Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Okul öncesinde veli katılımı ve veli bağlılığı

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 80 - 94, 20.01.2022

Öz

Okul öncesi dönemindeki çocukların eğitiminde kalitenin arttırılması için velilerin okul ile iş birliği içerisinde olması büyük bir önem taşımaktadır. Velilerin okulda yapılan çalışmalara etkin katılımlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi velilerinin okula katılım ve bağlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve velilerin okula katılım ve bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Aydın ili merkez Efeler ilçesinde bulunan bir anaokulunda eğitim gören 225 öğrencinin velisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Kapçak (2018) tarafından geliştirilen “Veli Bağlılık Ölçeği”, Şad ve Gürbüztürk (2010) tarafından geliştirilen “Veli Katılımı Ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre velilerin okula bağlılık ve katılım düzeyleri normal dağılım göstermektedir. Ayrıca velilerin okula bağlılık düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık göstermediği, velilerin okula katılım düzeylerinin ise eğitim durumuna ve yaşa göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, velilerin okula bağlılığının velilerin okula katılım düzeylerini yordadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre okul idarelerinin velilerin okula bağlılık hissetmelerini sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmaları, velilerin okul etkinliklerine katılımlarını arttırabilir. Literatürde veli bağlılığı ve veli katılımının ilişkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu çalışma literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

  • The article references can be accessed from the .pdf file.

Parental commitment and involvement in pre-school education

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 80 - 94, 20.01.2022

Öz

It is of great importance that parents cooperate with the school in order to increase the quality of education of pre-school children. There are many factors that affect the active involvement of parents in the studies at school. The purpose of this study is to examine the school involvement and commitment levels of pre-school parents in terms of various variables and to determine the association between parents’ school involvement and commitment levels. A relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in this study. The sample of this study consists of the parents of 225 students attending a kindergarten in the Efeler district of Aydın province in the 2018-2019 academic year. “Parent Commitment Scale” developed by Kapçak (2018), “Parental Involvement Scale” developed by Şad and Gürbüztürk (2010), and demographic information form were used as data collection tools. SPSS 23.0 was used in the analysis of the data. T-test, one-way ANOVA, and regression analysis were used in the analysis of the data. According to the research findings, parents’ levels of commitment and involvement in school show a normal distribution. It was also determined that the parents’ commitment levels to school did not differ according to demographic variables, and the parents’ involvement levels to school differed according to education level and age. In addition to these, it was concluded that parental commitment to school predicts parental involvement levels. Accordingly, school administrations’ activities that will enable parents to feel a commitment to the school might increase their involvement in school activities. There is no study in the literature examining the association between parental commitment and involvement. Therefore, this study makes an important contribution to the literature.

Kaynakça

  • The article references can be accessed from the .pdf file.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nilüfer ERTARAKÇI Bu kişi benim
Milli Eğitim Bakanlığı, Aydın, Türkiye
0000-0002-3297-5633
Türkiye


Bertan AKYOL Bu kişi benim
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Aydın, Türkiye
0000-0002-1513-1885
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ertarakçı, N. & Akyol, B. (2021). Okul öncesinde veli katılımı ve veli bağlılığı . Yıldız Journal of Educational Research , 6 (2) , 80-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/68162/1060517