Year 2014, Volume , Issue 36, Pages 227 - 248 2015-06-01

ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL [1]

409 4578

Doctor Sabuncuoğlu Şerefeddin from Amasya who lived during Fatih and Bayezıt II periods, had three known Works; all of them are about medicine and one of them is a translation: Translation of Akrabadin, Cerrâhiyyetu’l-hâniyye and Mucerrebnâme. When we investigate on the manuscripts in the National Library of Turkey, we found a work that is very important in the sense that it is an unknown work but it appears to belong to
Fatih ve II. Bayezıt dönemi hekimlerinden Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin’in biri tercüme olmak üzere tamamı tıpla ilgili üç eseri bilinmektedir: Akrabadin Tercümesi, Cerrâhiyyetü’l-hâniyye ve Mücerrebnâme. Millî Kütüphane’deki yazmalar üzerinde araştırma yaparken fütüvvetnâmeler arasında bilinmeyen bir örnek olması ama özellikle de tabip Şerefeddin bin Ali bin Hacı İlyas’a ait görünmesi bakımından son derece önemli bir esere tesadüf ettik. Amasya Dârüşşifası hekimlerinden, bugün adına Amasya’da bir hastane ve bir sağlık meslek yüksekokulu bulunan XV. yüzyılın bu ünlü cerrahının fütüvvete dair bir eserinden kaynaklarda bahsedilmemektedir. Bu makalede, söz konusu eser her yönüyle tanıtılmış; eserin Sabuncuoğlu’na ait olup olamayacağına dair görüşlerimiz serdedilmiş ve bir neticeye ulaşılmaya çalışılmıştır. Tam metninin neşri sonradan yapılmak üzere eserden kısmî alıntılar yapılan bu çalışmada, bu mühim eserin bilim âlemine tanıtılması amaçlanmıştır.
Fütüvvetnâme, Ahilik, Sabuncuoğlu Şerefeddin, Amasya, tıp tarihi, deontoloji
 • ALTINTAŞ, Ayten – Hanzade Doğan (2001), “Osmanlı’da Esnaf Tabip ve Ahi- lik Teşkilatı İle İlgisi”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 132, s. 125-141.
 • BAYAT, Ali Haydar (1985a), “Sabuncuoğlu Şerafeddin bin Ali bin el-Hâc İlyas bin Şaban el-Amasî el-Mütetabbib Bibliografyası”, Şerafeddin Sabuncuoğlu (1386-1470) 14 Mart 1985 Kayseri [Gevher Nesibe Sultan anısına düzenlenen “Şerafeddin Sabuncuoğlu Kongresi” tebliğleri], Ed.: A. Hulusi Köker, Yusuf Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 2, Kayseri, s. 27-38.
 • BAYAT,Ali Haydar (1985b), “Sabuncuoğlu Şerafeddin’in Hayatı ve Eserleri Hakkında Yayınlanmış Müstakil Kitap ve Makaleler”, Şerafeddin Sabuncuoğlu (1386-1470) 14 Mart 1985 Kayseri [Gevher Nesibe Sultan anısına düzenlenen “Şerafeddin Sabuncuoğlu Kongresi” tebliğleri], Ed.: A. Hulusi Köker, Yusuf Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 2, Kayseri, s. 195-200.
 • DİRİÖZ, Meserret (1985), “Eserlerinin Edebî Değeri”, Şerafeddin Sabuncuoğlu (1386-1470) 14 Mart 1985 Kayseri [Gevher Nesibe Sultan anısına düzen- lenen “Şerafeddin Sabuncuoğlu Kongresi” tebliğleri], Ed.: A. Hulusi Köker, Yusuf Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 2, Kayseri.
 • DOĞAN, Şaban (2009), Terceme-i Akrabâdîn Sabuncuoğlu Şerefeddin (Giriş- İnceleme-Metin- Dizinler), Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Sakarya.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki, 1949-50, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları”, İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası, C.11, S. 1-4 s. 2-354.
 • KILIÇOĞLU, Vecihe (1956), Cerrahiye-i İlhâniye, Ankara Üniversitesi DTCF Yay., Ankara.
 • KÖKER, Ahmet Hulusi-Yusuf Erdoğan (Ed.) (1985), Şerafeddin Sabuncuoğlu (1386-1470) 14 Mart 1985 Kayseri [Gevher Nesibe Sultan anısına düzen- lenen “Şerafeddin Sabuncuoğlu Kongresi” tebliğleri].
 • KÖKSAL, M. Fatih, Orhan Kurtoğlu, Hasan Karaköse, Özer Şenödeyici (2008), Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (Ahi Şecerenâmeleri, Beratlar, Vakfiyeler), Kırşehir Valiliği Yay., Ankara.
 • KURDOĞLU, Veli Behçet (1967), Şâir Tabîbler, Baha Matbaası, İstanbul.
 • SÜVEREN, Kenan (1991), İbn-i Sina (980-1037)’nın Akrabâdîn Eseri ile Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385-1468)’nun Akrabâdîn Eserinin Tıp ve Bi- lim Tarihi Açısından Karşılaştırılması, Doktora Tezi, GATA Sağlık Bi- limleri Enstitüsü, Ankara.
 • TORUN, Ali (1998), Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvetnâmeler, Kültür Bakan- lığı Yayınları, Ankara.
 • UZEL, İlter – Kenan Süveren (1999), Şerefeddin Sabuncuoğlu – Mücerreb- nâme, AKM Yayını, Ankara.
 • UZEL, İlter (1992), Şerefeddin Sabuncuoğlu – Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye-I, TTK Yayını, Ankara.
 • UZEL, İlter (2004), Hayatı, Kişiliği ve Cerrahi Aletleri İle Sabuncuoğlu, Amas- ya Belediyesi Yay., Ankara.
 • UZEL, İlter (2014), Amasyalı Hekim ve Cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin (1385- 1470), Amasya Valiliği Yay., Ankara.
 • ÜNVER, A. Süheyl (1937), Cerrahiye-i İlhâniye, İstanbul Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Yay., İstanbul.
 • YILDIRIM, Nuran (2008), “Sabuncuoğlu Şerefeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 35, c. 358-59.
 • [YÖNTEM], Ali Cânib (1927), “Tabâbet Târihimiz Nokta-i Nazarından Mühim Bir Eser: Cerrâhiyyetü’l-Haniyye”, Hayat, S. 42, s. 303.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

Dates

Publication Date: June 1, 2015

Bibtex @ { tubar177438, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2015}, volume = {}, pages = {227 - 248}, doi = {10.17133/tba.90861}, title = {ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME}, key = {cite}, author = {KÖKSAL, Prof. Dr. M. Fatih} }
APA KÖKSAL, P . (2015). ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME. Türklük Bilimi Araştırmaları, (36), 227-248. DOI: 10.17133/tba.90861
MLA KÖKSAL, P . "ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME". Türklük Bilimi Araştırmaları (2015): 227-248 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16977/177438>
Chicago KÖKSAL, P . "ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME". Türklük Bilimi Araştırmaları (2015): 227-248
RIS TY - JOUR T1 - ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME AU - Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17133/tba.90861 DO - 10.17133/tba.90861 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 248 VL - IS - 36 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tba.90861 UR - https://doi.org/10.17133/tba.90861 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME %A Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL %T ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME %D 2015 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 36 %R doi: 10.17133/tba.90861 %U 10.17133/tba.90861
ISNAD KÖKSAL, Prof. Dr. M. Fatih . "ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME". Türklük Bilimi Araştırmaları / 36 (June 2015): 227-248. https://doi.org/10.17133/tba.90861
AMA KÖKSAL P . ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME. TUBAR. 2015; (36): 227-248.
Vancouver KÖKSAL P . ÜNLÜ TABİP AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ (Mİ?): FÜTÜVVET-NÂME. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2015; (36): 248-227.