JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013
JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013

244 633

 • ABİBULLAYEV, Osman (1982), Eneolit i bronza na territorii Nakiçevanskoy ASSR, Bilim Yay., Bakü.
 • ASLANOV, Kardaşhan, VAIDOV R. M., İONE K. İ. (1959), Drevniye Minkeçaur, Az. SSR EA Yay., Bakü.
 • ASLANOV, Kardaşhan, İBRAKİMOV, Bahlul. İ., KAŞKAY, Solmaz (2003), Drevnie Nekropolı Harabe Gılane, Nurlan Yay., Bakü,
 • ASLANOV, Kardaşhan (1975), “Haçbulak Köyündeki Bir Grup Daş Kutu Mezar Hakkında”, , Az. SSR EA Haberleri, Bakü, № 4, s. 81-94.
 • ALİYEV, Veli (1968), Culfa arkeolojik buluntuları, Bakü, Az. SSR EA Haberleri, № 3, s. 72-86.
 • ALİYEV, Veli (1977), Azerbaycan’da Tunç Devrinin Boyalı Kaplar Kültürü, Bilim Yay., Bakü.
 • AKAEV, Kahraman (2002), Şahtahtı V Epoxi Pozdney Bronzı İ Ranneko Jeleza, Akrıdak Yay., Bakü-Moskova.
 • BAHŞALIYEV, Veli, ALIYEV, Veli (1985), “Şahtahtı nekropolünün yeni buluntuları”, Az. SSR EA Haberleri, Bakü, Bilim, № 4, s. 63-67.
 • BAHŞALİYEV, Veli (2002), Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı Medeniyyeti, Bilim Yay., Bakü.
 • BAHŞALIYEV, Veli (2008), Nahçıvanın Arkeolojik Yerleşimleri, Bilim Yay., Bakü.
 • BAHŞALİYEV, Veli (2006), “Demyeler Nekropolü Erken Demir Devrinin Yeni Abidesidir”, . AMEA Nahçıvan Bölümünün Haberleri, № 4, s. 84-93.
 • BROWN, Thomas (1951) Excavations in Turkey, 1948, Jon Murray Albemarle Street, w. XIX, London, 279 s.
 • EDWARDS, Michael (1981), The Pottery of Havtavan Tepe VI B (Urmia Ware), İran, w. KIK, s. 101-140.
 • HALİLOV, Djabbar (1960), “Poseleniye Na Kolme Sarıtepe”, Sovetskaya Arkeolokiya, № 4. Nauka Yay., Moskova, s. 68-73.
 • HALILOV, Togrul (2006), “Demyeler Nekropolündeki 4 № Li Daş Kutu Mezar Hakkında”, AMEA Nahçıvan Bölümünün Haberleri, № 4, s. 103-108.
 • HALİLOV, Togrul (2008), “İliklikaya Yerleşim Yeri Ve Nekropolü”, AMEA Nahçıvan Bölümünün Haberleri, № 3, s. 94-98.
 • HAMILİN, Catherine (1977), The Early Second Millennium Carbon Assemble Age Of Dinka Tepe, İran, p. 125-153.
 • İSMAYILOV, Kudrat (1981), Kurukçay Ve Göndelençay Vadisinde Eski Kültürün İzleri, Bilim Yay., Bakü.
 • KASAMANLI, Hatem (1965), Haçbulak Daş Kutu Mezarları Hakkında, AMM, VI c, Az. SSR. EA Yay., Bakü, s. 3-43.
 • KASAMANLI, Hatem (1999), Arkeolokiçeskiye Pamyatniki Epoxi Bronzı I Ranneko Jeleza Daşkesanskoy rayona, Akrıdak Yay., Bakü.
 • KUSEYNOVA, Münavvar (1989), Keramika Vostoçnoko Zakafkazye Epoxi Pozdney Bronzı I Ranneko Jeleza XIV-IX vv. do n. e., Bilim Yay., . Bakü.
 • KUŞNAREVA, Karine., ÇUBİNŞVİLİ, Dato (1970) Drevniye Kulturı Yujnoko Kavkaza, Nayka Yay., Leninkrad.
 • MURADOVA, Firuze (1979), Kobustan tunc döneminde, Bilim Yay., Bakü.
 • NERİMANOV, İdeal (1958), Genceçay Bölgesinin Arkeolojik Yerleşimleri, Az. SSR EA Yay., Bakü.
 • NERİMANOV, İdeal (1959), Sarıtepe Yerleşim Yerinde Arkeolojik Kazılar, Az. SSR EA Haberleri, Bakü, № 3, s. 37-40.
 • NOVRUZLU, Eziz, BAHŞALİYEV, Veli (1992), Şahbuz Bölgesinin Arkeolojik Yerleşimleri, Bilim Yay., Bakü.
 • NOVRUZLU, Eziz., BAHŞALİYEV, Veli (1993), Şerurun Arkeolajik Yerleşimleri, Bilim Yay, Bakü.
 • NOVRUZLU, Eziz., BAHŞALİYEV, Veli (1993), Culfa Bölgesinin Arkeolojik Yerleşimleri, Bilim Yay., Bakü.
 • ÖZFIRAT, Aynur (2008), Bozkurt Kurgan Mezarlığı 2007 Yılı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. cilt 26-30 Mayıs 2008, Ankara, s. 369-384.
 • ÖZFIRAT, Aynur (2011), Bozkurt Kurgan Mezarlığı Kazısı, 2009-2010. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt 23-28 Mayıs 2011, Malatya, s. 533-550.
 • AKALIN, Şükrü Halûk (1993), “+lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine”, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 22-23 Ekim 1993, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 92-105.
 • AKINCI, Nesrin (2007), Türkçe Sözlükteki Fiillerin Sınıflandırılması ve Gövde Eklerinin İşlevsel Tasnifi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • ATALAY, Besim (1941), Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, Matbaa-i Ebüziyya, İstanbul.
 • BAASANJAV, Terbish (2006), Türkiye Türkçesi ve Halha Moğolcasında Çatı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • BANGUOĞLU, Tahsin (2004), Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,
 • BAŞDAŞ, Cahit (2006), “Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler”, I. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26-27 Eylül 2006, Bilkent Üniversitesi, Ankara , 1-6 s.
 • BAYRAK, Müzekkâ (2008), “Masallar” Adlı Metin Esasında Başkurt Türkçesinde Fiil, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • BAYTURSINOV, A. (1992), “Til Tağılımı”, Ana Tili, Almatı, s. 275 s.
 • BOZKAPLAN, Şerif Ali (2007), “Divanu Lügati’t-Türk’te +LA-”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, C. 2. s. 109-120.
 • ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007), Ötüken Türkçe Sözlük 1, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • DELİCE, H. İbrahim (2002), “Yüklem Olarak Türkçede Fiil”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 26, s. 185-212.
 • DELİCE, H. İbrahim (2009), “[-t- + -tIr-] Yapısındaki Fiillerde -t- İle –tIr- Eklerinin Bulunuşu ve -t- Nin İlave Ses Olarak Kullanımı”. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, C. 4. s. 159-165.
 • DEMİRCAN, Ömer (2003), Türk Dilinde Çatı, Papatya Yayınları, İstanbul.
 • DENY, Jean (1941), Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), (Tercüme: Ali Ulvi Elöve), Maarif Matbaası, İstanbul.
 • Derleme Sözlüğü I A (1993), (2. baskı), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları Sayı: 211/1.
 • ERCİLASUN, B. Ahmet (1984), Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.
 • ERGİN, Muharrem (1997), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul.
 • ERTÜRKSOY, Arparslan (2005), Türkiye Türkçesinde Cümlede Özne, Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • GABAİN, A. Von (1998), Eski Türkçenin Grameri, (Çeviren: Mehmet Akalın), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (2000), Dedem Korkudun Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2007), Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü A-N, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • GÜLSEVİN, Gürer (1998), “Çatı Ekleri Üzerinde Kullanılabilen Ekler”, İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri), s.125-146.
 • GÜLSEVİN, Gürer ve Boz, Erdoğan (2010). Eski Anadolu Türkçesi, (2. baskı), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • GÜNŞEN, Ahmet (2006), “Göster- ve Görset- / Górset- Fiillerinin Yapısı Üzerine”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, s. 35-49.
 • HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1991), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • İGCİ, Alpay (2011), “Balkan Ağızlarında Farklı Bir Fiil Çatısı”. Turkish Studies. Volume 6/1 Winter p. 1257-1268.
 • İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • KARADOĞAN, Ahmet (2008), “Türkiye Türkçesinde Bir Sıfat-fiil Eki”, Bilig, Sayı: 46. s. 57-66.
 • KARADOĞAN, Ahmet (2009), Türkiye Türkçesinde Kılınış, Divan Kitap, Ankara.
 • KERİMOĞLU, Caner (2009), “Türkiye Türkçesinde Ettirgenlik”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, C. 4. s. 1734-1745.
 • KİRİŞÇİOĞLU, M. Fatih (2006), “Saha (Yakut) Türkçesinden Hareketle Türk Etimolojik Sözlüğüne Bir Katkı”, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Çeşme-İzmir, 9-15 Nisan. 1-6 s.
 • KOÇ, Nurettin (1996), Yeni Dilbilgisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • KORKMAZ, Zeynep (2003), “Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler”, Türk Dili Araştırmalar Yıllığı-Belleten 2001/I-II, s. 193-198.
 • KÖNİG, Güray (1983), “Türkçede Çatı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı), s. 11-26.
 • LESSİNG, Ferdinand D. (2003), Moğolca-Türkçe Sözlük 1 A-N, (Çeviren: Günay Karaağaç), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • NAKİPOĞLU, Mine ve Üntak Aslı (2006), “Türkçe’de Eylem Sayısı ve Biçimbirimsel Araştırmaları, s. 129-164. Göre Eylem Sınıfları”, Dilbilim
 • ÖZÇELİK, Sadettin ve Erten. Münir (2000), Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Diyarbakır.
 • ÖZTÜRK, Rıdvan (1997), Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ÖZYURT, Özcan ve Köse, Cemal (2007), “Türkçe Metin Tabanlı İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (Text Based Human-Computer Interaction in Turkish)”, IEEE 15, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı- SIU 2007, Haziran 11-13 2007, Eskişehir, 4 s.
 • PARLATIR, İsmail (2009), Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, (2. baskı), Yargı Yayınevi, Ankara.
 • SARI, Mustafa (2000), “Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması”, Türkoloji, Dil ve Edebiyat Derneği Yayınları, C. XIX, Sayı: I, s. 229-238.
 • SARIKAYA, Bekir (2008), “Acaibü Mahlukat’ın Fiil Varlığı”, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 1 Issue 1, s. 25-65.
 • TANÇ, Mustafa (2007),“Türk Dilinde Edilgen Çatı Eki -l-’nin Tarihi Türk Lehçelerinde Kimi Fiil Kök ve Gövdelerine Gelişi ve Bunun Kazak. Kırgız Türkçelerindeki Durumu Üzerine”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VII. Sayı: 2. s. 165-197.
 • TDK (2005), Türkçe Sözlük, (10. baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • TEKİN, Şinasi (1992), “Eski Türkçe”, Türk Dünyası El Kitabı İkinci Cilt Dil- Kültür-San’at, (2. baskı), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s. 69-120.
 • TEKİN, Talât (1975), Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, Hacettepe Üniversitesi
 • TEKİN, Talât (2003), Orhon Türkçesi Grameri, (Yayımlayan: Mehmet Ölmez, 2. baskı), Türk Dili Araştırmaları Dizisi: 9, İstanbul.
 • TİMURTAŞ, Fahri Kadri (1973), Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri, İstanbul.
 • TİMURTAŞ, Fahri Kadri (1994), Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • TUNA, Osman Nedim (1986), “Türkçede Transitive-Causative ‘Geçişli- Ettirgen’ Fiiller ve Bunlarla İlgili Morfoloji ve Öğretim Meselelerinin Çözümü”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXIV-XXV. s. 381-428.
 • ÜLKEN, Fatma (1981), “Türkçede Edilgen Çatı Örnekleri Üzerine Bir Araştırma”, Dilbilim Dergisi, Sayı: 6. s. 55-59.
 • YILDIZ, Osman (2007), “Dâsitân-ı Sultân Mahmûd Mesnevisi’nde Fiiller”, Sosyal Bilimler Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sayı: 15, Isparta, s. 129-130.
 • YILMAZ, Engin (2003), “Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN, 2001/I-II, , s. 251-2001.
 • YILMAZ, Engin (2010), Türkiye Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Pegem Akademi Yayınları, (Genişletilmiş 2. baskı), Ankara.
 • YÜCEL, Bilal (1999), “Çağdaş Türkiye Türkçesinde Fiil Çatıları”, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, TDK Yayınları, Ankara, s. 156-190.
 • AFETİNAN, Ayşe (1962), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara.
 • AKIN, Rıdvan (2008), TBMM Devleti (1920-1923) Birinci Meclis Döneminde Devlet Erkleri ve İdare, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • AKŞİN, Sina (1990), İstanbul Hükümetlerive Milli Mücadele, Cilt 2, Cem Yayınevi, Ankara.
 • Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri (1982), Başbakanlık Osmanlı Arşivi DaireBaşkanlığı, Ankara.
 • ATATÜRK, M. Kemal (2006), Nutuk, (Haz. E. Semih Yalçın), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AYDEMİR, Şevket Süreyya (1973), Tek Adam Mustafa Kemal, RemziKitabevi, İstanbul.
 • AYIŞIĞI, Metin (1994), “Son Osmanlı Hükümeti İle Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler”, Toplumsal Tarih, İstanbul, s.12-18.
 • BAYUR, Yusuf Hikmet (1973), Türk Devletinin Dış Siyasası, TTK Yayını, Ankara.
 • BIYIKOĞLU, Tevfik (1960), “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Hukukî Statüsü ve İhtilâlci Karakteri”, Belleten, Cilt XXIV, S. 96 (Ekim 1960’dan Ayrı Basım), TTK Basımevi, Ankara, s. 1-27.
 • ÇOKER, Fahri (1994), Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919-1923), Cilt I, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara.
 • DÜSTUR (1929), Üçüncü Tertip, Cilt 1, Milliyet Matbaası, İstanbul.
 • ERGİL, Doğu (1981), Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • İNAL, Mahmut Kemal (1953), Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, Maarif Matbaası, İstanbul.
 • İzzet Ahmet Paşa (1993), Feryadım, Cilt 2, İstanbul.
 • KILIÇOĞLU, Cemil (2006), Osmanlı’da Son Paşalar, Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • KOBAL, Yunus (2002), “Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar”, Türkler, Cilt 16,YeniTürkiyeYayınları, Ankara,s.78-89.
 • KÜÇÜK, Cevdet (2005), “Millî Mücadele”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 30, İstanbul.
 • TANÖR, Bülent (2001), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • TBMM GZC (1980), Cilt 1, TBMM Matbaası.
 • TBMM GZC (1980), Cilt 2, TBMM Matbaası.
 • TBMM GZC(1980),Cilt 3, TBMM Matbaası.
 • TBMM Kavanin Mecmuası (1943), Devre I, Cilt I, No: 2, TBMM Matbaası.
 • TBMM Zabıt Ceridesi (1954), Cilt 1, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1959), Cilt 1, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1960), Cilt 24, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1954), Cilt 3, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1960), Cilt 7, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1960), Cilt 9, TBMM Matbaası.
 • TEVETOĞLU, Fethi (1991), Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, TTK Basımevi, Ankara.
 • TURAN, Şerafettin (1992), Türk Devrim Tarihi Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cilt 2, BilgiYayınevi, Ankara.
 • Türk İstiklâl Harbi – İstiklâl Harbi’nde Ayaklanmalar (1919-1921), (1974), Cilt VI, Genelkurmay Basımevi, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, (2008), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet (1990), İlk Meclis ve Milli Mücadele’de Anadolu, Çağdaş Yayınları, İstanbul.
 • YALÇIN, E. Semih, (2007), Atatürk’ün Milli Dış Siyaseti, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AKSAN, Doğan (2006), Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi, Ankara.
 • AKSOY, Ömer Asım (1993) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, C. 1, 2, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
 • AYVERDİ, İlhan (2005), Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.
 • Bahtiyâr-nâme (1999), (haz. Şerif Ali Bozkaplan, Hasan Kavruk), C. I, İzmir.
 • CANPOLAT, Mustafa (1995), Ömer bin Mezîd, Mecmû‛atü’n-nezâ’ir, TDK, Ankara.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1977), Yahyâ Bey Divan, İstanbul.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmed -TANYERİ, M. Ali (1987), Zâtî Divanı, Gazeller Kısmı, C. III, İstanbul.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999), Türk Edebiyatında Mesnevi, Kitabevi, İstanbul.
 • ÇORUHLU, Yaşar (2000), Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (1988), Deyimlerimiz, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • DEMİRAY, Kemal (1994), Temel Türkçe Sözlük, 3. baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • ERGİN, Muharrem (1980), Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul.
 • ERGÜZEL, M. Mehdi (2009), Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi, TDK, Ankara.
 • ERSOYLU, İ. Halil (1989), Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı, TDK, Ankara.
 • ERSOYLU, Halil (2001), Lokmanî Dede, Menâkıb-ı Mevlâna, TDK, Ankara.
 • EYÜBOĞLU, E. Kemal (1975), On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, C. 2, İstanbul.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (2000), Dedem Korkudun Kitabı, MEB, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1977), Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul.
 • GÖZLER, H. Fethi (1991), Türkçe Deyimler Türkçe ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • GÜRSOY-NASKALİ, Emine (1996), “ Manas Destanında Kırk Yiğit (Niçin Kırk Yiğit)”, Türk Dili, S. 529, Ocak, s. 56-59. HARMANCI, M. Esat, Süheylî, Dîvân, (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215254/h/girismetin.pdf) (Erişim tarihi: 05.03.2013)
 • Hüseyin Kâzım Kadri (1943), Türk Lûgati, C. III, İstanbul.
 • İNAN, Abdülkadir (1998), “Türk Destan ve Masallarında “Kırklar” Motifi”, Makaleler ve İncelemeler, C. I, TTK, Ankara, s. 238-240.
 • İPEKTEN, Halûk (1974), Karamanlı Nizâmî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara.
 • KALAFAT, Yaşar (1994), “Türk Halk İnançlarında Hususiyle Doğu Anadolu’da ve Orta Toroslar’da “Kırk” Motifi”, Millî Folklor, S. 22, Yaz, s. 15-21.
 • KARAHAN, Abdülkadir (1951), “İslâmiyette 40 Adedi Hakkında”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IV, S. 3, İstanbul, s. 265-273. KARAVELİOĞLU, Murat, Prizrenli Şem’î Dîvânı, (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219047/h/prizrenlisemi.pdf) (Erişim tarihi: 28.12.2012)
 • KAVRUK, Hasan (1998), Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, MEB, İstanbul.
 • KILIÇ, Filiz, Âşık Çelebi Dîvânı (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 213614/h/asikcelebidivanifilizkilic.pdf) (Erişim tarihi: 24.12.2012)
 • Mes’ûd Bin Ahmed (1991), Süheyl ü Nev-bahâr (haz. Cem Dilçin), TDK, Ankara.
 • Nev’îzâde Atâyî (1999), Sohbetü’l-ebkâr, (haz. Muhammet Yelten), İstanbul.
 • ONAY, A. Talat (1946), Dâstan-ı Ahmed Haramî, İstanbul.
 • Örnekleriyle Türkçe Sözlük (2000), C. II, MEB, İstanbul.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1998), Türkçe Deyimler Sözlüğü, 2. baskı, Arkadaş
 • SARAÇ, M. A. Yekta (2002), Emrî Divanı, Eren Yayıncılık, İstanbul.
 • SARAÇBAŞI, M. Ertuğrul (2010), Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlüğü, C. 2, YKY, İstanbul.
 • SCHIMMEL, Annemarie (2000), Sayıların Gizemi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Seyf-i Sarâyî (1989), Gülistan Tercümesi (haz. Ali Fehmi Karamanlıoğlu), TDK, Ankara.
 • SOLMAZ, Ali Osman (2007), Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Adlı Eseri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • Şemseddin Sâmî (1995), Kamûs-ı Türkî, 5. Baskı, Çağrı Yayınları, İstanbul.
 • TANYERİ, M. Ali (1999), Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • TANYERİ, M. Ali (2006), Örnekleriyle Cumhuriyet Şiirinde Deyimler, MVT Yayıncılık, İstanbul.
 • TARLAN, Ali Nihad (1963), Necatî Beg Divanı, İstanbul.
 • TATÇI, Mustafa (1998), Yunus Emre Dîvânı, 2. baskı, Akçağ Yayınları Ankara.
 • TEKİN, Talat (2006), Orhon Yazıtları, TDK, Ankara.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1980), Şeyhî ve Hüsrev ü Şîrîn’i, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Türkçe Sözlük (2011), 11. baskı, TDK, Ankara.
 • ÜSTÜNER, Ahat (1989), Karahanlıca ve Eski Anadolu Metinlerinde Deyimler, Atasözleri ve Kısa Hikâyeler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ. YAKAR, Halil İbrahim (2009), (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213620/h/gelibolulu.pdf) (Erişim tarihi: 05.03.2013) Gelibolulu Sun‛î Dîvânı,
 • YAVUZ, Kemal (1982), Mevlânâ, Mesnevî-i Murâdiyye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Yazım Kılavuzu (2012), 27. baskı, TDK, Ankara.
 • YILDIZ, Osman (1992), Cemâlî-i Karamânî, Miftâhu’l-Ferec, Dil Özellikleri- Metin-Söz Dizini, C. II, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • YUND, Kerim (1953), “Türk Dilinde 40”, Türk Dili, S. 23, Ağustos, s.749-752.
 • YURTBAŞI, Metin (2012), Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, 3. baskı, İstanbul.
 • YÜKSEL, H. Avni (1981), “Türk Folklorunda Kırk Sayısı”, Erciyes, S. 32, s. 13-17.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Dates

Publication Date: August 1, 2013

Bibtex @ { tubar177406, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2013}, volume = {}, pages = { - 287}, doi = {}, title = {JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013}, key = {cite}, author = {} }
APA . (2013). JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013. Türklük Bilimi Araştırmaları, (34), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16975/177406
MLA . "JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013". Türklük Bilimi Araştırmaları (2013): <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16975/177406>
Chicago . "JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013". Türklük Bilimi Araştırmaları (2013):
RIS TY - JOUR T1 - JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013 AU - Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - EP - 287 VL - IS - 34 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013 %A %T JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013 %D 2013 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 34 %R %U
ISNAD "JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013". Türklük Bilimi Araştırmaları / 34 (August 2013): -287.
AMA . JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013. TUBAR. 2013; (34): -287.
Vancouver . JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH (TUBAR) VOLUME 34 AUTUMN 2013. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2013; (34): 287-.