Year 2016, Volume 1, Issue 1, Pages 85 - 111 2016-01-01

Jean baudrillardın simülasyon kuramı çerçevesinde survivor programı
Survivor Programme in the Frame of Jean Baudrillard’s Simulation Theory

Özlem Yumrukuz [1]

538 2952

Çalışmada televizyon medyasının bilinç üzerindeki yansımaları ‘reality şov’ üzerinden ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de yayınlanan Survivor programının izleyici üzerindeki etkisi Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramı ekseninde hiper-gerçeklik, anlamın patlaması ve sıcak-soğuk olay ilişkisi kavramları üzerinden ve özel olarak postmodern medya kuramı çerçevesinde değerlendirmeye açılmıştır. Çalışmada; anket, görüşme ve nitel içerik çözümlemesi yöntemleri kullanılmıştır. Simülasyon kuramının Survivor yayın formatı üzerinden deneysel olarak test edilmesinin medya içerikleri ile ilgili yapılacak diğer saha çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Neticede elde edilen bulgular ışığında bilincin medya aracılığıyla yeniden üretildiği, salt imajlara indirgenerek gerçeküstü bir yaşam pratiği içine çekildiği ve tele-görsel imgelerin bu yeniden üretmenin zıttı ya da bir benzeri olarak değil bir karşı form olarak yansıdıkları sonucuna ulaşılmıştır
The study explores how television media acts on the human conscious through reality shows. It focuses on if reality show Survivor in Turkey constructs a hyper-real microcosm analyzed in the frame of Jean Baudrillard’s simulation theory and with a specific relation to his postmodern media theory. It explores how television media creates simulations world referring to concepts such as hyper-reality, implosion of meaning and hot and cold event relationship. With this purpose, the methods of questionnaire, interview and qualitative content analysis were applied. The empirical analysis of Survivor in the frame of Simulation theory is thought to contribute and shed light to the future studies on media contents. It is concluded that televisual imagery is reflected neither in the opposite nor in the similar form of its first referential meaning, yet being left in its anti-form
 • Acun Medya, Pascal Nouma Nihat Doğan kavgası (2013). https://www.youtube.com/watch?v= BNCQGFXFPi8 . Erişim tarihi: 10.02.2015. Türkiye.
 • Acun Medya, Survivor açık arttırma (2010). http://www.youtube.com/watch?v=6MfQaBi-koU Erişim tarihi: 10.02.2015. Türkiye.
 • Acun Medya, Survivor Nihat'ın annesinden kötü haber aldığı an (2012). http://www.youtube.com/watch?v=Bf4ESJtKuCo. Erişim tarihi: 10.02.2015. Türkiye.
 • Acun Medya, taner asena (2011). http://www.youtube.com/watch?v=sBWspX9at6w. Erişim tarihi: 10.02.2015. Türkiye
 • Adorno, T. ve M. Horkheimer. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. (Çev. Nihat Ülner ve Elif Öztar- han Karadoğan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Baudrillard, J. (1983). In The Shadow Of The Silent Majorities Or The End Of The Social And Other Essays. (Çev. P. Foss, P. Patton, J. Johnston) .
 • ............... (1988). The Evil Demon Of Images. (Çev. Paul Patton ve Paul Fross). Sydney: University of Sydney Press.
 • ............. (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu. (Çev. O. Adanır). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ............. (1998). Simülakrlar ve Simülasyon. (Çev. O. Adanır). İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • ............. (1991a). On Seduction. (Eds. M. Kroker & A. Kroker). Palgrave Macmillan.
 • ............. (2009). “Fatal Theories”, International Library of Sociology. (Eds. J. by Clarke, David B., Marcus A. Doel, William Merrin, Richard G. Smith). London and New York: Routhledge.
 • Blurton, J. N. (1984). “Selfish origin of human food sharing: Tolerated theft”, Ethology and Socio- biology. 5:1–3. [aJH] (1987) “Tolerated theft: Suggestions about the ecology and evolu- tion of sharing, hoarding”.
 • Bosshart, L. ve I. Macconi (1998). “Defining entertaintment”, Communication Research Trends, V. 18, No: 3.
 • Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Blackwell: Oxford.
 • Derrida, J. (2002). Echographies of television. Malden, Mass.: Polity Press.
 • Douglas Harper Custom Logo Design, http://www.etymonline.com/, Erişim tarihi: 07.02.2015
 • Eslin, M. (1991). TV Beyaz Camın Arkası. (Çev. M. Çiftkaya). İstanbul: Pınar.
 • Henrich, Joseph et. al. (2005). Behavioral And Brain Sciences. 28, 795-855. “Economic man” in Cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies Al Camb- ridge University Press.
 • Hill, A. (2005). Reality TV: Audiences and Popular Factual Television. Routledge.
 • Hisar, Abdülhak Şinasi (1943). “Edebiyatta Roman”, Ulus. Güzel Sanatlar Sayfası, 05 Eylül.
 • Kenneth, A. (2011). Contemporary Social and Sociological Theory Visualizing Social Worlds. 14. Bölüm, İkinci Basım, Sage Publications, Inc. in “The End of Everything”: Jean Baudrillard.
 • McLuhan, M. (1965). Understanding Media: The Extensions of Man. New York/London: McGraw- Hill Paperback.
 • Moran, Albert & Justin Malbon (2006). Understanding the Global TV Format. Intellect Books.
 • Morley, D. (1983). “Cultural Transformations: The Politics of Resistance”, Language, Image, Media içinde, (Eds. Howard Davis & Paul Walton). Oxford: Basil Blackwell, ss. 104-17. Ayrıca bkz. Paul Marris & Sue Thornham (Eds.) (1996). Media Studies: A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press, ss. 298-306.
 • Postman, N. (1994). TV: Öldüren Eğlence. (Çev. O. Akınbay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ouellette, L. & S. Murray. (2009). “Introduction”. Reality TV: Remaking television culture içinde. in (Eds. S. Murray & L. Ouellette). New York, NY: New York University Press: ss. 1-20.
 • Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, Homo Videns: Gören İnsan. (Çev. G. Batuş & B. Ulukan. İstan- bul: Karakutu.
 • Taylor, B. (1987). Modernism, Postmodernism, Realism. Winchester, Eng: School of Art Press.
 • Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts, Erişim tarihi: 07.02.2015
 • Vorderer, P. (2001). “It’s Entertainment-Sure. But what exactly is entertainment? Communication Research, Media Psychology and the Explain of Entertainment Experiences”, Poetics, Vol. 29.
Other ID JA36AY24AA
Journal Section Makale
Authors

Author: Özlem Yumrukuz
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: January 1, 2016

APA Yumrukuz, Ö . (2016). Jean baudrillardın simülasyon kuramı çerçevesinde survivor programı. TRT Akademi, 1 (1), 85-111. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/22014/236052