Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 116 - 132 2017-01-15

Media, Terror and Security in the Age of Internet
İnternet Çağında Medya, Terör ve Güvenlik

ZAKİR AVŞAR [1]

375 1040

There are several thoughts upon the relationship between media and terror. Most apparent discussions seem to focus on ideas that media supports terrorism in reaching its aims, terrorist organizations design their actions in certain ways which enable media coverage and there are two significant categories for classifying terrorist attacks, “media centered terrorist actions” and “terrorist actions that are not media centered”.

Additionally, even though the traditional media and its gatekeepers evaluate terrorist attacks from the aspect of “news value”, it is clear that new media lacks such evaluation criteria and it is also important that terrorists create their own media by facilitating new communication technologies to reach their internal and external publics and that traditional media refers to these media as news sources from time to time. The relationship between the public, public officers and media about terrorism news on media is also another important topic. The ways in which a balance between news and security constituted are also important for both communication and security experts.

Medya ve terör arasındaki ilişki konusunda ortaya atılan pek çok görüş bulunmaktadır. Medyanın terörizmin amaçlarına ulaşmada kaktı sağladığı, pek çok eylemin medyada yer bulacak şekilde gerçekleştirildiği; günümüzde terör olaylarının sınıflandırılmasında “medya merkezli terörizm faaliyetleri” ve “medya merkezli olmayan terörizm faaliyetleri” olarak yeni yaklaşımların geliştirildiği vb. tartışmalar öne çıkmaktadır.

Bunlara ek olarak geleneksel medyanın ve eşik bekçilerinin terör olaylarını “haber değeri” ölçüsünde kıymetlendirmelerine rağmen yeni medya ortamlarında bu denetimin olmadığı ve hatta iletişim teknolojilerinin kolaylıkları nedeniyle teröristlerin kendi medyalarını da oluşturdukları ve iç ve dış kamuoylarına bu yollarla ulaştıkları ve geleneksel medyanın da bu kanalları haber kaynağı olarak zaman zaman ele alıyor olması üzerinde durulması gereken önemli başlıklardır. Kamuoyunun, kamu görevlilerinin ve medyanın terör haberciliği konusunda birbirleriyle ilişkilerindeki hassasiyetler de yine tartışılması gereken önemli başlıklardır. Haber, güvenlik denkleminin nasıl kurulması üzerinde durulması da yine hem iletişim hem de güvenlik profesyonellerinin ilgi göstermesi gereken hususlar olarak karşımızda durmaktadır.

 • Amble, J. C. (2012). “Combating Terrorism in the New Media Environment”, Studies inConflict & Terrorism, 35: 5, s. 339-353.
 • Avşar, Z. (2002). “Terör Haberleri ve Medya”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 4, sayı: 1-2, s. 21-44.
 • Banko, Meltem ve Babaoğlan, Ali Rıza (2013). Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi,Kişisel Yayınlar.
 • Bassiouni, M.C. (1982). “Media Coverage of Terrorism: The Law and the Public”, Journalof Communication, 32 (2), s. 128-143.
 • Binark, M. (2007). “Yeni Medya Çalışmaları”, Yeni Medya Çalışmaları içinde, ed. Mutlu Binark, Ankara: Dipnot, s. 5-17.
 • Can, F. (2005). Bilgi Çağının Güdümlü Silahı Medya, İstanbul: Alfa Yayınları, I. Baskı.
 • Çürükkaya, S. (tarihsiz). Beyrut Günlüğü-Apo’nun Ayetleri, 14 Temmuz Yayınları.
 • .
 • Fitzpatric, T.K. (2004). “The Semantics of Terror”, Security Register 1, No: 14, November 4.
 • Ganor, B. (2002). Terror as a Strategy of Psychological Warfare, July 15, 2002.
 • http://212.150.54.123/articles/articledet.cfm?articleid=443 (Erişim Tarihi: 06.01.2013).
 • Hoffman, B. (2006). Inside Terrorism (Revised and Expanded Edition), New York: Columbia University Press.
 • Işık, M. (2007). Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • Iyengar, S. ve Kinder, D. R. (1987). News That Matters, Chicago, The University of Chigago Press.
 • İlter, Kemal (2014). Sosyal Medyanın Ulus Devletlerin Güvenliklerine Etkileri: Arap Baharı ve Gezi Parkı Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı, 2014.
 • Jorisch, A. (2004). “Al-Manar:Hizbullah TV, 24/7”, Middle East Quarterly, Volume 11, No. 1,Winter 2004.
 • Kimmage, D. (2008). “Fight Terror With YouTube”, New York Times, June 26, 2008,
 • http://www.nytimes.com/2008/06/26/opinion/26kimmage.html?th&emc=th&_r=0 (Erişim Tarihi: 06.01.2013).
 • Kongar, E. (2003). Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe, İstanbul: Remzi, I. Basım.
 • Labi, N. (2006). “Jihad 2.0”, Atlantic Monthly, Volume 297, Issue 6, July / August 2006.
 • Martin, G. (2006). Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Nacos, B.L. (2000). “Accomplice or Witness? The Media’s Role in Terrorism”, Current History, Volume 99, No. 636, April 2000, p. 174-178.
 • Nacos, B.L. (2007). Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism, İkinci Basım, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Nacos, B. (2006). “Terrorism/Counterterrorism and Media in the Age of Global Communication”, United Nations University Global Seminar Second Shimame-Yamaguchi Session “Terrorism—A Global Challenge”, 5-8 August 2006, s.1-19,
 • http://archive.unu.edu/globseminar/files/shimane06/Nacos_text_en.pdf (Erişim Tarihi: 06.01.2013)
 • Orhon, N.(2004). “Terörün Anlamı ve Görselleştirilmiş Terör: Terörün Görsel Sunumu”, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü içinde, ed. Orhan Gökçe ve Uğur Demiray, Konya: Çizgi Kitabevi, s. 163-186.
 • Öymen, A. (1995). “Bir Başka Terör”, Milliyet gazetesi, 31 Mart 1995.
 • Peresin, A. (2007). “Mass Media and Terrorism”, Medij. istraz. (god. 13, br. 1) s. 5-22.
 • Ray Surette, R.; Hansen K.; Noble, G. (2009). “Measuring Media Oriented Terrorism”, Journal of Criminal Justice 37, s. 360-370.
 • Terrorism and Media, Transnational Terrorism, Security & The Rule of Law, 2008, http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/WP4%20Del%206.pdf (Erişim Tarihi: 06.01.2013).
 • Weimann, G. (2004). “How Modern Terrorism Uses the Internet”, USIP Special Report 116, Washington: United States Institute of Peace, March 2004.
 • Weimann, G. (2006). Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges, Washington, DC: United States Institute of Peace.
 • Wilkinson, P. (2002). Terorizam Protiv Demokracije, Zagreb: Golden Marketing.
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: Prof.Dr.
Author: ZAKİR AVŞAR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA AVŞAR, Z . (2017). İnternet Çağında Medya, Terör ve Güvenlik. TRT Akademi, 2 (3), 116-132. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302424