Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 31 - 39 2010-02-01

Ulus, Ulusçuluk ve Ulus-Devlet
ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET

Yrd. Doç. Dr. N. Durak AKSOY/ [1] , Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ [2]

460 939

Ulus-devlet içinde meydana gelmesi gereken ulusal özdeşleşme ulusal dayanışma ideolojisiyle sıkı bir ilişki içerir. Ulusal dayanışma ideolojisi de yazı, matbaa, tarihsel yerleşmişlik aracılığıyla sosyal düzenin devlet otoritesi tarafından tanımlandığı haliyle sürdürülür. Ulusal dayanışma ideolojisi ulusal aidiyeti kurgularken ulusal aidiyet de ulusal dayanışma ideolojisinin kitleselleşmesini sağlayarak onun ulus-devletle arasındaki ilişkiyi sergiler. Söz konusu ilişki ağı, ulus-devlet kurgusunu ve bu kurgunun dinamiklerini harekete geçiren nedenleri bulma ve bu nedenlere ilişkin çözümler üretmeyi gerektirir. Bu çalışma için söz konusu çözümlerin elde edilmesinde betimleyici metot kullanılmıştır
Ulus-devlet, Ulusçuluk
 • AĞAOĞULLARI, M. A (1994), Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge, İstan- bul.
 • AKARLI, Ahmet Orhan (1993), “Milliyetçilik Sorununa Çağdaş Yaklaşımlar”, Toplum ve Bilim, S., 62. Yaz- Güz, İstanbul.
 • AKÇAM, Taner (20039), “Türk Ulusal Kimliği Üzerine Bazı Tezler”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4, Milliyetçilik, (Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil), İletişim, İstanbul. s. 53-62.
 • AKKAYA, Yüksel (2003), “Korporatizmden Sendikal İdeolojiye, Milliyetçilik ve İşçi Sınıfı”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4. İletişim, İstan- bul. s. 829-840.
 • ALBAYRAK, Coşkun Gökçen (2002), “Globalizasyon Süreci ve Azgelişmiş Ülkeler”, Globalizasyonun Yansımaları, (Der. Uğur Selçuk Akalın), Don- kişot, İstanbul.
 • AMITTAY, Jacob Ben (1983), Siyasal Düşünceler Tarihi, (çev. M. A. Kılıçbay - L. Köker).
 • ANDERSON, Benedict (1995), Hayali Cemaatler, (çev. İskender Savaşır), Me- tis, İstanbul.
 • ANDERSON, Benedict (2001), “Imagined Communities Reflections on the Orgin and Spread of Nationalism”, The New Social Theory Reader, (Ed. Steven Seidman and Jeffy C. Alexander), Rotledge, London, s. 223-230.
 • BAUMAN, Zygmund (1999), Kürselleşme, (çev. A. Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BEKMEN, Ahmet (2003), “Türk Milliyetçiliği: Varkalmanın Teyakkuz Hali”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4. İletişim, İstanbul, s. 325-344.
 • BERGER, L. Peter (1958), Modernleşme ve Bilinç, (çev. C.Cerit), Pınar Yayınla- rı, İstanbul.
 • DOMİNİQUE Schnapper (1995), Yurttaşlar Cemaati, Modern Ulus Fikrine Da- ir, (çev. Özlem Okur), İstanbul.
 • EMERSON, Rupert (1965), Sömürgelerin Uluslaşması, Türk Siyasi İlimler Der- neği Yayınları, Ankara.
 • ERÖZDEN, Ozan (1997), Ulus Devlet, Dost, Ankara.
 • ERSANLI, Büşra (1998), “Milliyetçilik Teorileri Avrasya'da Siyaset ve İlişki- ler”, Türkiye Günlüğü, S. 50. Mart-Nisan.
 • ERSANLI, Büşra (2000), “Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı”, Akademik Araş- tırmalar, S. 6.
 • GELLNER, Ernest (1992), Uluslar ve Ulusçuluk, (çev. Büşra Ersanlı ve diğerle, ri), İnsan Yayınları. İstanbul,
 • GELLNER, Ernest (1998), Milliyetçiliğe Bakmak, (çev. Simten Coşar) İletişim Yayınları, İstanbul.
 • GÖKÇEK, Fatma Müge (2003), “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4, Milliyetçilik, (Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil), İletişim, İstanbul, s. 63-76
 • HUGO, Victor; “Kentin Felsefesi Üzerine”, (çev. Olcay Kunal), Cogito, S. 8, Yaz, s. (63-70)
 • KADIOĞLU, Ayşe (2003), “Milliyetçilik-Liberalizm Ekseninde Vatandaşlık ve Bireysellik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4 Milliyetçilik, (Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil), İletişim, İstanbul, s. 284-292.
 • KEDOURİE, Elie (1971), Avrupada Milliyetçilik, (Çev.M.Haluk Timurtaş), Devlet Kitapları, Ankara.
 • KORKMAZ, Abdullah (2006), Değişme ve Farklılaşma, 1.bs., Doğu Kütüphane- si, İstanbul.
 • MARSHALL, Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (çev. Osman Akınhay; Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat, Ankara.
 • MELLOR, A. Philip (1993), “Death in Hight Modernity: the Contemporary Pre- sence and Absence of Death”, The Sociology of Death, (Ed. David Clark), BlackWell Publısher/ The Sociolgical Rewiev, ss. (12-30)
 • MILL, John Stuart (1998), On Liberty And Other Essays, Oxfort Unıversty Pres.
 • MUNRO, Rolland (2001), “The Waiting of Mass: Endless Displacement and the Death of Community”, (Ed. Nıck Lee, Rolland Munro), Blackwell Publishers, / The Sosyological Review, USA, s. (114-128)
 • ÖZKIRIMLI, Ümit (1999), Milliyetçilik Kuramları, Sarmal, İstanbul.
 • ROUSSEAU, J., (1997), Toplum Anlaşması, (çev. Vedat Günyol), MEB, Yayın- ları, İstanbul.
 • SAY, Ömer (1998), Millî Devlet Kültürü, Kaknüs Yayınevi, İstanbul.
 • SCHNAPPER, Dominique (1995), Yurttaşlar Cemaati, Modern Ulus Fikrine Dair, (çev. Özlem OKUR), Kesit Yayınları, İstanbul.
 • SMİTH, Anthony (1999), Millî Kimlik, (çev. Bahadır Sina Şenel), İletişim Ya- yınları, 2. bsk., İstanbul.
 • SMİTH, D. (2002), Anthony; Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, (çev. Derya Kömürcü), Everest, İstanbul.
 • TURAN, İlter (1986) Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, Der Yayınları, İstan- bul.
 • TÜRKKAHRAMAN, Mimar (2000), Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm, Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • WILLIAMS, JR.-Robin, M. (1994), “The Sociology of Ethnic Conflicts: Comparative International Perspectives”, Annual Review of Sociology, Volume, 20, s. 49–79.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. N. Durak AKSOY/

Author: Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177264, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {31 - 39}, doi = {}, title = {ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET}, key = {cite}, author = {AKSOY/, Yrd. Doç. Dr. N. Durak and ARSLANTAŞ, Dr. Halis Adnan} }
APA AKSOY/, Y , ARSLANTAŞ, D . (2010). ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 31-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177264
MLA AKSOY/, Y , ARSLANTAŞ, D . "ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 31-39 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177264>
Chicago AKSOY/, Y , ARSLANTAŞ, D . "ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 31-39
RIS TY - JOUR T1 - ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET AU - Yrd. Doç. Dr. N. Durak AKSOY/ , Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 39 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET %A Yrd. Doç. Dr. N. Durak AKSOY/ , Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ %T ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD AKSOY/, Yrd. Doç. Dr. N. Durak , ARSLANTAŞ, Dr. Halis Adnan . "ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 31-39.
AMA AKSOY/ Y , ARSLANTAŞ D . ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET. TUBAR. 2010; (28): 31-39.
Vancouver AKSOY/ Y , ARSLANTAŞ D . ULUS, ULUSÇULUK VE ULUS-DEVLET. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 39-31.