Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 17 - 24 2016-03-16

Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes
SÜLOĞLU BARAJ GÖLÜ’NÜN (EDİRNE) ZOOPLANKTON (ROTIFERA, CLADOCERA, COPEPODA) FAUNASI VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

Hüseyin Güher [1] , Şehnaz Çolak [2]

766 888

This study was carried out between March 2013 and February 2014 in order to determine the zooplankton composition and density in Süloğlu Dam Lake. Zooplankton samples were collected at 4 stations in the lake using a plankton net with a mesh size of 55 µm and fixed in 4 % formalin. The examination of the zooplankton samples revealed a total of 49 species; 11 species from Cladocera, 6 species from Copepoda and 32 species from Rotifera. The quantitative evaluation of the samples showed that the zooplankton density was represented with an annual average of 150,566 ind./m³. Rotifera (59 %) was the dominant group in the dam lake with 89,003 ind./m³ followed by Cladocera (27 %) with 40,628 ind./m³ and Copepoda (14 %) with 20,936 ind./m³. In spatial distribution, maximum density was detected at the 3rd station (285,342 ind./m3 ), whereas minimum density was at the 1st station (36,267 ind./m3 ). The highest individual organism number was detected in spring and the lowest was detected in winter. According to the zooplankton composition and percentage distribution of zooplanktonik groups, Süloğlu Dam Lake was concluded to have an oligo-mesotrofic characteristic. 

Bu araştırma, Süloğlu Baraj Gölü’ndeki zooplanktonik organizmaların tür çeşitliliğini ve bu türlerin popülasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla Mart 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Zooplankton örnekleri gölde belirlenen dört istasyonda 55 μm göz açıklığına sahip plankton kepçesi ile toplanmış ve % 4 lük formolde fikse edilmiştir. Örneklerin incelenmesi sonucunda Cladocera’dan 11, Copepoda’dan 6 ve Rotifera’dan 32 olmak üzere toplam 49 tür tespit edilmiştir. Zooplankton örneklerinin kantitatif olarak değerlendirilmesi sonucunda; Süloğlu Baraj Gölü’nde yıllık ortalama 150.566 birey/m3 zooplanktonik organizma bulunmuştur. Rotifera (% 59) 89.003 birey/m³ ile dominant grup olurken bunu 40.628 birey/m3 Cladocera (% 27) ve 20.936 birey/m3 Copepoda (% 14) grupları izlemiştir. Zooplankton’un istasyonlara göre dağılımında ise en fazla birey 3. istasyonda (285.342 birey/m3), en azda 1. istasyonda (36.267 birey/m3) bulunmuştur. En fazla organizma sayısına ilkbahar, en az da kış mevsiminde rastlanmıştır. Baraj Gölü’nde belirlenen türlere ve zooplanktonu oluşturan bireylerin yüzde dağılımlarına göre Süloğlu Baraj Gölü’nün zooplankton açısından oligo-mezotrofik karakterde olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Akbulut, N., 2000. Community structure of zooplanktonic or-ganisms in lake Akşehir. Turkish Journal of Zoology, 24 (1): 271-278.
 • Altındağ, A. & Özkurt, S. 1998. A study on the zooplanktonic fauna of the dam lakes Kunduzlar and Catoren (Kırka-Eskişe-hir). Turkish Journal of Zoology, 22, 323–331.
 • Altındağ, A. & Yiğit, S., 2004. Beyşehir gölü zooplankton fa-unası ve mevsimsel değişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3): 217–225.
 • Apostolov, A.M. & Marinov, T.M., 1988. Fauna Bulcarica 18, Copepoda, Harpacticoida, in Aedibus Academiae Scientiarum Bulcaricae, Sofia. 18: 1-384 s.
 • Barrabin, D.M.J., 2000. The Rotifers of spanish reservoirs: ecological, systematical and zoogeographical remarks. Lim-netica, 19: 91-167.
 • Bekleyen, A., Gökot B. & Varol, M. 2009. Dicle baraj gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu. Ulusal Su Günleri Sem-pozyumu, 29 Eylül–1 Ekim, Elazığ, 10s.
 • Bekleyen, A., Gökot, B. & Varol, M., 2014. Kralkızı baraj gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu. 5. Doğu Anadolu Böl-gesi Su ürünleri Sempozyumu 31 Mayıs-2 Haziran, Elazığ, 322-323s.
 • Boxshall, G.A. & Defaye, D., 2008. Global diversity of co-pepods (Crustacea: Copepoda) in freshwater. Hydrobiologia 595: 195-207.
 • Bozkurt, A. & Güven, E.S., 2010. Asi nehri (Hatay-Türkiye) zooplankton süksesyonu. Journal of Fisheries Sciences, 4 (4): 337-353.
 • DSİ, 2015. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi11/edirne.htm (Erişim tarihi: Mayıs 2015).
 • Dussart, B., 1967. Les Copepodes Des Eaux Continentales D’europe Occidentale, Tale I, Calanoides et Harpacticoides, N. Boubee et cie, Paris, 500pp.
 • Dussart, B., 1969. Les Copepodes Des Eaux Continentales D’europe Occidentale, Tale II. Cyclopoides et Biologie. N. Boubee et cie. Paris, 283pp.
 • Düzgüneş, Z., 1980. Küçük Arthropodların Toplanması, Sak-lanması ve Mikroskopik Preparatlarının Hazırlanması. T.C. Gıda-Tarım ve Hay. Bak. Zir. Müc. ve Zir. Kar. Md., Ankara, 77s.
 • Edmondson, W.T., 1959. Methods and Equiment, in Freshwater Biology. 2nd ed. John Willey And Sons. Inc., Newyork, 1202pp.
 • Emir, N. & Demirsoy, A., 1996. Karamuk gölü zooplanktonik organizmalarının mevsimsel değişimler. Turkish Journal of Zoology, 20: 137-144.
 • Erdoğan, S. & Güher, H., 2012. The Rotifera fauna of turkish thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Journal of FisheriesSci-ences.com., 6 (2): 132-149.
 • Flössner, D., 1972. Krebstiere crustacea kiemen und blattfus-sar brachiopoda fischlause, branchiura. Tierwelt-Deusch.60 Veb. Gustav Fischer Verlag, Jena, 105-161.
 • Forro, L., Korovchinsky, N.M., Kotov A.A & Petrusek, A., 2008. Global diversity of cladocerans (Cladocera; Crustacea) in freshwater. Hydrobiologia, 595, 177-184.
 • Güher, H. & Kırgız, T., 1989. Süloğlu baraj gölü ve Korucu-köy, Budakdoğanca, Eskikadın göletlerinin Cladocera and Copepoda (Crustacea) türleri. Anadolu Üniversitesi Fen Ede-biyat Fakültesi Dergisi, 2 (1): 25-43.
 • Güher, H., 1999. Mert, Erikli, Hamam ve Pedina gölleri’nin (İğneada/Kırklareli) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) tür-leri üzerinde taksonomik bir çalışma. Turkish Journal of Zoo-logy, 23 (Ek sayı 1): 47-53.
 • Güher, H., 2014. A checklist for zooplankton (Rotifera, Co-pepoda, Cladocera) of European Turkey inland waters. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31 (4):221-225.
 • Gündüz, E., 1997. Türkiye içsularında yaşayan Cladocera (Crustacea) türlerinin listesi. Turkish Journal of Zoology, 21: 37-45.
 • Herzig, A. 1987. The analysis of planktonic Rotifer populati-ons: Plea For Long-Term investigations. Hydrobiologia, 147: 163-180.
 • Kaya, M. & Altındağ, A., 2007. Zooplankton fauna and sea-sonal changes of Gelingüllü dam lake (Yozgat, Turkey). Tur-kish Journal of Zoology, 31: 347-351.
 • Kiefer, F., 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser, 2. Teil Stuttgart, 343pp.
 • Korinek, V., 1987. Revision of three species of the genus Di-aphanosoma Ficher 1850. Hidrobiologia 145: 35-45.
 • Koste, W., 1978. Die Radertiere Mitteleuropas Ein Bestim-mungswerk, Begründet Von Max Voigt. Überordnung Mono-gononta. 2 Auflage Neubearbeitet Von II. Tefelband. Berlin Stutgart, 234pp.
 • Margaritora, F., 1983. Cladocerı (Crustacea : Cladocera). Inst. di., zoologia, dell Univ. Roma, 169pp.
 • Michaloudi, E., 1997. Composition, Abundance and Biomass of the Zooplanktonic Organisms In Lake Micri Prespa (Mace-donia, Greece). Doctoral dissertation, Aristotle University, Thessaloniki 199pp.
 • Mikschi, E., 1989. Rotifer distributions in relation to tempe-rature and oxygen content. Hydrobiologia, 86 (187): 209-214.
 • Mis, D.Ö., Aygen, C., Ustaoğlu, M.R. & Balık, S., 2009. Tah-talı baraj gölü’nün (İzmir) zooplankton kompozisyonu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26 (2): 129-134.
 • Ruttner-Kolisko, A., 1974. Plankton Rotifers Biology And Taxonomy. Stutgart: Biological Station Lunz of the Austrian Academy of Science.146pp.
 • Saksena, N.D., 1987. Rotifer as indicators of water qality. Acta Hydrocim Hydrobiologia, 15: 481-485.
 • Saler, S. & Aliş, N., 2014. Zooplankton of Hancağız dam lake (Gaziantep-Turkey). Journal of Survey in Fisheries Sciences 1(1): 36-45.
 • Segers, H., 1995. Rotifera. Vol. 2, The Lecanidae (Monogo-nonta). In: Dumont HJF, Nogrady T (eds), Guides to the Iden-tification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World 6, SPB Academic Publishing, The Hague, 142-167.Segers, H., 2008. Global diversity of Rotifers (Rotifera) in freshwater. Hydrobiologia 595: 49-59.
 • Sladecek, V., 1983. Rotifers as indicators of water quality. Hydrobiologia, 100: 169-201.
 • Smirnov, N. N., 1974. Fauna of USSR. Crustacea, Chydori-dae, Vol.I, No: 2, 629pp.
 • Ustaoğlu, M. R., 2004. A Check-list for zooplankton of Tur-kish inland waters. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21 (3-4): 191-199.
 • Ustaoğlu, M.R., Altındağ, A., Kaya, M,. Akbulut, N., Boz-kurt, A., Özdemir Mis, D., Atasağun, S., Erdoğan, S., Bekle-yen, A., Saler. S. &. Okgerman, H.C., 2012. A checklist of Turkish rotifers. Turkish Journal of Zoology, 36 (5): 607-622.
 • Ustaoğlu, M.R., 2014. An updated zooplankton biodiversity of Turkish inland waters. FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, September 25-27, Trabzon, 386s.
 • Yağcı, M., Yeğen, V., Yağcı A. & Uysal, R. 2013. İç anadolu bölgesi’ndeki bazı baraj göllerinde (Kütahya-Eskişehir/Tür-kiye) zooplankton türleri üzerine bir ön araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30 (1): 37-40.
 • Yiğit, S. & Altındağ. A., 2005. Hirfanlı baraj gölü (Kırşehir, Türkiye) zooplankton faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(4): 563-567.
Subjects Biology
Journal Section Research Article/Araştırma Makalesi
Authors

Author: Hüseyin Güher

Author: Şehnaz Çolak

Bibtex @ { trkjnat267859, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {Trakya University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {17 - 24}, doi = {}, title = {Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes}, key = {cite}, author = {Güher, Hüseyin and Çolak, Şehnaz} }
APA Güher, H , Çolak, Ş . (2016). Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes. Trakya University Journal of Natural Sciences, 16 (1), 17-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267859
MLA Güher, H , Çolak, Ş . "Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 17-24 <http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267859>
Chicago Güher, H , Çolak, Ş . "Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 17-24
RIS TY - JOUR T1 - Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes AU - Hüseyin Güher , Şehnaz Çolak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 24 VL - 16 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes %A Hüseyin Güher , Şehnaz Çolak %T Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes %D 2016 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Güher, Hüseyin , Çolak, Şehnaz . "Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 / 1 (March 2016): 17-24.