Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 28 - 39, 30.06.2022
https://doi.org/10.47137/uujes.1088691

Öz

Kaynakça

 • Ceccarelli S, Grando S. Decentralized-participatory plant breeding: an example of demand-driven research. Euphytica155, 2007; 349–360.
 • Baik BK, Ulrich SE. Barley for Food: Characteristics, Improvement, and Renewed Interest, Journal of Cereal Science, 2008; 48, 233-242.
 • Köten M, Ünsal AS, Atlı A. Arpanın insan gıdası olarak değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013; 1(2): 51-55.
 • Sönmez AC, Yüksel S, Belen S, Çakmak M, Yıldırım Y, Karaduman Y, Akın A. Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi. Konya Selçuk Üniversitesi, Doğa Bilimleri Dergisi 2017; 20 (Özel Sayı), 258- 262.
 • Anonim. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). Tarım Ürünleri Piyasaları Arpa Ocak 2020, No: Bü-01 ve USDA, IGC, 2020a. Anonim. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). Tarım Ürünleri Piyasaları Arpa Ocak 2019, Ürün No:01, 2019.
 • Anonim. T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı Hububat Raporu. 2020b.
 • Anonim. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Verileri Erişim adresi: https//www.tarimorman.gov.tr/bugem/ 2020c.
 • Turgut İ, Konak C, Zeybek A, Acartürk E, Yılmaz R. Büyük Menderes Havzası Sulu Koşullarına Uyumlu Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997; 520-527 Samsun.
 • Yıldırım M, Akıncı C, Koç M, Barutçular C. Bitki örtüsü serinliği ve klorofil miktarının makarnalık buğday ıslahında kullanım olanakları. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 2009; 24 (3): 158-166.
 • Geçit HH, Adak MS. Altı sıralı arpalarda gelişme ve olum süreleri ile tane verimi üzerinde araştırmalar. A.Ü.Z.F. Yıllığı, 1990; 41(1-2), 151-157.
 • Kalaycı M, Özbek V, Çekiç C, Ekiz H, Keser M, Altay F. Orta Anadolu Koşullarında Kurağa Dayanıklı Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi ve Morfolojik ve Fizyolojik Parametrelerin Geliştirilmesi. Eskişehir, Tübitak Araştırma Projesi Kesin Raporu. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü,1998.
 • Adamsen FJ, Pınter PJ, Barnes EM, Lamorte RL, Wall GW, Leavıtt SW, Kimball BA. Measuring Wheat Senescence with a Digital Camera. Crop Ecology, Production and Management. Crop. Sci. 1999; 39: 719-724.
 • Jackson RD, Idso SB, Regınato RJ, Pınter PJ. Canopy Temperature as a Crop Water Stress Indicator. Water Resources Research, 1981; 17(4 ):1133-1138.
 • Uluöz, M. (1965). Buğday unu ve ekmek analiz metotları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay. No. 57. İzmir.
 • Williams, P., El-Haremein, F.J., Nakkoul, H. & Rihavi, S. (1986), Crop quality evaluation methods and guidelines, ICARDA, Technical Manual 14 (Rev.1).
 • Kumlay, A. M., Olgun, M., Turgut, B. & Karataş K. (2007). Buğday ve nohutta gübre uygulamalarında ekonomik optimum noktasının belirlenmesi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. & Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II). Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 1021, Ders Kitabı, No: 295, Ankara.
 • Açıkgöz, N. (1998). Tarımda araştırma ve deneme metodarı, Ege Üniv. Ziraat Fak., yayın no:478, Ders Kitabı, İzmir.
 • Kaydan, D. & Yağmur, M. (2007). Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum Vulgare L. Conv. Distichon) Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3) 269-278.
 • Ülker, M., Sönmez, F., Ege, H. & Yılmaz, N. (1999). ICARDA kökenli bazı kışlık arpa çeşit ve hatlarının Van koşullarında adaptasyonu üzerinde bir araştırma. 3. Tarla Bitkileri Kong. Cilt-1 Tahıllar. s. 401-404.
 • Öztürk, İ., Avcı, R., Kaya, R., Vulchev, D., Popova, T., Valcheva, D. & Dimova, D. (2014). Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Edirne koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 23 (2): 41-48
 • Aydın, M. & Katkat, A.V. (1999). Water Consumption and Growth of Some Barley Genotypes Under Eskişehir Conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (EK4):797-802.
 • Kandemir, N. & Altuntaş, R. (2012). Tokak Yerel Arpa Çeşidi İçinden Seçilen Saf Hatların Bazı Gıda, Yem Ve Tarımsal Özellikler Bakımından Varyasyonları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/69
 • Akıncı, C. & Yıldırım, M. (2009). Screening of barley landraces by direct selection for crop improvement. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 59(1): 33-41.
 • Klatt, A.R., Dinçer, N. & Yakar, K. (1973). Problems associated with breeding spring and winter durums in Turkey. Proc. of the Symp. on Genetics and Breeding Durum Wheat, Univ. di Bari, 14-18, Maggio, 327-335.
 • Bahar, B. (2004). Çukurova Taban ve Kıraç Koşullarında Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinde Stoma İletkenliği ve Diğer Yaprak Özellikleri ile Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 166 sf, Adana.
 • Kuşcu, A. (2006). Yazlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Veriminde Son Çeyrek Yüzyılda Gerçekleşen İlerlemelerin Morfolojik ve Fizyolojik Esasları. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 225 sy, Adana.
 • Kızılgeçi F., Yıldırım M., Albayrak Ö. & Akıncı C. (2016a). Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Mardin Koşullarında Verim ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3): 161-169.
 • Sieling, K., Böttcher, U. & Kage, H. (2016). Dry Matter Portioning and Canopy Traits in Wheat and Barley under Varying N Supply. Europ. J. Agronomy 74: 1-8.
 • Kızılgeci, F., Akıncı, C., Albayrak, Ö., Bicer, B. T., Başdemir, F. & Yıldırım, M. (2016b). Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Şanlıurfa Koşullarında Verim ve Kalite Özellikleri Açısından İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitusu Dergisi, 2016b 25 (Ozel sayı-1):146-150.
 • Müjdeci, M., Sarıyev, A. & Polat, V. (2005). Buğdayın (Triticum aestivum L.) gelişme dönemleri ve yaprak alan indeksinin matematiksel modellenmesi. Tarim Bilimleri Dergisi, 11(3): 278-282.
 • Demirel K. (2004). Kışlık Tritikale Genotiplerinde Agronomik Özelliklerdeki Genetik Davranışlar ve Sınıflar Arası Korelasyonlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 58s.
 • Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Akıncı, C. & Albayrak, Ö. (2019). Arpada Tane Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Genotip ve Çevrenin Etkileşimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(3): 346-353.
 • Yıldırım, M. (2005). Seçilmiş Altı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşidinin Diallel F1 Melez Döllerinde Bazı Tarımsal, Fizyolojik ve Kalite Parametrelerinin Kalıtımı Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 314 s, Adana.
 • Munjal, R. & Rana, R.K. (2003). Evaluation of physiological traits in wheat (Triticum aestivum L.) for terminal high temperature tolerance. Proceedings of the Tenth International Wheat Genetics Symposium, 1-6 September 2003, Poestum, Italy.
 • Yürürdurmaz, C., Kurt, A.,, Kara, R. & Akkaya, A. (2021). Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde Bazı Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 (6): 1304-1314.
 • Öztürk, İ. & Avcı, R. (2014). Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Karakterler Arası İlişkiler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 23 (2):49-55.
 • Fischer R.A. (2001). Selection Traits for Improving Yield Potential. Application of Physiology in Wheat Breeding. Chapter-13, p. 148-159. International Maize and Wheat Improvement Center, CIMMYT. Mexico.
 • Reynolds, M.P., Pask, A.J.D. & Mullan, D.M. (2012). Physiological Breeding I: Interdisciplinary Approaches to Improve Crop Adaptation. Mexico, D.F.: CIMMYT
 • Hui, Z., Zhengbin, Z., Hongbo, S., Ping, X. & Foulkes, M.J. (2008). Genetic Correlation and Path Analysis of Transpiration Efficiency for Wheat Flag Leaves. Environmental and Experimental Botany 64(1): 128-134.
 • Bahar, B., Yıldırım, M., Barutçular, C. & Genç, İ. (2008). Effect of Canopy Temperature Depression on Grain Yield and Yield Components in Bread and Durum Wheat. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 36(1): 34-37.
 • Kendal, E. & Doğan, Y. (2012). Bazı Yazlık Arpa Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 22(2): 77-84.
 • Sirat, A., & Sezer, İ. (2017). Samsun ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinin verim, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin incelenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 6(1):23-34.
 • Aydoğan, S., Şahin, M., Göçmen Akçacık, A., Hamzaoğlu S., Demir B. & Kara, İ. (2021). Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Bazı Arpa Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ziraat Mühendiliği Dergisi (372), 44-5.
 • Tuğay, M. E. (1999). Çevre Koşullarının Bazı Arpa Hat ve Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi. Gazi Osman Paşa Üniv. Fen Bil. Enst. Basılmamış Doktora Tezi. Tokat.
 • Sirat, A. & Sezer, İ. (2005). Samsun Ekolojik Koşullarına Uygun Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005, 20 (3): 72-81. Kendal, E., Kılıç, H., Tekdal, S. & Altıkat, A. (2010). Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır Ve Adıyaman Kuru Koşullarında Verim Ve Verim Unsurlarının İncelenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 49-58.
 • Ergun, N., Aydoğan S., Sayim, İ., Karakay, A., Celik Oğuz, A. (2017). Arpa (Hordeum vulgare L.) Köy Çeşitlerinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2017, 26 (2): 180−189.
 • Johnson, J.W., Hanng, W. &Moss, R.B. (1988). Optimizing row spacing and seeding rate for soft red winter wheat. Agronomy Journal, 80:16-166.
 • Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A. & Akıncı, C. (1994). Harran Ovası Sulu Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Arpa Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Agronomi Bildirileri, 13-17, İzmir
 • Sirat, A. (2014). Orta Karadeniz Bölgesi koşullarına uygun maltlık ve yemlik arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin belirlenmesi. Namık kemal Üniv., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Jotaf), 11(1): 9-17, Tekirdağ.
 • Engin, A. (2005). Adıyaman koşullarına uygun yüksek verimli ve kaliteli maltlık arpa çeşitlerinin belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül), s. 759-763, Şanlıurfa.
 • Yazıcıoglu, T. & Durgun, T. (1976). Malt ve Bira Teknolojisi Uygulama Kılavuzu. Analiz Metodlan. AU.Ziraat Fakültesi Yayınları. No:574. Ankara. Türker, İ. (1977). Malt ve Bira Kimyası ve Teknolojisi A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. 660,21.
 • Aktaş, B. (2021). Orta Anadolu’da Yağmura Dayalı Koşullar Altında Bazı Yeni Tescilli Arpa Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Stabilitelerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 27, S. 89-94.
 • Kırtok, Y. & Genç., İ. (1979). Çukurova Koşullarında Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma. Çuk. Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı.
 • Abacı, A.Y. (1989). Tokat Yöresinde 1987 Sonbaharında Ekilen 40 Arpa Hat ve Çeşidinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerinde Araştırma. Cumhuriyet Üniv. Fen Bil. Enst. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Öktem, A., Engin, A. & Çölkesen, M. (2004). Arpada (Hordeum vulgare L.) genotip x çevre interaksiyonları ve stabilite analizi. Tarım Bilimleri Dergisi. 10(1) 31-37.
 • Poehlman, M.I. (1985). Adaptation and Distribution. Barley, American Society of Agronomy Number 26 in the Series, Madison, Wisconsin.

INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 28 - 39, 30.06.2022
https://doi.org/10.47137/uujes.1088691

Öz

In this study carried out in Eskişehir dry farming conditions, advanced two-row and six-row barley genotypes and their parents and physiological characteristics, physical quality elements, and yields of some varieties adapted to the region were investigated. The study was carried out in Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department, in the research and application field, for two years in 2012-2013 and 2013-2014 production seasons. In the study, heading time, flowering time, flag leaf area, SPAD value, canopy temperature, test weight, thousand-grain weight, grain largeness ratio, and yield parameters were investigated. According to the findings obtained; Significant differences were determined between cultivars, hybrids, and parents in terms of yield, quality, and physiological characteristics. While the CLR x PLS 6-row hybrid stands out in terms of quality and physiological characteristics, the 2-row cultivar candidate of the same hybrid stood out in terms of yield and it was predicted that these hybrids could be evaluated as cultivar candidates with desired characteristics.

Kaynakça

 • Ceccarelli S, Grando S. Decentralized-participatory plant breeding: an example of demand-driven research. Euphytica155, 2007; 349–360.
 • Baik BK, Ulrich SE. Barley for Food: Characteristics, Improvement, and Renewed Interest, Journal of Cereal Science, 2008; 48, 233-242.
 • Köten M, Ünsal AS, Atlı A. Arpanın insan gıdası olarak değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013; 1(2): 51-55.
 • Sönmez AC, Yüksel S, Belen S, Çakmak M, Yıldırım Y, Karaduman Y, Akın A. Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi. Konya Selçuk Üniversitesi, Doğa Bilimleri Dergisi 2017; 20 (Özel Sayı), 258- 262.
 • Anonim. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). Tarım Ürünleri Piyasaları Arpa Ocak 2020, No: Bü-01 ve USDA, IGC, 2020a. Anonim. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). Tarım Ürünleri Piyasaları Arpa Ocak 2019, Ürün No:01, 2019.
 • Anonim. T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı Hububat Raporu. 2020b.
 • Anonim. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Verileri Erişim adresi: https//www.tarimorman.gov.tr/bugem/ 2020c.
 • Turgut İ, Konak C, Zeybek A, Acartürk E, Yılmaz R. Büyük Menderes Havzası Sulu Koşullarına Uyumlu Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997; 520-527 Samsun.
 • Yıldırım M, Akıncı C, Koç M, Barutçular C. Bitki örtüsü serinliği ve klorofil miktarının makarnalık buğday ıslahında kullanım olanakları. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 2009; 24 (3): 158-166.
 • Geçit HH, Adak MS. Altı sıralı arpalarda gelişme ve olum süreleri ile tane verimi üzerinde araştırmalar. A.Ü.Z.F. Yıllığı, 1990; 41(1-2), 151-157.
 • Kalaycı M, Özbek V, Çekiç C, Ekiz H, Keser M, Altay F. Orta Anadolu Koşullarında Kurağa Dayanıklı Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi ve Morfolojik ve Fizyolojik Parametrelerin Geliştirilmesi. Eskişehir, Tübitak Araştırma Projesi Kesin Raporu. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü,1998.
 • Adamsen FJ, Pınter PJ, Barnes EM, Lamorte RL, Wall GW, Leavıtt SW, Kimball BA. Measuring Wheat Senescence with a Digital Camera. Crop Ecology, Production and Management. Crop. Sci. 1999; 39: 719-724.
 • Jackson RD, Idso SB, Regınato RJ, Pınter PJ. Canopy Temperature as a Crop Water Stress Indicator. Water Resources Research, 1981; 17(4 ):1133-1138.
 • Uluöz, M. (1965). Buğday unu ve ekmek analiz metotları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay. No. 57. İzmir.
 • Williams, P., El-Haremein, F.J., Nakkoul, H. & Rihavi, S. (1986), Crop quality evaluation methods and guidelines, ICARDA, Technical Manual 14 (Rev.1).
 • Kumlay, A. M., Olgun, M., Turgut, B. & Karataş K. (2007). Buğday ve nohutta gübre uygulamalarında ekonomik optimum noktasının belirlenmesi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. & Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II). Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 1021, Ders Kitabı, No: 295, Ankara.
 • Açıkgöz, N. (1998). Tarımda araştırma ve deneme metodarı, Ege Üniv. Ziraat Fak., yayın no:478, Ders Kitabı, İzmir.
 • Kaydan, D. & Yağmur, M. (2007). Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum Vulgare L. Conv. Distichon) Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3) 269-278.
 • Ülker, M., Sönmez, F., Ege, H. & Yılmaz, N. (1999). ICARDA kökenli bazı kışlık arpa çeşit ve hatlarının Van koşullarında adaptasyonu üzerinde bir araştırma. 3. Tarla Bitkileri Kong. Cilt-1 Tahıllar. s. 401-404.
 • Öztürk, İ., Avcı, R., Kaya, R., Vulchev, D., Popova, T., Valcheva, D. & Dimova, D. (2014). Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Edirne koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 23 (2): 41-48
 • Aydın, M. & Katkat, A.V. (1999). Water Consumption and Growth of Some Barley Genotypes Under Eskişehir Conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (EK4):797-802.
 • Kandemir, N. & Altuntaş, R. (2012). Tokak Yerel Arpa Çeşidi İçinden Seçilen Saf Hatların Bazı Gıda, Yem Ve Tarımsal Özellikler Bakımından Varyasyonları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/69
 • Akıncı, C. & Yıldırım, M. (2009). Screening of barley landraces by direct selection for crop improvement. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 59(1): 33-41.
 • Klatt, A.R., Dinçer, N. & Yakar, K. (1973). Problems associated with breeding spring and winter durums in Turkey. Proc. of the Symp. on Genetics and Breeding Durum Wheat, Univ. di Bari, 14-18, Maggio, 327-335.
 • Bahar, B. (2004). Çukurova Taban ve Kıraç Koşullarında Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinde Stoma İletkenliği ve Diğer Yaprak Özellikleri ile Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 166 sf, Adana.
 • Kuşcu, A. (2006). Yazlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Veriminde Son Çeyrek Yüzyılda Gerçekleşen İlerlemelerin Morfolojik ve Fizyolojik Esasları. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 225 sy, Adana.
 • Kızılgeçi F., Yıldırım M., Albayrak Ö. & Akıncı C. (2016a). Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Mardin Koşullarında Verim ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3): 161-169.
 • Sieling, K., Böttcher, U. & Kage, H. (2016). Dry Matter Portioning and Canopy Traits in Wheat and Barley under Varying N Supply. Europ. J. Agronomy 74: 1-8.
 • Kızılgeci, F., Akıncı, C., Albayrak, Ö., Bicer, B. T., Başdemir, F. & Yıldırım, M. (2016b). Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Şanlıurfa Koşullarında Verim ve Kalite Özellikleri Açısından İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitusu Dergisi, 2016b 25 (Ozel sayı-1):146-150.
 • Müjdeci, M., Sarıyev, A. & Polat, V. (2005). Buğdayın (Triticum aestivum L.) gelişme dönemleri ve yaprak alan indeksinin matematiksel modellenmesi. Tarim Bilimleri Dergisi, 11(3): 278-282.
 • Demirel K. (2004). Kışlık Tritikale Genotiplerinde Agronomik Özelliklerdeki Genetik Davranışlar ve Sınıflar Arası Korelasyonlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 58s.
 • Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Akıncı, C. & Albayrak, Ö. (2019). Arpada Tane Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Genotip ve Çevrenin Etkileşimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(3): 346-353.
 • Yıldırım, M. (2005). Seçilmiş Altı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşidinin Diallel F1 Melez Döllerinde Bazı Tarımsal, Fizyolojik ve Kalite Parametrelerinin Kalıtımı Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 314 s, Adana.
 • Munjal, R. & Rana, R.K. (2003). Evaluation of physiological traits in wheat (Triticum aestivum L.) for terminal high temperature tolerance. Proceedings of the Tenth International Wheat Genetics Symposium, 1-6 September 2003, Poestum, Italy.
 • Yürürdurmaz, C., Kurt, A.,, Kara, R. & Akkaya, A. (2021). Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde Bazı Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 (6): 1304-1314.
 • Öztürk, İ. & Avcı, R. (2014). Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Karakterler Arası İlişkiler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 23 (2):49-55.
 • Fischer R.A. (2001). Selection Traits for Improving Yield Potential. Application of Physiology in Wheat Breeding. Chapter-13, p. 148-159. International Maize and Wheat Improvement Center, CIMMYT. Mexico.
 • Reynolds, M.P., Pask, A.J.D. & Mullan, D.M. (2012). Physiological Breeding I: Interdisciplinary Approaches to Improve Crop Adaptation. Mexico, D.F.: CIMMYT
 • Hui, Z., Zhengbin, Z., Hongbo, S., Ping, X. & Foulkes, M.J. (2008). Genetic Correlation and Path Analysis of Transpiration Efficiency for Wheat Flag Leaves. Environmental and Experimental Botany 64(1): 128-134.
 • Bahar, B., Yıldırım, M., Barutçular, C. & Genç, İ. (2008). Effect of Canopy Temperature Depression on Grain Yield and Yield Components in Bread and Durum Wheat. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 36(1): 34-37.
 • Kendal, E. & Doğan, Y. (2012). Bazı Yazlık Arpa Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 22(2): 77-84.
 • Sirat, A., & Sezer, İ. (2017). Samsun ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinin verim, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin incelenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 6(1):23-34.
 • Aydoğan, S., Şahin, M., Göçmen Akçacık, A., Hamzaoğlu S., Demir B. & Kara, İ. (2021). Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Bazı Arpa Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ziraat Mühendiliği Dergisi (372), 44-5.
 • Tuğay, M. E. (1999). Çevre Koşullarının Bazı Arpa Hat ve Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi. Gazi Osman Paşa Üniv. Fen Bil. Enst. Basılmamış Doktora Tezi. Tokat.
 • Sirat, A. & Sezer, İ. (2005). Samsun Ekolojik Koşullarına Uygun Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005, 20 (3): 72-81. Kendal, E., Kılıç, H., Tekdal, S. & Altıkat, A. (2010). Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır Ve Adıyaman Kuru Koşullarında Verim Ve Verim Unsurlarının İncelenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 49-58.
 • Ergun, N., Aydoğan S., Sayim, İ., Karakay, A., Celik Oğuz, A. (2017). Arpa (Hordeum vulgare L.) Köy Çeşitlerinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2017, 26 (2): 180−189.
 • Johnson, J.W., Hanng, W. &Moss, R.B. (1988). Optimizing row spacing and seeding rate for soft red winter wheat. Agronomy Journal, 80:16-166.
 • Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A. & Akıncı, C. (1994). Harran Ovası Sulu Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Arpa Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Agronomi Bildirileri, 13-17, İzmir
 • Sirat, A. (2014). Orta Karadeniz Bölgesi koşullarına uygun maltlık ve yemlik arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin belirlenmesi. Namık kemal Üniv., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Jotaf), 11(1): 9-17, Tekirdağ.
 • Engin, A. (2005). Adıyaman koşullarına uygun yüksek verimli ve kaliteli maltlık arpa çeşitlerinin belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül), s. 759-763, Şanlıurfa.
 • Yazıcıoglu, T. & Durgun, T. (1976). Malt ve Bira Teknolojisi Uygulama Kılavuzu. Analiz Metodlan. AU.Ziraat Fakültesi Yayınları. No:574. Ankara. Türker, İ. (1977). Malt ve Bira Kimyası ve Teknolojisi A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. 660,21.
 • Aktaş, B. (2021). Orta Anadolu’da Yağmura Dayalı Koşullar Altında Bazı Yeni Tescilli Arpa Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Stabilitelerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 27, S. 89-94.
 • Kırtok, Y. & Genç., İ. (1979). Çukurova Koşullarında Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma. Çuk. Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı.
 • Abacı, A.Y. (1989). Tokat Yöresinde 1987 Sonbaharında Ekilen 40 Arpa Hat ve Çeşidinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerinde Araştırma. Cumhuriyet Üniv. Fen Bil. Enst. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Öktem, A., Engin, A. & Çölkesen, M. (2004). Arpada (Hordeum vulgare L.) genotip x çevre interaksiyonları ve stabilite analizi. Tarım Bilimleri Dergisi. 10(1) 31-37.
 • Poehlman, M.I. (1985). Adaptation and Distribution. Barley, American Society of Agronomy Number 26 in the Series, Madison, Wisconsin.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Articles
Yazarlar

Nazife Gözde AYTER ARPACIOĞLU> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-5121-4303
Türkiye


Zekiye BAŞÇİFTÇİ>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-4034-2537
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 16 Mart 2022
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uujes1088691, journal = {Usak University Journal of Engineering Sciences}, eissn = {2651-3447}, address = {uujes@usak.edu.tr}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {28 - 39}, doi = {10.47137/uujes.1088691}, title = {INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS}, key = {cite}, author = {Ayter Arpacıoğlu, Nazife Gözde and Başçiftçi, Zekiye} }
APA Ayter Arpacıoğlu, N. G. & Başçiftçi, Z. (2022). INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS . Usak University Journal of Engineering Sciences , 5 (1) , 28-39 . DOI: 10.47137/uujes.1088691
MLA Ayter Arpacıoğlu, N. G. , Başçiftçi, Z. "INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS" . Usak University Journal of Engineering Sciences 5 (2022 ): 28-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uujes/issue/70946/1088691>
Chicago Ayter Arpacıoğlu, N. G. , Başçiftçi, Z. "INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS". Usak University Journal of Engineering Sciences 5 (2022 ): 28-39
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS AU - Nazife GözdeAyter Arpacıoğlu, ZekiyeBaşçiftçi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47137/uujes.1088691 DO - 10.47137/uujes.1088691 T2 - Usak University Journal of Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 39 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-3447 M3 - doi: 10.47137/uujes.1088691 UR - https://doi.org/10.47137/uujes.1088691 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Usak University Journal of Engineering Sciences INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS %A Nazife Gözde Ayter Arpacıoğlu , Zekiye Başçiftçi %T INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS %D 2022 %J Usak University Journal of Engineering Sciences %P -2651-3447 %V 5 %N 1 %R doi: 10.47137/uujes.1088691 %U 10.47137/uujes.1088691
ISNAD Ayter Arpacıoğlu, Nazife Gözde , Başçiftçi, Zekiye . "INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS". Usak University Journal of Engineering Sciences 5 / 1 (Haziran 2022): 28-39 . https://doi.org/10.47137/uujes.1088691
AMA Ayter Arpacıoğlu N. G. , Başçiftçi Z. INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS. UUJES. 2022; 5(1): 28-39.
Vancouver Ayter Arpacıoğlu N. G. , Başçiftçi Z. INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS. Usak University Journal of Engineering Sciences. 2022; 5(1): 28-39.
IEEE N. G. Ayter Arpacıoğlu ve Z. Başçiftçi , "INVESTIGATION OF YIELD, PHYSICAL QUALITY AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME TWO-LINE AND SIX-LINE BARLEY GENOTYPES IN ESKISEHIR CONDITIONS", Usak University Journal of Engineering Sciences, c. 5, sayı. 1, ss. 28-39, Haz. 2022, doi:10.47137/uujes.1088691

An international scientific e-journal published by the University of Usak