Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 590 - 612 2018-07-31

A Study About the WhatsApp Use of Y Generation with the Context of Uses and Gratifications
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Y Kuşağının WhatsApp Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Semih Göncü [1]

329 1041

WhatsApp application which allows sharing of documents, photographs and videos and also provides the users with features like texting, audio and video calling, has become one of the most popular means of communication recently. According to statistical data, as of 2017 1,3 billion people are using WhatsApp. The reason why this application is preferred by so many people, creates a problem scientificially. The study which occurs out of this problem has the aim of explaining and determining WhatsApp use and gratification points of individuals. The theoretical perspective of this study is the approach of uses and gratifications. Y generation is the target for the study mainly because they use technology in all aspects of life and they are the largest generation around the world. In this study qualitative research is used. With the method of purposive sampling a sample is created (10 participants) and then data is collected with comprehensive interviews. After that data was analyzed. As a result, findings are like this: Socializing (social interaction), its being free of charge, practicality, multimedia (convergence), professional needs and entertainment. In the conclusion part of the study, to make the findings which were identified and explained more lasting; it is suggested that the studies to be done should adopt quantitive research in the future.

Mesajlaşma, görüntülü ve sesli konuşma imkânı tanıyan, dosya, fotoğraf, video paylaşımına izin veren WhatsApp uygulaması son yıllarda en popüler iletişim kanallarından birine dönüşmüştür. İstatistiki verilere göre 2017 itibariyle dünya üzerinde 1,3 milyar kişi WhatsApp kullanmaktadır. Uygulamanın neden bu kadar yüksek bir oranda tercih edilerek kullanıldığı, bilimsel anlamda bir problem noktası oluşturmaktadır. Bu problem noktasından yola çıkan çalışma bireylerin, WhatsApp’a dair kullanım ve doyum noktalarını tespit etme ve açıklama amacındadır. Çalışmanın kuramsal perspektifi kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıdır. Çalışmada, gerek teknoloji ile bütünlemiş bir vaziyette olmaları gerekse dünya üzerindeki en geniş kuşak olmaları sebebiyle Y kuşağı seçilmiştir. Y kuşağının WhatsApp kullanım ve doyumlarını detaylı bir şekilde açıklama amacıyla, nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi ile 10 kişilik bir örneklem oluşturulmuş, akabinde derinlemesine görüşme yapılarak veriler elde edilmiştir. Ardından veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak bulgular özetle şu şekildedir: Sosyalleşme (toplumsal etkileşim), ücretsiz olması, pratiklik, multimedya (yöndeşme), profesyonel ihtiyaçlar (Mesleki) ve eğlence. Sonuç bölümünde, tespit edilen ve açıklanan bulguların daha sağlam bir zemine yerleşmesi için, bundan sonra yapılacak çalışmaların nicel araştırma deseni benimsenerek yapılması önerilmiştir. 

 • Aharony N. (2015). Why Do Students Use What’s App?-An Exploratory Study. Aslib Journal of Information Management. 67 (2), 136-158.
 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 33, 137-161.
 • Alikılıç, Ö., Gülay, G., Binbir, S. (2013). Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Facebook Uygulamalarının İncelenmesi: Yaşar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 37, 40-67.
 • Cabral, J. (2011). Is Generation Y Addicted to Social Media?, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 2 (1), 5-14.
 • Church, K. & Oliveira, R. (2013). What's Up With Whatsapp? Comparing Mobile Instant Messaging Behaviors With Traditional SMS. Mobile HCI. 352-361.
 • Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram. Ankara: Erk.
 • Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan (Çev.). Ankara: Pharmakon.
 • Güngör, N. (2016). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
 • Ipsos (2013). Onlar Y Kuşağı. https://www.ipsos.com/tr-tr/onlar-y-kusagi Erişim Tarihi: 28.12.2017
 • Jensen, K. & Rosengren, K. (2005). İzleyicinin Peşindeki Beş Gelenek. Şahinde Yavuz (Der.), Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma içinde (S. 55- 84). Ankara: Vadi.
 • Kara, T. (2016). Gençler Neden Snapchat Kullanıyor Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Üzerinden Bir Araştırma, Intermedia International e-Journal. 3 (5), 262-277.
 • Karakoç, E., & Gülsünler, E. (2012). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Facebook: Konya Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 42-57.
 • Koçak, G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Köroğlu, İ. (2015). Üstün Yetenekli Dijital Yerlilerin Sosyal Medya Kullanımları ÜzerineNicel Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 266-290.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 58-81.
 • Kural, S. (2013). Türkiye’nin Y Kuşağı Mark Zuckerberg’e Özeniyor. http://sosyalmedya.co/edelman-y-kusagi-arastirmasi/ Erişim: 28.12.2017.
 • Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 55-83.
 • Kuyucu, M. (2015). Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (21), 186-202.
 • Özer, Ö & Birsen, H. (2010). İnternet Aracılığıyla Şiddet İçerikli Oyun Oynamayla İlgili Kullanım ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Yapılan Araştırma. Medyada Şiddet Kültürü- Bu Öyküde Sen Anlatılıyorsun içinde. Ömer Özer (Ed.). İstanbul: Literatürk, s. 347-383.
 • Özer, Ö. (2016). Doyumun Öyküsü. İstanbul: Literatürk.
 • Özer, Ö. (2017). Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ. İ. B. F. Öğrencilerinin Twitter Kullanımı Üzerine Bir Analiz. Intermedia International e-Journal, Spring –June, 4 (6) 40-58.
 • Özata, Z., Kılıçer, T., Ağlargöz, F. (2014). Müptelalardan Mesafelilere Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcısı Gençler: Kullanma Motivasyonları ve Davranışları Açısından Profilleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (3), 19-38.
 • Öztürk, S. (2018). Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Devrekani Meslek Yüksekokulu Örneği. Social Sciences Studies Journal, 4 (12). 470- 478.
 • Page, R. & Williams, K. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3, 1-17.
 • Quan-Haase, A. & Young, A (2010). Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science Technology & Society, 30 (5), 350-361.
 • Seufert, M., Hoßfeld, T., Schwind, A., Burger, V., Tran-Gia, P. (2015). Group-Based Communication In WhatsApp. Mobile Networks and Management: 7th International Conference. Santander / İspanya, Eylül 16-18, 2015, 536-541.
 • Smith, C. (2017). 65 Amazing WhatsApp Statistics and Facts. https://expandedramblings.com/index.php/whatsapp-statistics/ Erişim Tarihi: 27.12. 2017.
 • Statista (2017). Number of Monthly Active WhatsApp Users Worldwide From April 2013 to July 2017. https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/ Erişim Tarihi: 25.12.2017.
 • Tanta, I., Mihovilović, M., Sablic, Z. (2014). Uses and Gratification Theory – Why Adolescents Use Facebook?. Crotian Journal For Journalism and The Media, 20 (2), 85-110.
 • Türk Dil Kurumu, (t.y.). “Kuşak” Sözcüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KU%C5%9EAK Erişim Tarihi: 25. 12. 2017.
 • Uzun, K. & Uluçay, D. (2017). İş Ortamında WhatsApp Kullanımı ve Kesintiye Uğrama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 216-231.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Media Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma. Global Media Journal TR Edition, 6 (12), 1-26.
 • Whiting, A. & Williams, D. (2013). Why People Use Social Media: A Uses and Gratifications Approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 16 (4), 362-369.
 • Yazıcı, T. (2015). Kişilerarası İletişimde Anlık Mesajlaşma Uygulamalarının Yeri: Whatsapp Uygulaması İle İlgili Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4), 1334-1356.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yüksekbilgili, Z. (2015). Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 259-267.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Author: Semih Göncü
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA Göncü, S . (2018). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Y Kuşağının WhatsApp Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. TRT Akademi, 3 (6), 590-612. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/38692/423219