Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 580 - 589 2018-07-31

İnternet ve televizyon, araç yapıları ve teknolojileri gereği farklı sistemler olmalarına rağmen, son 10 yıllık süreç içerisinde yolları artık ayrılmayacak ölçüde kesişmiştir. Bu kesişim bağlamında, internet yayıncılığı, televizyon içeriğini kendi bünyesine almış; değiştirerek yeniden yorumlanan ve dinamik bir halde sergilenen başka bir anlama kavuşturmuştur. İlgili yeni anlamda, sanayi hamleleri sırasında ortaya çıkan yeni mobilize araçlar sayesinde güçlenmiş ve yaş aralığını oldukça genişletmiş biçimde ilerlemesine devam etmektedir. Dolayısıyla internet ve televizyon, zaman ve mekândan bağımsız biçimde, kitleleri etkisi altına alan, ama mesajların iletilmesi noktasında hali hazırda bazı çevre etkenlerin tesirinden çıkamayan bir yapıya bürünmüştür. Bu çalışmada, temel iki yapının sosyo-kültürel anlamda gelişim noktaları ve ortak noktaları incelenmeye çalışılmıştır.

Despite the fact that internet and television are different systems due to their technical situations, their ways have been crossed for almost 10 years. By this crossover, internet publication has took over information of television and changed into a rethinkable, dynamicaly publicable system. This process has continued for both ways; also television did the same thing for internet. New meaning moving forward with a larger age groups by new industrial movements and the improvement on technical devices has been made upon this. Due to this, internet and television walking on their own ways independently from time and place effects, it also effects masses but its message still getting outside effects from other environmental factors’ results. In this work, development progress of socio-cultural perspective and common points have been disscused.

  • Akdal, T., (2017), "Sosyal Ağ Kullanımının Küreselleşme ve Kültür Üzerindeki Etkileri", Gezgin, Suat ve İralı, Ali Efe (Ed.), Yeni Medya Analizleri, (ss: 147-166), Konya: Eğitim Yayınevi
  • Büyükbaykal, G., ve İralı, A. E., (2016), "Sayısal ve Sanal Ortam Ürünlerinin Spor Programlarına Yansımaları ve Gelecege Yönelik Beklentiler", İletişim Çalışmaları, Özgür, Aydın Ziya ve İşman, Aytekin (Ed.), Sakarya Üniversitesi Yayınları
  • Creeber, G., (2006), "The Joy of Text?: Television and Textual Analysis", Critical Studies in Television: The International Journal of Television Studies, Cilt: 1, Sayı: 1, ss: 81-88
  • Jenner, M. (2014), "Is this TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching", New Media & Society, ss: 1-17
  • Johnson, C., (2007), "Tele-Branding In TVIII", New Review of Film and Television Studies, Cilt: 5, No: 1, ss: 5-24
  • Lotz, A. D., (2007), "How to spend $9.3 billion in three days: examining the upfront buying process in the production of US television culture", Media, Culture & Society, Cilt: 29, No: 4, ss: 549-567
  • Montgomery, K., (2015), "Children's Media Culture in a Big Data World", Journal of Children and Media, Cilt: 9, No: 2, ss:266-271
  • Perez, L. R., (1996), "Rethingking Ideology: Polysemy, Pleasure and Hegemony in Television Culture", Journal Of Communication Inquiry, Cilt: 20, No: 2, ss: 37-56
  • Samaniego, C. M. ve Pascual, A. C., (2007), "The Teaching and Learning of Values Through Television", Review of Education, Cilt: 53, ss: 5-21
  • Schudson, M., (1989), "How culture works: Perspectives from media studies on the efficacy of symbols", Theory and Society, Sayı: 18, ss: 153-180
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Author: Suat GEZGİN
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA GEZGİN, S . (2018). Televizyon 4.0. TRT Akademi, 3 (6), 580-589. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/38692/420197