Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 632 - 652 2018-07-31

Yeni Medya Teknolojilerinin K-Kuşağının Ebeveynleri İle Olan İletişimine Etkisi

Serap Duygulu [1]

387 774

Bilim ve teknolojideki değişimlere paralel olarak insan hayatında da sürekli bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimlerin doğru bir şekilde okunması, sonraki kuşakları anlamak, onları yönlendirmek ve kuşaklar arası çatışmaların en aza indirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

         Bu çalışmada Noreena Hertz tarafından ortaya atılan K kuşağı teorisi kapsamında 1995 ile 2002 yılları arasında doğan bireyler “Yeni Medya ve İletişim Teknolojisindeki” gelişmeler bağlamında ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemleri ışığında K-kuşağının temel özellikleri ve kendinden önceki diğer kuşaklara göre farklılıkları ortaya konularak durum tespiti yapılmıştır.

         İletişim teknolojilerindeki gelişmeler son yıllarda gençlerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini etkilemektedir. Bu durum onların önceki kuşaklara göre daha farklı bir dil oluşturmalarına yol açmıştır. Özellikle sosyal medya olarak bilinen sosyal paylaşım ağları ile günün her saatinde ‘online’ olan, bütün ilişkilerini sanal ortamlarda yürütmeye başlayan bu genç kuşağı tanımak için neler yapılmalıdır? Genç kuşakla ebeveynleri arasındaki çatışmaların sebebi olarak tek sorumlu sosyal medya mıdır yoksa başka bazı faktörler de var mıdır ve biz bu faktörleri görmezden gelerek sadece sosyal medyayı mı sorumlu tutmaktayız? İletişim teknolojilerindeki gelişmeler çocuklarımızla aramızda iletişim sorunlarına mı yol açıyor yoksa iletişimi kolaylaştırıcı bir etkisi olabilir mi? Bu sorular bağlamında asıl soru ve sorun, K kuşağı bireylerinin kendilerini ifade etmek ve iletişimde kalmak için sosyal medya araçlarına odaklanmalarının altındaki beklentilerin ne olduğu ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığıdır.

         K kuşağının yeni medya teknolojileri vasıtasıyla ekonomik çöküş, işsizlik, terör, savaş, iklim değişikliği, göç gibi olumsuz koşullarla erken yaşlarda yüzleşmesi; bu kuşağı önceki kuşaklara göre daha gerçekçi yapmakla birlikte, karamsar, endişeli ve umutsuz bir kuşak haline dönüştürmüştür. İletişim teknolojileri aracılığıyla istediği her tür bilgiye ulaşabilen K kuşağı bireylerinin, sahip oldukları medya kaynaklarını üreticiliğe dönüştürerek yüksek özgüven kazandıkları da görülmektedir. Ancak, iletişimi tamamen sosyal medya aracılığıyla üzerinden gerçekleştirmelerinden dolayı, gençlerin içedönük, yalnız ve tatminsiz bireyler olarak  sosyal iletişim problemi yaşadıkları ortaya çıkmaktadır.

         Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi, yeni medya araçlarının ortaya çıkışı ve buna bağlı olarak sosyal medya ağlarının insanlar arasındaki iletişim üzerindeki etkisi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu etkinin insanlar arasındaki ilişkileri farklı mecralara yönlendirmesi, ebeveynler ile çocukları arasındaki kuşak farkını geçmiş dönemlere oranla daha fazla derinleştirmiştir. Özellikle iletişim araçlarındaki değişim ve çeşitliliğin, çocuklarıyla anne babaları arasındaki iletişimde belirgin ayrımlara yol açtığı, yeni kuşak gençlerin farklı bir dil benimsediği, kendilerini yine kendi oluşturdukları bir sanal dünyaya hapsettikleri görülmektedir. Çalışmada incelenen bilgi ve teoriler kapsamında K kuşağının değişen ve gelişen medya teknolojileriyle birlikte iletişim problemleri yaşadığı ve mevcut iletişim problemlerinden en çok ebeveynleriyle olan ilişkilerinin olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu bağlamda, toplumsal değişimlerden en hızlı etkilenen yeni kuşakların ebeveynleriyle olan iletişimlerinin önemsenmesi gerektiği ve bununla birlikte birçok bireysel ve toplumsal sorunun da önüne geçilebileceği vurgulanmıştır. Yeni medya teknolojilerini doğru kullanmanın, yeni kuşak bireylerine karşı empatiye dayalı destekleyici ve yönlendirici tutumlar geliştirmenin bu anlamda çözüm sağlayabileceği görülmüştür. Yeni kuşakları daha iyi anlayabilmek, tanıyabilmek ve onlarla sağlıklı iletişim yolları bulabilmek adına yeni çalışmalara ve araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Yeni nesil, Kuşaklar, K kuşağı, Kuşak çatışması, İletişim, Teknoloji, Yeni medya teknolojileri, Sosyal medya
 • 1. Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), ss. 203-212.
 • 2. Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), ss. 95-97.
 • 3. Biggs, S. (2007). Thinking about generations: conceptual positions and policy implications. Journal of Social Issues, 63(4), ss. 695-711.
 • 4. Brandon, E. (2014). The youngest baby boomers turn 50. Erişim tarihi: 27.11.2017, https://money.usnews.com/money/retirement/articles/2014/06/16/the-youngest-baby-boomers-turn-50.
 • 5. (2017). Strauss William-Howe Neil Generational Theory. Erişim tarihi: 04.01.2018, https://censamm.org/resources/profiles/strauss-howe-generational-theory.
 • 6. Centers for Disease Control and Prevention. (2015). The youth behaviour surveillance system. Erişim tarihi: 04.03.2018, https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/slides/2015/slides_yrbs.pdf.
 • 7. Çetin, C. ve Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), ss. 157-197.
 • 8. Heilpern, W. (2016). Here's what you should know about 'Generation K' — the teens shaped by terrorism, technology, and anxiety. Erişim tarihi: 27.11.2017, http://www.businessinsider.com/what-you-need-to-know-about-generation-k-2016-4.
 • 9. Hertz, N. (2015). Generation K: What it means to be a teen. Erişim tarihi: 27.11.2017, http://www.noreena.com/generation-k-what-it-means-to-be-a-teen-today-what-this-means-for-you/.
 • 10. Hertz, N. (2016). Think millennials have it tough? For 'Generation K', life is Even harsher. Erişim tarihi: 27.11.2017, https://www.theguardian.com/world/2016/mar/19/think-millennials-have-it-tough-for-generation-k-life-is-even-harsher.
 • 11. Howe, N. Ve Strauss, W. (2015). Millennials rising: the next great generation. New York: Vintage Books.
 • 12. Akın, A. Dağ, A. (2015). Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı Açısından Türkiye Gençliğinin Fotoğrafı Erişim tarihi: 22.02.2018, http://insamer.com/tr/teknoloji-kullanimi-ve-bagimliligi-acisindan-turkiye-gencliginin-fotografi_182.html.
 • 13. Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), s. 129.
 • 14. Magee K. (2015). Why brands should care about generation Katniss. Erişim tarihi: 27.11.2017, https://www.campaignlive.co.uk/article/why-brands-care-generation-katniss/1348538.
 • 15. Norfolk, D. (1989). İş hayatında stres. (L. Serdaroğlu, Çev.) İstanbul: Form Yayınları, s. 47.
 • 16. Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: an undervalued legacy. British Journal of Sociology, 45(3), ss. 481-495.
 • 17. Postman, N. (1995). Çocukluğun yok oluşu. (K. İnal, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi, s. 110.
 • 18. Roue, L. (2017). Forget millennials, it's all about generation K. Erişim tarihi: 27.11.2017, http://www.manchestereveningnews.co.uk/business/business-news/generation-k-katniss-noreena-hertz-13387972.
 • 19. Samen, S. Portakal, S. ve Akgündüz K. (2014). Örgütsel hedefler ve bireysel beklentiler: Türkiye’de Y kuşağı çalışanlarının örgütsel bağlılık algıları üzerine bir araştırma. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi.
 • 20. Sokrates’ten hayat dersi niteliğinde 10 anektod, Erişim tarihi: 01.05.2018, http://www.tarihiolaylar.com/galeriler/sokrates-ten-hayat-dersi-niteliginde-10-anektod-517.
 • 21. Solmaz, B. Tekin, G. Herzem, Z. Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), ss. 23-32.
 • 22. Strauss, W. Howe, N. (1991). Generations: the history of Americas future. New York: Harper Perennial, s. 279-433.
 • 23. Süral Özer, P. Eriş E. D. ve Timurcanday Özmen, Ö. N. (2015). Kuşakların farklılaşan iş değerlendirmesine göre emik bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38(38), ss. 123-142.
 • 24. Yağcı, A. (2012). Yeni nesil berbat mı dediniz?. Erişim tarihi: 27.11.2017, http://www.guneslibirgun.com/kusak-teorisi/.
 • 25. Yalçın, O. Sökmen, A. B. ve Kulak, H. (2013). Kuşakların temel özellikleri ve hava harp okulu uygulamaları. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 12(24), ss. 133-139.
 • 26. Yaluğ Ulubil, İ. İnternet ve teknoloji bağımlılığı. Erişim tarihi: 22.02.2018, http://www.iremyalugulubil.com/tr/article/desc/46564/internet-ve-teknoloji-bagimliligi-7474.html.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Orcid: 0000-0002-4382-7476
Author: Serap Duygulu (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA Duygulu, S . (2018). Yeni Medya Teknolojilerinin K-Kuşağının Ebeveynleri İle Olan İletişimine Etkisi. TRT Akademi, 3 (6), 632-652. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/38692/423442