Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 78 - 97 2019-01-30

Kurumsal Blogların Kurumsal Markalara Etkisi

Berk Özdava [1] , Z.Beril Akıncı Vural [2]

55 150

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın tek pazar haline gelmesi, rekabetin artması ve de geleneksel rekabet araçlarının artık rekabette üstünlük sağlamaması kurumları farklılaşmak için yeni yollara itmektedir. Web 2.0’ın gelişimi ile blogların kurulması, kullanımının teknik yeterlilik gerektirmemesi, ucuz ve kolay olması ilk olarak kitlelerin zamanla da kurumların ilgisini çekmiştir. Tüketicilerinden istedikleri geri bildirimleri samimi dille öğrenmek isteyen kurumsal markalar blogları kullanarak hedef kitleleri ile etkileşime geçebilmektedirler. Gönderilerin altına yorumlar bırakarak, hyperlinkler ile diğer blog sitelerine köprü bağlantılar kurarak etkileşim sağlanabilmektedir.  

 

Makalenin birinci bölümünde blog kavramı tanımlanarak özelliklerinden ve türlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölümünde marka tanımı, kısa geçmişi, özellikleri irdelenerek markanın üretici ve tüketici yönünden önemi açıklanmaktadır. Kurumsal markaların sahip olması gereken niteliklerden bahsedilmektedir. Son olarak da makalenin temelini oluşturan kurumsal blogların kurumsal markalara etkisi irdelenmektedir.
Blog, Kurumsal Blog, Marka, Kurumsal Marka, Web 2.0
 • Aaker, D. (2014). Markalama Başarıya Götüren 20 Temel İlke. (N. Özata, Çev.) İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.
 • Akar, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri (1. b.). Ankara: Efil Yayınevi.
 • Akkuzugil, Y. (2004). Markalaşma Alanındaki Gelişmelerin ve Markalı Ürünler İçin Pazara Giriş Stratejilerinin Türk Hazır Giyim Sektörü Açısından Analizi. Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü.
 • Alikılıç, Ö., & Onat, F. (2007). Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar. Journal of Yaşar University, 8(2), 903-904.
 • Aydede, C. (2006). Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Başok, N., Tos, O., & Kilimci, C. (2017). Kurumsal Marka Yaratılmasında Halkla İlişkilerin Rolü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 8, 75.
 • Bişkin, F. (2004). Markanın Pazarlama Açısından Önemi ve Tüketici Tercihleri-Memnuniyeti Çerçevesinde Otomobil Sahipleri Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 414-415.
 • Clifton, R. (2014). Markalar ve Markalaşma. (M. Ç. Şenerdi, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Çetintaş, H. (2014). Kurumsal İletişim Stratejisi ve Kurumsal Bloglar. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • E.Constantinides, & S.Fountain. (2008). Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), 233.
 • Erdil, T., & Uzun, Y. (2010). Marka Olmak. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Gürdal, G., & Buldan, U. (2006, Ekim 12). Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. Kasım 7, 2017 tarihinde Ünak: http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak06/u06-7.pdf adresinden alındı
 • Kırdar, Y. (2001). Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği. Review of Social, Economic & Business Studies, 3(4), 234.
 • Merriam-Webster Dictionary. (2018, Haziran 25). Merriam-Webster Dictionary. Temmuz 4, 2018 tarihinde Merriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/blog adresinden alındı
 • Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. (1995, Haziran 8). Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Ocak 14, 2018 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.556&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=556&Tur=4&Tertip=5&No=556 adresinden alındı
 • Özel, A. P., & Sert, N. Y. (2014). Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırma. Global Media Journal Tr Edition, 5(9), 306-307.
 • Peltekoğlu, F. B., & Akbayır, Z. (tarih yok). Kurumsal İletişimde Bloglar: Türkiye'deki Bilişim Şirketlerinin Kurumsal Blog Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. Kasım 23, 2017 tarihinde Filiz Balta Peltekoğlu: https://www.filizbaltapeltekoglu.com/images/makaleler/kurumsal-iletisimde-bloglar.pdf adresinden alındı
 • Tosun, N. B. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tosun, N. B. (2014). Marka Yönetimi (2. b.). İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Türk Dil Kurumu. (2006, Eylül 25). Türk Dil Kurumu. Ocak 14, 2018 tarihinde TDK: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b3cd6a7dd4d13.89908560 adresinden alındı
 • Vural, Z. A., & Bat, M. (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim (2. b.). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Vural, Z. A., & Öksüz, B. (2012). Kurumsal İletişimde Çalışan Bloglarının Kullanımı Ve Etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(32), 6.
 • Vuran, Y., & Afşar, A. (2016). İşletmeler Açısından Marka Ve Marka Stratejileri. International Journal of Academic Value Studies, 2(6), 29-30.
 • Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing On The Social Web. California: O'Reilly Media.
 • Yıldız, O. (2006). Gençliğin Markaya Duyduğu Güven Marka Sadakati İlişkisinin Belirlenmesi. 14-15. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Berk Özdava (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Z.Beril Akıncı Vural
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

APA Özdava, B , Akıncı Vural, Z . (2019). Kurumsal Blogların Kurumsal Markalara Etkisi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), 78-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trakyaiibf/issue/43037/444874