Year 2014, Volume 3, Issue 1, Pages 1 - 0 2014-03-01

Tam Sayı

Editörden [1]

1641 2563

 • Açıkmeşe, Sinem Akgül, “Algı mı, Söylem mi? Kophenag Okulu ve Yeni Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30, s. (Yaz 2011)
 • Amanov, Şatlık, “Hafız Esad Dönemi Suriye Dış Politikası”, Ortadoğu Si- yasetinde Suriye, Türel Yılmaz- Mehmet Şahin(ed), Platin Yayınları, Ankara, (Ekim 2004)
 • Ataman, Muhittin, “Suriye’de İktidar Mücadelesi: Bass Rejimi, Toplumsal Talepler ve Uluslararası Toplum”, SETA, Rapor No: 6, s. 25-26. (Nisan 2012)
 • Akbaş, Zafer ve Çiğdem Mutlu, “Uluslararası Politikada Irak ve Suriye’nin Sınıraşan Su Sorununa Yaklaşımı ve Türkiye: Beklentiler ve Gerçekler”, Cumhuri- yet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, s. 216. (Nisan 2012)
 • Arı, Tayyar, “Türk-Amerikan İlişkileri: Sistemdeki Değişim Sorunumu?” Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, Sayı 13, (2007)
 • Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, MKM Yayıncılık, 6. Baskı, Bursa, (2010)
 • Ayhan, Veysel, Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yani Bir Dönem: Yüksek Dü- zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”, Ortadoğu Analiz, Cilt 1, Sayı 11, s.31. (Kasım 2009)
 • Baylis, John “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18, s. 72-73. (Yaz 2008)
 • Buzkıran Davut ve Hüseyin Kutbay, “Arap Baharının Türkiye’ye Olan Ekonomik ve Sosyal Etkileri” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s. (2013)
 • Çakmak, Haydar, “Suriye Krizi”, Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924- 2014, Haydar Çakmak (ed), 2. Baskı, Kripto, Ankara, (Eylül 2013)
 • Çelebi, Özlen “Iraklı ve Suriyeli Sığınmacılar Krizi”, Türk Dış Politikasın- da 41 Kriz 1924-2014, Haydar Çakmak(ed), 2. Baskı, Kripto, Ankara, (Eylül 2013)
 • Cemrek, Murat, “Türk Dış Politikasında Suriye Dönüşümü: Güvenliğe Ge- ri Dönüş”, Suriye Krizinde Bölgesel ve Küresel Aktörler (Perspektifler Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Birol Akgün(ed), SDE Analiz, (Haziran 2012)
 • Demiray Muhittin ve İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik ve Jeopolitik Arka Planı”, Dumlupınar Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, (Ağustos 2008)
 • Eralp, Yalım, Şadi Ergüvenç, Sönmez Köksal, Ümit Pamir, Mensur Akgün ve Sylvia Tiryaki, “Suriye’ye Dikkat”, Global Political Trend Center Political Brief, PB No: 37, s. 2. (December 2013)
 • Has, Kerim, “Türkiye-Rusya İlişkileri Ekseninde Suriye Krizi”, Uluslara- rası Stratejik Araştırmalar Kurumu Analiz, No 20, ,s. 2. (2012)
 • Karabulut, Bilal, Küreselleşme Sürecinde Güvenliği Yeniden Düşünmek, Barış Kitabevi, Ankara, (2011)
 • Kasım, Kamer, “11 Eylül Sürecinde Kafkasya Güvenlik Politikaları” Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, No 1, s. 20. (2006)
 • Küçükkeleş, Müjge, “Arap Birliği’nin Suriye Politikası”, SETA Analiz, Sa- yı 51, Mart s. 5. (2012)
 • Oğuzlu, Tarık, “Türkiye ve Arap Baharı: Türk Dış Politikasında Liberal, İddialı ve Batılı Eksenin Yükselişi”, Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 2, s. 55. (2012)
 • Orhan, Oytun, “Reyhanlı Saldırısı ve Türkiye’nin Suriye İkilemi”, Ortado- ğu Analiz, Cilt 5, Sayı 54, s. 11. (Haziran 2013)
 • Özkaya, Abdi Noyan, “Suriye Kürtleri: Siyasal Etkisizlik ve Suriye Devle- ti’nin Politikaları”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 2, Sayı 8, s. 109. (2007)
 • Paker, Evren Balta, Küresel Güvenlik Kompleksi Uluslararası Siyaset ve Güvenlik, İletişim Yayınları, İstanbul, (2012)
 • Reçber, Kamuran ve Veysel Ayhan, “Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri”, Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, s. 325. (Ara- lık 2013)
 • Sever, Ayşegül, Türkiye’nin Ortadoğu İlişkileri Kavramsal ve Olgusal Bir Analiz, Derin Yayınları, İstanbul, (2012)
 • Tanrısever, Oktay F. “Güvenlik”, Devlet ve Ötesi Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Atilla Eralp(ed), İletişim Yayınları, 6. Baskı, İstanbul (2011)
 • Tür, Özlem,“21. Yüzyılda Türkiye’nin Bölgesel Dış Politika Uygulamaları, Türkiye ve Ortadoğu”, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönme- zoğlu,-Nurcan Özgür Baklacıoğlu-Özlem Terzi(ed), Der Yayınları, (İstanbul, 2012)
 • Waltz, Kenneth N., İnsan Devlet ve Savaş Teorik Bir Analiz, Çev: Enver Bozkurt-Selim Kanat-Serhat Yalçıner, Ankara (Nisan 2009)
 • Waltz, Kenneth N., Theory of İnternational Politics, Addison-Wesley Pub- lishing Company, California and Massachusetts, (1979)
 • Williams, Howard, Morhead Wright ve Tony Evans, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme, Çev: Asena Günalp, Siyasal Yayınevi, Ankara, (2007) törler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, S.3, İstanbul, 2003
 • Assael, H., Consumer Behavior and Marketing Action, Ohio, 1998
 • Baykan, S., Demirci, A., “Evli Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışla- rı Üzerine Bir Araştırma”, Ekonomi ve Teknik Dergi Standard, S.495, 2003
 • Bektaşoğlu, S., Bektaş, B., “Temizlik Maddeleri”, T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008, Anka- ra,s.http://www.igeme.org.tr/Arastirmalar/ulke_sek/sektor.cfm?sec=ara (02010)
 • Bradley, F., Uluslararası Pazarlama Stratejisi (Çev. İ. Er), İstanbul, 2002
 • Burdurlu, E., et al., “Okul Öncesi Çocuk Mobilyaları İle İlgili Ebeveyn Görüşleri Ve Öngörülen Mobilya Tasarım Ölçütleri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, c.7, S.1, Karabük, 2004
 • Burdurlu, E., İlçe, Cemil A., Ciritcioğlu, Hüseyin H., “Mobilya Ürün Özellikleri İle İlgili sitesi Tüketicilerin Tercih Öncelikleri”, Hacettepe Üniver- Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, Haziran 2004, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/burdurlumakale.htm (29.12.2010) Çakırtaş,M.,“Plansız Tatil Depresyona Sokuyor”,28.06.2008 ,http://www.bugun.com.tr/haber.aspx?id=30313 (18.12.2010)
 • Çobanoğlu, E., Vayvay, Ö., “Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye’nin Reka- betçi Konumu ve Olası Pazarlama Stratejileri”, 9. Ulusal Pazarlama Kongre- si, Ankara, 2004
 • Dölekoğlu, Celile Ö., Yurdakul, O., “Adana İlinde Hane Halkının Bes- lenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi” Akde- niz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.4, S.8, Antal- ya, 2004
 • Eleren, A., “Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiye- rarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uy- gulama”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi- si, c.14, S.2, Manisa, 2007
 • Erkal, M., Sosyoloji (Toplum Bilimi), İstanbul, 2006
 • Fırat,E.,“Karar Kimin”, Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi,01.11.2002, http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=1460 (17.12. 2010)
 • Fichter, J., Sosyoloji Nedir (Çev. N. Çelebi), Ankara, 1996
 • Koç, E., Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım, Ankara, 2007
 • Mucuk, İ., Temel Pazarlama Bilgileri, İstanbul, 2005
 • Öztürk, M., Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetim, İstanbul, 2003
 • Tek, Ömer B., Pazarlama İlkeleri: Global ve Yönetimsel Yaklaşım Tür- kiye Uygulamaları, İstanbul, 1999
 • Tokol, T., Pazarlama Yönetimi, Bursa, 2001
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Editörden

APA , E . (2014). Tam Sayı. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 1-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trakyaiibf/issue/27455/288684