian refugees in Turkey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(12), 232-240.
 • Miller, E., Ziaian, T., & Esterman, A. (2018). Australian school practices and the education experiences of students with a refugee background: A review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 22(4), 339-359. https://dx.doi.org/10.1080/13603116.2017.1365955
 • Omidvar, R., & Richmond, T. (2003). Immigrant settlement and social inclusion in Canada. Toronto: The Laidlaw Foundation.
 • Özcan, A. S. (2018). Turkey's education policy towards Syrian students in the context multiculturalism. Pesa International Journal of Social Studies. 4(1), 17-29.
 • Özpınar, E., Çilingir, Y. S. & Düşündere, A. T. (2016). Syrians in Turkey: Unemployment and social cohesion. Prepared for the Economic Policy Research Foundation of Turkey. Retrieved from https://www.tepav.org.tr/upload/files/1461160665-9.Syrians_in_Turkey_Unemployment_and_Social_Cohesion.pdf
 • Packer, M. (2011). The science of qualitative research. New York: Cambridge University Press.
 • Passiatore, Y., Pirchio, S., Carrus, G., Marricchiolo, F., Fiorilli, C., & Arcidiacono, F. (2019). Intercultural practices and inclusive education in Europe: Can migration be a resource for individual and societal development? European Journal of Psychology of Education, 34(1), 209-224. https://dx.doi.org/10.1007/s10212-017-0360-y
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri [Qualitative research and evaluation methods]. (M. Bütün & S. B. Demir, Trans.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Petersen, W. (1958). A general typology of migration. American Sociological Review. 23(3), 256-266.
 • Pugh, K., Every, D., & Hattam, R. (2012). Inclusive education for students with refugee experience: Whole school reform in a South Australian primary school. Australian Educational Researcher, 39, 125-141. https://dx.doi.org/10.1007/s13384-011-0048-2
 • Sakız, H. (2016). Migrant children and school cultures: A suggestion for inclusion. Göç Dergisi, 3(1), 65-81. e-ISSN: 2054-7129
 • Saleh, A., Aydın, S. & Koçak, O. (2018). A comparative study of Syrian refugees in Turkey, Lebanon, and Jordan: Healthcare access and delivery. OPUS – International Journal of Society Researches, 8(14), 448-464. https://dx.doi.org/10.26466/ opus.376351
 • Sidhu, R., & Taylor, S. (2007). Educational provision for refugee youth in Australia: left to chance? Journal of Sociology the Australian Sociological Association, 43(3), 283-300. https://dx.doi.org/10.1177/1440783307080107
 • Sinan, F. N., & Gültekin, F. (2018). Application, views, and problems of counselors working with Syrian elementary school students. Universal Journal of Educational Research, 6(7), 1437-1448. https://dx.doi.org/10.13189/ujer.2018.060704
 • Sönmez, M. E., & Adıgüzel, F. (2017). Perception of Syrian refugees in Turkey: Case of Gaziantep City. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3), 797-807. https://dx.doi.org/10.21547/jss.307333
 • Sunata, U. & Bircan, T. (2015). Educational assessment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 226-237.
 • Taskin, P., & Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: problems faced by teachers in turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 75, 155-178. https://dx.doi.org/10.14689/ejer.2018.75.9
 • Taylor, S., & Sidhu, R. K. (2012). Supporting refugee students in schools: What constitutes inclusive education? International Journal of Inclusive Education, 16(1), 39-56. https://dx.doi.org/10.1080/13603110903560085
 • Tumen, S. (2016). The economic impact of Syrian refugees on host countries: Quasi- experimental evidence from Turkey. American Economic Review, 106(5), 456-460.
 • Tüzün, I. (2017). Türkiye’de mülteci çocukların eğitim hakkını ve karşılıklı uyumu destekleyen yaklaşımlar, politikalar [Approaches and policies supporting refugee children's right to education and mutual adaptation]. Prepared for the European Liberal Forum. Retrieved from https://www.liberalforum.eu/wp-content/uploads/2018/09/publication_final.pdf
 • UNICEF. (2018). UNICEF Turkey 2018 Humanitarian Situation Report, 24. Retrieved from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2024%20-%20August%202018.pdf
 • Watkins, P. G., Razee, H., & Richters, J. (2012). ‘I’m telling you … the language barrier is the most biggest challenge’: Barriers to education among Karen refugee women in Australia. Australian Journal of Education, 56(2), 126-141.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research (design and methods). California: Sage Publication.
 • Zufiaurre, B. (2006). Social inclusion and multicultural perspectives in Spain: Three case studies in northern Spain, Race Ethnicity and Education, 9(4), 409-424. https://dx.doi.org/10.1080/13613320600957751.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0308-1067
Yazar: Ahmet KAYSILI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7791-325X
Yazar: Ayşe Soylu
Kurum: ANKARA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3777-0124
Yazar: Mustafa SEVER
Kurum: ANKARA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

APA Kaysılı, A , Soylu, A , Sever, M . (2019). Exploring major roadblocks on inclusive education of Syrian refugees in school settings . Turkish Journal of Education , 8 (2) , 109-128 . DOI: 10.19128/turje.496261