Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 196 - 223 2017-01-15

An Assessment on the Potentials of TRT Oran Campus with Regard to Changing Spatial Needs of the Institution
TRT Kurumu Ankara Oran Yerleşkesinin Kurumun Değişen Mekânsal İhtiyaçlarını Karşılama Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

YILDIZ ÖZTÜRK ÇİÇEK [1]

181 977

Established on May 1, 1964, TRT performed quite slow development in terms of technological and physical phases in the first decade of its beginning. Similar to the technological changes taking place in the realm of broadcasting discipline that caused new spatial needs in the world, TRT institution was needed to be operated from a headquarter while it was providing services in sporadic/temporary rented flats/buildings until mid-1970s. For that reason the idea of setting up a campus was raised and “TRT Ankara Campus Design Competition” was launched in 1982. Those spatial needs were identified by consulting relevant departments in TRT and described in the conditions of competition. In case of inadequacies in the list of specifications; comments, questions and predictions of contestants were asked and final architectural program was distributed to invited architects. The competition finished on June 23, 1982 and the winner was Y.E.G. Architectural Office among the seven contestants, and the project was completed after 17 years of construction. Since then TRT Site has been modified/renovated several times according to the changing needs of institution. There are several modifications/ renovations are required due to the urgent necessities of today. In this context, this paper examines modifications/transformations starting from the competition winner architectural project of TRT Oran Campus till today and discusses the predictions about probable spatial needs of the current campus in the near future. 

TRT 1 Mayıs 1964 yılında kurulmuş ve kuruluşunun ilk on senesinde hem teknolojik hem de fiziksel gelişimi bakımından yavaş bir büyüme göstermiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayıncılık alanında gerçekleşen teknolojik değişim, yeni mekânsal ihtiyaçları beraberinde getirmiş ve 1970’lerin ortalarına kadar farklı lokasyonlardaki kiralık binalarda hizmet veren TRT kurumunun, tek bir merkezden yönetilme ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda bir kampüs kurma fikri gündeme gelmiş ve 1982 yılında “Ankara TRT Sitesi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır. Söz konusu mekânsal ihtiyaçlar, ilgili birimlere danışılarak belirlenmiş ve yarışma şartnamesinde açıklanmıştır. Şartnamenin yetersiz kalması ihtimali göz önünde bulundurularak, yarışmacıların soruları ve önerileriyle onların öngörülerine başvurulmuş ve bir ihtiyaç programı belirlenmiştir. 23 Haziran 1982 tarihinde sonuçlanan yarışmayı, katılan yedi projeden Y.E.G. Mimarlık Müş. Tic. Ltd. Şti. kazanmış ve proje 17 yıl süren yapım aşamasının ardından hayata geçirilmiştir. Ancak o tarihten günümüze TRT Sitesi, çağın gereklerine ve kurumun ihtiyaçlarına göre birçok kez revize edilmiştir ve revize edilmeye devam etmektedir. Bu bağlamda makalede “TRT Kurumunun Oran Sitesi Yerleşkesi”nin yarışmayla elde edilen özgün hâlinden günümüze kadar gerçekleştirilen değişim/dönüşüm projeleri incelenmiş ve gelecekte ne gibi değişimlere ihtiyaç duyulabileceği konusunda öngörüler sunulmuştur.

 • Aksoy, N. B. (2002). Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Avşar, B. Z., Öngören, G. (2003). Radyo ve Televizyon Hukuku. Ankara: Gökçe Ofset.
 • Aziz, Aysel. (1975). Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Aziz, Aysel. (1991). Radyo Televizyona Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No. 480.
 • Akalın, Ahmet. (2011). Radyo ve Televizyon Teknolojilerindeki Gelişmelerin Hukuki Düzenlemelere Etkisi, Uzmanlık Tezi, Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
 • Akarcalı, S. (1997). Türkiye’de Kamusal Radyodan Özel Radyo ve Televizyon’a Geçiş Süreci. Ankara: Punto Matbaacılık.
 • Kırbaş, C. (2008), “Birey Eksenli İnteraktif Yayıncılık, IPTV”, Klasik Televizyonun Kişisel ve İnteraktif Televizyona Evrimi, Ankara: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları.
 • Çankaya, Ö. (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927–2000. İstanbul: YKY Yayınları.
 • Çaplı, B. (1995). Televizyon ve Siyasal Sistem. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Devran, Y. (2015). “Yeni Türkiye’nin Küresel Sesi TRT World: Fırsatlar ve Güçlükler”, E-Journal of Intermedia, 2015/2(2). s. 281-294.
 • Esen, S. (1984). TV Haberciliği ve TV Yapım Tekniği. Ankara: TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • Erdal, K. (2016). TRT Hakkında Kişisel Görüşme (15.12.2016, Ankara).
 • Gönenç E. Özgür. (2007). “İletişimin Tarihsel Süreci”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, İstanbul: sayı: 28, s. 87-102.
 • Gül, A. A. (2001). Avrupa Birliği’nde Kamu Hizmeti Televizyon Yayıncılığı: Sorunlar-Politikalar- Çözümler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Gürsoy, A. B. (1999). TRT ve BBC’nin Anahaber Bültenlerinin Kamu Haberciliği Açısından Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • İnceoğlu, Y. (1997). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları.
 • Karakuş, S. (2006). TRT’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve TRT Ankara Televizyonu Uygulaması. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Korkut, C. (2013). Yeni İletişim Teknolojilerinin Televizyon Yayıncılık Sistemlerinde Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Televizyonu Örneği.
 • Kaya, R. (2009). İktidar Yumağı, Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Koza, S. (2016). TRT Sitesi Hakkında Kişisel Görüşme (20.03.2016, Ankara).
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Nart, S. (2009). 1964-1980 Arası TRT Radyo Yayın Politikaları Toplumsal Ve Politik Süreçte Radyonun Tarihsel ve Kurumsal Gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Öngören, M. (1990). Yarının Radyo ve Televizyon Düzeni, Özgür, Özerk ve Çoğulcu Bir Alternatif. İstanbul: TÜSES.
 • Öksüz, Erkan. (2009). Televizyon Programı Dekorlarının Estetik Açıdan İncelenmesi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarmaşık, J. (1993). Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • Serim, Ömer. (2007). Türk Televizyon Tarihi 1952-2006, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Soydan, E. (2005). Dünya’da Alternatif Radyoculuk. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Makale
 • Şahin, M. (1988). Televizyon Yayıncılığı ve Toplum İlişkisi. Ankara.
 • Taştan, Ö. (2014). Türkiye Televizyonlarında Haber Stüdyolarının Mekansal Özellikleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Maltepe Üniversitesi. Y. Lisans Tezi.
 • Tekinalp, Ş. (2003). Camera Obscura’dan Synopticon’a Radyo ve Televizyon. İstanbul: Der Yayınları.
 • Televizyon Yayıncılığının Temelleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2006.
 • Topuz, H., Öngören, M., Aziz, A., & Önen, M. (1990). Yarının Radyo ve Televizyon Düzeni- Özgür, Özerk ve Çoğulcu Bir Alternatif. İstanbul: İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve TÜSES ortak yayını.
 • TRT Arşivi (02.09.1981). TRT Sitesi Hk. İç Yazışma. 1203-2-11/159.
 • TRT Arşivi (03.03.1982). Jüri Toplantı Tutanağı- 2.
 • TRT Arşivi (06.07.1982). Yarışma Ödülleri Hk. İç Yazışma. 1203-2-11/219.
 • TRT Arşivi (07.05.1982). Proje Yarışması Hk. İç Yazışma. 1203-2-11/128.
 • TRT Arşivi (14.04.1982). İhtiyaç Programı Hk. İç Yazışma. 1203-2-11/105.
 • TRT Arşivi (16.02.1982). Jüri Toplantı Tutanağı- 1.
 • TRT Arşivi (16.09.1981). İhtiyaç Programı Hk. İç Yazışma.
 • TRT Arşivi (17.09.1981). İhtiyaç Programı Hk. İç Yazışma.
 • TRT Arşivi (19.04.1982). Jüri Toplantı Tutanağı- 3
 • TRT Arşivi (21.09.1981). İhtiyaç Programı Hk. İç Yazışma.
 • TRT Arşivi (23.06.1982). Jüri Toplantı Tutanağı- 4
 • TRT Arşivi (25.08.1981). İhtiyaç Programı Hk. İç Yazışma. 1203-2-11/149.
 • TRT Arşivi (25.08.1981). TRT Sitesi Hk. İç Yazışma. 120-2-11/147.
 • TRT Arşivi (25.08.1981). TRT Sitesi Hk. İç Yazışma. 1203-2-11/148.
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: YILDIZ ÖZTÜRK ÇİÇEK

Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA ÖZTÜRK ÇİÇEK, Y . (2017). TRT Kurumu Ankara Oran Yerleşkesinin Kurumun Değişen Mekânsal İhtiyaçlarını Karşılama Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme. TRT Akademi, 2 (3), 196-223. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302446