Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 47 - 67 2017-03-15

Terör Olayları Sonrası Yayıncılık ve Otokontrol: Ankara’da Görev Yapan Televizyon Habercilerinin Konuya Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme
Broadcasting After Terror Incidents and Auto - Control: A Research on the Attidudes of Television Reporters in Ankara

EMRAH ALPARSLAN KONUKMAN [1]

325 454

Terör artık küresel bir tehdit hâline gelmekle birlikte, her an her yerde farklı biçimlerde ortaya çıkabilmekte, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Terör saldırısı sonrası yaşanan gelişmeler özellikle televizyon kanallarından takip edilmektedir ve tematik haber kanalları bu noktada bireylerin haber alma ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahiptir. Yaşanan terör olayı, televizyon ekranlarında önce son dakika kuşaklarında yer alır. Ardından spiker, bu sıcak gelişmeye ilişkin ilk bilgileri verir. Kısa bir süre sonra olay yerinden haber ajanslarından gelen görüntüler ve muhabir bağlantılarıyla, yaşanan gelişmeler seyirciye aktarılır. Ancak, bu yayınların halkı korku ve paniğe sevk ettiğine ilişkin eleştiriler yöneltilmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bu nedenle yayın yasağı uygulayabilmektedir. Araştırmada, Ankara’da görev yapan televizyon habercilerinin, terör olayları sonrası yapılan yayınların halkı korku ve paniğe sevk ettiğine ilişkin yargıya katılıp katılmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, mesleki refleks ve rekabetin otokontrollü bir yayıncılığa fırsat verip veremediği ve RTÜK’ün yayın yasağına ilişkin yaklaşımları da öğrenilmeye çalışılmıştır.

Çalışmada öncelikle terör, medya ve terör ilişkisi, olağanüstü dönemlerde yayıncılık konularına değinilmiştir. Tematik haber kanallarından TRT Haber, CNN Türk, 24 TV, Habertürk TV, A Haber ve TGRT Haber kanalının Ankara haber merkezlerinde çalışan; muhabir, kameraman, editör

ve haber müdürleri örneklem olarak alınmıştır. Nicel araştırma yöntemi çerçevesinde, medya mensuplarına 5’li Likert Ölçeği’nde hazırlanmış ayrı sorulardan oluşan anket uygulanmış, veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Çalışmada, terör olayları sonrası yapılan yayınların halkta korku ve paniğe neden olup olmadığına ilişkin medya mensuplarının farklı düşündüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, mesleki refleks ve rekabetin otokontrollü bir yayıncılığı sağlayıp sağlayamadığına ilişkin de bulgular elde edilmiş. RTÜK’ün yayın yasağını haklı bulan ve doğru bulmayanların oranlarının ise birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir.

After terror has become global threat, it has become it is possible to happen anytime anywhere with different types and scale, and causes loss of life and property. The incidents happening after terror attack are learned via television channels, and at this point thematic news

channels play significant role on ensuring information needs of people. Terror incident occurred is stated as breaking news on television channels. Then, news presenter gives the first information about the news flash. After a while, the latest news supplied by press agents and live connection from the area is conveyed to the audience. However, there are critics about the fact that those news creates public fear and panic. Based on this fact, Radio and Television Supreme Council may carry out broadcasting ban. In this research, it is tried to be figured out that if news channel members in Ankara are agree with the idea that broadcasting after terror incident creates fear and panic or not.Besides, weather occupational reflex and rivalry give an opportunity to ensure a self-controlled broadcasting or not, and their attitudes towards the RTUK’s broadcasting ban are tried to be comprehended.

In this research, terror, the relation between media and terror, broadcasting at extraordinary times are the primarily mentioned topics. As a sample in the research reporters, cameramen editors news managers working at Ankara offices of those Thematic news channels TRT HABER, CNN TURK, 24 TV, HABERTURK TV, A HABER and TGRT HABER were taken. Within the quantitative research method, a poll, prepared in Five Point Likert Scale and consisting of separate questions, was applied to those media members. And the data was analyzed in SPSS. In the research, it was concluded that media members think differently about the fact that if broadcasting after terror incidents causes public fear and panic. Moreover, findings about the fact that if occupational reflex and rivalry ensures self-controlled broadcasting were reached. Both the percentages of the ones who support RTUK’s broadcasting ban, and the ones who oppose to it, were concluded that they are close to each other.

 • Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan. (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları, Ankara: MY Yayınları
 • Amichia, Erez. (2007). The Role of the Media in Counter – Terrorism, Terrorism A Global Perspective, Edited by: Mustafa Özgüler, Ali Özdoğan, A.Sait Yayla, Ekrem Muş, Halim İltaş
 • Arda, Erkan (Ed). (2003). Sosyal Bilimler El Sözlüğü, İstanbul: Alfa Yayınları Avşar, Zakir. (2003). Medya ve Polis, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) – Emniyet Genel Müdürlüğü Ortak Paneli, Ankara.
 • Devran, Yusuf. (2015).Medya ve Terör Sorunsalı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı:2 , Eylül 2015, Cilt 3.
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin. (2012) Terör ve Medya http://www.hasantahsinfendoglu.com/dokumanlar/makaleler/teror_ve_medya.pdf. Erişim Tarihi: 02.09.2016
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin. (2010). Medya ve Terör http:// http://sde.org.tr/tr/authordetail/medya-ve-teror/425.Erişim Tarihi:24.12.2016
 • Gönenç, E.Özgür. (2015). Medya ve Terör, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Konya.
 • Korkmaz, Gürol. (1999). Terör ve Medya İlişkisi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Yayını, Ankara.
 • Mutlu, Erol. (1999). Televizyon ve Toplum, TRT Yayınları, Ankara.
 • Orhon, Nezih. (2007). “Terörün Anlamı ve Görselleştirilmiş Terör”, Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü, (Der. Orhan Gökçe , Uğur Demiray), Konya: Çizgi Kitapevi
 • Yayıncılık ve Medya Sözlüğü.(2015). Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Yücedağ, Güleda. ( 2002 ). Terör, Savaş, Şiddet ve Medya, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi,İstanbul.
 • Yüksel, Erkan. (2006). “Gerçek Yaşam: Medyadaki Gerçek ve Terörizm Haberciliği”, Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü, (Der. Orhan Gökçe , Uğur Demiray), Konya: Çizgi Kitapevi
 • Zafer, Hamide. (1999). Sosyolojik Boyutuyla Terörizm, İstanbul: Beta.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf, Erişim Tarihi:02.09.2016
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58663e807dec27.12229452 Erişim Tarihi: 23.12.2016
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: EMRAH ALPARSLAN KONUKMAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 15, 2017

APA KONUKMAN, E . (2017). Terör Olayları Sonrası Yayıncılık ve Otokontrol: Ankara’da Görev Yapan Televizyon Habercilerinin Konuya Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme. TRT Akademi, 2 (3), 47-67. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/301581