Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 17 - 42 2018-04-27

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ METAPHORIC PERCEPTIONS REGARDING the CONCEPT of NATION

Muzaffer ÇATAK [1] , Çağlar YILDIZ [2]

240 377

Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Siirt il merkezindeki bir ortaokulda öğrenim gören 148 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden “olgubilim deseni” kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt olarak Türk, Arap, Kürt kökenli öğrencilerin öğrenim gördüğü bir okul seçilmiştir.  Verilerin toplanmasında öğrencilerinin “millet” kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, öğrencilere “Millet…a/e benzer. Çünkü …” ifadesinin yer aldığı bir form kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki farklı etnik grupların bulunduğu bir okulda öğrencilerin genel olarak millet kavramına ilişkin metaforik algılarının belirlenerek incelenmesidir. Öğrencilerden 118 metafor elde edilerek, metaforlar 8 kavramsal kategoriye ayrılmıştır. En yüksek frekansa sahip olan metaforlar, vatan (f=16) ve aile (f=14) olarak görülmektedir. Öğrencilerin “millet” kavramına çoğunluk olarak “vatan” kavramını cevap olarak vermesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Kategorilere bakıldığında öğrenciler tarafından en fazla birlik ve manevi birlik; en az ise kültür ve bağımsızlığın değerlendirildiği; milleti oluşturan ülkü unsuruna ise hemen hemen hiç değinilmediği görülmektedir. Farklı etnik unsura sahip olan öğrencilerin millet kavramına ilişkin yorumlamada kavram eksiklikleri olmasına rağmen, öğrencilerin millet kavramını etnik ayrım yapmaksızın oluşturdukları görülmektedir. 148(%100) öğrenciden 118(% 80)’i millet kavramı ile ilişkili olan ilgili forma yanıt vermiş olmasına rağmen, öğrencilerin 30’u yani %20’si ise forma hiç cevap vermemiştir. Yüzde 20 oranı yüksek bir oran olup, millet kavramını bu oranlar dâhilinde değerlendirilecek olunursa, çalışma grubundaki öğrencilerin millet kavramına yönelik kazanım yeterliliklerinin düşük olduğu söylenebilir.  

This study was conducted with 148 students who study in a middle school which is  located  in Siirt city center in spring semester of 2016-2017 academic year. phenomenological approach was used as research design in the study. For determining the sample, criterion sampling was used from non-random sampling methods. One middle school in Siirt, which houses Turkish, Arabic and Kurdish students, was selected as a setting for the study. In order to determine the perceptions of the students about the concept of "nation", students were asked to complete the following missing statement in a form: "Nation is like ...., because…………". The aim of the study is to determine the metaphorical perceptions of the students on concept of nation in a school where different ethnic groups are represented in Siirt,Turkey. 118 metaphors were obtained from the students’ responses and these metaphors were divided into 8 conceptual categories. The most frequent metaphors given by the students were homeland (f = 16) and family (f = 14). It can be considered positively that majority of students produced homeland as metaphor for the concept of nation. Looking at the categories, the unity and the spiritual unity were the most frequently expressed metaphors, whereas culture and independence were the least expressed ones. Additionally, the social Ideal constituting the nation were hardly expressed by the students. By looking at these categories, it can be concluded that students with different ethnic background have a concept of nation despite the lack of interpretation about the concept thoroughly. As for the questionnaire, it was seen that 30 out of 148 students (20%) did not produce any metaphors on the form. 20 percent is actually a high ratio, therefore it can be argued that the students' acquisition of the concept of nation could be considered low.

 • Akıncı, A. (2014). Milliyetçilik Kuramları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 131
 • Bilgili, Ali. S. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. Ali S. Bilgili (Ed.). Sosyal Bilgilerin Temelleri (s.35- 59). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çoşkun, M. (2010). Lise Öğrencilerinin 'İklim' Kavramıyla İlgili Zihinsel İmgeleri (Metaforları). Turkish Studies, 5(3), 919.
 • Doğan O. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2. Baskı). Ankara: Sözkesen Matbaa.
 • Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 140-154.
 • İnan A. (2010). Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal’in El Yazmaları. Ankara: Koza Basım.
 • Keskin, M. (1999). Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. (2. Edition), London: Sage.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 55, 459-496.
 • Turgut, Y., (2014). Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s.191-248) Ankara: Anı.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, E. (2016). Millet Ve Milliyetçiliğe Dair Kavramlar Ve Sınıflandırmaların Ötesinde: Yeni Bir Model Önerisi. International Journal Of Management Economics & Business Uluslararasi Yönetim Iktisat Ve Isletme Dergisi, 12(28), 123-141. doi:10.17130/ijmeb.20162819849.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59316e203f5da0.58963842. (02. 05. 2017)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Author: Muzaffer ÇATAK
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Çağlar YILDIZ
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { tuhed321811, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {17 - 42}, doi = {10.17497/tuhed.321811}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {ÇATAK, Muzaffer and YILDIZ, Çağlar} }
APA ÇATAK, M , YILDIZ, Ç . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Turkish History Education Journal, 7 (1), 17-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/36775/321811
MLA ÇATAK, M , YILDIZ, Ç . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Turkish History Education Journal 7 (2018): 17-42 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/36775/321811>
Chicago ÇATAK, M , YILDIZ, Ç . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Turkish History Education Journal 7 (2018): 17-42
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI AU - Muzaffer ÇATAK , Çağlar YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 42 VL - 7 IS - 1 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI %A Muzaffer ÇATAK , Çağlar YILDIZ %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ÇATAK, Muzaffer , YILDIZ, Çağlar . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Turkish History Education Journal 7 / 1 (April 2018): 17-42.