Yazım Kuralları

Editöryal Politika

Zeynep Kamil Tıp Bülteni hakemli bir dergidir, ve amacı obstetri , jinekoloji, pediatri ve pediatrik cerrahi klinik uygulamalarında mükemmeliyete ulaşmayı desteklemektir. Dergi en yüksek editoryal ve etik standartlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Derginin editoryal kurulu 'World Association of Medical Editors (WAME) Board of Directors' tarafından belirtilen editoryal politikayı takip eder. Dergi 'International Committee of Medical Journal Editors' tarafından biyomedikal dergilere gönderilen taslaklar için belirtilen değişmez şartlara uyar. Editörler, 'Committee on Publications Ethics (COPE) ' tarafından ortaya konan önerilere bağlıdırlar.

Dergiye gönderilen tüm taslaklar bilimsel katkı, orijinallik ve içerik açısından bilimsel kurul tarafından incelenir. Yazarlar verilerinin doğruluğu konusunda sorumludurlar. Dergi, taslağın dili ve grameri konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Taslak uygun görülürse ilgili yazara revize edilmesi için geri gönderilir. Yayınlanmış olan makale derginin mülkiyetindedir ve yayım hakları dergiye geçer. Daha önce herhangi bir şekilde makale olarak yayınlanmış hiçbir taslak dergide yayınlanmak için kabul edilmez. Yazarlar göndermiş oldukları taslağı başka bir dergiye aynı anda gönderemezler. Taslaktaki tüm değişiklikler yazar ve yayımcının yazılı izni alındıktan sonra yapılır.


Taslakların Hazırlanması

Aşağıdaki açıklamaları karmaşık bulan yazarlar taslak yazılarını şekillendirmekte Orijinal Araştırma veya Olgu Sunumu şablon dosyalarını kullanabilirler. 

Yazarlar kontrol formu, kapak mektubu, başlık sayfası, ve makale taslağını ayrı dosyalar şeklinde göndermelidir.

Kontrol ve Telif Hakları Devir Formu (Control and Copyright Transfer Form)
Zeynep Kamil Tıp Bülteni, biyomedikal dergilere gönderilen taslaklar için belirtilen değişmez şartlara uyar (International Committee of Medical Journal Editors: Br Med J 1988; 296: 401-5)'. Yazarlar, taslaklarını gönderirken standart kontrol listelerini kullanmalı ve taslaklarının ne tür olduğunu belirterek, çalışma tiplerine göre aşağıda listelenen yönergelere uyduklarını gösteren imzalı kontrol formunu taslak beraberinde sunmak zorundadırlar. Revizyon sonrasında yazar sırası değişikliği olursa bu form iletişimci yazar tarafından son revizyon dosyasına ek olarak tekrar yüklenmelidir. Bu şekilde yapılan düzeltmelerde son kopyaya itibar edillir. Bu aşamadan sonra yazar  sıralamasında değişiklik yapılamaz. İletişim ve yazışmadan sorumlu yazarın diğer yazarlar adına formu imzalaması yeterli olsa da formun tüm yazarlarca imzalanması daha sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda iletişimci yazarın menfaatinedir. Bu form yazıcıdan bastırılıp el yazısıyla doldurulmalıdır, dijital ortamda fare yardımıyla imza atılmamalıdır. Tarayıcının her ortamda bulunamaması nedeniyle kolaylık olması açısından; doldurulmuş formun cep telefonuyla iyi kalitede çekilmiş fotografının ek dosya olarak gönderilmesi yeterlidir. Kontrol formunun bir örneği www.zeynepkamiltipbulteni.org/images/kontrol_formu.pdfadresinden edinilebilir. kontrol formu içerisinde doldurulması gerekli başlıklar ve form doldurma yönergesi aşağıda listelenmiştir:

Çalışmanın Tipi
Yazarlar çalışmanın tipini belirterek, yaptıkları çalışma tiplerinde bilimsel araştırma ve makale yazımında belirlenmiş uluslararası standartlara ve önerilere uyulduğunu beyan etmelidirler.

 • Randomize kontrollü çalışmalar: Yetersiz sunumdan kaynaklanan problemleri gidermek üzere açık ve şeffaf yazımları özendirme amacıyla yayınlanmış kanıta dayalı minimum gereksinimler CONSORT (CONsolidated Standards of Reporting Trials) beyanatı ile bildirilmiştir, beyanata uyulmuş olmalıdır.
  http://www.consort-statement.org/
 • Prospektif çalışmalar: İçerisinde sonuçta bir sensitivite ve spesifisite değeri bildiriyor ise tanısal doğruluk ile ilgili yapılan çalışmalardır. Okuyucunun çalışmanın dizaynı, yürütülmesi, analizleri ve sonuçlarını daha iyi anlaması yazarın yanlı olabileceği noktaları ve test sonuçlarının genele uygulanabilirliğini daha iyi değerlendirebilmesi idealdir. Bu amaçla şeffaf makale yazımını teşvik etmek amacıyla oluşturulan STARD (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies ) beyanatı yayınlanmıştır.
  http://www.stard-statement.org/
 • Gözlemsel çalışmalar: (Kohort, Vaka kontrol, kesitsel): Çalışma sonuçlarının daha güçlü ifade edilebilmesi ve çalışmanın şeffaf ve anlaşılır biçimde okuyuculara iletilebilmesi için: STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology ) beyanatna uyulmuş olmalıdır.
  http://www.strobe-statement.org/
 • Sistematik derleme ve meta-analizler: Tam ve şeffaf sonuç ifade edilebilmesi için PRISMA (Preferred ferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) beyanatına uyulmalıdır. Son tıp literatürünü içine alacak şekilde güncel olmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili yayınlamış makalelerinin olması tercih nedenidir.
  http://www.prisma-statement.org/
 • Gözlemsel çalışmaların meta-analizleri: MOOSE (Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology) beyanatına uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
  http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/MOOSE%20Statement%202000.pdf
 • İnsanlar Üzerinde yapılan Çalışmalar : Yazıların etik kurallara uygunluğu, yazarın sorumluluğundadır. Yayınlanmak amacıyla gönderilen taslaklarda yer alan insan çalışmalarının bir kurumsal etik komite tarafından incelenip, Helsinki Deklarasyonuna ve Tıbbi Deontoloji tüzüğüne uygun olduğu belgelenmelidir.
  Çalışmaya katılan tüm hastalardan aydınlatılmış onam alındığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Kişilerin kimliklerini ortaya çıkarabilecek ayrıntılar taslakta yer almamalıdır.
 • Hayvan Deneklerle yapılan Çalışmalar: Hayvan deneylerinin laboratuvar hayvanların bakım ve kullanımı ile ilgili olan kurumsal ulusal ve uluslararası etik prensiplere uygun olarak gerçekleştiği belirtilmelidir. Hayvan çalışmalarını yazarı, OLAW (Office of Laboratory Animal Welfare) önerilerini takip ettiklerini belirtmek zorundadır (http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm).

Editör yukarda önerilen şartları içermeyen taslakları reddetme hakkını saklı tutar. Yazarlar bu şartların doğru ve tam olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Yazarlar çalışmada kullanılan tüm verileri hazır ve eksiksiz bulundurmaktan ve istendiği takdirde bu verileri dergiye sunmaktan sorumludurlar.

 

Çıkar Çatışması
Yazarlar çalışmalarının sponsorluğunu yapan herhangi bir kurum olup olmadığını ve varsa bu kurumla herhangi bir finansal ilişki olup olmadığını veya potansiyel çıkar ilişkilerini belirtmek zorundadırlar.

Telif Hakları
Yazarlar, taslakları Zeynep Kamil Tıp Bülteni'nde yayımlanmak için kabul edildiği andan itibaren tüm telif haklarını yayımcıya devretmiş sayılırlar. Telif hakları makalenin kısmen veya tümüyle, tüm ülkelerde ve dillerde tercüme edilmesini ve istendiğinde herhangi bir yayım ortamında yayınlanmasını içerir.

Kapak mektubu (Cover Letter)
İletişimci yazar, çalışmanın ismini, tüm yazarların çalışmaya katkı sağladığını açıklayan ve iletişimci yazarın imzaladığı, mevcut çalışmanın herhangi bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmekte olmadığını belirten bir 'kapak mektubu' göndermelidir. Taslaktaki herhangi bir ögenin her hangi bir yerde yayınlanmış veya yayınlanması planlanmışsa bu kısımda belirtilmelidir. Yazarlar, araştırılan konunun uzmanı niteliğinde aynı kurumda çalışmayan ve yazıda adı geçmeyen 2 adet hakem belirlemeleri uygun olur. Yazarların çalışmalarını değerlendirmesini istemedikleri hakemleri de ayrıca nedeni ile birlikte kapak mektubunda editöre iletebilirler. Tüm bunlar değerlendirme süreciyle ilgili yazarın da görüşlerinin alındığı öneri ve temel fikir niteliğindedir, hakem belirlenmesinde nihai karar, çift kör değerlendirme sürecini etkilemeyecek şekilde editöryal kurul değerlendirmesi sonrasında verilmektedir.

Başlık Sayfası (Title Page)

Başlık sayfası taslaktan ayrı olarak gönderilmelidir. Taslağın başlığını, yazarların isimlerini, kurumlarını ve ünvanlarını, eğer varsa çalışmanın bildiri olarak sunulduğu kongreleri ve iletişim yazarının bilgilerini içermelidir. İletişim yazarının adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi açık olarak yazılmalıdır. Yazar isimleri ve kurumlar sadece bu kısımda yer almalı, makale taslağı belgesi (manuscript) içerisinde geçmemelidir. Bu sayfadaki bilgileri yazışmadan sorumlu yazar ayrıca makale gönderiminin 3. adımındaki üst veri düzenleme sayfasına uygun şekilde doldurmalıdır. 

 

Makale Taslağı (Manuscript)

Aşağıdaki açıklamaları karmaşık bulan yazarlar taslak yazılarını  şekillendirmekte Orijinal Araştırma veya Olgu Sunumu şablon dosyalarını kullanabilirler. 

Makale taslağı 'Microsoft Office Word' programında A4 büyüklüğündeki sayfaya tek aralıklı ve kenarlarında 25 mm bırakılarak Times New Roman veya Arial fontu kullanılarak 12 puntoda hazırlanmalıdır. Klinik çalışmalar tablo ve figürler dahil olmak üzere 15 sayfayı, olgu sunumları ve kısa iletişimler 5 sayfayı geçmemelidir. Kısa iletişimler ve editöre mektup türü yazılarda en fazla bir resim ve 2 tablo kabul edilir. Makaleleri hazırlarken uluslararası yazım kurallarına ait bilgi için http://www.atifdizini.com/standarts/tr-index.html,

Tüm bilimsel çalışma taslakları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır.

Makale Başlığı: Türkçe ve ingilizce dillerinde 2 adet başlık verilmelidir.

Orjinal Araştırma

Özet (Abstract) : Ortalama 350 kelime türkçe ve ingilizce iki ayrı dilde hazırlanmış, ve aşağıdaki şekilde yapılandırılmış olacaktır.

Amaç (Objective) :
Gereç ve Yöntem (Material and Method) :
Bulgular (Results) :
Sonuç (Conclusion) :
Anahtar kelimeler (Keywords) :

Giriş (Introduction) :
Gereç ve Yöntem (Material and Method) :
Bulgular (Results) :
Tartışma (Discussion) : 
Tartışma kısmının son paragrafı sonuç paragrafı şeklinde yazılacaktır.
Kaynaklar (References) : 25 adetle sınırlanmalıdır

Derleme (Review)

Özet (Abstract) : Ortalama 150 kelime türkçe ve ingilizce, bölümsüz hazırlanmış olacaktır.
Derleme yazısının ilk paragrafları konuyla ilgili (Giriş / Introduction şeklinde) fakat bu başlıklar olmadan genel bilgi vermeli, derlenmiş yazı konuyla ilgili uygun alt başlıklarla yapılandırılmış olmalı, son paragrafında konuyu toparlayıcı sonuç kısmı olmalıdır.
Kaynaklar (References) :

Olgu Sunumu

Özet (Absract)

Giriş (Introduction) : Ortalama 150 kelime türkçe ve ingilizce hazırlanmış olacaktır. 
Olgu (Case) :
Sonuç(Conclusion):
Anahtar kelimeler (Keywords) :

Giriş (Introduction) :
Olgu (Case) :
Tartışma (Discussion) :
 Tartışma kısmının son paragrafı sonuç paragrafı şeklinde yazılacaktır.
Kaynaklar (References) : 10 adetle sınırlanmalıdır

Editöre Mektup (Kısa iletişim)

Başlık ve özet bölümü yoktur, Kelime sayısı 750 ile kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, en fazla 1 adet resim ve 2 adet tablo içerebilir.

 

MAKALE TASLAĞI İÇERİĞİ AÇIKLAMALARI

Özet (Abstract)
Tüm taslaklarda yapılandırılmış bir özet bulunmalıdır. Taslak Türkçe ise İngilizce özet, İngilizce ise Türkçe özet eklenmelidir. Özet bölümleri çeşitli araştırmalara göre yukarda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır. Klinik çalışmalarda tercihen 350 kelimeyi, diğer taslaklarda 150 kelimeyi aşmamalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords)
Hem Türkçe hem de İngilizce özet bölümlerinin altında her iki dile ait en az 2 adet ve en fazla 5 adet olan anahtar kelimeler olmalıdır. 
Türkçe anahtar kelimeler için http://www.bilimterimleri.com sitesinin, 
İngilizce anahtar kelimeleri için ( http://www.nlm.nih.gov/mesh/) sitesinin önerileri dikkate alınmalıdır. Anahtar kelime bulmakta zorlanan yazarlar (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MeSHonDemand.html) adresine taslak veya makale özetlerini yükleyerek anahtar kelime önerilerini görebilirler. 

Giriş (Introduction)
Çalışmanın amacı ve nedenleri kesin olarak ortaya konmalı ve en öne çıkan referanslara atıf yapılmalıdır.

Gereç ve Yöntem (Material and Method)
Çalışmanın planlanması, olgular, deney hayvanları, diğer materyaller, kontroller, metodoloji ve kullanılan istatistiksel yöntemler açıklanmalıdır. Normal hakemli incelemenin yanı sıra, randomize kontrollü çalışmalar profesyonel biyoistatistik uzmanlarınca da değerlendirmeye alınabilir. 'Taslakların hazırlanması' bölümünde yer alan ve çalışmanın cinsine göre uygun olan ifadeler bu bölümde yer alır.

Bulgular (Results)
İstatistiksel metodlarla desteklenmiş bulgular ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Tablo ve şekiller metinde tekrarlanmamalı, metini desteklemelidir. Verilerin metinde veya tablo ve şekillerde tek seferde sunulması yeterlidir.

Tartışma (Discussion)
Bulguların önemi ve anlamı, bulgular bölümü tekrar edilmeden açıklanmalıdır. Öne sürülen kanaatler sadece çalışmadaki gerçeklere dayanmalıdır. Bulgular diğer çalışmaların bulguları ile kıyaslanabilir.

Kaynaklar (References)
Taslakta kullanıldığı sıra ile '1' den başlayarak numaralandırılmalı ve metin içerisinde uygun yerlerde köşeli parantez '[ ]' içinde belirtilmelidir. Uluslararası kurallara uygun olarak kaynak yazım şekilleri için http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresinde yer alan kaynak stili ve formatları hakkındaki yönergeler takip edilmelidir. Dergi kısa adları ve ulusal dergilere atıf yapmak için http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html adresleri takip edilmelidir.

Kaynak verme örnekleri:


 (Resim www.atifdizini.com'dan alıntıdır) 

Makale: (1) Steiner U, Klein J, Eiser E, Budkowski A, Fetters LJ. Complete wetting from polymer mixtures. Science 1992;258(1):1122-9.
Kitap bölümü: (2) Kuret JA, Murad F. Adenohypophyseal hormones and related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon; 1990. pp 1334-60.
Konferans proceedings: (3) Irvin AD, Cunningham MP, Young As, editors. Advances in the control of Theileriosis. International Conference held at the International Laboratory for Research on Animal Dieseases; 1981Feb 9-13; Nairobi. Boston: Martinu Nijhoff Publishers; 1981.427p.
İnternetteki makale: (4) Loker WM. ''Campesinos'' and the crisis of modernization in Latin America. Jour of Pol Ecol [serial online] 1996; 3(1). Available: http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/ volume_3/ascii-lokeriso.txt via the INTERNET. Accessed 1996 Aug 11.
Web sayfası: (5) British Medical Journal [Internet]. Stanford, CA: Stanford Univ; 2004 July 10-[cited 2004 Aug 12]; Available from http://bmj.bmjjournals.com/
Internet database: (6) Prevention News Update Database [Internet]. Rockville (MD): Centers for Disease Control and Prevention (US), National Prevention Information Network. 1988 Jun - [cited 2001 Apr 12]. Available from http://www.cdcnpin.org/

Tablo ve Şekiller
Tablo ve şekiller metinde kullanıldıkları sıra ile numaralandırılmalıdırlar. Tablo ve şekillere metinde atıf yapılmalı, ve kontrol edilmelidir. Tüm tablo ve şekiller metinde geçtiği paragrafın sonunda yer almalıdır, taslak sonunda ayrı sayfalarda olmamalıdır. Her tablonun üstünde açıklayıcı bir başlık olmalıdır. Tablonun içinde dikey çizgiler yer almamalıdır. Tablodaki tüm kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır. Tabloya ait açıklayıcı ek notlar, tablonun alt kısmına yazılmalıdır. Her şekil altında yer alan açıklayıcı bir altyazı olmalıdır. Şekiller veya resimler anlaşılabilecek düzeyde net olmalıdır. Word belgesi içerisine yerleştirilmiş resimler genellikle yeterlidir. "*.tiff", "*.jpg" veya "*.pdf" formatında yüksek çözünürlüklü resimler belge boyutunu çok artırıyorsa ek dosya olarak gönderilebilir. Gönderilen fotoğraflarda kişinin kimliği belli oluyorsa, kimliği tanınmayacak şekilde değişiklik yapılmalı veya kişiden yazılı izin alındığı eklenmelidir. Başka bir yerde yayınlanmış bir resim kullanılıyorsa özgün kaynak belirtilmeli veya yayımcısından yazılı izin alınmış olmalıdır.

Ölçümler ve Kısaltmalar
Systéme International (SI) ölçü birimleri kullanılır. Taslağın başlığında kısaltmalar kullanılmaz. Sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Metinde geçen kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerde açıklanırlar.