Year 2016, Volume , Issue 39, Pages 167 - 185 2016-06-15

ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Seda KAYA SELİM [1]

421 1116

Azerbaycan edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Eliağa Vahid, 20. yüzyılın en büyük gazelhanı olarak nitelendirilmektedir. Şair, yazdığı gazellerle hayatın her alanına dokunmuş, halkının sıkıntılarına, problemlerine kayıtsız kalmamış, halka yol gösteren, onların duygularına tercüman olan bir şair olarak Azerbaycan edebiyatında yer edinmiştir. Kendisini, aşk gazelhanı ve Fuzûlî’nin öğrencisi olarak tanımlayan Vahid’in aşkı konu alan gazellerinde, Fuzûlî’nin etkisi görülmektedir. Eliağa Vahid, gazellerinde aşk konusunun yanı sıra, Sovyetler Birliği’nin kurulmasından sonra Sovyet hükümetinin tesiriyle insan, vatan ve ilim gibi farklı konulara da yer vermiştir. Böylece şair, gazel sahasına bir yenilik getirerek bu sahaya aşk konusu dışında farklı konuların girmesini sağlamıştır. Bu yeni konularla birlikte şair, dönemin şartları gereği Sovyet ideolojisini insanlara anlatma ve onu benimsetme amacıyla gazeller de yazmıştır. Bunu yaparken şekil olarak eskiye bağlı kalmış ve aruz vezni ile yazmaya devam etmiştir. Bu çalışmamızda Eliağa Vahid’in aşk konulu gazellerindeki Fuzûlî etkisini gözler önüne sereceğiz ve Vahid’in gazellerinde işlediği konuları ele alacağız.

Eliağa Vahid, Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan Şiiri
 • AKPINAR, Yavuz (1994), Azerî Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yay., İstanbul.
 • _______(2012), Çağdaş Türk Edebiyatları I, Eskişehir.
 • AKYÜZ, Kenan-BEKEN, Süheyl-YÜKSEL, Sedit-CUNBUR, Müjgân (Haz.), (1990), Fuzûlî Divanı, Akçağ Yay., Ankara.
 • AKTAŞ, Şerif (2009), Şiir Tahlili/Teori-Uygulama, Akçağ Yay., Ankara.
 • ÇETİN, Nurullah (2010), Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara.
 • DOĞAN, Muhammed (1996), Fuzûli’nin Poetikası, İlmi Araştırmalar 2, İstan- bul, s. 47-72.
 • GÖNEL, Hüseyin (2011), Divan Şiirinde Sevgiliye Dair, Turkish Studies, Volu- me 5/3 Summer, s. 208-222.
 • HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de Aşk ve Âşık Kavramı, The Journal of Academic Social Sience Studies, Volume 5/1, s. 131-155.
 • KARAKAŞ, Şuayip (2008), Sovyet Edebiyatı Hakkında Bazı Tespitler, Ahmet B. Ercilasun Armağanı, (Haz E. Arıkoğlu), Akçağ, Ankara, s.459-469.
 • KARAKAŞ, Şuayip (2009), Sosyalist Realizm (Toplumcu Gerçekçilik) ve Sovyet Edebiyatı Hakkında Resmî Bir Yazı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, s. 595-617.
 • KARAYEV, Yaşar (1999), Azerbaycan Edebiyatı, Ötüken Yay., İstanbul.
 • KAYA, Seda (2011), Azeri Şair Aliağa Vahid’in Gazellerinin Konu Bakımından İncelenmesi, (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanma- mış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • KOCATÜRK, Saadettin (Haz.) (2000), Gülşehrî ve Felekname, T.C. Kültür Ba- kanlığı Yayınları, Ankara.
 • MECİDZADE, Hasan (1962), Vahid’in Gazelleri, Tahran.
 • MUHTAROĞLU, V. (1993), Azerbaycan XIX.-XX. Yy. Türk Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, C. 4, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara s. 368-371.
 • NURİOĞLU, Memmed (1983), Eser ki Galdı Cahanda (Eliağa Vahidin Heyatı ve Yaradıcılığı), Bakı.
 • _______(1989), Eliağa Vahid Gezeller, Azerneşr, Bakı.
 • SARIKAYA, Mahmut (2015), Türk Dünyasının Son Büyük Gazel Şairi Eliağa Vahid ve Gazelleri, Vizyon Yayınevi, Ankara.
 • SEFERLİ, E.-YUSUFLİ, H., (1993), Azerbaycan Eski Türk Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, C. 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.167-196.
 • TAGIZADE, Leyla (2006), Sosyalist Realizm: Kökeni, Oluşum Süreci ve Kavra- mı, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 4, s. 7-24.
 • UYGUR, Erdoğan (2011), Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeni- den Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü, Türk Yurdu, Temmuz, S. 287, s.156-159.
 • VAGIF, Musa (1993), Eliağa Vahid Gezeller, Şerg-Gerb, Bakı.
 • YAĞCIĞOLU, Songül (2010), Fuzûlî ve Baki Divanlarında Aşk Anlayışı ve Sev- gili Tipi, Turkish Studies, Volume 5/3 Summer, s. 559-587.
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda KAYA SELİM

Dates

Publication Date: June 15, 2016

Bibtex @ { tubar234986, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {167 - 185}, doi = {10.17133/tubar.234986}, title = {ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {KAYA SELİM, Seda} }
APA KAYA SELİM, S . (2016). ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Türklük Bilimi Araştırmaları, (39), 167-185. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/21852/234986
MLA KAYA SELİM, S . "ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 167-185 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/21852/234986>
Chicago KAYA SELİM, S . "ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 167-185
RIS TY - JOUR T1 - ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Seda KAYA SELİM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 185 VL - IS - 39 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Seda KAYA SELİM %T ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 39 %R %U
ISNAD KAYA SELİM, Seda . "ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Türklük Bilimi Araştırmaları / 39 (June 2016): 167-185.
AMA KAYA SELİM S . ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. TUBAR. 2016; (39): 167-185.
Vancouver KAYA SELİM S . ELİAĞA VAHİD’İN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2016; (39): 185-167.